ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၅

ဣသရေလတစ်ပြည်ကိုဒါဝိဒ်အုပ်စိုးခြင်း
(၅ရာ၊ ၁၁:၁-၉၊ ၁၄:၁-၇)
1ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုးအနွယ် အပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ရှိရာ ဟေဗြုန်မြို့သို့လာ၍၊ ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်တော်အရိုး၊ ကိုယ်တော်အသားဖြစ်ကြပါ၏။ 2အထက်က ရှောလုသည် ကျွန်တော်တို့၌ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်သည် ဣသရေလအမျိုးကို ဆောင်သွားလျက်၊ သွင်းပြန်လျက် နေတော်မူပြီ။ ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည်ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးကို လုပ်ကျွေးအုပ်စိုးရမည်ဟု ကိုယ်တော်အား မိန့်တော်မူပြီဟု လျှောက်ဆိုကြ၏။ 3ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည် ရှင်ဘုရင်ရှိရာ ဟေဗြုန်မြို့သို့ ရောက်လာလျှင်၊ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ဟေဗြုန်မြို့၌ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ သူတို့နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ သူတို့သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘိသိက်ပေး၍ ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။ 4ဒါဝိဒ်သည် နန်းထိုင်သောအခါ အသက်သုံးဆယ်ရှိ၏။ အနှစ်လေးဆယ် စိုးစံလေ၏။ 5ဟေဗြုန်မြို့၌နေ၍ ယုဒပြည်ကို ခုနစ်နှစ်နှင့်ခြောက်လ မင်းပြု၏။ ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ ယုဒပြည်နှင့် ဣသရေလပြည်တစ်လျှောက်လုံးကို အနှစ်သုံးဆယ်သုံးနှစ် မင်းပြု၏။
6တစ်ဖန် ရှင်ဘုရင်သည် မိမိလူတို့ကိုခေါ်၍၊ ပြည်သားရင်း ယေဗုသိလူတို့ရှိရာ ယေရုရှလင်မြို့သို့ချီသွားလျှင်၊ သူတို့က သင်သည် ဤမြို့ထဲသို့မဝင်ရ။ မျက်စိကန်းသောသူနှင့် ခြေဆွံ့သောသူတို့ကလည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ဤမြို့ထဲသို့မဝင်ရဟု ဆိုကာမျှနှင့် သင့်ကိုဆီးတားလိမ့်မည်ဟု ဆိုကြ၏။ 7သို့ရာတွင် ဒါဝိဒ်သည် ဒါဝိဒ်မြို့တည်းဟူသော ဇိအုန်ရဲတိုက်ကို တိုက်ယူလေ၏။ 8ထိုနေ့၌ ဒါဝိဒ်က၊ အကြင်သူသည် ယေဗုသိလူတို့ကို တိုက်ဖျက်ပြီးမှ ကျုံးကိုလွန်၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ဤနေရာသို့မဝင်ရဟု ဒါဝိဒ်အသက်ကိုမုန်းလျက် ပြောဆိုသော မျက်စိကန်းနှင့် ခြေဆွံ့သောသူတို့ကို လုပ်ကြံ၏။ ထိုသူသည် ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်စေဟု အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ ဇေရုယာသားယွာဘသည် အဦးတက်၍ ဗိုလ်ချုပ်အရာကိုခံရ၏။ 9ထိုနောက် ဒါဝိဒ်သည် ရဲတိုက်၌နေ၍ ဒါဝိဒ်မြို့ဟူသောအမည်ဖြင့် သမုတ်လေ၏။ မိလ္လောအရပ် ပတ်လည်၌လည်းကောင်း၊ အတွင်းဘက်၌လည်းကောင်း တည်ဆောက်လေ၏။ 10ဒါဝိဒ်တိုးပွား၍ အားကြီးသဖြင့် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သူနှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။
11တုရုမင်းကြီးဟိရံသည် သံတမန်နှင့်တကွ အာရဇ်သစ်သား၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်သမားတို့ကို ဒါဝိဒ်ထံသို့စေလွှတ်၍ သူတို့သည် နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ကြ၏။ 12ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်ကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူကြောင်းနှင့် မိမိလူ ဣသရေလအမျိုးအဖို့ အလိုငှာ၊ နိုင်ငံကိုချီးမြှောက်တော်မူကြောင်းကို ဒါဝိဒ်သိမြင်၏။
13ဒါဝိဒ်သည် ဟေဗြုန်မြို့မှပြောင်းသောနောက်၊ ယေရုရှလင်မြို့သူ မယားကြီးမယားငယ်တို့ကို ထပ်၍သိမ်းယူသဖြင့် သားသမီးများတို့ကို မြင်လေ၏။ 14ယေရုရှလင်မြို့၌ ဒါဝိဒ်မြင်သော သားတို့အမည်ကား၊ ရှမွာ၊ ရှောဗပ်၊ နာသန်၊ ရှောလမုန်၊ 15ဣဗဟာ၊ ဧလိရွှ၊ နေဖက်၊ ယာဖျာ၊ 16ဧလိရှမာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိဖလက်တည်း။
ဖိလိတ္တိအမျိုးသားတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်း
(၅ ရာ၊ ၁၄:၈-၁၇)
17ဒါဝိဒ်ကို ဘိသိက်ပေး၍ ဣသရေလရှင်ဘုရင် အရာ၌ခန့်ထားကြောင်းကို ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ကြားလျှင်၊ ထိုလူအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ကိုရှာ၍ လာကြ၏။ ထိုသတင်းကို ဒါဝိဒ်သည်ကြားသောအခါ ရဲတိုက်သို့သွား၏။ 18ဖိလိတ္တိလူတို့သည် လာ၍ရေဖိမ်ချိုင့်၌ အနှံ့အပြားနေကြ၏။ 19ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ရှိရာသို့ သွားရပါမည်လော။ အကျွန်ုပ်လက်၌ အပ်တော်မူမည်လောဟု ထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားက သွားလော့။ ငါသည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို သင့်လက်သို့ ဆက်ဆက်အပ်မည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 20ဒါဝိဒ်သည် ဗာလပေရဇိမ်မြို့သို့သွား၍ သူတို့ကိုလုပ်ကြံပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရားသည် ရေထ၍ ဖြိုဖျက်သကဲ့သို့၊ ငါ့ရန်သူတို့ကို ငါ့ရှေ့မှာ ဖြိုဖျက်တော်မူပြီဟု ဆိုလျက်၊ ထိုအရပ်ကို ဗာလပေရဇိမ်အမည်ဖြင့် တွင်စေသတည်း။ 21ထိုအရပ်၌ ဖိလိတ္တိလူများပစ်ထားသော ရုပ်တုများကို၊ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူတို့သည် ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏။ 22တစ်ဖန် ဖိလိတ္တိလူတို့သည်လာ၍ ရေဖိမ်ချိုင့်၌ အနှံ့အပြားနေကြ၏။ 23ဒါဝိဒ်သည်လည်းမေးလျှောက်သော်၊ ထာဝရဘုရားက၊ တည့်တည့်မတက်ရ။ သူတို့နောက်သို့ဝိုင်း၍ ပိုးစာတောတစ်ဖက်၌ ချီရမည်။ 24ပိုးစာပင်ဖျား၌ စစ်ချီသံကိုကြားသောအခါ ကြိုးစားလော့။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် ဖိလိတ္တိတပ်ကို လုပ်ကြံခြင်းငှာ သင့်ရှေ့မှာ ကြွသွားလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 25ဒါဝိဒ်သည်ပြု၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို ဂေဗမြို့မှသည် ဂါဇေရမြို့တိုင်အောင် လုပ်ကြံလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

