ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၂၁

ရှောလု၏သားမြေးများအသတ်ခံရခြင်း
1ထိုနောက် ဒါဝိဒ်လက်ထက်၌ သုံးနှစ်ပတ်လုံး အစာအာဟာရ ခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ထာဝရဘုရားကို မေးလျှောက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားက၊ ဂိဗောင်လူတို့ကို သတ်သောရှောလုနှင့် လူအသက်ကိုသတ်တတ်သော ရှောလုအမျိုးကြောင့် ဤအမှုရောက်လေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ 2ဂိဗောင်လူတို့သည် ဣသရေလအမျိုးအဝင်မဟုတ်၊ ကျန်ကြွင်းသော အာမောရိအမျိုး ဖြစ်ကြ၏။ ဣသရေလအမျိုးတို့သည် သူတို့အား သစ္စာကတိထားကြသော်လည်း၊ ရှောလုသည် ဣသရေလအမျိုးနှင့် ယုဒအမျိုး၏အကျိုးကို စောင့်ရှောက်၍ သူတို့ကိုသတ်မည်ဟု အားထုတ်သတည်း။ 3ထိုအခါ ရှင်ဘုရင်သည် ဂိဗောင်လူတို့ကို ခေါ်၍၊ သင်တို့အဖို့ အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ အမွေတော်ကို ကောင်းချီးပေးစေခြင်းငှာ အဘယ်သို့ အပြစ်ဖြေရမည်နည်းဟု မေးလျှင်၊ 4ဂိဗောင်လူတို့က၊ ကျွန်တော်တို့သည် ရှောလုနှင့် သူ၏အမျိုး၌ ရွှေငွေကိုမတောင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဣသရေလအမျိုးသား တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ ကိုယ်တော်သည် မသတ်ရဟု ပြန်လျှောက်ကြသော်၊ သင်တို့ တောင်းသည်အတိုင်း ငါပြုမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 5သူတို့ကလည်း၊ ကျွန်တော်တို့ကို ညှဉ်းဆဲ၍ ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်း၌ အလျှင်းမနေရမည်အကြောင်း သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းငှာ ကြိုးစားသောသူ၏- 6သားခုနစ်ယောက်တို့ကို ကျွန်တော်တို့လက်သို့အပ်တော်မူပါ။ ထာဝရဘုရားရွေးချယ်တော်မူသော ရှောလုနေရာဂိဗာမြို့၌ ထိုသူတို့ကို ကျွန်တော်တို့သည် ထာဝရဘုရားအဖို့ဆွဲထားပါမည်ဟု လျှောက်သော်၊ ရှင်ဘုရင်က ငါအပ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 7သို့သော်လည်း ဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလု၏သားယောနသန်တို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သစ္စာကတိထားသောကြောင့်၊ ရှင်ဘုရင်သည် ရှောလု၏သားယောနသန်မြင်သော မေဖိဗောရှက်ကို နှမြောတော်မူ၏။ 8သို့ဖြစ်၍ ရှင်ဘုရင်သည် အဲအာသမီးရိဇပဖွားမြင်သော ရှောလု၏သား အာမောနိနှင့် မေဖိဗောရှက်နှစ်ယောက်မှစ၍၊ ရှောလု၏သမီးမေရပ်တွင် မေဟောလသိအမျိုး ဗာဇိလဲ၏သားအဒြေလမြင်သော သားငါးယောက်တို့ကိုယူ၍၊ 9ဂိဗောင်လူတို့လက်သို့အပ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် တောင်ပေါ်တွင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆွဲထား၍၊ ထိုသူခုနစ်ယောက်တို့သည် မုယောစပါးရိတ်စကာလ၊ တစ်နေ့ချင်းတွင် အသေသတ်ခြင်းကိုခံရ၍ တစ်ပြိုင်နက်သေကြ၏။ 10အဲအာသမီးရိဇပသည် စပါးရိတ်စကာလမှစ၍ မိုးမရွာမီတိုင်အောင် လျှော်တေကိုယူ၍ ကျောက်ပေါ်မှာ အိပ်စရာဖို့ခင်းလျက်၊ နေ့အချိန်တွင် အလောင်းကောင်အပေါ်၌ ငှက်မနား၊ ညအချိန်တွင် သားရဲမကိုက်စေခြင်းငှာ စောင့်ရှောက်လျက်နေ၏။ 11ရှောလု၏ကိုယ်လုပ်တော် အဲအာသမီး ရိဇပပြုသောအမှုကို ဒါဝိဒ်သည် ကြားသောအခါ၊ 12ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ဂိလဗောတောင်၌ ရှောလုကိုသတ်၍၊ အလောင်းတော်ကိုဆွဲထားရာ ဗက်ရှမ်လမ်းမှ ခိုးသွားသော ဂိလဒ်ပြည် ယာဗက်မြို့သူမြို့သားတို့ရှိရာသို့ ရှင်ဘုရင်သွား၍၊ ရှောလုအရိုးနှင့် သားတော်ယောနသန်အရိုးတို့ကိုယူ၍၊ 13ထိုအရပ်မှဆောင်သွားသဖြင့်၊ ဆွဲထားသော သူတို့၏အရိုးများကိုလည်း စုသိမ်းပြီးလျှင်၊ 14ဗင်္ယာမိန်ပြည်၊ ဇေလရွာ၊ ရှောလုအဘကိရှ၏သင်္ချိုင်း၌သင်္ဂြိုဟ်၍၊ ရှင်ဘုရင်မှာထားသမျှအတိုင်း ပြုကြပြီးသည်နောက်၊ နိုင်ငံတော်အဖို့ ဆုတောင်းသောစကားကို ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူ၏။
ထွားကြိုင်းသည့်ဖိလိတ္တိအမျိုးသားတို့နှင့်တိုက်ပွဲ
( ၅ရာ၊ ၂၀:၄-၈)
15နောက်တစ်ဖန် ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်၍၊ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏ကျွန်တို့သည် ဆီးကြို၍ တိုက်လှန်ကြစဉ်၊ ဒါဝိဒ်သည် မောပန်းလျက်နေလေ၏။ 16ရေဖိမ်အမျိုး ဣရှဗိဗေနုပ်သည် အချိန်သုံးပိဿာရှိသော ကြေးဝါလှံကိုကိုင်၍၊ အသစ်သော စစ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက် ဒါဝိဒ်ကို သတ်မည်ဟုကြံလေ၏။ 17ဇေရုယာသားအဘိရှဲသည် ကူညီ၍ ဖိလိတ္တိလူကို တိုက်သတ်လေ၏။ ထိုအခါ ဒါဝိဒ်၏ လူတို့က၊ ဣသရေလအလင်းကွယ်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ နောက်တစ်ဖန် စစ်ချီကြွတော်မမူရာဟု ကျိန်ဆိုလျက် လျှောက်ကြ၏။ 18နောက်တစ်ဖန် ဂေါဘမြို့မှာ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို စစ်တိုက်ကြစဉ်၊ ဟုရှသိလူသိဗေခဲသည် ရေဖိမ်အမျိုးသာဖကို သတ်လေ၏။ 19နောက်တစ်ဖန် ဂေါဘမြို့မှာ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို စစ်တိုက်ကြစဉ်၊ ဗက်လင်မြို့သားဖြစ်သော ယဣရ၏သား ဧလဟာနန်သည် ရက်ကန်းလက်လိပ်နှင့်အမျှ ကြီးသောလှံရိုးကိုသုံးစွဲသော ဂိတ္တိအမျိုး ဂေါလျတ်၏ညီလာခမိကို သတ်လေ၏။ 20နောက်တစ်ဖန် ဂါသမြို့မှစစ်တိုက်ကြစဉ်၊ အရပ်မြင့်၍ လက်တစ်ဖက်၌ လက်ခြောက်ချောင်းစီ၊ ခြေတစ်ဖက်၌ ခြေခြောက်ချောင်းစီ၊ ပေါင်းနှစ်ဆယ်လေးချောင်းရှိသော ရေဖိမ်အမျိုးသားတစ်ယောက်သည်၊ 21ဣသရေလအမျိုးကို ကြိမ်းပသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်အစ်ကို ရှိမာ၏သားယောနသန်သည် ထိုသူကို သတ်လေ၏။ 22ထိုသူလေးယောက်တို့သည် ဂါသမြို့၌နေသော ရေဖိမ်လူကြီး၏သားဖြစ်၍၊ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏ကျွန်တို့လက်ဖြင့် သေကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၂၁ (အနက်ဖွင့်)

