တရားဟောရာကျမ်း - ၇

သတိပေးခြင်း
1သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်သို့ သင့်ကိုဆောင်သွင်းလျက်၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဂိရဂါရှိလူ၊ အာမောရိလူ၊ ခါနာနိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတည်းဟူသော၊ သင့်ထက်ကြီးမြင့်များပြားသော လူမျိုးခုနစ်မျိုးတို့ကို သင့်ထံကနှင်ထုတ်၍၊ 2တစ်ဖန် သင့်လက်၌ အပ်တော်မူသောအခါ၊ သူတို့ကိုလုပ်ကြံ၍ အကုန်အစင် သုတ်သင်ပယ်ရှင်းရမည်။ သူတို့နှင့် မိတ်သဟာယမဖွဲ့ရ၊ ကရုဏာကိုမပြရ။
3သူတို့နှင့် စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုရ။ သင်၏သမီးကို သူ၏သားနှင့်လည်းကောင်း၊ သင်၏သားကို သူ၏သမီးနှင့်လည်းကောင်း ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို မပြုရ။ 4အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် သင်၏သားကို ငါ၌မဆည်းမကပ်စေဘဲ၊ အခြားတစ်ပါးသောဘုရားအား ဝတ်ပြုစေခြင်းငှာ သွေးဆောင်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အမျက်ထွက်၍ သင်တို့ကို ချက်ချင်းဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်။ 5သို့ဖြစ်၍၊ သူတို့၌ အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟူမူကား၊ သူတို့ယဇ်ပလ္လင်များကို ဖျက်ရမည်။ ရုပ်တုများကို ဖြိုချရမည်။ အာရှရပင်များကို ခုတ်လှဲရမည်။ ထုသောရုပ်တု ဆင်းတုများကို မီးရှို့ရမည်။ 6အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းသောအမျိုးဖြစ်၏။ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော လူမျိုးထက် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပိုင်ထိုက်သောအမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှာ သင့်ကိုရွေးချယ်တော်မူပြီ။ 7သင်သည် အခြားသောလူမျိုးထက်သာ၍များသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုချစ်၍ ရွေးချယ်တော်မူသည် မဟုတ်။ သင်သည် အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက် သာ၍နည်း၏။ 8ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုချစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သင်၏ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောအကျိန်ကို မဖျက်လိုသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ခံနေရာ အဲဂုတ္တုပြည်ကိုအစိုးရသော ဖာရောဘုရင်လက်မှ အားကြီးသောလက်တော်နှင့် သင့်ကို ရွေးနုတ်ဆောင်ယူခဲ့တော်မူပြီ။ 9သို့ဖြစ်၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မှန်သောဘုရား၊ သစ္စာစောင့်သောဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကိုချစ်၍ ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သော သူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက် အထောင်အသောင်းတိုင်အောင် ပဋိညာဉ်စကားတည်၍ ကရုဏာကိုပြသောဘုရား၊ 10ကိုယ်တော်ကိုမုန်းသောသူတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ၊ သူတို့မျက်မှောက်၌ အပြစ်ပေးသောဘုရား ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို သိမှတ်လော့။ ကိုယ်တော်ကို မုန်းသောသူတို့ကို အားမနာဘဲ၊ သူတို့မျက်မှောက်၌ အပြစ်ပေးတော်မူမည်။ 11သို့ဖြစ်၍ ယနေ့ ငါထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်၊ ပညတ်တရားတို့ကို ကျင့်အံ့သောငှာ စောင့်ရှောက်ရမည်။
12ထိုပညတ်တို့ကို သင်သည် ကျင့်ဆောင်အံ့သောငှာ နားထောင်လျှင်၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသော ပဋိညာဉ်နှင့် ကရုဏာတော်ကို စောင့်တော်မူမည်။ 13သင့်ကိုချစ်သဖြင့် ကောင်းချီးပေး၍ များပြားစေတော်မူမည်။ သင့်အားပေးခြင်းငှာ၊ သင်၏ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်၌ သင်ဖွားမြင်သော သားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏မြေအသီးအနှံ၊ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ နွား၊ အစီးအပွား၊ သိုးစုတို့ကိုလည်းကောင်း ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။ 14သင်သည် လူမျိုးတကာတို့ထက် သာ၍ကောင်းချီးခံရသောသူဖြစ်၍၊ သင်၌မြုံသော ယောက်ျားမိန်းမတစ်ယောက်မျှ၊ တိရစ္ဆာန်တွင် မြုံသောအထီးအမ တစ်ကောင်မျှမရှိရ။ 15ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကို သင့်ဆီကပယ်ရှား၍၊ သင်သိသော အဲဂုတ္တုပြည်၏အနာဆိုးကို သင်၌စွဲစေတော်မမူ။ သင့်ကိုမုန်းသောသူ အပေါင်းတို့၌ စွဲစေတော်မူမည်။ 16သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်၌အပ်ပေးတော်မူသော လူမျိုးအပေါင်းကို ဖျက်ဆီးရမည်။ သင်၏မျက်စိသည် သူတို့ကိုမသနားရ။ သူတို့ဘုရားအား ဝတ်မပြုရ။ ဝတ်ပြုလျှင်၊ ထိမိ၍လဲစရာအကြောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ 17ထိုလူမျိုးတို့သည် ငါ့ထက်သာ၍များ၏။ ငါသည်သူတို့ကို အဘယ်သို့ နှင်ထုတ်နိုင်မည်နည်းဟု သင်သည်စိတ်ထဲမှာ အောက်မေ့လျက်၊ 18သူတို့ကိုမကြောက်ရ။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ဖာရောဘုရင်နှင့် အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ပြည်လုံး၌ ပြုတော်မူသောအမှုကိုလည်းကောင်း၊ 19ကိုယ်တိုင်မြင်၍ ကြီးစွာသောစုံစမ်းခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုနုတ်ဆောင်သောအခါ၊ ပြတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာ အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အားကြီးသောလက်ရုံးတော်ကို ဆန့်တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း စေ့စေ့အောက်မေ့ရမည်။ ထိုနည်းတူ၊ သင်ကြောက်တတ်သော လူမျိုးရှိသမျှတို့၌ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပြုတော်မူမည်။ 20ထိုမှတစ်ပါး၊ ကျန်ကြွင်း၍ ပုန်းရှောင်လျက်နေသောသူတို့သည် မပျက်စီးမီတိုင်အောင်၊ သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ပျားတူများကို သူတို့တွင်စေလွှတ်တော်မူမည်။ 21သူတို့ကြောင့် ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိရ။ အကြောင်းမူကား၊ တန်ခိုးကြီး၍ ကြောက်မက်ဖွယ်သော သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့တွင်ရှိတော်မူ၏။ 22သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ထိုလူမျိုးတို့ကို သင့်ထံကတရွေ့ရွေ့ နှင်ထုတ်တော်မူလိမ့်မည်။ တောသားရဲတို့သည် သင့်တစ်ဖက်၌ များပြားမည်ကို စိုးရိမ်၍၊ သူတို့ကိုချက်ချင်း မပယ်မရှားသင့်။ 23သို့ရာတွင် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကိုသင်၌အပ်၍၊ သူတို့မပျက်စီးမီတိုင်အောင်၊ ကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းကို စီရင်တော်မူမည်။ 24သူတို့ရှင်ဘုရင်များကိုလည်း သင့်လက်၌အပ်တော်မူသဖြင့်၊ သူတို့ဘွဲ့နာမကိုပင် ကောင်းကင်အောက်မှာ ပယ်ရှင်းရမည်။ သူတို့ကို မဖျက်ဆီးမီတိုင်အောင် သင့်ရှေ့မှာ အဘယ်သူမျှ မရပ်မနေနိုင်ရာ။ 25သူတို့ထုသော ရုပ်တုဆင်းတုဘုရားများကို မီးရှို့ရမည်။ ရုပ်တုဆင်းတု၌ပါသော ရွှေငွေကို မတပ်မက်ရ၊ မသိမ်းမယူရ။ ယူလျှင် အပြစ်ရောက်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် စက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏။ 26စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်သောအရာကို သင့်အိမ်ထဲသို့မသွင်းရ။ သွင်းလျှင်၊ သင်သည် ထိုအရာကဲ့သို့ ကျိန်အပ်သောအရာဖြစ်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ ထိုသို့သောအရာကို သင်သည် အကြွင်းမဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာရမည်။ ကျိန်အပ်သောအရာပင် ဖြစ်ပေ၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၇ (အနက်ဖွင့်)

