တရားဟောရာကျမ်း - ၂၅

တဲတော်အတွက်အလှူ
(ထွ၊ ၃၅:၄-၉)
1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ 2ငါ့အား လက်ဆောင်ပဏ္ဏာကို ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့။ ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့် ငါ့အား လှူသမျှသောသူတို့၌ သင်သည် အလှူကိုခံရမည်။ 3ခံရသောအလှူဟူမူကား၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ 4ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချော၊ ဆိတ်မွေး။ 5အနီဆိုးသောသိုးရေ၊ တဟာရှသားရေ၊ အကာရှသစ်သား။ 6လိမ်းရန်ဆီဖော်ဖို့၊ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းမွှေးဖော်ဖို့ရာ၊ နံ့သာမျိုး၊ မီးထွန်းစရာဆီ၊ 7ရှဟံကျောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တိုင်းနှင့် ရင်ဖွဲ့၌ စီစရာကျောက်မြတ်တည်းဟူသော အလှူကိုခံရမည်။ 8ငါသည် သင်တို့တွင်ကျိန်းဝပ်ရာဖို့ သန့်ရှင်းရာဌာနကိုလုပ်ကြစေ။ 9ငါပြသမျှသော တဲတော်ပုံ၊ တဲတော်တန်ဆာပုံနှင့်အညီ လုပ်ရမည်။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာ
(ထွ၊ ၃၇:၁-၉)
10အလျားနှစ်တောင်ထွာ၊ အနံတစ်တောင်ထွာ၊ ဇောက်တစ်တောင်ထွာရှိသော သေတ္တာကို၊ အကာရှသားနှင့်လုပ်၍၊ သေတ္တာအတွင်းအပြင်ကို ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်။ 11သေတ္တာအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သောရွှေတန်ဆာကိုလည်း လုပ်ရမည်။ 12ရွှေလေးကွင်းကိုသွန်း၍၊ သေတ္တာလေးထောင့်၌ တစ်မျက်နှာနှစ်ကွင်းစီ တပ်ရမည်။ 13အကာရှသားထမ်းပိုးကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံပြီးမှ၊ 14သေတ္တာထမ်းစရာဖို့တစ်ဖက်တစ်ချက် ရွှေကွင်းထဲသို့ လျှိုထားရမည်။ 15ထိုထမ်းပိုးကိုလည်း သေတ္တာရွှေကွင်းထဲကမနုတ်၊ အစဉ်ရှိစေရမည်။ 16ငါပေးသောသက်သေခံချက်ကို၊ ထိုသေတ္တာထဲမှာထားရမည်။
17အလျားနှစ်တောင်ထွာ၊ အနံတစ်တောင်ထွာရှိသော သေတ္တာအဖုံးကိုလည်း ရွှေနှင့်လုပ်ရမည်။ 18ရွှေခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကိုလည်း သေတ္တာအဖုံးတွင် အလျားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ထုလုပ်ရမည်။ 19ထိုခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကို သေတ္တာဖုံးကိုယ်ထဲကထုတ်၍၊ သေတ္တာဖုံးအပေါ်၌ တစ်ဖက်တစ်ပါးစီလုပ်ပြီးလျှင်၊ 20ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးတို့သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်၍၊ သေတ္တာဖုံးကိုရှုလျက်၊ မိမိအတောင်ကိုဖြန့်၍ သေတ္တာဖုံးကိုမိုးရမည်။ 21သေတ္တာအဖုံးကို သေတ္တာပေါ်မှာတင်ရမည်။ ငါပေးသော သက်သေခံချက်ကိုလည်း သေတ္တာထဲမှာထားရမည်။ 22ထိုအရပ်၌ ငါသည်သင်နှင့်တွေ့၍၊ သက်သေခံချက်ထားသော သေတ္တာဖုံးအပေါ်၊ ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးစပ်ကြားမှာ သင်နှင့်နှုတ်ဆက်သဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ဆင့်ဆိုရာသမျှတို့ကို စီရင်မည်။