၁၀။ (ဣသရေလတမျိုးသားလုံး ဘုရင်အဖြစ် နန်းတက်ခြင်း (အခန်း )

:  ဣသရေလတစ်ဆယ့်တစ်မျိုးသည် ဒါဝိဒ်အား ဣသရေလလူမျိုးများ၏ အရှင်ဘုရင်အဖြစ် သိမှတ်ပြု ကြသည်။ ဒါဝိဒ်လက်ဆောက်ခံသို့ ဝင်လာကြသော စာရင်းကို ၅ ရာ ၁၂:၂၃:၄၀ တွင် စာရင်းမှတ်ထားသည်။ ဒါဝိဒ်သည် အသက် (၃၀အရွယ်တွင် နန်းတက်၍ အနှစ် (၄၀ခိုင်ခံ့သည်။

အပိုဒ်ငယ် (၃)တွင် ဒါဝိဒ်၏ ဘိသိတ်မင်္ဂလာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ပထမဆုံး အကြိမ်တွင် ရှမွေလက ဘိသိတ်ပေးသည် (၁ ရာ ၁၆:၁၃)။ ယုဒလူတို့၏ ဘုရင်အဖြစ် ဟေဗြုန်တွင် ဒုတိယဘိသိတ်ပေးခြင်းခံရသည် (၂:၄)။ ယခုတတိယအကြိမ်တွင် ဣသရေလတမျိုးသားလုံး၏ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိတ်ပေးခြင်းခံရသည်။

:၁၀  ဒါဝိဒ်ဘုရင်၏ ပထမဦးဆုံး စစ်ရေးစွမ်းဆောင်ချက်မှာ ဇိအုန်တောင်ပေါ်ရှိ  ယေဗုသိ လူများ အားသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။  ယေဗုသိကို ခိုင်ခံ့စွာ လုပ်ဆောင်ထားသဖြင့် မျက်ကန်းနှင့် ကိုယ်လက်မသန်စွမ်းသူများက ခုခံလျှင် ဒါဝိဒ်သည် စစ်ကြောင်းကို နိုင်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုနေ့ညတွင် ဒါဝိဒ်သည် သူ့စစ်သည်တော်များအား ရေနုတ်မြောင်းထဲမှနေ၍ မြို့ထဲသို့ဝင်ခိုင်းသည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်သဖြင့် ယေဗုသိကို စီးနင်းအောင်မြင်သွားကြသည်။ ယေဗုသိမြို့သည်လည်း ဒါဝိဒ်၏ ယေရှရုလင်မြို့တော် ဟု ထင်ရှားသွားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၈ နောက်ပိုင်းတွင် ပါရှိသော မျက်ကန်းနှင့် ဆွံ့အသူများ ချေမှုန်းနှိမ်နှင်းခြင်းဟူသော စကားသည် အပိုဒ်ငယ် ၆ တွင်ပါရှိသည့် ယေဗုသိတို့၏ စကားကို ထေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိလ္လာ ဆိုသည်မှာ ရှေးအခါက ယေဗုသိတို့ ၏ ခံတပ်မြို့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ( ၅ရာ ၁၁ တွင် ဒါဝိဒ်၏ တပ်ဖွဲ့ကို ယွာဘ ဦးစီးခေါင်းဆောင်သည်ဟု ဆိုသည်)။

