ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၅

မောရှေ၏အောင်ပွဲရသီချင်း
1ထိုအခါ မောရှေနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားအား သီချင်းဆိုသော စကားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည်ဘုန်းပွင့်လျက် အောင်ပွဲခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်အားသီချင်းဆိုပါအံ့။ မြင်းနှင့် မြင်းစီးသူရဲကို ပင်လယ်ထဲသို့လှဲချတော်မူပြီ။ဗျာ၊ ၁၅:၃။ 2ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အစွမ်းသတ္တိ၊ ငါသီချင်းဆိုကြောင်း၊ ငါ့ကိုကယ်တင်သော အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုဘုရားသည် ငါကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍၊ ထောမနာပြုပါမည်။ ငါ့ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍၊ ငါချီးမြှောက်ပါမည်။ဆာ၊ ၁၁၈:၁၄၊ ဟေရှာ၊ ၁၂:၂။ 3ထာဝရဘုရားသည် စစ်သူရဲဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားတည်းဟူသော နာမတော်ရှိတော်မူ၏။ 4ဖာရောဘုရင်၏ရထားနှင့် ဗိုလ်ခြေတို့ကို ပင်လယ်ထဲသို့လှဲချတော်မူပြီ။ ရွေးသောဗိုလ်မင်းတို့သည်၊ ဧဒုံပင်လယ်ထဲ၌ မြုပ်လျက်ရှိကြ၏။ 5နက်စွာသောအရပ်၌ လွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏။ ကျောက်ကဲ့သို့ အောက်သို့ဆင်းကြ၏။ 6အိုထာဝရဘုရား၊ လက်ယာလက်တော်သည် တန်ခိုးအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတော်မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ လက်ယာလက်တော်သည် ရန်သူတို့ကို ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ 7ကိုယ်တော် တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့ကို၊ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်တို့နှင့် လှဲတော်မူ၏။ အမျက်တော်ကိုလွှတ်၍၊ သူတို့ကိုအမှိုက်ကဲ့သို့ မီးလောင်စေတော်မူ၏။ 8နှာခေါင်းတော်လေအားဖြင့် ရေသည်စုဝေး၍၊ စီးသောရေသည်ပုံ့ပုံ့ကြွ၍၊ ပင်လယ်၏အထဲ၌ပင် နက်သောရေသည်တောင့်မာလျက်နေရ၏။ 9ရန်သူက၊ ငါလိုက်မည်။ သူတို့ကိုမီလိမ့်မည်။ လုယူသောဥစ္စာကိုဝေ၍ သူတို့၌ ငါချင်ရဲပြေလိမ့်မည်။ ဓားကိုအိမ်မှထုတ်၍ သူတို့ကို ငါ့လက်နှင့်ဖျက်ဆီးမည်ဟု ဆိုသတည်း။ 10ကိုယ်တော်သည် လေကိုမှုတ်တော်မူသဖြင့်၊ ပင်လယ်သည် သူတို့ကို လွှမ်းမိုး၍ သူတို့သည်အားကြီးသောရေထဲမှာ ခဲကဲ့သို့ဆင်းကြလေ၏။ 11အိုထာဝရဘုရား၊ ဘုရားများတို့တွင် အဘယ်မည်သောဘုရားသည် ကိုယ်တော်နှင့်တူပါသနည်း။ သန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့် ဘုန်းကြီးတော်မူထသော၊ ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံစဉ်တွင်၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်တော်မူထသော၊ အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူသော၊ ကိုယ်တော်နှင့် အဘယ်ဘုရားတူပါသနည်း။ 12လက်ယာလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူသဖြင့်၊ သူတို့ကိုမြေမျိုလေ၏။ 13ရွေးတော်မူသောလူမျိုးကို ကရုဏာတော်အားဖြင့် ပို့ဆောင်တော်မူ၏။ သန့်ရှင်းသောနေတော်မူရာသို့ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် လမ်းပြတော်မူ၏။ 14လူမျိုးတို့သည်သတင်းကြား၍ ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်။ ပါလေတ္တိနပြည်သူပြည်သားတို့သည် ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ 