2. စာတန် (Satan)

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၂)

 

ာတန် (SATAN)

 

အမှန်ရှိခြင်း၊ မူလဇစ်မြစ်၊ တန်ခိုးနှင့်သွားရာလမ်း

 

His Reality, Origin, Power and Destiny

 

“နိဒန်း”

 

ဤစင်္ကြာဝဠာကြီးတွင် စာတန်သည် ဘုရားသခင်ပြီးလျှင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားသည်။ 

ယနေ့မြောက်များစွာသောလူတို့သည်စာတန်၏အကြောင်းကိုရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ များအဖြစ်၎င်း ဟာသပေါင်းများ

ပြုလုပ်ရအဖြစ်၎င်း ထင်မှတ်နေကြသည်။ သို့သော် စာတန်သည် ရယ်ရွှင်ဖွယ် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ 

ာတန်သည်အမှန်ပင်ရှိနေသည် သာမက လူသားတို့၏အသက်တာတွင် စာတန်သည်

တနည်းမဟုတ်တနည်း ဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးလျက်ပင်ရှိနေပါသည်။ဤအရေးကြီးသော 

လေ့လာမူသည် စာတန်ကိုသတိပြုမိရန်နှင့်စာတန်ကိုမည်ကဲ့သို့ အောင်နိုင်ရမည်ကို 

သင့်အားသွန်သင်ပေးပါလိမ့်မည်။

 

ဤသင်ခန်းစာအရေးကြီးပုံ။

 

၁။ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲအားလုံးတို့တွင် မိမိရန်သူကိုသိရှိရန်နှင့် ရန်သူ၏နည်းဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာကို သိရှိရန်အ

ရေးကြီးပါသည်

 

 

၂။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်နှင့် လူသားတို့၏ အဓိကရန်သူဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်ကိုသိရှိရန်နှင့်မည်

ကဲ့သို့အနိုင်ယူရမည်ကို သိရန်အထူးအရေးကြီးပါသည်။

 

 

၃။ လူများ၏ခရစ်တော်ထံသို့သွားမည့် လမ်းပေါ်၌စာတန်သည် ရပ်လျှက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ ဤအမူကိုမပြုနိုင်

ခဲ့ပါက ခရစ်တော်တို့၏သက်သေခံခြင်းနှင့် အသက်တာ၏ အကျိုးထိရောက်မူပျက်ပြားစေရန် အားနည်းစေရန်ဆောင်

ရွက်ပြန်ပါသည်။ စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ အောင်မြင်မူမရှိစေရန်ပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသောနည်းများကို

ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသိရှိမှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိယုံသာမက အောင်မြင်သောခရစ်ယာန်

တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပေမည်။

 

၄။ သခင်ယေရူ သွန်းတော်မူသောအသွေးတော်နှင့် အသေခံတော်မူခြင်း ကျွနု်ပ်တို့အား စာတန်နိုင်ငံနှင့်တန်ခိုး

အာဏာအောက်မှကယ်လွှတ်တော်မူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်တော်မူခြင်းစီမံချက်ဖြစ်ပါသည်။ 

ဤအမှန်တရားကိုသဘောပေါက်မှသာ ခရစ်တော်၏အောင်ပွဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

သင်ခန်းစာ

 

၁။ စာတန်အမှန်ရှိခြင်း (THE REALITY OF SATAN )

 

မေးခွန်း။ ။ စာတန်ဆိုသည်မှာ ဤလောက၌ဖျက်ဆီးတတ်သော သဘောသဘာဝများ ကိုသာဆိုလိုခြင်းလော။

သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသော မဟာတန်ခိုးတော်ရှင်ကြီးလော။

 

က။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့သည် စာတန်အမှန်ရှိကြောင်းနှင့် တန်ခိုးအာဏာရှိကြောင်းအသိအမှတ်

ပြုထားပါသည်။

 

၁။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်-

 

(က) ဧဝကိုလှည့်ဖျားခဲ့ပါသည်။ (က ၃း၁-၆ )

 

(ခ) ယောဘကို အပြစ်တင်လျှောက်ရန်ပြုခဲ့ပါသည်။ (ယောဘ ၆း၂-၁၃ )