(ရုပ်တုကိုးကွယ်သူများဆက်ဆံမှုသတိပေးချက် (အခန်း၇)

          : ဣသရေလတို့က ကတိတော်မြေသို့ ဝင်ရောက် အခြေချနေထိုင်သောအခါ ဒေသခံ ခါနပြည်သားများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအလျဉ်း မပြုလုပ်ရ။ ထိုဒေသခံဟိတ္တိ၊ ဂိရဂါရှိ၊ အာမောရိ၊ ခါနနိ၊ ဖေရဇိ၊ ဟိဝိနှင့် ယေဗုသိလူမျိုး ခုနစ်ပါးကို မောင်းထုတ်ပစ်ရမည်။ ထိုလူမျိုးများသည် ဘုရားတရားမသိ။ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်ဆိုးညစ်သူများဖြစ်သည်။ ထိုသူများကို မောင်းထုတ်ရုံမျှသာမက သူတို့နှင့်ပတ်သက်သော ရုပ်တု၊ ဆင်းတု ဘုရားတုများကိုလည်းအစအနမကျန်အောင် ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂နှင့်၃ သည် ဣသရေလလူနှင့် ဒေသခံလူများ အိမ်ထောင်ပြု သွေးနှောခြင်းမရှိအောင် တားမြစ်ပိတ်ပင်သည့်အကြောင်း ဆက်နွယ်သည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလန် ကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်သည်။ လူမျိုးသာမက ရုပ်တုဘုရားတုများပါ ရှင်းထုတ်ခြင်းနှင့် သွေးနှောထိမ်းမြားခြင်း ကင်းစေဖို့ဖြစ်သည်။

