တမန်တော်၀တ္ထု - ၂၆

အဂြိပ္ပမင်းရှေ့ပေါလုချေပခြင်း
1ထိုအခါ အဂြိပ္ပမင်းက၊ သင်သည်ကိုယ်အဖို့အလိုငှာ ပြောရသောအခွင့်ရှိသည်ဟု ပေါလုအားဆိုလျှင်၊ ပေါလုသည် လက်ကိုဆန့်၍ အပြစ်ဖြေရာစကားကို ဤသို့ပြော၏။- 2အဂြိပ္ပမင်းကြီး၊- 3ယုဒလူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို အမှုလုပ်သမျှသောအရာမှာ၊ ရှေ့တော်၌ အပြစ်ဖြေစရာစကားကို ယနေ့ပြောရမည် အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ထိုမျှမက ကိုယ်တော်သည် ယုဒထုံးတမ်း၊ ပုစ္ဆာအမေးများကို လေ့ကျက်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်ထောက်၍ ကိုယ်၌မင်္ဂလာရှိသည်ဟု ကိုယ်ကိုထင်မှတ်ပါ၏။ ထိုကြောင့် သည်းခံသော စိတ်တော်နှင့် အကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင်တော်မူမည်အကြောင်း အသနားတော်ခံပါ၏။
4ယေရုရှလင်မြို့တွင် ကိုယ်အမျိုးသားချင်းတို့၏အထဲ၌ အကျွန်ုပ်နေသဖြင့်၊ ငယ်သောအသက်အရွယ်မှစ၍၊ အကျွန်ုပ်၏အနေ အထိုင်အပြုအမူများကို ယုဒလူအပေါင်းတို့သည် သိကြပါ၏။- 5အကျွန်ုပ်သည် ယုဒဘာသာ၌ အလွန်ကျပ်တည်းစွာသော နည်းဥပဒေသကိုခံ၍၊ ဖာရိရှဲဖြစ်သည်ကို ထိုသူတို့သည် သက်သေခံခြင်းငှာ အလိုရှိလျှင် ရှေ့ဦးစွာကပင် သိကြပါ၏။-တ၊ ၂၃:၆။ ဖိ၊ ၃:၅။ 6ဘုရားသခင်သည် ဘိုးဘေးများတို့အား ပေးတော်မူသော ကတိတော်ကိုထောက်၍ မျှော်လင့်ခြင်း တရားအကြောင်းကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်သည် ယခုတွင် စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကို ခံရပါ၏။- 7ယုဒလူတစ်ဆယ်နှစ်မျိုးတို့သည် နေ့ညမပြတ် ကြိုးစား၍ ဘုရားဝတ်ကိုပြုသဖြင့်၊ ထိုကတိတော်အတိုင်း ခံရမည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်းရှိကြ၏။ အိုအဂြိပ္ပမင်းကြီး၊ ထိုမျှော်လင့်ခြင်းတရားကို အကြောင်းပြု၍ ယုဒလူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို အမှုလုပ်ကြပါ၏။- 8သေလွန်သောသူတို့ကို ဘုရားသခင် ထမြောက်စေတော်မူမည်ဟူသော အယူကိုမယူအပ်ဟု သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ထင်ကြပါသနည်း။
9နာဇရက်မြို့သား ယေရှု၏ နာမတော်နှင့် ဆန့်ကျင်သော အမှုများကို ပြုကောင်း၏ဟု အကျွန်ုပ်သည် စိတ်ထင်လျက်၊-တ၊ ၈:၃၊ ၂၂:၄-၅။ 10ယေရုရှလင်မြို့၌ ထိုအမှုကို ပြုမိပါ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့ထံ၌ အခွင့်ရပြီးလျှင်၊ သန့်ရှင်းသူအများတို့ကို ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထားပါ၏။ သူတို့သည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရသောအခါ အကျွန်ုပ်သည် ဝန်ခံပါ၏။- 11ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို နှုတ်ဖြင့် ပြစ်မှားစေခြင်းငှာ၊ အကျွန်ုပ်သည် အနိုင်အထက်ပြု၍၊ ခပ်သိမ်းသောတရားဇရပ်တို့၌ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဒဏ်ပေးပါ၏။ ပြင်းစွာသော အမျက်ဒေါသနှင့် ယစ်မူးသဖြင့်၊ တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံတိုင်အောင် သူတို့ကို ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ပါ၏။