၄။ နောက်ဆက်တွဲ (အခန်း ၂၁၂၄)

ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယစောင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းနန်းစံစဉ် ထူးခြားဖြစ်စဉ် အကြောင်းအရာများကောက်နုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သက္ကရာဇ်ခုနှစ် အစဉ်အလိုက်ဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်။ (သမိုင်းဖြစ်စဉ်များကို ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင်တွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ)။

(ကအစာရေငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်း ဘေးဒဏ် (အခန်း ၂၁)

၂၁:  ပထမအဖြစ်အပျက်မှာ သုံးနှစ်သုံးမိုး မိုးခေါင်၍ အစာရေစာငတ်ပြတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ မိုးခေါင်ရခြင်းအကြောင်း စုံစမ်းသောအခါ ရှောလုမင်း ဂိဗေါင်သားများအပေါ် ပြုထားသော ကတိကဝတ်ချိုးဖောက်သည်။ ထိုလူမျိုးသည် ယောရှုနှင့် ကတိကဝတ် ပြုထားကြသည်။ ထိုကတိကို ရှောလုမင်းလက်ထက်တွင် ဖျက်စီးပစ်ကြောင်းသည် ဆိုသော်လည်း  အဆက်အစပ်ခြင်းမရှိပါ။ လူ့အသက်ကို သတ်တတ်သော ဆိုသည်မှာ အပိုဒ်ငယ် ၂-၉ တွင် ပါရှိသည့် ဂိဗောင်လူမျိုးကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်မည်။ ကတိကဝတ်သည် ရာစုနှစ်ချီ၍ ကြာညောင်းသော်လည်း (ယောရှု ၉:၁၉-၂၀) အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ။ အချိန်နာရီ ကာလရာသီက ဘုရားသခင်၏ မှတ်ဉာဏ်ကို မမေ့လျှော့စေနိုင်။

