တရားဟောရာကျမ်း - ၁၂

တစ်ခုတည်းသောကိုးကွယ်ရာဌာန
1သင်တို့သည် မြေကြီးပေါ်မှာ အသက်ရှင်သမျှသော ကာလပတ်လုံးဝင်စားစေခြင်းငှာ သင်တို့ဘိုးဘေးကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောပြည်၌ ကျင့်အံ့သောငှာ စောင့်ရှောက်ရသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များဟူမူကား၊ 2သင်တို့ အစိုးရသောလူမျိုးတို့သည် တောင်ကြီး၊ တောင်ငယ်အပေါ်၊ စိမ်းသောသစ်ပင်အောက်၌ မိမိတို့ဘုရားများကို ဝတ်ပြုရာအရပ်ရှိသမျှတို့ကို ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးရမည်။ 3သူတို့ယဇ်ပလ္လင်များကိုလည်း ဖျက်ရမည်။ ရုပ်တုများကို ဖြိုချရမည်။ အာရှရပင်များကို မီးရှို့ရမည်။ ထုလုပ်သော ဘုရားဆင်းတုများကို ခုတ်လှဲရမည်။ ထိုအရပ်၌ ထိုဘုရားတို့၏နာမကိုပင် ပယ်ရှင်းရမည်။ 4သူတို့ပြုသကဲ့သို့၊ သင်တို့သည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအားမပြုရဘဲ၊ 5သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်တို့အမျိုးအနွယ်ရှိသမျှတို့တွင် နာမတော်ကိုတည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်တည်းဟူသော ကျိန်းဝပ်တော်မူရာအရပ်ကို ရှာ၍လာရကြမည်။ 6ထိုအရပ်သို့ သင်တို့သည် မီးရှို့ရာယဇ်အစရှိသောယဇ်များ၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပူဇော်သကာ၊ ချီမြှောက်ရာပူဇော်သကာ၊ သစ္စာကတိနှင့် ဆိုင်သောပူဇော်သကာ၊ အလိုလိုပြုသောပူဇော်သကာမှစ၍၊ သိုးနွားတွင် အဦးဖွားသောသားငယ်တို့ကို ဆောင်ခဲ့ရကြမည်။ 7ထိုအရပ်၌ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ စားရကြမည်။ ပြုလေရာရာ၌ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကောင်းချီးပေးတော်မူသဖြင့်၊ ကိုယ်တိုင်မှစ၍ အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရကြမည်။ 8ယခုကာလ၊ ဤအရပ်၌ပြုသကဲ့သို့၊ ထိုအရပ်၌ လူတိုင်းကိုယ်ဉာဏ်ကိုလိုက်၍ မပြုရကြ။ 9သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော အမွေခံရာချမ်းသာထဲသို့ သင်တို့သည် မဝင်ရကြသေး။ 10သင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူး၍၊ သင်တို့အမွေခံရာဖို့ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောပြည်၌ နေကြသောအခါ၊ ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှ သင်တို့ကိုကယ်နုတ်တော်မူသဖြင့် ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြသောအခါ၊ 11နာမတော်ကိုတည်စေဖို့ရာ၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ် ရှိရမည်။ ထိုအရပ်သို့ ငါမှာထားသမျှအတိုင်း၊ သင်တို့မီးရှို့ရာယဇ် အစရှိသောယဇ်များ၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပူဇော်သကာ၊ ချီမြှောက်ရာ ပူဇော်သကာ၊ ထာဝရဘုရားအားကတိရှိသည်အတိုင်း၊ မြတ်သောပူဇော်သကာတို့ကို ဆောင်ခဲ့ရကြမည်။ 12ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ သားသမီး၊ ကျွန်ယောက်ျား မိန်းမတို့နှင့် ကိုယ်အဖို့မရှိ၊ အမွေမခံရဘဲ၊ သင်တို့၌တည်းခိုသော လေဝိသားတို့သည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရကြမည်။ 13တွေ့မြင်ရာအရပ်၌ မီးရှို့ရာယဇ်ကို မပူဇော်ရမည်အကြောင်း သတိပြုကြလော့။ 14သင်တို့အမျိုးတစ်မျိုးတွင် ထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်၌ မီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်၍၊ ငါမှာထားသမျှတို့ကို ပြုရကြမည်။ 15သို့ရာတွင် သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်အတိုင်း၊ သင်တို့နေရာအရပ်ရပ်၌ စားချင်သောအလိုသို့လိုက်၍ သတ်စားရသော အခွင့်ရှိကြ၏။ သမင်၊ ဒရယ်ကိုစားသကဲ့သို့၊ စင်ကြယ်သောသူ၊ မစင်ကြယ်သောသူတို့သည် အတူစားရကြမည်။ 16သို့ရာတွင် အသွေးကိုမစားရ။ ရေကိုသွန်သကဲ့သို့ မြေပေါ်မှာသွန်ရမည်။
17စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီဆယ်ဖို့တွင် ပူဇော်သောတစ်ဖို့၊ သိုးနွားတွင် အဦးဖွားသောသားငယ်၊ သစ္စာကတိနှင့်ဆိုင်သော ပူဇော်သကာ၊ အလိုလိုပြုသော ပူဇော်သကာ၊ ချီမြှောက်ရာပူဇော်သကာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ၊ သင်တို့သည် ကိုယ်နေရာအရပ်၌ မစားရကြ။ 18သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်၌၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့မှာ ကိုယ်တိုင်မှစ၍သားသမီး၊ ကျွန်ယောက်ျားမိန်းမ၊ တည်းခိုသောလေဝိသားတို့သည် စားရကြမည်။ ပြုလေရာရာ၌ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ ရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုရကြမည်။ 19မြေကြီးပေါ်မှာ အသက်ရှင်သမျှသော ကာလပတ်လုံး၊ လေဝိသားတို့ကို မမေ့လျော့မည်အကြောင်း သတိပြုကြလော့။ 20သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ သင်၏နေရာပြည်ကို ကျယ်စေတော်မူသောအခါ၊ သင်သည် အမဲသားကိုစားချင်သောစိတ်ရှိ၍၊ အမဲသားကို ငါစားမည်ဟုဆိုလျှင်၊ စားချင်တိုင်းစားရသော အခွင့်ရှိ၏။ 21သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် နာမတော်ကိုတည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်သည် သင့်နေရာနှင့် ဝေးလွန်းလျှင်၊ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောသိုးနွားကို၊ ငါမှာထားသည်အတိုင်းသတ်၍၊ သင့်နေရာအရပ်၌ စားချင်တိုင်းစားရသော အခွင့်ရှိ၏။ 22သမင်၊ ဒရယ်ကိုစားသကဲ့သို့ စားရမည်။ စင်ကြယ်သောသူ၊ မစင်ကြယ်သောသူတို့သည် ရောနှော၍စားရသောအခွင့် ရှိကြ၏။ 23သို့ရာတွင်၊ အသွေးကိုမစားမည်အကြောင်း၊ သတိပြုလော့။ အသက်သည် အသွေး၌တည်၏။ အသားနှင့်တကွ အသက်ကိုမစားရ။ 24ထိုကြောင့် အသွေးကိုမစားရ။ ရေကိုသွန်သကဲ့သို့ မြေပေါ်မှာသွန်ရမည်။ 25သင်သည် ထာဝရဘုရား နှစ်သက်တော်မူဖွယ်သောအမှုကို ပြုသဖြင့်၊ ကိုယ်တိုင်မှစ၍ သားမြေးတို့သည် ချမ်းသာစွာနေရမည်အကြောင်း၊ အသွေးကိုရှောင်ရမည်။ 26သင်၌ သန့်ရှင်းသောပူဇော်သကာ၊ သစ္စာကတိအတိုင်းပြုသော ပူဇော်သကာတို့ကိုယူ၍၊ ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်သို့ သွားရမည်။ 27အသားနှင့် အသွေးကိုရောနှော၍၊ မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကို၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ပူဇော်ရမည်။ ယဇ်ကောင်အသွေးကို၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ သွန်းလောင်း၍၊ အသားကိုစားရမည်။ 28သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား နှစ်သက်မြတ်နိုးတော်မူဖွယ်သောအမှုကို ပြုသဖြင့်၊ ကိုယ်တိုင်မှစ၍ သားမြေးအစဉ်အဆက်တို့သည် ချမ်းသာစွာ နေရမည်အကြောင်း၊ ငါမှာထားသမျှသော ဤစကားတို့ကိုစေ့စေ့နားထောင်၍ စောင့်ရှောက်လော့။
ရုပ်တုမကိုးကွယ်ရန်သတိပေးခြင်း
29သင်သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်၌ ရှိသောလူမျိုးတို့ကို၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်ရှေ့မှာပယ်ရှင်းတော်မူသဖြင့်၊ သူတို့နေရာပြည်၌ သင်သည် ဝင်၍နေသောအခါ၊ 30သူတို့သည် သင့်ရှေ့မှာပျက်စီးသောနောက်၊ သူတို့အကျင့်အတိုင်း သင်ကျင့်၍ အပြစ်မရောက်မည်အကြောင်း၊ ထိုလူမျိုးတို့သည် သူတို့ဘုရားများကို အဘယ်သို့ဝတ်ပြုသနည်း။ ထိုနည်းတူ ငါပြုမည်ဟု သူတို့ဘုရားဝတ်ကို မမေးမြန်းမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်သတိပြုလော့။ 31သူတို့ပြုသကဲ့သို့၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား သင်မပြုရ။ သူတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားစက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူသမျှတို့ကို သူတို့ဘုရား၌ ပြုကြပြီ။ ကိုယ်သားသမီးကိုပင် သူတို့ဘုရားအားဝတ်ပြု၍ မီးရှို့ကြပြီ။ 32ငါမှာထားသမျှတို့ကို ကျင့်အံ့သောငှာ စောင့်ရှောက်လော့။ ထပ်၍ မပိုရ၊ နုတ်၍ မလျော့စေရ။