ပြောင်းလဲခြင်း
(တ၊ ၉:၁-၁၉။ ၂၂:၆-၁၆)
12ထိုသို့ပြု၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့ပေးသော အခွင့်အရာနှင့် အကျွန်ုပ်သည် ဒမာသက်မြို့သို့ သွားစဉ်တွင်၊- 13နေ၏အရောင်ထက်မကသော အလင်းသည် အကျွန်ုပ်မှစ၍ အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ သွားသောသူများ ပတ်လည်၌ ကောင်းကင်ထဲက ထွန်းတောက်သည်ကို၊ မွန်းတည့်အချိန်တွင် လမ်းထဲမှာ အကျွန်ုပ်မြင်ရပါသည်။ အရှင်မင်းကြီး။- 14အကျွန်ုပ်နှင့် ထိုသူအပေါင်းတို့သည် မြေပေါ်မှာ လဲ၍နေကြစဉ်၊ ရှောလု၊ ရှောလု၊ ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့် ညှဉ်းဆဲသနည်း။ တုတ်ချွန်ကို ခြေနှင့် ကျောက်လျှင် ခက်လှသည်ဟု ဟေဗြဲဘာသာအားဖြင့် ပြောသော စကားသံကို အကျွန်ုပ်ကြားလျှင်၊- 15သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူနည်းဟု အကျွန်ုပ်မေးလျှောက်သော်၊ ငါကား၊ သင်ညှဉ်းဆဲသော နာဇရက်မြို့သား ယေရှုဖြစ်သတည်း။- 16သို့သော်လည်း၊ ထ၍မတ်တတ်နေလော့။- 17ငါသည်ယုဒအမျိုးသား၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့လက်မှ သင့်ကိုကယ်လွှတ်၍၊- 18သင်သည် ယခုမြင်ရသောအကြောင်းအရာတို့နှင့်၊ နောက်မှ ငါသည်သင့်အား ထင်ရှားလတ္တံ့သော အကြောင်းအရာတို့မှာ၊ အမှုဆောင်ရွက်သောသူ၊ သက်သေခံသောသူအရာ၌ သင့်ကိုခန့်ထားစေခြင်းငှာ ငါသည်သင့်အား ထင်ရှား၏။ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် မှောင်မိုက်မှ အလင်းသို့ ကူးမြောက်၍၊ စာတန်၏အာဏာထဲမှ ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ ပြောင်းလဲသောအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်း ကျေးဇူးကို ခံရမည်အကြောင်းနှင့်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်သောအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့နှင့် ဆက်ဆံ၍ အမွေခံရမည်အကြောင်း၊ သူတို့၏မျက်စိကို ဖွင့်စေခြင်းငှာ သူတို့ဆီသို့ သင့်ကို ငါစေလွှတ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ပေါလု၏သက်သေခံချက်
19အို အဂြိပ္ပမင်းကြီး၊ ကောင်းကင်ကဖြစ်သော ထိုဗျာဒိတ်တော်ကို အကျွန်ုပ်သည် နားမထောင်ဘဲ မနေရပါ။- 20လူတို့သည် နောင်တရရမည်။ နောင်တရခြင်းနှင့် ထိုက်တန်သော အကျင့်ကို ကျင့်ရမည်။ ဘုရားသခင် အထံတော်သို့ ပြောင်းလဲရမည်ဟူ၍ ဒမာသက်မြို့၌ ရှေ့ဦးစွာ ဟောပြောပြီးလျှင်၊ ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ ယုဒပြည်အရပ်ရပ်၌နေသော သူတို့အားလည်းကောင်း၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အားလည်းကောင်း၊ ဟောပြောပါ၏။-တ၊ ၉:၂၀။ ၂၈-၂၉။ 21ထိုအကြောင်းများကြောင့်၊ ယုဒလူတို့သည် ဗိမာန်တော်၌ အကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းဆီး၍ ကွပ်မျက်ခြင်းငှာ အားထုတ်ကြပါ၏။- 22သို့ရာတွင် ဘုရားသခင် မစတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကို အကျွန်ုပ်ခံရ၍၊- 23ယခုတိုင်အောင် ရှိနေရပါ၏။ ခရစ်တော်သည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သေခြင်းမှ အဦးဆုံးထမြောက်၍ ယုဒအမျိုးသား၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အား အလင်းကိုပေးမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မောရှေမှစသော ပရောဖက်များတို့ ဟောပြောသောစကားထက် အကျွန်ုပ်သည် မလွန်ဘဲ၊ လူအကြီးအငယ်တို့အား သက်သေခံ၍ နေပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။၁ကော၊ ၁၅:၂၀။ ဟေရှာ၊ ၄၂:၆-၄၉:၆။
24ထိုသို့ပေါလုသည် အပြစ်ဖြေရာစကားကို လျှောက်သောအခါ၊ ဖေတ္တုမင်းက၊ ပေါလု၊ သင်သည် သူရူးဖြစ်၏။ သိပ္ပံအတတ်များကိုသင်၍ သူရူးအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ပြီဟု ကြီးသော အသံနှင့်ဆို၏။- 25ပေါလုကလည်း၊ မြတ်တော်မူသောဖေတ္တုမင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် သူရူးမဟုတ်ပါ။ သမ္မာတရားနှင့်လည်းကောင်း၊ ကောင်းသောစိတ်နှင့်လည်းကောင်း၊ ယှဉ်သောစကားကို ပြောပါ၏။- 26ဤအရာများကို အဂြိပ္ပမင်းကြီး သိတော်မူ၏။ ထိုမင်းရှေ့တော်၌ အကျွန်ုပ်အတည့်အလင်း လျှောက်ဝံ့ပါ၏။ ဤအမှုအရာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မင်းကြီးမသိဘဲ နေတော်မမူဟု အကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအမှုသည် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ပြုသောအမှု မဟုတ်ပါ။- 27အို အဂြိပ္ပမင်းကြီး၊ ကိုယ်တော်သည် အနာဂတ္တိကျမ်းစာကို ယုံတော်မူသလော။ ယုံတော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါသည်ဟု လျှောက်၏။- 28အဂြိပ္ပမင်းကလည်း၊ သင်သည် ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သောအားဖြင့်၊ ငါသည်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လုပြီဟု ပေါလုအား ပြောဆိုလျှင်၊- 29ပေါလုက၊ ကိုယ်တော်မှစ၍ ယနေ့တွင် အကျွန်ုပ်၏စကားကို ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ဤသံကြိုးကိုထား၍ အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူ ဖြစ်လုသည်သာမက လုံးလုံးဖြစ်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်ကို အကျွန်ုပ် ဆုတောင်းပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။- 30ထိုအခါ မင်းကြီးနှင့် ဗေရနိတ်သည် ထ၍ မြို့ဝန်မင်းမှစသော အပေါင်းအဖော်များတို့နှင့်တကွ၊- 31အခြားသို့သွားပြီလျှင်၊ ဤသူသည် အသေသတ်ခြင်း၊ အကျဉ်းထားခြင်း ခံထိုက်သောအမှုကို မပြုဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။- 32အဂြိပ္ပမင်းကလည်း၊ ဤသူသည် ကဲသာဘုရင်၏ အယူတော်ကို ခံပါမည်ဟုမဆိုမိလျှင် လွှတ်သင့်သည်ဟု ဖေတ္တုမင်းအားဆို၏။