 

(ဂ) ဣသရေလ လူတို့ကိုရေတွက်စေခြင်းဌာ ဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ (၅ရာ ၂၁း၁ )

 

(ဃ) စာတန်ဟူသော အမည်သည်လှည့်ဖျားခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိလျှက်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် (၁၇ )ကြိမ်

ထက်မနည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

 

(င) ယေဇကျေလ ၂၈း၁၂-၁၆ နှင့် ဟေရှာယ ၁၄း၁၂-၁၇ ကိုဖတ်ရူလေ့လာပါ။

 

၂။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်-

(က) တော၌ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းခဲ့သည်။ (မ ၄း၁-၁၁။၄း၁-၁၃) ခရစ်တော်၌အပြစ်မရှိသည်ဖြစ်၍ (၁ ပေ

၂း၂၂။ ၂ကော ၅း၂၁)မကောင်းသော “ဖျက်ဆီးတတ်သည့်သဘော” လွှမ်းမိုးရုံဖြင့်ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်း

နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

 

(ခ) ပေတရုကိုတည်ကြည်မှုပျက်ပြားရန်ပြုခဲ့သည်။ ဆန်ခါချခဲ့သည်။ (လု ၂၂း၃၀)

 

(ဂ) ခရစ်တော်ကိုအပ်နှံရန်ယူဆ၊ စိတ်နှလုံး၌အကြံပေးသွင်း၏။ (ယော ၁၃း၂)

 

(ဃ) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားလှည့်စားစေခြင်းငှာ အာနနိနှင့် ရှဖိရေ တို့၏စိတ်နှလုံးကို ပြည့်စေ

ပါသည်။ (တ ၅း၁-၁၁)

 

(င) စာတန်သည် ပေါလု၏ကိုယ်၌ စူးသောဆူးကိုထည့်ပေးသည်။

 

ခ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုရေးသားသူအားလုံးသည် စာတန်အမှန်ရှိကြောင်းကိုတိကျစွာ သိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။

 

(၁) မဿဲ-စာတန်အားစုံစမ်းသွေးဆောင်သောသူ၊ မျိုးစေ့ကိုနုတ်ယူသောသူ၊ တောမျိုးစေ့ကိုကြဲသောသူ

အဖြစ်မြင်ထားပါသည်။ (မ၊ ၄း၁-၁၃၊ ၁၃း၁၉၊ ၃၉)

 

(၂) မာကု – နတ်ဆိုးများ၏ မင်းဗေလဇေဗူလဟုမြင်ထားပါသည်။ (မာ ၃း၂၂-၂၆)

 

(၃) လုကာ – ဖမ်းစားတတ်သောနတ် (လု ၉း၄၂)။ ချည်နှောင်၍ ရောဂါဖြစ်စေတတ်သည်။ (လု ၁၃း၁၆)

ယုံကြည်သူကို ဆန်ခါချသကဲ့သို့ ပြုလုပ်တတ်သောသူ (လ ၂၂း၃၁)

 

(၄) ယောဟန် – မုသာ၏အဘ၊ လူအသက်ကိုသတ်သောသူ (ယော ၈း၄၄)။ ဤလောကကိုအစိုးရသော

မင်း (ယော ၁၂း၃၀)။ မယုံကြည်သူတို့၏ဖခင် (၁ယော ၃း၁၀) လောကတနိုင်ငံလုံးကို

လှည့်ဖြားသောသူ (ဗျာ ၁၂း၉)

 

(၅) ပေါလု – အာကာသကောင်းကင်၏တန်ခိုးကို အစိုးရသောမင်း (ဧ ၂း၂)ဤ လောကကို အစိုးရသော

ဘုရား (၂ကော ၄း၄)

 

(၆) ပေတရု – ဟောက်လျှက် နေသော ခြင်္သေ့၊ အဘယ်သူကို မျိုးရမည်နည်းဟု လှည့်လည်ရှာဖွေနေ

သောရန်သူ (၁ပေ ၅း၈)

 

(၇) ယာကုပ် – စာတန်ကိုဆီးတားရန် သွန်သင်သည် (ယာ ၄း၇)

 