ရှေ့တော်မုန့်စားပွဲ
(ထွ၊ ၃၇:၁၀-၁၆)
23အလျားနှစ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်၊ အမြင့်တစ်တောင်ထွာရှိသော စားပွဲကိုလည်း အကာရှသားနှင့်လုပ်၍၊ 24ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်။ စားပွဲအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ 25အနံလက်တစ်ဝါးရှိသော ခါးပန်းကိုလည်းကောင်း၊ ခါးပန်းအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သော ရွှေတန်ဆာကိုလည်းကောင်း လုပ်ရမည်။ 26ရွှေလေးကွင်းကိုလည်းလုပ်၍၊ ခြေထောက်လေးခုအထက် စားပွဲလေးထောင့်၌ တပ်ရမည်။ 27ထိုရွှေကွင်းတို့သည် ခါးပန်းပေါ်မှာရှိ၍၊ စားပွဲထမ်းစရာ ထမ်းပိုးနေရာဖြစ်ရမည်။ 28စားပွဲထမ်းစရာ အကာရှသားထမ်းပိုးကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ 29စားပွဲနှင့်ဆိုင်သောလင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ အင်တုံ၊ လောင်းစရာဖလားများကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်ရမည်။ 30ငါ့ရှေ့၊ စားပွဲပေါ်မှာရှေ့တော်မုန့်ကို အစဉ်တင်ရမည်။
မီးခုံတိုင်
(ထွ၊ ၃၇:၁၇-၂၄)
31မီးခုံကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်၍၊ မီးခုံတိုင်အစရှိသော အလက်များ၊ ခွက်များ၊ ဘူးသီးများ၊ ကြာပွင့်များတို့ကို တစ်စပ်တည်းထုရမည်။ 32မီးခုံတိုင်တစ်ဖက်တစ်ချက် သုံးလက်စီထွက်၍၊ အလက်ခြောက်လက်ရှိရမည်။ 33မီးခုံတိုင်ထဲကထွက်သော အလက်သုံးလက်တွင်၊ တစ်လက်တစ်လက်၌ ဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွ၊ ဗာတံသီးနှင့်ပုံတူသော ခွက်သုံးခွက်ရှိရမည်။ 34မီးခုံတိုင်၌လည်း ဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွ၊ ဗာတံသီးနှင့်ပုံတူသော ခွက်လေးခွက် ရှိရမည်။ 35မီးခုံတိုင်ထဲကထွက်သော အလက်ခြောက်လက်ရှိသည်အတိုင်း၊ အလက်နှစ်ဖက်အောက်၌လည်း ဘူးသီးတစ်လုံးစီရှိရမည်။ 36ဘူးများ၊ အလက်များတို့ကို တစ်ကိုယ်တစ်စပ်တည်းဖြစ်စေ၍၊ မီးခုံတစ်ကိုယ်လုံးကို ရွှေစင်နှင့်ထုလုပ်ရမည်။ 37မီးခွက်ခုနစ်လုံးကိုလည်း လုပ်ရမည်။ စားပွဲကိုလင်းစေခြင်းငှာ ထိုမီးခွက်ကို ထွန်းရမည်။ 38မီးညှပ်နှင့် မီးညှပ်ခံစရာခွက်တို့သည်လည်း ရွှေစင်ဖြစ်ရမည်။ 39မီးခုံနှင့် မီးခုံတန်ဆာရှိသမျှတို့ကို၊ ရွှေစင်အခွက်တစ်ဆယ်နှင့် လုပ်ရမည်။ 40တောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့် ညီလျော်စွာလုပ်ခြင်းငှာ သတိပြုရမည်။