၂၁:  ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဂိဗောင်လူများအား ထိုဝဋ်ကြွေးပြေလည်အောင် မည်သို့ဆပ်စေချင် သနည်းဟု မေးသည်။ ရှောလု၏ ရွှေငွေကိုလည်း အလျော်မတောင်းပါ။ ဣသရေလလူ၏ အသက်တစ်ချောင်းကိုလည်း မတောင်းဆိုရဲပါ။ ရှောလု၏ သွေးသား လောကီသား (၇)ယောက် အသက်ကို တောင်းဆိုကြသည်။ ဒါဝိဒ်ကလည်း သဘောတူလိုက်သည်။ ရိဇပမှ ဖြစ်သော အာမောနိ နှင့် မေဖိဗောရှက် (ယောနသန်၏သား မေဖိဗောရှက်မဟုတ်)၊ ရှောလုသမီး မေရပ်မှဖြစ်သော သားငါးယောက် (ငယ် ၈ NKJV Merg) ကို ပေးလိုက်သည်။ ဤနေရာတွင် အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ရှောလုသမီး မေဟောလသိသည် အဒြေလ နှင့် အိမ်ထောင်မကျပါ။ ပါလတိနှင့် ဖြစ်သည် (၁ရာ ၂၅:၄၄ ကိုကြည့် )။ ထို့အပြင် မေဟောလသိတွင် သားသမီးမရပါ (၂ရာ  ၆:၂၃)။ ဤနေရာတွင် ဗာဇိလဲ သည် အဗရှလုံဘေးရန်မှ ထွက်ပြေးစဉ် ဒါဝိဒ်မင်းကို စောင့်ရှောက်သော ဗာဇိလဲမဟုတ် (၁၇:၂၇)။

၂၁:၁၀  ရိဇဖ သည် ရှောလုအပေါ် သစ္စာရှိသော မိန်းမဖြစ်သည်။ သူ့သားနှစ်ယောက်၏ အလောင်းကို လင်းတမစား၊ သားရဲမဆွဲစေရန် နေ့နေ့ညဉ့်ညဉ့် စပါးပေါ်ချိန်ထိ စောင့်ကြည့်သည်။

၂၁:၁၁၁၄  ရိဇဖ ၏ အလွမ်းဝေဒနာ ကို ဒါဝိဒ်မင်းကြားသိသောအခါ အလောင်းခုနှစ်လောင်းကို စုသိမ်းလိုက်သည်။ ယာဗက်ဂိလဒ်အရပ်တွင် မြှုပ်ထားသော ရှောလုနှင့် ယောနသန်တို့၏ အရိုးများကိုလည်း ပြန်ယူ၍ ဗင်္ယာမိန်အနွယ် ကိရှအုတ်ဂူတွင် သင်္ဂြိုဟ်ခိုင်း လိုက်သည်။

၂၁း၁၅၂၂  ဘီလူးသရဲ ဖိလိတ္တိတို့၏ တိုက်ခိုက်ပုံကို မှတ်တမ်းတင်သည်။ ပထမဦးစွာ ဣရှဗိဗေနုပ်က ဒါဝိဒ်အားသတ် ဖြတ်သည်။ သို့သော် အဘိရှဲက ဝင်ရောက်ကယ်ဆယ်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဒါဝိဒ်သည် စစ်မြေပြင်သို့ မလိုက်တော့ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဂေါဘတိုက်ပွဲတွင် လူ့ဘီလူး သိဗေခဲ ကို နှိမ်နှင်းရပြန်သည်။ တတိယဖြစ်စဉ်တွင် ဧလဟာနန် သည် ဂိတ္တိလူ ဂေါလျက်၏ညီ လာခမိကို သတ်နိုင်သည် (၅ရာ ၂၀:၅ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ စတုတ္ထ တိုက်ပွဲတွင် လက်ချောင်းတစ်ဆယ့်နှစ်ချောင်း၊ ခြေချောင်းဆစ်ဆယ့်နှစ်ချောင်းရှိသူအား သတ်ဖြတ်ခဲ့ ကြပြန်သည်။ Pliny က လက်ချောင်း ခြောက်ချောင်းရှိသူ (Sedigiti) သည် ရောမလူမျိုးတွင် မျိုးရိုးသတ်သတ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။၂၀

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။