(၈) ယုဒ – မိမိနေရာအရပ်ကို စွန့်ပစ်သော ကောင်းကင်တမန်၊ ကောင်းကင်တမန်မင်း မိက္ခေလကပင်

ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကို မပြုဝံ့သောသူ (ယုဒ ၆း၉)

 

၈။ ဖျက်ဆီးတတ်သော တန်ခိုးသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကသာခံယူနိုင်သော လက္ခဏာများ –

 

(၁) စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်း (က ၃း၁-၆။ မ ၄း၁-၁၁)

 

(၂) မုသာပြောခြင်း (ယော ၈း၄၄)

 

ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မမူမီ သားရဲကိုးကွယ်ခြင်းမှ တဆင့်တလောကလုံး၏

ကိုးကွယ်ခြင်းကို ရယူရန် ဆောင်ရွက်အုန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဗျာ ၁၃း၁၂-၁၅)

 

(၃) စာတန်သည်လူစီဖာ (မိုးသောက်ကြယ်)ကဲ့သို့ပင် ပလ္လင်ပေါ်၌ ထိုင်နေသေးကြောင်း တွေ့နိုင်ပါ

သည်။ (ငယ် ၁၃) ထိုပလ္လင်ပေါ်တွင် လောကကိုအစိုးရသောမင်းအဖြစ်စိုးစံနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

(ဗျာ ၁၃း၁၂-၁၅)

 

(၄) စာတန်သည် ကျလေပြီ။ စာတန်၏နောက်ဆုံးဖြစ်အင်တို့ကို ကြိုတင်ပြောထားလေပြီ။

(ငယ် ၁၅-၁၇)

 

၃။ စာတန်လှုပ်ရှားနိုင်သောနယ်မြေ (Satan’s Sphere of Operation)

 

လူစီဖာဆုံးရှုံးကျဆင်းပြီးနောက် ယခုသူသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။

 

(က) ယောသ ၁း၆-ဘုရားသခင်က “သင်သည် အဘယ်အရပ်ကလာသနည်း” ဟု စာတန်ကိုမေးသည်။

“မြေကြီးပေါ်တွင် လှည့်လည်၍ အရပ်ရပ်သွားလာခြင်းအမှုထဲကလာပါသည်”ဟု စာတန်ပြန်

လျှောက်၏။ ထို့ကြောင့် စာတန်လှုပ်ရှားနိုင်သော နယ်မြေသည် ဤမြေကြီးတပြည်လုံးပါဝင်ပါသည်။

 

(ခ) ဧဖက် ၂း၂ “ငြင်းဆန်သောသူတို့၌ ပြုပြင်သော ဝိညာဉ်သည် သူပင်ဖြစ်ပါသည်။ စာတန်လှုပ်ရှားရာ

နယ်မြေသည် မယုံကြည်သူတို့၏ စိတ်နှင့်အသက်တာတွင်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။

 

(ဂ) ဧဖက် ၆း၁၂- ကျွန်ုပ်တို့သည် အာကာသကောင်းကင်၌ရှိသော ဝိညာဉ်ဆိုးတို့နှင့် တိုက်လှန်နေကြ

ခြင်းဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ဝိညာဉ်လောက၊ မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောအရာ၊ ခရစ်တော်နှင့် ကျွန်ုပ်

တို့မိဿဟာရဖွဲ့နေသော အရပ်၌ပင်လျှင် လှုပ်ရှားနေနိုင်ပါသည်။

 

၄။ စာတန်၏တန်ခိုးအာဏာအတိုင်းအဆ (The Scope of Satan’s Power)

 

သူ့အားပေးအပ်ထားသော ဘွဲ့နာမများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် စာတန်၏ တန်ခိုးအာဏာအတိုင်းအဆကို သိရှိနိုင်

မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(က) ဤလောကကို အစိုးရသောမင်း (Prince of This World)

 

(ယော ၁၂း၃၀။ ၁၄း၃၀)

 

စာတန်အားရှင်ဘုရင်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမပြုသည်ကို သတိပြုပါ။ ဤလောကကိုအုပ်စိုးရန် ရှင်ဘုရင်တစ်ပါး

ဘုရားသခင်၌ရှိနေပါသည်။ ထိုဘုရင်မင်းမြတ်မှာ ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ (ဆာ ၂း၆။ ၂၄း၁၀)