15ဧဒုံဗိုလ်တို့သည် မိန်းမောတွေဝေခြင်း၊ မောဘသူရဲတို့သည် တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ခါနာန်ပြည်သားအပေါင်းတို့သည် စိတ်ပျက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ 16အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့သည်လွန်သွားသောအခါ၊ ရွေးတော်မူသောကိုယ်တော်၏လူတို့သည် လွန်သွားသောအခါ၊ ထိုလူအမျိုးမျိုးတို့သည် ကြောက်သောစိတ်၊ ထိတ်လန့်သောစိတ်အားကြီး၍ လက်ရုံးတော်တန်ခိုးကြောင့်၊ သူတို့သည်ကျောက်ကဲ့သို့ ငြိမ်ငြိမ်နေကြလိမ့်မည်။ 17အိုထာဝရဘုရား၊ အမွေခံတော်မူရာတောင်တည်းဟူသော ကျိန်းဝပ်တော်မူရာဖို့ ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရပ်ထဲသို့ ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို သွင်းတော်မူလိမ့်မည်။ အိုထာဝရဘုရား၊ လက်တော်နှင့်တည်တော်မူသော သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ နေရာချတော်မူလိမ့်မည်။ 18ထာဝရဘုရားသည် ကာလအစဉ်အမြဲစိုးစံတော်မူစေသတည်းဟု သီချင်းဆိုကြလေ၏။ 19အကြောင်းမူကား၊ ဖာရောဘုရင်၏မြင်းများ၊ ရထားများ၊ မြင်းစီးသူရဲများတို့သည် ပင်လယ်ထဲသို့ဝင်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့အပေါ်မှာ ပင်လယ်ရေကိုလွှမ်းမိုးစေတော်မူ၏။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့မူကား၊ ပင်လယ်အလယ်၌ မြေပေါ်မှာလျှောက်သွားကြ၏။
20အာရုန်၏အစ်မဖြစ်သော ပရောဖက်မမိရိအံသည် ပတ်သာကိုကိုင်၍၊ မိန်းမအပေါင်းတို့သည် ပတ်သာတီးလျက် ကလျက်လိုက်သွားကြ၏။ 21မိရိအံကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုန်းပွင့်လျက် အောင်ပွဲကို ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်အားသီချင်းဆိုကြလော့။ မြင်းနှင့် မြင်းစီးသူရဲကို ပင်လယ်ထဲသို့လှဲချတော်မူပြီဟု သူတို့နှင့်အသံပြိုင်၍ဆိုလေ၏။
22ထိုနောက် မောရှေသည် ဣသရေလလူတို့ကို၊ ဧဒုံပင်လယ်မှဆောင်သွား၍၊ သူတို့သည် ရှုရတောသို့ရောက်ကြ၏။ ထိုတော၌ သုံးရက်ခရီးသွား၍ ရေကိုမတွေ့မရကြ။ 23မာရအရပ်သို့ရောက်သောအခါ၊ မာရရေသည်ခါးသောကြောင့် မသောက်နိုင်ကြ။ ထိုကြောင့် ထိုအရပ်ကို မာရဟုသမုတ်ကြသတည်း။ 24လူများတို့သည် မောရှေကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းလျက်၊ အဘယ်သို့ သောက်ရပါမည်နည်းဟုဆိုကြ၏။ 25မောရှေသည် ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပြတော်မူ၏။ ထိုအပင်ကိုရေထဲသို့ချပြီးလျှင်၊ ရေသည်ချိုလေ၏။ ထိုအရပ်၌ သူတို့ကိုစုံစမ်း၍ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသည်ကား၊ 26သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားကို စေ့စေ့နားထောင်၍ နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကို ကျင့်လျှင်လည်းကောင်း၊ ပညတ်တရားတော်အလိုသို့လိုက်၍ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင်လည်းကောင်း၊ ငါသည် အဲဂုတ္တုလူတို့၌စွဲစေသော ရောဂါတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ သင်တို့၌မစွဲစေ။ ငါသည် သင်တို့၏ရောဂါကိုငြိမ်းစေသော ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 27ထိုနောက်မှ ရေတွင်းဆယ်နှစ်တွင်း၊ စွန်ပလွံပင်ခုနစ်ဆယ်နှင့် ပြည့်စုံရာ ဧလိမ်ရွာသို့ရောက်၍၊ ထိုအရပ်တွင် ရေရှိရာအနားမှာတပ်ချကြ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၅ (အနက်ဖွင့်)

