ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၈

ဒါဝိဒ်ဆင်နွှဲအောင်မြင်သည့်စစ်ပွဲများ
(၅ရာ၊ ၁၈:၁-၁၇)
1ထိုနောက်ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လုပ်ကြံ၍ အောင်မြင်သဖြင့်၊ မေသေဂမ္မာမြို့ကို သိမ်းယူလေ၏။ 2မောဘပြည်ကိုလည်းလုပ်ကြံ၍ ပြည်သားတို့ကို မြေပေါ်မှာ လှဲချသဖြင့်၊ ကြိုးနှင့်တိုင်းလျက် သုံးစုတွင် နှစ်စုကိုသတ်၏။ တစ်စုကိုချမ်းသာပေး၏။ ထိုသို့ မောဘအမျိုးသားတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ကျွန်ခံ၍ အခွန်ဆက်ရကြ၏။ 3ဇောဘမင်းကြီး ရဟောဘ၏သား ဟာဒဒေဇာသည် ဥဖရတ်မြစ်နားမြေကို သိမ်းယူခြင်းငှာ သွားသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် တိုက်ဖျက်၍၊ 4ရထားတစ်ထောင်၊ မြင်းစီးသူရဲခုနစ်ထောင်၊ ခြေသည် သူရဲနှစ်သောင်းကို ဖမ်းဆီး၍ ရထားတစ်ရာကို သိမ်းထားပြီးမှ၊ အခြားသောမြင်းရထားရှိသမျှတို့ကို ဖျက်ဆီးလေ၏။ 5ဒမာသက်မြို့နေ ရှုရိလူတို့သည် ဇောဘမင်းကြီး ဟာဒဒေဇာကို စစ်ကူသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ရှုရိလူ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့ကိုသတ်ပြီးမှ၊ 6ရှုရိပြည်ဒမာသက်မြို့၌ မြို့စောင့်တပ်ကိုထားသဖြင့်၊ ရှုရိလူတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ကျွန်ခံ၍ အခွန်ဆက်ရကြ၏။ ဒါဝိဒ်သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားစောင့်မတော်မူ၏။ 7ဟာဒဒေဇာ၏ကျွန်တို့စွဲကိုင်သော ရွှေဒိုင်းလွှားများကို ဒါဝိဒ်သည်သိမ်း၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဆောင်သွား၏။ 8ဟာဒဒေဇာအစိုးရသော ဘေတမြို့နှင့် ဗေရောသဲမြို့မှ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် များစွာသောကြေးဝါကို သိမ်းသွား၏။
9ဟာဒဒေဇာ၏ တပ်အလုံးအရင်းကို ဒါဝိဒ်လုပ်ကြံကြောင်းကို၊ ဟာမတ်မင်းကြီးတောဣသည်ကြားလျှင်၊ 10မိမိရန်သူ ဟာဒဒေဇာကို ဒါဝိဒ်သည်စစ်တိုက်၍ လုပ်ကြံသောကြောင့်၊ မိတ်သဟာယဖွဲ့၍ ကောင်းချီးပေးစေခြင်းငှာ၊ မိမိသားယောရံကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးထံသို့ စေလွှတ်၍၊ ယောရံသည် ငွေဖလား၊ ရွှေဖလား၊ ကြေးဝါဖလားတို့ကို ဆောင်လျက်လာ၏။ 11ထိုဖလားတို့ကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်၏။ ထိုအတူ အောင်မြင်သောရှုရိပြည်၊ မောဘပြည်၊ အမ္မုန်ပြည်၊ ဖိလိတ္တိပြည်၊ အာမလက်ပြည်၌ သိမ်းယူသော ရွှေငွေကိုလည်းကောင်း၊ 12ဇောဘမင်းကြီး ရဟောဘသား ဟာဒဒေဇာ၏ဘဏ္ဍာကိုလုယူ၍ ရသောရွှေငွေကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်၏။ 13ဆားချိုင့်တွင် ဧဒုံလူ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်တို့ကိုလုပ်ကြံရာမှ၊ ဒါဝိဒ်သည် ပြန်လာသောအခါ ဂုဏ်အသရေကြီး၏။ 14ဧဒုံပြည်အရပ်ရပ်၌ မြို့စောင့်တပ်တို့ကိုထား၍၊ ဧဒုံပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ကျွန်ခံကြ၏။ ဒါဝိဒ်သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားစောင့်မတော်မူ၏။
15ထိုသို့ ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကိုစိုးစံ၍၊ နိုင်ငံတော်သားတို့တွင် တရားမှုကို စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏။ 16ဇေရုယာ၏သားယွာဘသည် ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်၏။ အဟိလုပ်၏ သားယောရှဖတ်သည် အတွင်းဝန်ဖြစ်၏။ 17အဟိတုပ်သား ဇာဒုတ်နှင့် အဗျာသာ၏သား အဟိမလက်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်၏။ စရာယသည် စာရေးတော်ကြီးဖြစ်၏။ 18ယောယဒ၏သားဗေနာယသည် ခေရသိလူနှင့် ပေလသိလူတို့ကို အုပ်ရ၏။ ဒါဝိဒ်၏သားတော်တို့သည်လည်း မင်းသားအရာနှင့် နေကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၈ (အနက်ဖွင့်)