 

(၁) မင်းသား (Prince) အနေဖြင့် စာတန်သည် ယနေ့ဤကမ္ဘာလောက၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်များ၊ နိုင်ငံရေးစနစ်များ၊

ဘာသာရေးစနစ်များ၊ လူမှုရေးကိစ္စများ၊ ပညာရေးရာကိစ္စများနှင့် စစ်ရေးစစ်ရာများတွင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ

အကြောင်းကို အောက်ပါအချက်များက သက်သေပြလျက်ရှိပါသည်။

 

(က) ဤလောကသည် ခရစ်တော်ကိုမုန်းတီးနေခြင်း (ယော ၁၅း၁၈-၂၅)

 

(ခ) ခရစ်တော်ကို စုံစမ်းသွေးဆောင်စဉ် သူပေးပိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သောစကား (လု ၄း၅-၇)

လောကနိုင်ငံ များကို အုပ်စိုးသောအာဏာရှိကြောင်း၊ ထိုအာဏာကိုလည်း သူ့အား ပေးထားပြီး

ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား ပါသည်။

 

(ဂ) ဤလောကကိုထိန်းချုပ်လျှက် အတူတကွကျင့်သုံးနေကြသော ဘဝင်မြင့်ခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း၊

အင်အားသုံး၍အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စစ်အင်အားကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဓနအင်အားကိုအသုံးပြုခြင်း၊ လူမှုရေး

ရာကိစ္စများ၊ အပြစ်ပါသောပျော်ပါးမှုများ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်သောရည်ရွယ်ချက်များ၊ စသည့်

စသည် တို့သည် စာတန်၏စနစ်များပင်ဖြစ်သည်။

 

(ခ) အာကာသကောင်းကင်ကို အစိုးရသောမင်း (Prince of The Power of the Air) (ဧဖက် ၂း၂)

 

၁။ စာတန်သည် မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောအရာမှန်သမျှ၊ ဆိုးသွမ်းသောတန်ခိုးမှန်သမျှတို့၏

ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ (ဧဖက် ၆း၁၂-၁၃၊ ကော ၁း၁၆-၁၈။ ၂း၁၅)

 

၂။ “ငြင်းဆန်သောသူတို့၌ ပြုပြင်သောဝိညာဉ်” (မယုံကြည်သူ) ဖြစ်လျက်မမြင်နိုင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်

သည်။

 

၃။ မှောင်မိုက်နိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်လျှက် ထိုသူ၏အုပ်စိုးမှုအောက်မှ ယုံကြည်သူတို့အား

ကယ်နုတ်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (ကော ၁း၁၃။ တ ၂၆း၁၈။ ဧ၅း၈)

 

(ဂ) ငါတို့၏ရန်သူ (Our Adversary) (၁ပေ ၅း၈-၆)

 

စာတန်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ “ရန်သူ”ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်သော နေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်

ပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖက် ၌ နေသောသူအပေါင်းတို့တဖက်မှနေ၍ အလွန်တန်ခိုးကြီးပြီးဆိုးယုတ်

သောရန်သူသည် စာတန်ဖြစ်ပါသည်။

 

၁။ ခရစ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူ-မ ၄း၁-၁၁။ ယော ၁၃း၂၇။ ၂သက် ၂း၄ (အပြစ်သားဖြစ်သော လူသား၌

အန္တိခရစ်ဖြစ်သော စာတန်သည် ဘုရားဟုခေါ်ဝေါ်သမျှကို တိုက်ခိုက်လျှက် ဆန့်ကျင်ဖက်ပြုခဲ့ပါသည်။ ယနေ့လည်း

ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်ပါသည်။)

 

၂။ ခရစ်ယာန်များ၏ ရန်သူ (လု ၂၂း၃၁ ၏ ၂ကော ၂း၁၁။ ၂ကော ၁၂း၇)

 

၃။ လူသားတိုင်းတို့၏ရန်သူ (ဗျာ ၁၂း၉။ ၂သက် ၂း၉-၁၀။ တ၂၆း၁၈)

 

