တရားဟောရာကျမ်း - ၃

သြဃမင်းကိုအောင်ခြင်း
(တော၊ ၂၁:၃၁-၃၅)
1ထိုအခါ ငါတို့သည်လှည့်၍၊ ဗာရှန်ပြည်သို့ ခရီးသွားကြ၏။ ဗာရှန်ရှင်ဘုရင် ဩဃသည်လည်း မိမိလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ဧဒြိအရပ်မှာ စစ်တိုက်ခြင်းငှာချီလာ၏။ 2ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သူ့ကိုမကြောက်နှင့်။ သူနှင့်တကွ သူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သူ့မြေကိုလည်းကောင်း၊ သင့်လက်၌ငါအပ်ပေးမည်။ ဟေရှဘုန်မြို့နေ အာမောရိရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်ကိုပြုသကဲ့သို့ ဤမင်းကိုလည်းပြုရမည်ဟု ငါ့အား မိန့်တော်မူ၏။ 3ထိုသို့ ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃနှင့် သူ၏လူအပေါင်းတို့ကို ငါတို့လက်၌အပ်တော်မူသဖြင့်၊ တစ်ယောက်မျှ မကြွင်းစေခြင်းငှာ လုပ်ကြံကြ၏။ 4ထိုအခါ ငါတို့သည် မြို့ခြောက်ဆယ်နှင့်ပြည့်စုံသော အာဂေါဘတိုင်း၊ ဗာရှန်ရှင်ဘုရင် ဩဃမင်း၏နိုင်ငံကို၊ တစ်မြို့မျှမကြွင်းစေခြင်းငှာ တိုက်ယူကြ၏။ 5ထိုမြို့ရှိသမျှတို့သည် မြင့်သောမြို့ရိုး၊ မြို့တံခါးများ၊ ကန့်လန့်ကျင်များနှင့် ခိုင်ခံ့သောမြို့ဖြစ်သတည်း။ ထိုမှတစ်ပါး များစွာသောရွာတို့ကိုလည်း တိုက်ယူ၍ ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏။ 6ဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်ကိုပြုသကဲ့သို့၊ အရပ်ရပ်၌ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ သူငယ်တို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းကြ၏။ 7တိရစ္ဆာန်များ၊ မြို့ရွာ၌ လက်ရဥစ္စာများရှိသမျှတို့ကို ကိုယ်ဖို့သိမ်းယူကြ၏။ 8ထိုအခါ အာနုန်မြစ်မှစ၍ ဟေရမုန်တောင်တိုင်အောင်၊ ယော်ဒန်မြစ် အရှေ့ဘက်၌ရှိသောမြေကို ငါတို့သည်သိမ်းယူကြ၏။ 9ဟေရမုန်တောင်ကို ဇိဒုန်လူတို့သည် စိရုန်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အာမောရိလူတို့သည် ရှုနိရဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ 10ချိုင့်၌ရှိသမျှသောမြို့တို့နှင့် ဂိလဒ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံး၊ ဩဃမင်း၏နိုင်ငံအဝင်၊ သာလကမြို့၊ ဧဒြိမြို့တိုင်အောင် ဗာရှန်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးကို သိမ်းယူကြ၏။ 11အလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးမှ ဆင်းသက်သော ဗာရှန်ရှင်ဘုရင် ဩဃတစ်ယောက်တည်းသာ ကျန်ကြွင်း၏။ လူအတောင်အားဖြင့် အလျားကိုးတောင်၊ အနံလေးတောင်ရှိသော သူ၏သံခုတင်သည် အမ္မုန်ပြည်၊ ရဗ္ဗတ်မြို့၌ရှိသည်မဟုတ်လော။
ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်တွင်နေသောအနွယ်များ
(တော၊ ၃၂:၁-၄၂)
12ထိုအခါ ငါတို့သိမ်းယူသောမြေကို၊ အာနုန်မြစ်နားတွင်ရှိသော အာရော်မြို့မှစ၍ ဂိလဒ်တောင်တစ်ဝက်တိုင်အောင်၊ မြို့များနှင့်တကွ ရုဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသားတို့အား ငါပေး၏။ 13ဂိလဒ်တောင်တစ်ဝက်နှင့် ဩဃမင်းအစိုးရသော နိုင်ငံအဝင်၊ အလွန်ကြီးမားသော လူမျိုးနေရာဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သောအာဂေါဘတိုင်း၊ ဗာရှန်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကို မနာရှေအမျိုးသားတစ်ဝက်အား ငါပေး၏။ 14မနာရှေအမျိုးသား ယာဣရသည်၊ အာဂေါဘတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးကို ဂေရှုရရွာ၊ မာခါရွာအထိသိမ်းယူပြီးမှ၊ ယနေ့တိုင်အောင် မိမိအမည်ကိုလိုက်၍ ဗာရှန်ဟာဝုတ်ယာဣရပြည်ဟု သမုတ်လေ၏။ 15ဂိလဒ်မြို့ကိုကား၊ မာခိရအမျိုးသားတို့အားငါပေး၏။ 16ရုဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသားတို့အားလည်း၊ ဂိလဒ်မြို့မှ အာနုန်မြစ်တိုင်အောင်၊ မြစ်ကွေ့သောမြေနှင့်တကွ၊ အမ္မုန်ပြည်အပိုင်းအခြားဖြစ်သော ယဗ္ဗုတ်မြစ်တိုင်အောင် မြေတစ်လျှောက်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ 17လွင်ပြင်နှင့်တကွ ယော်ဒန်မြစ်နား၊ ဂင်္နေသရက်အရပ်မှ လွင်ပြင်နှင့်ဆိုင်သော သောဒုံအိုင်အရှေ့၊ အာဇုတ်ဝိသဂါမြို့တိုင်အောင်၊ မြေတစ်လျှောက်လုံးကိုလည်းကောင်း ငါပေး၏။