(ဣသရေလ ရန်သူများအားအောင်နိုင်ခြင်း (အခန်း )

:  ဒါဝိဒ်၏ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ လမ်းစဉ်သည် ပုန်ကန်ခြားနားသူများအား နှိမ်နှင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြား စေရေးဖြစ်သည်။ ထိုမူဝါဒအရ နိုင်ငံတော်သည် ကျယ်ပြန့်သည်။

ဥပမာအားဖြင့် ဖိလိတ္တိပုန်ကန်သူများနှင့် မေသေဂမ္မာမြို့ များကို သိမ်းပိုက်နယ်ချဲ့သည်။ ဂါသ (၅ရာ ၁၈:၁)ကို နယ်ချဲ့သည်။ တချိန်က ဂါသမြို့တွင် လူရှုးယောင်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါမင်းခန်းမင်းနားဖြင့် ကြွချီနိုင်သည်။ မောဘပြည်ကိုလည်း တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သည်။ သုံးပုံနှစ်ပုံကို ရှင်းလင်းကွပ်မျက်၍ သုံးပုံတစ်ပုံကို ကံကျွေးချအဖြစ် ချန်လျှပ်ထားသည်။ မောဘ လူများသည် သမိုင်းတလျှောက် ဣသရေလတို့အား ဒုက္ခပေးသူများ ဖြစ်ကြသည်။

:  နောက်ထပ်အောင်မြေမှာ ရှရိပြည် ဖြစ်သည်။ ဥဖရတ်မြစ်ဝှမ်းဒေသကို ကျူးကျော်နယ်ချဲ့သော ဇောဘ မင်းကြီး ရဟောဘ၏ သားတော် ဟာဒဒေဇာကို ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းရာ မြင်းရထားတထောင်၊ မြင်းစစ်သည်တော်  ခုနစ်ထောင်နှင့် ခြေလျှင်စစ်သား နှစ်သောင်းကိုလည်း လက်ရဖမ်းစီးမိသည်။ ဟာဒဒေဇာကို စစ်ကူလိုက်လာသောအခါ ဒမာသက်သား ရှရိနှစ်သောင်းနှစ်ထောင် ကိုလည်း နှိမ်နှင်းပြီး အခွန်ဆက်သစေသည်။

မြင်းရထားတစ်ရာသာ ချန်ထားပေးပြီး ကျန်မြင်းရထားသိမ်းဆည်းသည်။ ထိုသို့တိရစ္ဆာန်များ အင်အား ဖြတ်တောက် လျှောချခြင်းမှာ စစ်ရေးစစ်ရာ နလံမထူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဒါဝိဒ်သည်တိုက်ပွဲ မှ သိမ်းဆည်းရရှိသော ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ သံထည်ဒိုင်းလွှားများကို ယူဆောင်၍ ယေရုရှလင်သို့ ပြန်လာသည်။ ဟာဒဒေဇာမင်း ကိုလည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။

:၁၂ ဟာမတ်မင်းကြီးတောဣသည် သူ့ရန်သူ ဟာဒဒေဇာမင်းအား ဒါဝိဒ်မင်းက အောင်မြင်ကြောင်း ကြားသိသောအခါ အားရဝမ်းသာစွာဖြင့် သားတော်ယောရံအား ရွှေဖလား၊ ငွေဖလား၊ ကြေးဝါဖလားများကို ဒါဝိဒ်မင်းထံ ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးခိုင်းသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် စစ်ပွဲများမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ရွှေငွေကြေးဟူ သမျှအား ဘုရာသခင်ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ဖို့ အသုံးပြုသည်။

:၁၃  ဤနေရာတွင် ဂဏန်းအရေအတွက် မတူညီသော ကျမ်းချက်တွေ့ရသည်။ ဆားလွင်ပြင်တွင် ဒါဝိဒ်က ရှုရိလူမျိုးတစ်သောင်းရှစ်ထောင် ကွပ်မျက်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၁ရာ ၁၈:၁၂ တွင် အဘိရှဲက ဧဒုံလူမျိုးတစ်သောင်းရှစ်ထောင် အား ဆားချိုင့်ဝှမ်းတွင် သတ်ဖြတ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အချို့ဟေဗြဲကျမ်းမူနှင့် ရှေးဦးရှုရိကျမ်းမူ LXX တွင် ဧဒုံဟုတွေ့ ရသကဲ့သို့ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တွေ့ရသည်။