ဃ။ လှည့်ဖြားသောသူ (The Deceiver) ဗျာ ၁၂း၉-၁၀

 

၁။ သူသည် လောကတစ်ခုလုံးကို လှည့်ဖြားသည် (ဗျာ ၁၂း၉)

 

၂။ မုသားကိုသုံးသောသူဖြစ်သည်။ (ယော ၈း၄၄)

 

၃။ မိမိကိုယ်ကိုလင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်အောင်ဆောင်လျှက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကိုစောင့်သကဲ့

သို့ ပြုနေတတ်ပါသည်။ (၂ကော ၁၀း၁၃-၁၄)

 

၄။ မုသာဆရာ၊ မုသာပရောဖက်တို့ကို ပေါ်ပေါက်စေပါသည်။ (၃ရာ ၂၂း၂၂)။ ၂း၁-၁။ ၂ကော ၁၁း၁၅)

 

၅။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အခွင့်အာဏာပေါ် ယုံကြည်မှုပျက်ပြားအောင် ဖျက်ဆီးခြင်း၊

ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူချက်တို့၏ မှန်ကန်မှုကို သံသယဖြစ်စေရန် အခွင့်အလမ်းရှာခြင်းများပြုလုပ်

သည်။ (က ၃း၁-၆)

 

င။ မာရ်နတ် The Wicked One (၁ယော ၅း၁၉)

 

၁။ လောကီသားအပေါင်းတို့သည် မာရ်နတ်၏ လက်၌ရှိကြပါသည်။ (၁ယော ၅း၁၉)

 

၂။ ထိုနည်းတူသူသည် ဂျုံစပါးလယ်ကွက်ထဲ၌ တောမျိုးစေ့ကို ကြဲသောရန်သူ၊ ခရစ်ယာန်လောကတွင်

အကြီး အကျယ်ကွဲပြားမှုတည်ဆောက်သောသူဖြစ်ပါသည်။ (မ ၁၃း၃၈၊ ၃၉)။

 

၃။ ထိုနည်းတူအပြစ်သားများ၏ စိတ်နှလုံးထဲမှ နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကို ကောက်ယူသောစာတန်

ဖြစ်သည်။ ( မ ၁၃း၁၉)

 

၄။ ခရစ်ယာန်တို့အား မီးစက်လက်နက်နှင့် ပစ်ခတ်သောသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ (ဧ ၆း၁၆)

 

၅။ ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရား (The God of This World) (၂ကော ၄း၄) စာတန်သည်

ဘုရားစစ် ဘုရားမှန်၊ အသက်ရှင်သောဘုရားသခင် မဟုတ်သော်လည်း တမန်တော်ကြီးသည်

စာတန်အား “ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရား” ဟုခေါ်ဝေါ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်

ဘုရားသခင်အားချီးမြှောက်လျှက်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသောအခါ စာတန်သည် ထိုကိုးကွယ်မှုကို

အစကပင်မနာလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ “အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ ငါနေမည်”ဟုဆိုခဲ့သည်မဟုတ်ပါ

လော။ (ဟေရှာ ၁၄း၁၄)။

 

(၁) ခရစ်တော်အား မိမိကို ကိုးကွယ်ရန်စုံစမ်းခဲ့သည်။ (လု ၄း၇)

 

(၂) အန္တိခရစ် -စာတန်၏ကိုယ်စားလှယ်အား လောကတနိုင်ငံလုံးသည် ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။

(ဗျာ ၁၃း၁၂)

 

(၃) ၂ကော ၄း၄- စာတန်သည် အပြစ်သားများ၏မျက်စိကို ကွယ်စေလျှက် ဧဝံဂေလိတရား

အစစ်အမှန်ကိုမမြင်စေရန်ပြုပါသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ခရစ်တော်ကိုသိမြင်လာပြီး

ခရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်လာကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(၄) လောကသားများသည် အပြစ်နှင့်လောကီပျော်မွေ့ခြင်းကို နှစ်သက်လာစေရန် စာတန်စွမ်း

ဆောင်လိုက်နိုင်တိုင်း၊ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ပူဇော်ခြင်းပြုမည့်အရာကိုသူ

သည် လုယူနိုင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

 