တမန်တော်၀တ္ထု - ၂၆ (အနက်ဖွင့်)

၂၆:  မြင်ကွင်းအား ဘုရင်ဖြစ်သော ကျွန်နှင့်သရဖူဆောင်သော အကျဉ်းသားတို့၏ တွေ့ဆုံခန်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်ဖြင့် ကြည့်လျှင် အဂြိပ္ပသည် သနားစရာ ဖားသတ္တဝါ၊ တမန်တော်သည် တောင်ပန်စုံသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။

အဂြိပ္ပမင်းက စကားပြောခွင့်ပြုသောအခါ ပေါလုသည် လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ထုတ်လျက် ခရစ်ယာန်ပီပီ ကျိုးနွံစွာလျှောက်တင်သည်။ ပထမဦးစွာ ယုဒအစဉ်အလာ ယုဒထုံးစံကို နားလည်သော ဧကရာဇ်မင်ရှေ့တွင် လျှောက်လဲတင်ပြခွင့်ရသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဆိုသည်။ ထိုသို့ ပြောခြင်းသည် တစ်ဖက်သူအား မြှောက်ထိုပင့်ကော် လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်များ၏ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ ယဉ်ကျေးခြင်းကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

၂၆:  တမန်တော်ကြီး၏ငယ်ရွယ်နုပျိုသောကာလသည် အတုယူဖွယ်ရာ ယုဒဘာသာဝင်များ အသက်တာဖြစ်သည်။ ယုဒဘာသာဝင်များကလည်း ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြသည်။ ယုဒဘာသာဝင်များ၏ အကြပ်တည်းဆုံးသော ဖာရိရှဲဂိုဏ်းဝင်တစ်ယောက် အဖြစ်ဖြင့် ဒုက္ကစရိယကျင့်ကြံခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။

၂၆:  ယခုတွင်မူကား ဘုရားသခင်သည် အကျွန်ုပ်တို ဘိုးဘေးများအား ထားတော်မူသည့် ကတိတော်ကို အကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်စောင်စားသည့်အတွက် ယခုအခါ အကျွန်ုပ်သည် အစ်အဆေးခံနေရပါသည် ဟုဆိုသည်။ ပေါလု၏ ခြေသည်ဘိုဘေးများအားထားတော်မူသည့် ကတိတော်ဆိုသည်မှာ အာဗြဟံ၊ဣဇာက်၊ ယာကုပ်၊ ဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလမုန်မင်းများထံတွင် ပြုခဲ့သည့် ကတိတော်များကို ဆိုလိုသည်။ ထိုကတိတော် များထဲတွင် လောကသားများအား ကယ်တင်ဖို့ရန် ဣသရေလအမျိုသားထဲ၌ မေရှိယ ပေါ်ထွန်းမည့်အကြောင်း ပညတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရှေးယုံကြည်သူ ဘိုးဘေးများသည် ထိုကတိတော်များ မြည့်စုံလာကြောင်းကို မသိလိုက်ကြရှာ။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ပြုထားခဲ့သော ရှေးကတိတော်များသည် တည်မြဲခြင်းမရှိ၊ ပျက်ပြယ်သွားပြီဟု ဆိုလိုသလား။ အသေအချာ ကတိတော်ပြုခဲ့သည်မဟုတ်ဘူးလား။ သို့ဆိုလျှင်လည်း ဘိုးဘေးများ သေလွန်ကုန်နေပြီ။ ထိုမဟေဠိ၏ အဖြေစကားမှာ သေခြင်းမှ ထမြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးဟောင်းသန့်ရှင်းသူများသည် သေခြင်းမှ ထမြောက်ကြရမည့်အကြောင်း ကတိတော်ဖြစ်သည်။

၂၆:  ယခု ဣသရေလ(၁၂) မျိုးနွယ်စု နေ့ညဉ့်မပြတ် ဘုရားဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည် မျှော်လင့်စောင့်စားနေသည့် ကတိတော် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ ၍(၁၂)မျိုးနွယ်စုအကြောင်းသည် အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်သည်။ ဣသရောလလူမျိုးများ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံကတည်းက (၁၀)မျိုးနွယ်စုက ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။ တပါးအမျိုးသားများအကြားတွင် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကြသည်။ ကယ်တင်ရှင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် ကတိတော်ပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

၂၆:  ထိုသို့ဟောကြားခြင်းသည် အပြစ်ကျူးလွန်ရာရောက်ပါသလား။ သေလွန်သော ဘိုးဘေးများထမြောက်ကြရမည့် ကတိတော်သည် ပြည့်စုံလာမည်ဟု တမန်တော်ကြီး ယုံကြည်သည်။ ထိုတရားသည် မှန်သောစကားဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် မယုံကြည်နိုင်ကြသနည်းဟု အဂြီပ္ပမင်းကို မေးသည်။

၂၆:၁၁  ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ ဆန့်ကျင်နှိပ်စက်ခဲ့ပုံ၊ သူတို့အယူဝါဒ စွန့်လွှတ်ရန် ဖိနှိပ်ခဲ့ပုံများကို ပြန်လည်ပြောပြသည်။ နာဇရက်ယေရှုနှင့် ပတ်သက်သမျှကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်မြို့တွင်လည်း ခရစ်ယာန်အများအပြားကို ထောင်သွင်ခဲ့သည်။ အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ရန်လည်း မင်းတိုင်ပင်အမတ်များနှင့် တိုင်ပင်လျက် မဲဆန္ဒပေးခဲ့သည်။ တရားစနစ်တိုင်းမှာလည်း ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ရေးနှင့် ခရစ်ယာန်များ ဆန့်ကျင်ရေးကိုသာ ဟောပြောခဲ့သည်။ (အနိုင်အထက်ပြုနှိမ်နင်ခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါ)။ ယေရုရှလင်တွင် နိုင်ငံရပ်ခြားသားတိုင်အောင် ခရစ်ယာန်များကို နှိမ်နင်မုန်းတီးခဲ့သည်။