သို့သော် ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယစာစောင်သည် ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်၏ အောင်မြင်မှုဖြစ်၍ ရာဇဝင်ချုပ် ပထမစာစောင်သည် အဘိရှဲအား ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်ပေမည်။ ရာဇဝင်ချုပ်သည် ဒါဝိဒ်၏ အောင်မြင်မှုအား ခြုံငုံခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်သေနာပတိချုပ် အနေဖြင့် နာမည်တပ်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။ အဘိရှဲသည် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဓါးလှံဆွဲ၍ တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်း ဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏လူ ဒါဝိဒ်အား ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် နာမည်တပ်ပေမည်။ နောက်ဆက်စပ်စဉ်းစား စရာတစ်ခုမှာ ဆာလံ ၆၀ တွင် ပါရှိသည်။ ယွာဘ(အဘိရှဲညီ)က ဆားလွင်ပြင်တွင် ဧဒုံလူနှစ်သောင်းတိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်သည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

ထိုအကြောင်းများကို Eugene Mesrill က ဤသို့ဆိုသည်။

ဤသို့ ကိန်းဂဏာန်းကွဲလွဲချက်များသည် အမှန်အားဖြင့် တပ်တတပ်တည်း ဖြစ်သော်လည်း အဘိရှဲ၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်၌ ဖြစ်သည်။ ယွာဘသည်လည်း ဧဒုံလူမျိုး ချေမှုန်းခြင်းဖြစ်ပေသည်။

:၁၄  ထိုသို့ဖြင့် ဧဒုံပြည်သူပြည်သားများသည် ဒါဝိဒ်ဘုရင်၏ သစွာခံများ ဖြစ်သွားကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၃ တွင် ပါရှိသော ဧဒုံလူများသည် ရာဇဝင်ကျမ်းစောင်နှင့် ကျမ်းပြိုင်ဖြစ်သည်။

:၁၅၁၈  ဒါဝိဒ်၏ နိုင်ငံတော် ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့် အမျှ ဘုန်းတန်ခိုးလည်း ကြီးထွားလာသည်။ တိုင်းသူပြည်သားများကိုလည်း ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ၊ သာတူညီမျှတရားမျှတစွာ အုပ်ချုပ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ စစ်သူကြီးများ အမည်စာရင်းအချို့ကို အငယ် ၁၆-၁၈ တွင် ရေးမှတ်ထားသည်။ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ယွာဘ၊ ယောရှဖတ်သည် စစ်ဦးစီးအရာချုပ်၊ ဇာဒုတ်နှင့် အဟိမသက်တို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ် (အဗျာသ၏ သားအဟိမလက် ဟုဖေါ်ပြသည်။ အဗျာသဖြစ်နိုင်သည်။ စာကူးယူသူ၏ မှားယွင်းချက် ဖြစ်မည်။) စစ်ရေးချုပ်၊ စစ်အတွင်း၌ ဗေနာယသည် ကိုယ်ရံတော် တပ်စုဖြစ်၍ ဒါဝိဒ်သား များသည်လည်း တပ်မှူးကြီးများ ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၇ တွင် ဝိဝါဒ ကွဲပြားစရာဖြစ်သည်။ ၅ရာ ၁၈:၁၆၊ ၂၄:၆ နှင့် ဤကျမ်းပိုဒ်တို့တွင် အဟဲမလက်ကို အဗျာသ၏ သားဟုဆို၍ ၁ရာ ၂၂:၂၀ တွင် အဗျာသည် အဟိမလက်၏ သားဟုဆိုသည်။ သားနှင့် အဖ အပြန်အလှန်သားအဖ တော်နေကြသည်။ အမှားအယွင်း ကူးယူခြင်းဟု ယူဆရသည်။ အဟိမလက်သည် အဗျာသ ၏ သားဖြစ်သည်။

ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘိုးဘေးများ၏ နာမည်များကို သားမြေးများ၌ ပြန်လည်မှည့်ခေါ်ခြင်း ထုံးစံရှိခဲ့ကြ သော်လည်း ဖခင်နှင့်သားတွင် ထိုကဲ့သို့မှည့်ခေါ်ခြင်းမတွေ့။ မျိုးဆက်ခြားပြီးမှ ခေါ်မှည့်လေ့ရှိသည်။ အဗျာသနှင့် အဟိမလက်သည် ရှေ့နောက်ဆက်သော ယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု လက်ထက်တွင် အန္နနှင့်ကယာဖရှေ့ နောက်ဆက်စပ်ပုံမျိုး (လု၃:၂) ဖြစ်သည်။

ရှောလုက အဟိမလက်နှင့် သားများအား နောဗအရပ်တွင် သတ်ဖြတ်စဉ် အဗျာသ တဦးတည်းသာ လွတ်မြောက်သည်။ ဒါဝိဒ်ဘုရင်ဖြစ်လာသောအခါ အဗျာသ အား ယဇ်ပရောဟိတ်အဖြစ် ခန့်အပ်သည်။ ဇာနက်၏ နာမည် မတွေ့ရပါ။ ထို့ကြောင့် ဇာနက်သည်လည်း အဗျာသ သို့မဟုတ် အဟိမလက်၏ အခြားနာမည် ဖြစ်နိုင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။