(မောရှေ၏သီချင်း (၁၅:၂၁)

ပဿခါပွဲတော်သည် အသွေးဖြင့် ကျင်းပသကဲ့သို့ ပင်လယ်နီဖြတ်သန်းခြင်းသည် တန်ခိုးတော်အစွမ်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမြတ်ခြင်းကို မောရှေက ရင်တွင်းဖြစ် ဓမ္မတေးဖြင့် ပူဇော်သည်။ ထိုသီချင်းကို နောင်ကာလတွင် Dr.H C Woodringက ဤသို့ရှင်းပြသည်။၁၄

ခြေဆင်း ( ငယ် ၁ ) – ယေဟောဝါဘုရားအောင်မြင်ခြင်း။

ခြေဆင်း # ၁ (ငယ် ၂-၃) – ဘုရားသခင်သည်ကား၊ ခွန်အား၊ တေးကဗျာနှင့် ကယ်တင်ခြင်း။

အပိုဒ် # ၂(ငယ် ၄-၁၃) – ပြုတော်မူသော အမှု၊ ရန်သူများကို အောင်နိုင်ခြင်း၊ လူမျိုးတော်အား အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်တင်ခေါ်ထုတ်ခြင်း။

အပိုဒ် # ၃ (ငယ် ၁၄-၁၈) – ဘာလုပ်ဦးမည်လဲ၊ ရန်သူများကို ဆက်လက်အနိုင်ယူစေမည်၊ လူမျိုးတော်အား အမွေတော်ခံစေဦးမည်။

အဆုံးပိုဒ် (ငယ် ၁၉) – အဲဂုတ္တုတို့အပေါ် အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ဣသရေလတို့ ကယ်ထုတ်ခံရခြင်း။

မောရှေ နှမ မိရိအံ ပရောဖက်မနှင့် မိန်းမအပေါင်းတို့သည်လည်း ပတ်သာကိုတီး၍ ကခုန်လျက် သံပြိုင်လိုက်ဆိုကြသည်။ (ငယ် ၂၀-၂၁)

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၃၀၀)ကျော်ခန့်က အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာပညာရှင်ကြီး Matthew Henry က ဤဝိညာဉ်ရေးရာ နိုးကြားထကြွမှုကို ဤသို့ ဖော်ကျူးထားသည်။

မောရှေသီချင်းကို ဤသို့မျှဝေခံစားနိုင်သည်။ (ရှေးအကျဆုံးသော တေးသီချင်းဖြစ်သည်။ (ရေးသားသီဖွဲ့စဉ် အချောမွတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့၍ ရင်ကိုအေးမြစေသည်။ သက်ရှိသက်မဲ့နှင့် အရာခပ်သိမ်း၏ ပုံရိပ်ပေါ်လွင်သည်။ (ဘုရားသခင်အား ဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းသော သီချင်းဖြစ်၍ မွန်မြတ်သန့်စင်သည်။ ချီးမွမ်း ကိုးကွယ်ခြင်း သက်သက်ဖြစ်သည်။ သာမန်လူများ စိတ်ကူး မတွေးယူနိုင်သော ကဗျာလင်္ကာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်တန်ခိုးတော်အား ကိုယ်တွေ့ ခံစားချက်ဖြစ်၍ အသက်ဝင်လှသည်။ (ကဗျာမဟုတ် တေးသီချင်းပုံစံဖြစ်သည်။ ရန်သူများ အောင်နိုင်သောအခါ သီကျူးသော မောရှေသီချင်းဖြစ်၍ သိုးသူငယ်၏ သီချင်းဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ဧဝံဂေလိ အသင်းတော်များ အောင်ပွဲခံသီဆိုရမည့် သီချင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဖန်ရေကန်နားနှင့် ပင်လယ်နီဖြတ်သန်းစဉ်ကျူးဧသော သီချင်းသည် ဂုဏ်တူဖြစ်သည် (ဗျာ ၁၅:)၁၅

၈။ သိနာတောင်ခရီး (၁၅:၂၂၁၈:၂၇)

(ကရှုရကန္တာရတော (၁၅:၂၂၂၇)

          ၁၅:၂၂၂၇ ပင်လယ်နီဖြတ်ကျော်ပြီးနောက် သိနာတောင်သို့ ခရီးရှည်ချီတက်ကြသည်။ အဆင့်တိုင်း ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ ဝိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာပါရှိသည်။ ခါးသည်ဟု အနက်ရသော မာရရေသည် ယုံကြည်သူများ၏ ဘဝအသက်တာတွင် တွေ့ကြံရသည့် ခါးသီးသောအရသာများ ဖြစ်သည်။ မောရှေပြသောသစ်ပင်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ရည်ညွှန်း၍၊ ခါးသီးသောအရာနောက်တွင် ချိုမြိန်သောအရာ ရှိကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ရာမအရပ်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တိုင်ယေဟောဝါရီဖက်ကာ (YHWH Ropheka) အဖြစ်ထင်ရှားပြသသည်။ အနာရောဂါ အမျိုးမျိုးကင်းငြိမ်းစေမည်ဟု ဆိုသည်။ ရေတွင်းဆယ်တွင်း၊ စွန်ပလွန်ပင်(၇၀)ရှိသော ဧလိမ်ရွာဆိုသည်မှာ လက်ဝါးကပ်တိုင် အလွန်တွင် ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့စွာ ခံစားကြရမည့်အကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။