(၅) မြောက်များစွာသောသူတို့သည် စာတန်ကိုကိုးကွယ်နေကြပြီးဖြစ်ပါသည်။

 

 

ဆ။ စာတန်၏တန်ခိုးအာဏာများအကျဉ်းချုပ်

 

၁။ အပြစ်သား (The Sinner)

 

(က) ဉာဏ်မျက်စိ ကွယ်စေသည် (၂ကော ၄း၄)

 

(ခ) ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သည်။ (၂တိ ၂း၂၆)

 

(ဂ) တန်ခိုးအောက်၌ထားသည်။ (၁ယော ၅း၁၉။ တ ၂၆း၁၈)

 

(ဃ) သင်နှင့် သင့်အသက်တာကို အုပ်စိုး၍ လုပ်ဆောင်သည်။ (ဧ ၂း၂)

 

(င) သင့်ကို ဆန့်ကျင်သည်။ ( ၂သက် ၂း၄)

 

(စ) သင့်ကိုလှည့်ဖြားသည်။ (ဗျာ ၁၂း၉)

 

(ဆ) ကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်ရအောင်တားသည်။ (ဆာ ၉း၁၇။ ၂၅း၄၁)

 

၂။ သန့်ရှင်းသူများ (The Saint)

 

(က) သင့်ကို ပရိယာယ်အားဖြင့် လှည့်စားသည်။ (က ၃း၁-၆။ ၂ကော ၁၁း၃)

 

(ခ) သင့်ကို စမ်းသပ်သည်။ (ယောဘ ၁း၂)

 

(ဂ) သင့်ကို မျိုရန်ရှာသည်။ (၁ပေ ၅း၈)

 

(ဃ) သင့်အပေါ်အခွင့်အရေးယူသည်။ (၂ကော ၂း၁၁)

 

(င) သင့်ကို တိုက်ခိုက်သည်။ ( ဧ ၆း၁၀-၁၇)

 

(စ) လိမ်မိအောင်လုပ်ပေးသည်။ (တ ၅း၁-၄)

 

(ဆ) အပြစ်တင်သည်။ (ဗျာ ၁၂း၁၀)

 

(ဇ) ဒဏ်ခတ်သည်။ (၂ကော ၁၂း၇)

 

(ဈ) ဆန်ခါ ချသည်။ (လု ၂၂း၃၀)

 

၅။ စာတန်ကိုမည်ကဲ့သို့ အနိုင်ယူရမည်နည်း။ (How to cope with and deveat satan)

 

(က) ပထမဦးစွာသင်သည် ယုံကြည်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ စာတန်ထက်ကြီးမြတ်သော သူသည် သင်၏

အထဲ၌ ရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်း မိမိကိုယ်မိမိသတိပေးပါ။

 

(ခ) ဒုတိယအနေဖြင့် သင်သည်ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်၍ စာတန်၏တန်ခိုးသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ

ချေဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်းခံယူပါ။ (ဟေဗြဲ ၂း၁၄။ ၁ယော ၃း၈။ ကော ၂း၁၅) ကျွန်ုပ်တို့သည်

ခရစ်တော်ပြုပြီးသော အောင်မြင်မှု၌ ဝင်စားလျက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက် အောင်မြင်မှုအဖြစ်

ခံယူနိုင်ပါသည်။

 

(ဂ) ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၁ ။ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အားဖြင့် စာတန်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါ

သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်သေခံချက်အားဖြင့်လည်း အနိုင်ယူနိုင်ပါသည်။ သွန်းတော်မူသော

အသွေးတော်ကိုအားကိုးပါ။ သင်သည်ဘုရားသခင်ဘက်မှ ရဲရင့်ခိုင်မာစွာပြောကြားပါ။

 

(ဃ) ယာ ၄း၇ နှင့် ၁ပေ ၅း၉။ စာတန်အားဆီးတားလျှင် စာတန်သည် သူရဲပေါနည်းသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့

နိုင်ပါသည်။ ပြန်၍ တိုက်ထုတ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။

 

(င) ဓါး၊ ဒိုင်းလွှားနှင့် ဆုတောင်းခြင်း (ဧဖက် ၆း၁၆-၁၈) သမ္မာကျမ်းစာသည် ဝိညာဉ်တော်ဓါးဖြစ်သည်။