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၅ (အနက်ဖွင့်)

၂၅: အပြစ်ဒဏ်တွေ့ရှိ၍ ကြိမ်ဒဏ်ခံရသူကို အချက်(၄၀)ထက်ပိုမရိုက်ရ။ ယုဒများသည် ထိုပြဌာန်းချက်ကို လေးစားသောအားဖြင့် ကြိမ်ဒဏ်(၃၉)ကြိမ်သာ လက်တွေ့ရိုက်လေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ရေတွက်မှားမည်စိုး၍ အကြိမ်(၄၀)ထက်မပိုမှားရလေအောင် တစ်ချက်လျှော့ရိုက်လေ့ရှိသည်။ (၂ကော ၁၁:၂၄ ကိုလည်းကြည့်)။

၂၅: စပါးနယ်နေသောနွားပါးစပ်ကို မချုပ်တည်းရ။ စားခွင့်ပြုရသည်။ ဤကျမ်းချက်ကို ရှင်ပေါလုက ကိုးကား၍ အမှုတော်ဆောင်များသည် နဝကမ္မအလှူငွေများ လက်ခံနိုင်ကြောင်း သွန်သင်ထားသည် (၁ကော၉:၉-၁၁)။ ထိုစကားသည် ပညတ်တရားအား ဝိညာဉ်ရှုဒေါင့်ဖြင့် သင်ခန်းစာရယူတတ်ဖို့ သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစကား၏ အဓိပ္ပါယ်သည် စကားလုံးပေါ်တွင်ပါရှိသမျှသာမကပါ။ ထိုထက်လေးနက်ကျယ်ပြန့်သည်။ ဉာဏ်ရေနပ်သောကျမ်းစာသုတေသီတိုင်း ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာ နေရာတကာတွင် တွေ့မြင်နိုင်ကြပါသည်။

(၁၃လေဝိသားတို့ ထိမ်းမြားခြင်းထုံး (၂၅:၁၀)

          ၂၅:၁၀ ဣသရေလတစ်ယောက် သားမထွန်းကားမီ သေဆုံးလျှင် မိသားစုသားမြေးစာရင်းတွင် သူ၏ နာမည်ပျောက်ပျက်ခြင်းနှင့် မိသားစု အမွေဆက်ခံသူမရှိခြင်းသည် စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ကွယ်လွန်သူ၏ ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ယောက်သည် ကျန်ရစ်ခဲ့သောမုဆိုးမအား သိမ်းပိုက်ရသည်။ ထိုလေဝိထုံးနည်းနာများသည် ရှေးလေဝိသားများ လူမှုကျင့်စဉ် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျန်ရစ်သူညီအစ်ကိုက လက်မခံလျှင် ထိုမုဆိုးမသည် လူကြီးသူမများထံသို့ တိုင်တန်းနိုင်သည်။ ခုံဘိနပ်တစ်ဘက်ချွတ်၍ ထိုသူအား ပါးရိုက်ခဲ့ပြီး “အစ်ကို့အမျိုးကို မထိန်းသိမ်းချင်သူ” ဟု ပြောဆိုကာ မိဘမောင်များထံသို့ ပြန်ရသည်။

ဝတ် ၂၀:၂၁ တွင် မိမိညီအစ်ကို၏ မယားအားမယူဟု တားမြစ်ထားသော်လည်း ဤကျမ်းချက်တွင် ပေါင်းသင်းစေသည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်းချက်တွင် ပေါင်းသင်းစေသည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်းမှာ လင်သား အသက်ရှိနေချိန် ဖြစ်၍ ဤကျမ်းချက်တွင်မူ လင်သားကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပေါင်းသင်းခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။

(၁၄အထူးပညတ်ချက် ()ခု (၂၅:၁၁၁၉)

          ၂၅:၁၁၁၂ ရန်ဖက်လုံးထွေးနေသောမိမိခင်ပွန်းသည်အား ကူညီသောအာဖြင့် တစ်ဘက်ယောက်ျား၏ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကို ဖမ်းကိုင်လျှင် ထိုမိန်းမ၏ လက်ကိုဖြတ်ပစ်ရမည်။ ထိုမိန်းမ၏အပြုအမူသည် တစ်ဘက်သားလူအား ကြီးမားသောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ကြီးလေးသောအပြစ်ဒဏ်ပေးရသည်။

၂၅:၁၃၁၆ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူများသည် အလေးမှန်၊ ကိုက်မှန်၊ တင်းတောင်းမှန် ချိန်တွယ်ရသည်။ ဝယ်သောအခါ ကလေးတစ်ခု၊ ရောင်းသောအခါ တခြားအလေးမသုံးရ။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။

၂၅:၁၇၁၉ အာမလက်လူမျိုးသည် လိမ်လည်ကောက်ကျစ်ခြင်းနှင့် ရက်စက်ခြင်းသရဖူဆောင်းခဲ့သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည် (ထွ ၁၇:၈-၁၆)။ ဣသရေလတို့သည် အာမလက်တို့၏ ပျက်စီးခြင်းကို မေ့လျှော့ကြမည်ဖြစ်သော်လည်း ဆိုးပြစ်များကိုမူ မမေ့ရ။ ရှောလုသည် ဘုရားရှင်၏စကားတော်ကို မနာခံခဲ့ (၁ရာ၁၅)။ သို့ကြောင့် ဟေဇကိမင်းလက်ထက်တိုင်အောင် အာမလက်အကြွင်းအကျန်တို့၏ ပုန်ကန်ခြင်း ခံရသည်(၅ရာ၄:၄၃)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။