တရားဟောရာကျမ်း - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံ (အခန်း ၁၂)

          ၁၂: ဘုရားသခင်၏ လူများသည် ကတိတော်မြေပေါ်သို့ အောင်မြေချဝင်ရောက်သောအခါ တစ်ပြည်လုံးရှိ ရုပ်တုဘုရားတုများနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကို တစ်စမကျန် မှောက်လှန်ဖျက်ဆီးပစ်ရသည်။ သစ်သားဘုရား(ဟေဗြဲ ashèrîm)သည် ဘုရားမသင်္ကေတဖြစ်သည်။ တိုင်များသည် ဗာလဘုရားဘုရားထီးအမှတ်အသားဖြစ်သည်။

၁၂:၁၄ ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ ပူဇော်သက္ကာယဇ်ကောင်များကို ယူဆောင်လာရမည်။ ပူဇော်သက္ကာယဇ်ပြုလုပ်ရာဌာနတော်များကိုလည်း အသေအချာပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ရမည်။ ပထမဦးစွာ (ရှိလောမြို့ – ယောရှု ၁၈:၁) နေရာ၊ ထိုနောက်ဗိမာန်တော်(ယေရုရှလင်)တို့ တည်ဆောက်လာကြသည်။ ထိုနေရာများသည် ဘုရားသခင်အား  ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောနေရာသည် တစ်စုံတစ်ဦးထံသို့သာဖြစ်၍ ထိုသူသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်သည်။ လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်စွမ်းနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုကို လူများမြင်လာအောင် ယေရှုခရစ်တော်ဘဝဖြင့် ကိုယ်ထင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ကန္တာရခရီးလမ်း တလျှောက်မှာ ဆိုးသွမ်းဖောက်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ အကျင့်စရိုက်ဆိုးမျိုး ပြည်တော်တွင် မရှိစေရ (ငယ် ၈၊၉)။

၁၂:၁၅၂၈ ဝတ် ၁၇:၃-၄တွင် နွားထီး၊ သိုးထီး၊ ဆိတ်ထီးများအား ပူဇော်သက္ကာယဇ်ကောင်များအဖြစ် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် တင်လှူပူဇော်ခိုင်းထားသည်။ ယခုမူ ခါနန်ပြည်တွင် အခြေတကျရာသက်ပန် နေထိုင်ကြရတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပုံစံလည်း ပြောင်းလဲရသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား ယဇ်ပူဇော်ခွင့်နှင့် အသားသုံးခွင့်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုလာသည်။ သို့ကြောင့် သမင်နှင့်ဆတ် (ထိုသားကြောင်များကို ယဇ်ကောင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုခဲ့)။ တချိန်က မစင်ကြယ်သောသတ္တဝါဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည့် အကောင်များကိုလည်း စင်ကြယ်သောသတ္တဝါများအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လာသည်။ သို့သော်လည်း တိရိစ္ဆာန်အသွေးကို စားသုံးခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ဆဲ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသွေးသည် သတ္တဝါ၏အသက် ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်။

၁၂:၂၉၃၂ ဣသရေလများကို ဒေသခံခါနန်ပြည်သားများ၏ ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်ခြင်း အလျဉ်း ပတ်သက်ခြင်းမရှိရန်ကြပ်တည်းစွာ သတိပေးလိုက်သည်။ ထိုသို့တားမြစ်ခြင်းသည် စစ်မှန်သော ထာဝရဘုရားကိုသာ အာရုံစိုက်ကိုးကွယ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ်၃၁သည် မောလုတ်ဘုရား၊ ခေမုရှဘုရားကို ရည်ညွှန်းသည်။ ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်ခြင်းသည် မကောင်းဆိုးဝါးနတ်ဆိုးပူးကပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပေါလုက သတိပေးထားသည် (၁ကော ၁၀:၂၀)။ ဝိညာဉ်ဆိုး၊ နတ်ဆိုး၏ သဘောသဘာဝကို သိမြင်မှသာလျှင် စာတန်၏ ရက်စက်မှုကို နားလည်နိုင်ကြမည်။ လူ့သဘောသဘာဝကို သိမြင်နိုင်မှသာ စာတန်၏ ရက်စက်မှုကို နားလည်နိုင်ကြမည်။ လူ့သဘောသဘာဝသည် ဘုရားရှင်အလင်းဘုန်းတော် ထင်ရှားစေဖို့ထက် နတ်ဆိုး၏ အမှောင်ထဲ၌ ပိုမိုမွေ့လျော်လိုသော ဇာတိစိတ်ရှိသည်ဟု ဤကျမ်းချက်က သတိပေးဆုံးမထားသည်။ ဣသရေလ၏ တတိယမြောက်ဘုရင် ရှောလမုန်မင်းသည် ခေမုရှဘုရားနှင့် မောလုတ်ဘုရားအတွက် ယဇ်ပလ္လင်တည်ခဲ့သည် (၃ရာ ၁၁:၇)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။