စာတန်အား ဓါးဖြင့်ခုတ်နိုင်ရန် သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာပါ။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သော

ဒိုင်းလွှားနှင့် ဆုတောင်းခြင်းကိုအားပြုပါ။

 

(စ) ဘုရားသခင်၏လက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ခြင်း (ဧဖက် ၆း၁၀-၁၇) (၂ကော ၁၀း၄)ငါတို့ စစ်တိုက်၍

သုံးစွဲသောလက်နက်သည် ဇာတိပကတိလက်နက်မဟုတ် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်

မြို့ရိုး၊ မြို့ပြတို့ကို ဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်သည်။

 

(ဆ) အကယ်၍ သင်သည် ယုံကြည်သူဖြစ်နေပါက ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားတော်ကို ယုံကြည်

သောသူအပေါင်းတို့သည် မှောင်မိုက်တန်ခိုးမှလည်းကောင်း စာတန်၏တန်ခိုးမှလည်းကောင်း၊

ကယ်နှုတ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ (ဟေ ၂း၁၄။ ၁ယော ၃း၈။ တ ၂၆း၁၈။ ကော ၁း၁၃)

 

၆။ စာတန်၏နောက်ဆုံးနှင့် သွားရာလမ်း (Satan’s Final Doom and Destiny)

 

(က) စာတန်သည် နောက်ဆုံးအချိန်အထိတိုက်နေမည်ဖြစ်သည်။ အာမေဂဒုံစစ်ပွဲတွင် ခရစ်တော်အား

နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဗျာ ၁၉း၁၉)

 

(ခ) ဤစစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသောအခါ တန်ခိုးကြီးသောကောင်းကင်တမန်သည် အဆုံးမရှိသော တွင်းနက်

ကြီးထဲသို့ စာတန်အား အနှစ်တထောင်ပစ်ချထားပါသည်။ (ဗျာ ၂၀း၁-၂။ ဟေရှာ ၁၄း၁၅)

 

(ဂ) ခရစ်တော်သည် အနှစ်တထောင်ငြိမ်သက်စွာ စိုးစံပြီး နောက် စာတန်ကိုခေတ္တခဏပြန်လွှတ်ပါမည်။

(ဗျာ ၂၀း၇)ထိုအချိန်တွင်လည်း ခရီးတော်ကိုပြန်၍တိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားပါမည်။ သူ၏တပ်မတော်ကို

ဖျက်ဆီးပြီးသူ့အား မီးအိုင်ထဲသို့ပစ်ချပါမည်။ ထိုအရပ်တွင်သူသည် ထာဝရကာလပတ်လုံးနေပါ

မည်။ (ဗျာ ၂၀း၉-၁၀)

 

 

နိဂုံး

 

စာတန်သည်ကြောက်မတ်ဖွယ်၊ အားကြီးသောရန်သူအဖြစ် ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင်သည်

ခွန်အား နှင့်ပြည့်စုံ၍ သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေအဖြစ်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူသည်အသက်နှင့်သေခြင်း၊ ကောင်းချီး

မင်္ဂလာ နှင့် ကျိန်ခြင်းအလင်းနှင့်အမှောင်၊ ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ငရဲ၊ စာတန်နှင့် ခရစ်တော်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်

နိုင်ပါသည်။ “ထို့ ကြောင့် အသက်တာရှည်မည့်အကြောင်းကို ရွေးယူလော့” (တရား ၃၀း၁၉) စာတန်လုံး

စဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်လော့။ သင့်ဘက်၌ရှိသောသူသည် လောကဘက်၌ရှိသောသူထက်

ကြီးမြတ်တော်မူသောကြောင့်ဝမ်း မြောက်လော့။ (၁ယော ၄း၄) သင်သည် အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အဖြစ်

ရောက်ရှိပြီးသည်သာမက “သေခြင်း”ကို အောင်မြင်တော်မူသောသခင်၏ တန်ခိုးတော်၌အသက်ရှင်ရသောကြောင့်

ဝမ်းမြောက်လော့။

ဖြေဆိုရန်မေးခွန်းများ

သင်ခန်းစာ(၅)