18ထိုအခါ ငါက၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ဤမြေကို သင်တို့အားအပိုင်ပေးတော်မူပြီ။ သို့ရာတွင် စစ်တိုက်တတ်သောသူအပေါင်းတို့သည် လက်နက်ကိုကိုင်၍၊ သင်တို့ညီအစ်ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာ ကူးသွားရကြမည်။ 19-20ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အား ချမ်းသာပေးတော်မူသည်နည်းတူ၊ ညီအစ်ကိုတို့အား ပေးတော်မမူမီတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမြေကို သူတို့သည် မသိမ်းမယူမီတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ သင်တို့မယား၊ သားသူငယ်များ၊ တိရစ္ဆာန်များတို့သည် ငါပေးသောမြို့တို့၌ နေရကြမည်။ သင်တို့တွင် တိရစ္ဆာန်များစွာရှိသည်ကို ငါသိ၏။ အမှုပြီးမှ ငါပေးနှင့်သည်အတိုင်း၊ သင်တို့ရှိသမျှသည် အသီးအသီး ပိုင်ထိုက်သောမြေသို့ ပြန်လာရကြမည်ဟု သင်တို့အားငါမှာထား၏။ 21ထိုအခါယောရှုကိုလည်း၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ဤရှင်ဘုရင်နှစ်ပါး၌ ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံကို သင်သည်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီ။ ထိုအတူ၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်ရောက်သမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့၌ ပြုတော်မူလိမ့်မည်။ 22ထိုသူတို့ကို မကြောက်နှင့်။ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်ဘက်၌ စစ်ကူတော်မူမည်ဟု ငါမှာထားလေ၏။
ကတိတော်ပြည်သို့မောရှေမဝင်ရ
23ထိုအခါ ထာဝရဘုရားကို ငါတောင်းပန်သည်ကား၊ 24အို အရှင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်ကျွန်အား တန်ခိုးအာနုဘော်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ အားကြီးသောလက်တော်ကိုလည်းကောင်း ပြစပြုတော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်စီရင်၍ တန်ခိုးတော်ကိုပြသည်အတိုင်း၊ ကောင်းကင်မြေကြီးပေါ်မှာ အဘယ်မည်သောဘုရား ပြုနိုင်ပါသနည်း။ 25အကျွန်ုပ်သည် ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူး၍၊ ထိုကောင်းမွန်သောပြည်နှင့် လေဗနုန်တောင်မှစ၍ တင့်တယ်သောတောင်များကို မြင်ရမည်အကြောင်း အခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်သော်လည်း၊ 26ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အတွက် ငါ့ကိုအမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်၊ ငါ့စကားကို နားထောင်တော်မမူ။ ထာဝရဘုရားကလည်း၊ တန်တော့၊ ဤအမှုနှင့်ဆိုင်သောစကားကို နောက်တစ်ဖန်မလျှောက်နှင့်။ 27ပိသဂါတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ တက်ပြီးလျှင်၊ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် လေးမျက်နှာသို့မျှော်၍ ထိုပြည်ကိုကြည့်ရှုလော့။ ယော်ဒန်မြစ်ကို မကူးရ။ 28သို့ရာတွင် ယောရှုကိုမှာခဲ့၍ အားပေးလော့။ မစထောက်ပင့်လော့။ သူသည် ဤလူမျိုးရှေ့မှာသွား၍၊ သင်မြင်ရသောပြည်ကို အမွေခံစေရမည်ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူ၏။ 29ထိုသို့ ငါတို့သည် ဗက်ပေဂုရမြို့တစ်ဖက်၌ ရှိသောချိုင့်တွင်နေရကြ၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(ယော်ဒန်မြစ်ဖြတ်ကူးကြခြင်း (အခန်း )

