သမ္မာကျမ်းစာသင်ခန်းစာများ

3. နတ်ဆုံး၊ ဝိညာဉ်ဆိုးအကြောင်း Evil Spirit and Demon