၂၆:၁၂၁၄  ထိုသို့ ခရစ်ယာန်များကို လိုက်လံညှင်းဆဲနှိပ်ကွပ်နေစဉ် ဘဝတကွေ့တွင် ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲဖို့ အကြောင်းဖန်ခဲ့သည်။ တနေ့သောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဘုရားကြီးများနှင့် တိုင်ပင်၍ ဒမာသက် မြို့မှ ခရစ်ယာန်များ သွားရောက်နှိပ်စက်ရန် ခရီးထွက်သည်။ ခရီးသွားနေစဉ် နေ့ခင်းကြောင်တောင်တွင် ကောင်းကင်ယံမှ အလင်းတန်းကြီးသည် သူတို့အပေါ်သို့ ထိုးကျသောကြောင့် ပေါလုတို့အဖွဲ့သည် မြေကြီးပေါ်သို့ လဲကျကုန်သည်။ ထိုသို့ လဲကျနေစဉ် အလင်းထဲမှ “ရှောလု၊ ရှောလု၊ ဘာကြောင့် ငါ့ကို ညှဉ်းဆဲသနည်း” ဟု အသံထွက်လာသည်။ “ငါ့ကို နှိပ်စက်ခြင်းသည် တုန်ချွန်ကို ကြောက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်” ဟု ဆက်ပြောသည်။ တုန်ချွန်ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်များ မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုသည့် ချွန်ထက်သောသစ်သားဒုတ်ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ထိုတုတ်ချွန်ကို ကန်ကြောက်ခဲ့သည်။ ယခု သန့်ရှင်းသော ဝိညှာဉ်တော်၏ အသံတော်ကြားရသည်။ သတေဖန် အသေခံခြင်းကိုလည်း မမေ့နိုင်၊ အမှတ်ရနေသည်။

၂၆:၁၅  ပေါလုက “အရှင်သည် အဘယ်သူနည်း” ဟု ပြန်မေးရာ “ငါသည် သင်ညှဉ်းဆဲနေသော ယေရှုဖြစ်သည်” ဟု အသံတော်ပြန်ကြားသည်။ ယေရှုမည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ယေရှုသည်ကားတိုင်မျာသေ၍ သဂြိုလ်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား။ သူ့တပည့်များက ခိုးဝှက်ပြီး ဆေးကုသကာ ပြန်လည်အသက်ရှင်ခြင်းလား။ ယေရှုကဘယ်လို စကားပြောနိုင်သနည်း။ ထိုအချိန်တွင် ပေါလု အသိဝိညာဉ်ထဲသို့ သဂြိုလ်ခဲ့သော ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြှောက်ပြီဟု အသိတရားချက်ချင်း ဝင်လာသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှ စကားလှမ်းပြောသည်။ ခရစ်ယာန်များအား ညှဉ်းပန်းရာတွင် ခရစ်ယာန်များ၏ မေရှိယ၊ ဘုရားသားတော်ကို ဒုက္ခပေး ပြစ်မှားမိခဲ့ကြသည်။

၂၆:၁၆  ထို့နောက် ယေရှုခရစ်တော်၏ စေခိုင်းချက်များကို အကျဉ်းချုံ့၍ ပြန်လည်ပြောပြသည်။ ထ၍ရပ်ခိုင်းသည်။ ယခုကြုံတွေ့ခဲ့သမျှသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် နောင်တွင် ဆက်လက်သွန်သင်မည့် အကြောင်းအရာများကို သက်သေခံဖို့ အစေခံအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားကြောင်း အမိန့်တော်ရှိခဲ့သည်။

၂၆:၁၇  ယုဒလူမျိုးများအား၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားများသော်၎င်း ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြစေရန် သက်သေခံရမည်ဟု စေခိုင်းသည်။