:၁၁ ဘုရားသခင်က ကိုယ်တော်၌ မှီတင်းခိုလှုံဖို့ရန် ဣသရေလလူမျိုးအား သီးသန့် ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အခြားသောလူမျိုးများကဲ့သို့ ဘုရားမသိ တရားမရှိ ပစ်စလက်ခတ်မနေစေလို။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းသည် လူဦးရေများပြား၍ မဟုတ်။ လူမျိုးများအလယ်တွင် အနည်းဆုံး ဖြစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ချစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်သည်။ သို့ကြောင့် သူချစ်သည့်အတိုင်း ရွေးချယ်တော်မူသော လူမျိုးကလည်း ဘုရားရှင်ကို ချစ်သောအားဖြင့် နာခံခြင်းရှိစေချင်သည်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ထောင်ဆိုသည်မှာ ရာသက်ပန်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဒေသခံ ခါနန်ပြည်သားများသည် အကျင့်စရိုက်မကောင်းသောကြောင့် ဘုရားရှင်က မချစ်၊ ဣသရေလလူမျိုးသည်လည်း အကျင့်ကောင်းသောကြောင့် ချစ်သည်မဟုတ်။ သို့သော် ချစ်သောကြောင့် အကျင့်ကောင်းရှိစေချင်သည်။ ဣသရေလဘိုးဘေးများသို့ ပြုထားသောကတိတော်စောင့်ထိန်းစေချင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် အချုပ်အချာအာဏာအတိုင်းအတာကို မည်သည့်လူသားက တိုင်းဆနိုင်မည်နည်း။

:၁၂၂၆ စကားတော်နာခံခြင်းရှိကြလျှင် ဣသရေလတို့သည် ကတိတော်မြေ၌ နို့နှင့်ပျားရည် မြစ်ရေခပ်သောက်ကြရမည်။ သားသမီးရတနာပေါင်းများစွာထွန်းကားကြမည်။ ကောက်ပဲသီးနှံ ပြည့်လျှံဖြစ်ထွန်း၍ စည်ပင်သာယာကြမည်။ သိုးအုပ်၊ နွားအုပ်ကြီးများပိုင်ဆိုင်ကြမည်။ ရန်သူများကိုလည်း မှုစရာမလို အချိန်မရွေးအောင်ပွဲ ဆင်နိုင်ကြမည်(ငယ် ၁၂-၁၆)။ ရန်သူများ၏ ခြိမ်းခြောက်သံကြားလျှင်လည်း မစိုးရိမ်ရ။ ခွန်အားကြီးသော ဘုရားရှင်၏ ညာလက်ရုံးကို သတိရကြမည်။ အထူးသဖြင့် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်ထုတ်ပုံကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရမည် (ငယ် ၁၇-၁၉)။ အတိတ်သမိုင်းကာလတလျှောက်မှာ စောင့်ထိန်းလာခဲ့ သကဲ့သို့ ရန်သူများကို အောင်မြင်နိုင်သော ပျားပတူအုံ စေလွှတ်ပေးမည်။ ပျားပတူအုံဆိုသည်မှာ ရန်သူကို အောင်နိုင်ခြင်းက တန်ခိုးအစွမ်းဖြစ်သည် (ငယ် ၂၀-၂၄)။ တောသားရဲမည်သော ဣသရေလ၏ ရန်သူများကို ဘုရားရှင်က တမဟုတ်ချင်း ဖျက်ဆီးပစ်မည်မဟုတ်သော်လည်း တရွေ့ရွေ့လုံးပါးပါးစေမည် (ငယ် ၂၂)။ (ကြီးပွားတိုးတက်သော မြို့ပြပြည်ရွာများသည် စည်းစနစ်တကျတိုးတက်စည်ပင်သော်လည်း မကောင်းစားသော အရပ်ဒေသသည် စိုက်ပျိုးသောသီးနှံများက အဖျက်ပိုးကြသည်။ မွေးမြူထားသောတိရစ္ဆာန်များကလည်း မပွား၊ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း လျော့နည်းကြသည်)။ ဒေသခံလူများ ချက်ချင်းမဖယ်ရှင်းသည့် အခြားအကြောင်းရင်းကို(သူကြီး ၂:၁၁-၂၃)တွင် တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလတို့၏ ယုံကြည်နာခံမှုဆန်းစစ်ခြင်း ကရိယာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ထိုသူများ၏ ရွှေ၊ ငွေဖြင့်သွန်းလုပ်သောရုပ်တုများကို ဖျက်ဆီးခိုင်းခြင်းဖြင့် ဣသရေလတို့အား ဆန်းစစ်သည် (ငယ်၂၅၊၂၆)။  ဣသရေလတို့၏ အဓိကရန်သူမှာ ခါနန်လူများမဟုတ်။ ခါနန်လူများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်သော ဘုရားတုများဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်စစ်ပွဲထက် ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။