          :၁၁ ဗာရှန်ဘုရင် ဩယမင်း၏ မြို့ကြီး(၆၀)နှင့် ကျေးလက်မြို့များသည် မြို့ရိုးကြီးများ၊ ခိုင်ခန့်သောမြို့ဝင်တံခါးပေါက်များဖြင့် အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားကြသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က သူ့လူများလက်ထဲသို့ ကျရောက်စေသည်။ ဩဃမင်းသည် အလွန်ထွားကျိုင်းသောလူဘီလူးကြီးဖြစ်၍ သူ၏ အိပ်ယာခုတင်သည် အရှည်ကိုးတောင် အကျယ်လေးတောင် (၁၄ပေခန့်ရှည်၍ ၆ပေခန့်ကျယ်သည်)ရှိသည်။ Thompsonက ထိုခုတင်သည် ပုံမှန်အိပ်ယာမဟုတ်နိုင်၊ နောက်ဆုံးအချိန်၌ အိပ်စက်အနားယူရာ ဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။

သူကွယ်လွန်သောအခါ ခုတင်ပေါ် အိပ်စက်နေခြင်းဖြင့် သင်္ဂြိုဟ်ကြသည်။ သံခုတင်ဖြစ်သည် ရဗ္ဗအမ္မုန်(ခေတ်သစ်အမ္မုန်)တို့က ဤတရားဟောရာကျမ်းစီရင်ရေးသားသည့် ခေတ်ပြိုင်ကာလ၌ လူတို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင် ရေးသားထားသည်။

:၁၂၂၀ ဣသရေလတို့ အောင်မြင်သိမ်းပိုက်ထားသောယော်ဒန်မြစ်ကမ်းအရှေ့ဘက်ခြမ်းမြေကို ရုဗင်၊ ဂဒ်အမျိုးနှင့်မနာရှေလူမျိုးတစ်ဝက်တို့သို့ အပိုင်စားပေးလိုက်သည် (ငယ် ၁၂-၁၇)။ သို့သော်လည်း ယောက်ျားသားများကိုမူ အခြားသော ဣသရေလလူမျိုး ညီအကိုများနှင့်အတူ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ခြမ်းအား မောရှေက စစ်ကူတိုက်ခိုင်းသည်။ တိုက်ခိုက်အောင်မြင်သိမ်းပိုက်ပြီးကြသောအခါ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ ပြန်ကူးစေပြီး မိသားစုသားမယားတို့နှင့်အတူ ထိုပြည်အား မွေးမြူလုပ်စားဖို့ အပိုင်ပေးလိုက်သည်။

:၂၁၂၉ မောရှေက ယောရှုအား တိုက်ခိုက်အောင်မြင်လာခဲ့မှုများကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်ရှုမှတ်၍ ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ကိုးစားရန် သီးသန့်မှာကြားလိုက်သည် (ငယ် ၂၁-၂၂)။

ဣသရေလတို့၏ မနာခံမှုကို စိတ်ခုသောကြောင့် ဘုရားသခင်က မောရှေအား အမျက်တော်ထွက်သည်။ ထို့ကြောင့် ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းကို ဖြတ်ကူးခွင့်မပြုဘဲ ကတိတော်မြေအားမျက်စိအရသာ ခံစားစေရန် ဘုရားရှင်က မောရှေအား ပေသဂတောင်ထိပ်ပေါ်မှ ရှုမျှော်ခွင့်ပေးလိုက်သည် (ငယ် ၂၃-၂၉)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။