၂၆:၁၈  ပေါလုသည် လူမျိုးခြားတို့၏ မျက်စိကိုဖွင့်ပေးရမည်။ သူတို့အား အမှောင်မှ အလင်းသို့ ကူမြောက်စေ၍ စာတန်အာဏာစက်မှ ဘုရားသခင်၏ အာဏာစက်သို့ ကူပြောင်းရမည်ဟုဆိုသည်။ သခင် ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိကြမည်၊ စင်ကြယ်ခြင်း အမွေခံကြရမည်ဟု ဆိုသည်။ ဤအခန်းငယ် (၁၈) ၏ ဧဝံဂေလိတရားကို H.K Downie က ဤသို့ အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားသည်။

၁။ အမှောင်ခွင်းသည်။

၂။ စာတန်၏ တန်ခိုးမှ ကင်းလွတ်စေသည်။

၃။ အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်သည်။

၄။ ပျောက်ဆုံးသော အမွေတော်ပြန်လည် ဆက်ခံစေသည်။

၂၆:၁၉၂၃  ဆက်လက်၍ ပေါလုက သူ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို အဂြိပ္ပမင်းသို့ တင်ပြသည်။ သူသည် ကောင်းကင်မှပေးသော ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို မနာခံဘဲ မနေနိုင်ကြောင်း၊ ဒမာသက်မြို့မှစ၍ ယေရုရှလင် ယုဒ တပြည်လုံးနှင့် တပါးအမျိုးသားများထံ အနှံ့ သက်သေလိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ နောင်တတရားရ၍ ဘုရားရှင်တော်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ကြရန် ဟောကြားကြောင်း၊ ထိုသို့ ဟောကြားနေစဉ် ယုဒလူများက ဗိမာန်တော်ထဲတွင် လာရောက်ဖမ်းဆီးပြီး  အသက်ရန်ရှာကြကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က ကွယ်ကာစောင်မသဖြင့် ဓမ္မဟောင်းပါ မောရှေအား ကတိတော်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်းယနေ့အထိ သက်သေခံဆင့်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သံတော်ဦးတင်လိုက်သည်။ ဝေငှဟောကြားသည့် တရားမှာ မေရှိယသခင်သည်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီး သေလွန်ခဲ့သော်လည်း ပထမဦးဆုံး ထမြောက်သူဖြစ်ကြောင်း၊ ယုဒလူမျိုးများနှင့် တပါးအမျိုးသားများကိုလည်း အလင်းပေးကြောင်း စသည့် မင်္ဂလာတရားများ ဖြစ်သည်။

၂၆:၂၄၂၆  ဖေတ္တုသည် တပါးအမျိုးသားဖြစ်၍ ပေါလု၏စကားများ လုံးဝလက်မခံ၊ ဘဝင်မကျ။ ဝိညာဉ်တော်အသိဖြင့် ပြောဆိုသော ပေါလုစကားအား “ကိုယ့်အတက်ကိုစူးပြီ”ဟု သရော်ခဲ့သည်။ ပေါလုကလည်း စိတ်ဆိုးခြင်းမရှိဘဲ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် မိမိပြောဆိုသောစကားသည် သမ္မာတရားဖြစ်၍ အကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ဤအဖြစ်အပျက် ဇာတ်လမ်းသည် ဘုရင်မင်းကြီး အကုန်အစင်သိပါသည်ဟု သက်သေထူလိုက်သည်။ ပေါလု၏ အသက်တာနှင့် သက်သေခံချက်မျာသည် လျှို့ဝှက်သဲဖိုဇာတ်လမ်းစုံဖြစ်သည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အရပ်သိရွာသိဖြစ်၍ အဂြိမ္မမင်းကြီးလည်း သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။

၂၆:၂၇  ပေါလုက အဂြိမင်းအား” ဘုရင်မင်းမြတ်၊ ပရောဖက်ကျမ်းများကို ယုံကြည်ပါသလား” ဟု တည့်တိုးမေးလိုက်ပြီး၊ ထိုမေးခွန်းကို  သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ဖြေသည်။ ” ဘုရင်မင်းကြီး ယုံကြည်ကို ကျွန်တော်သိသည်” ဟုဆိုသည်။ ပေါလုစကားသွား၊ စကားလာသည် အမှားအယွင်း အတိမ်းအစောင်းမရှိပါ။ “ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါ ပရောဖက်ကျမ်းများကို အရှင်မင်းကြီး ယုံကြည်သည်ဟု ကျွန်တော်သိပါသည် ဟူသော စကားသည် ထိရောက်သည်။ အဂြိပ္ပမင်းခင်ဗျား ဤတင်ပြခဲ့ပြီးသော အကြောင်းအရာများကို အချင့်ချိန်၍ ယုဒများက အသက်အန္တရာယ် ရန်ရှာကြခြင်းမှာ သင့်လျော်ပါသလား၊ အရှင်မင်းကိုယ်တိုင် ယုံကြည်သော ပရောဖက်ကျမ်းများကိုလည်း ပေါလုယုံကည်လက်ခံသည်ဖြစ်၍ အပြစ်ဆိုအပ်ပါသလား” ဟု ဆက်တိုက် စကားလုံးကျည်ဆံဖြင့် ပစ်ထည့်သည်။