:၁၁၁၆  တပါးအမျိုးသား တုရုမင်းကြီး က ဒါဝိဒ် နန်းတော်ဆောက်ဖို့ အတတ်ပညာများ နှင့် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ထောက်ပံ့ကူညီသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ယေရုရှလင်တွင် နန်းစံသောအခါ ချောပေ့လှပေ့ မောင်မမီဿံအများအပြား ယူသည် (တ ၁၇:၁၇) ဖီဆန်ပြီး သားသမီးများစွာ ထွန်းကားသည်။ မေရှိယသည် ပေါ်ထွန်းမည့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှာ ရှောလမုန် မင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်တွင် မွေးသော ဒါဝိဒ်၏သားမြေးစာရင်းကို တွေ့ရသည်။ (၅ ရာ ၃:၅-၈၊ ၁၄:၃-၇) နှင့် ယှဉ်လျှင် သုံးမျိုးတွေ့ရသည်။

:၁၇၂၁  ဣသရေလတို့၏ ညီညွတ်မှုသတင်းကြားသိသောအခါ  ဖိလိတ္တတိတို့ သည် စစ်ရေးပြင်ဆင်ကြသည်။ ရေဖိမ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင် စစ်ဆင်အား စုဖွဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်အား ဖိလိတ္တိတို့ကို အောင်နိုင်မည့် ဘုန်းတန်ခိုးပေးထားသဖြင့် ဒါဝိဒ်သည် ရန်သူများအား ဗာလပေရဇိမ် အရပ်တွင် လက်ဦးမှု ယူ၍ တိုက်ခိုက်သုတ်သင်သည်။ ဗာလသည် ကြေမွခြင်းဟု အနက်ရသည်။ ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်တို့အားအင်အားကြီးမားစေသဖြင့် ဖိလိတ္တိတို့သည် အတုံးအရှုံးသေကြေကြသည်။ ဖိလိတ္တိတို့၏ ရုပ်တုဘုရားများကို ဒါဝိဒ်တို့က (ငယ် ၂) မီးရှို့ကြသည် (၁ရာ ၁၄:၁၂)။

:၂၂၂၅  နောက်ကြာလာသောအခါ ဖိလိတ္တိတို့သည် ရေဖိမ်အရပ်သို့ တဖန်စုရုံး၍ ဣသရေလတို့အား စစ်ရေးခြိမ်းခြောက်ကြပြန်သည်။ ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်အား ရန်သူများကို ရှေ့တည်းတည့်မှ မတိုက်စေပဲ၊ ရှောင်ကွင်း၍  နောက်ပိုးသပ်ခိုင်းသည်။ ဒါဝိဒ် အဖွဲ့သည် ပိုးစာတောကို မျက်ကွယ်ယူ၍ ရန်သူနောက်ကျော့သို့ ဝင်ကြသည်။ ပိုးစာသန်ပင်ထိပ်မှ စစ်မိန့်သံအချက်ပြသည်နှင့် တစ်ဟုန်းထိုးဝင်ရောက် စီးနင်းရာ ဖိလိတ္တိတို့ သေပြေးရှင်ပြေး ထွက်ပြေးကြသဖြင့် ဂေဗမှစ၍ ဂါဇေရမြို့တိုင်အောင် ဒါဝိဒ်သိမ်းပိုက်ကြသည်။ ဂေဗ ဆိုသည်မှာ ဟေဗြုန်ဖြစ်နိုင်သည် (NKYV Marg LXX နှင့် ၅ရာ ၁၄:၁၆)။ ဒါဝိဒ်သည် စစ်တိုက်ခါနီးတွင် ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှု ယူလေ့ရှိသည် (ငယ် ၁၉:၂၃)။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း စီမံချက်တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ခါနီးတွင် ဘုရားသခင်ထံမေးလျှောက်သင့်သည်။ ဘုရားသခင် ညွှန်ပြသော စစ်နည်းဗျူဟာမှာ ပထမတိုက်ပွဲတွင် ရှေ့တည်းတည်းမှ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်နည်းဖြစ်၍ နောက် တစ်နည်းမှာ ချုံခိုလှည်းစားတိုက်ခိုက်နည်း ဗျူဟာ ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။