၂၆:၂၈  အဂြိပ္ပမင်းကလည်း ဤစကားမျှနှင့် ငါ့ကို ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားမည် ထင်သလားဟု ပေါလုကိုပြန်မေးသည်။ မကျေနပ်သော လေသံဖြစ်သည်။ KJV ကျမ်းကမူ ထိုစကားသည် အဂြိပ္ပမင်းခရစ်တော်အတွက် ပထမဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုမင်း၏ အဖြေစကားနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါလု၏ ခံစားချက်ကို နောက်ကျမ်းပိုဒ်တွင် တွေ့ရသည်။ အချို့က အဂြိပ္ပ၏စကားသည် ” ဤစကားလေးနှင့် ငါ့ကို ခရစ်ယာန်ဖြစ်ချင်သလား”ဟု သရော်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ တစ်မျိုးပြောရလျှင် ပေါလု၏ စကားအား ပြက်ရယ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

၂၆:၂၉  မင်းကြီးက အတည်ပြောသည်ဖြစ်စေ၊ သရော်၍ ပြောသည်ဖြစ်စေ ပေါလု၏ စကားသည် သွေးထွက်အောင်မှန်သည်။ ပေါလု၏ ထိုစကားသည် အနည်းအကျဉ်းသာဖြစ်သော်လည်း အဂြိပ္ပမင်းနှင့်ကြားနာသူအပေါင်းတို့အား သူ့အသက်တာကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည်ဝသော ခရစ်ယာန်အသက်တာမျှဝေချင်သည်။ ရှင်ပေါလုအသက်တာကဲ့သို့ အချုပ်အနှောင်မရှိ၊ အခွင့်ထူးများ ခံစားစေချင်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Morgan က ဤသို့ဆိုထားသည်။

အဂြိပ္ပမင်း ကယ်တင်ဖို့ အသေခံပေးချင်သည်။ သို့သော် အဂြိပ္ပအပေါ်မှ ချည်နှောင်ခြင်းမရှိစေချင်။ ထိုအသက်တာမျိုးသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာကို တိုးပွားစေရမည်။ အောင်မြေချဲ့ရသည်။ အသုံးချရသည်။ တပါးသူအား ဆင်းရဲဒုက္ခပေးခြင်းသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာနှင့်မဆိုင်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းတွင် ခရီးဆုံးသတ်သည်။ သို့သော် ချည်နှောင်ခြင်းမရှိ။ ထိုသည်ပင်လျှင် ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြစ်သည်။

၂၆:၃၀၃၂  ဘုရင်အစိုးရမင်းနှင့် ဗေရနိတ် တို့သည် သီးခြားရုံးထိုင် တိုင်ပင်ကြသည်။ ပေါလုအား အပြစ်ရှာမတွေ့ကြပါ။ ထောင်ဒဏ်၊ သေဒဏ်ထိုက်သော အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း မတွေ့ကြ။ အကယ်၍ ကဲသာဘုရင်ထံသို့ အယူခံသာမဝင်လျှင် အပြစ်မှလွှတ်လိုက်ရမည်ဟု အဂြိပ္ပက ဖေတ္တုအားပြောပြသည်။

ထိုသို့ဆိုလျှင် ကဲသာဘုရင်လည်း အဘယ်ကြောင့် အမှုမပလပ်နိုင်သည်မှာ အံ့သြစရာဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်က တပါးအမျိုးသား ရောမအင်ပါယာ ဧကရာဇ်မင်းရှေ့တော်မှောက်တွင် အစစ်ဆေးခံရန် အလိုတော်ရှိသလား(၂၃:၁၁)။ နောက်ဆုံးတွင်မူ သူ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ သခင်ဘုရားအတွက် အသက်ပေးလှူရန် အလိုတော်ရှိကြောင်း နားလည်ပေးရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။