ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၈

ရှောလမုန်၏ဆောင်ရွက်ချက်များ
(၃ရာ၊ ၉:၁၀-၂၈)
1ရှောလမုန်သည် ဗိမာန်တော်နှင့် နန်းတော်ကို တည်ဆောက်၍ အနှစ်နှစ်ဆယ်စေ့သောအခါ၊ 2ဟိရံမင်းပြန်ပေးသော မြို့တို့ကို ရှောလမုန်ပြုပြင်၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို နေစေ၏။ 3တစ်ဖန် ဟာမတ်ဇောဘမြို့သို့ ချီသွား၍ နိုင်လေ၏။ 4ပြည်ထဲမှာ တာဒမော်မြို့၊ ဟာမတ်ပြည်၌ရှိသမျှသော ဘဏ္ဍာတော်မြို့၊ 5မြို့ရိုး၊ တံခါး၊ ကန့်လန့်ကျင်နှင့် ခိုင်ခံ့သော အထက်ဗေသောရုန်မြို့နှင့် အောက်ဗေသောရုန်မြို့တို့ကိုလည်း တည်လေ၏။ 6ဗာလတ်မြို့နှင့် ဘဏ္ဍာတော်မြို့များ၊ ရထားတော်ထိန်းသောမြို့များ၊ မြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များ၊ ယေရုရှလင်မြို့ပတ်လည်၊ လေဗနုန်တောင်ပေါ်၊ နိုင်ငံတော်အရပ်ရပ်၌ တည်ချင်သောမြို့များတို့ကိုလည်း တည်လေ၏။
7ဣသရေလအမျိုးသား မဖျက်ဆီးသောကြောင့်၊ 8ပြည်တော်၌ ကျန်ကြွင်းသော တစ်ပါးအမျိုးသား ဟိတ္တိ၊ အာမောရိ၊ ဖေရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ယေဗုသိ အမျိုးအနွယ် သားစဉ်မြေးဆက် အပေါင်းတို့ကို ရှောလမုန်သည် ယနေ့တိုင်အောင် အခွန်ပေးစေ၏။ 9ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကိုကား၊ ရှောလမုန်သည် အမှုတော်ထမ်းကျွန် မခံစေ။ စစ်သူရဲ၊ မှူးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ ရထားတော်အုပ်၊ မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူ၏။ 10အမှုတော်ထမ်းများကို အုပ်သောသူ၊ ရှောလမုန်မင်း ခန့်ထားသော မှူးမတ်ကြီး နှစ်ရာငါးဆယ်ရှိကြ၏။ 11ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်ကို၊ ရှောလမုန်သည် ဒါဝိဒ်မြို့မှခေါ်၍ သူ့အဖို့ တည်ဆောက်သော နန်းတော်သို့ ဆောင်ခဲ့၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ရောက်လာသောအရပ်သည် သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ ငါ့မယားသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ်အိမ်တော်၌ မနေသင့်ဟု သဘောရှိ၏။ 12ဗိမာန်တော်ဦးရှေ့မှာ တည်ထားသော ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ၊ ရှောလမုန်သည် မောရှေ၏ ပညတ်တရားနှင့်အညီ၊ နေ့တိုင်းပူဇော်ရသော မီးရှို့ရာယဇ်ကို ထာဝရဘုရားအား နေ့တိုင်းပူဇော်လေ့ရှိ၏။ 13ထိုမှတစ်ပါး ဥပုသ်နေ့နှင့် လဆန်းနေ့၌လည်းကောင်း၊ အဇုမပွဲ၊ ခုနစ်သီတင်းပွဲ၊ သကေနေပွဲတည်းဟူသော တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ဓမ္မပွဲသုံးပွဲခံသောနေ့၌လည်းကောင်း ယဇ်ပူဇော်လေ့ရှိ၏။ 14ခမည်းတော်ဒါဝိဒ် စီရင်သည်အတိုင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အလှည့်အလှည့် ယဇ်ပုရောဟိတ် အမှုကိုလည်းကောင်း၊ လေဝိသားတို့သည် နေ့ရက်အစဉ် ဝတ်ပြုသင့်သည်အတိုင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့နှင့် ဝိုင်း၍ ထောမနာသီချင်းဆိုသဖြင့်၊ မိမိတို့အမှုကိုလည်းကောင်း၊ တံခါးစောင့်တို့သည် အလှည့်အလှည့် တံခါးရှိသမျှတို့ကို စောင့်ခြင်းအမှုကိုလည်းကောင်း၊ အသီးအ သီး ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာ ခန့်ထား၏။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏လူ ဒါဝိဒ်မှာထားနှင့်သတည်း။ 15အမှုတော်များ၊ ဘဏ္ဍာတော်များနှင့်ဆိုင်သောအရာမှာ ရှင်ဘုရင်မှာထားသမျှအတိုင်း ထိုသူတို့သည် ပြုကြ၏။ 16ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အမြစ်မချမီ လက်စသတ်သည်တိုင်အောင်၊ ရှောလမုန်လုပ်ဆောင်ရန် အမှုရှိသမျှသည် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍၊ အိမ်တော်ကို လက်စသတ်လေ၏။
17တစ်ဖန် ရှောလမုန်သည် ဧဒုံပြည်တွင်၊ ပင်လယ်ကမ်းနား၌ ဧဇယုန်ဂါဗာမြို့နှင့် ဧလုတ်မြို့သို့သွား၏။ 18ဟိရံသည်လည်း ပင်လယ်ကူးသောအမှုကို နားလည်သော မိမိလူများ၊ သင်္ဘောသားများကို မိမိကျွန်တို့နှင့်အတူ ရှောလမုန်ထံသို့ စေလွှတ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ရှောလမုန်မင်း၏ကျွန်တို့နှင့်အတူ ဩဖိရမြို့သို့သွား၍ ရွှေအခွက် လေးရာငါးဆယ်ကို ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၈ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလမုန်မင်း၏ လျှမ်းလျှမ်းတောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု(::၂၈)

 : အဘက်ဘက်တွင် ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ပြည့်စုံမှုကို တွေ့ရသည်။ ပထမဦးစွာ မြို့ပြ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု တွေ့ရသည်။ မြို့ပြစီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်မှုတွေ့ရသည်။ မြို့ပြအဆောက်အဦများ၊ မြို့ရိုးခံ တပ်များ၊ ရထား တော်များ အခြေတကျ ခိုင်ခံ သပ်ယပ်အောင် ဆောက်လုပ်သည်။

:၁ဝ ခါနန်သားများကို အလုပ်သမား၊ အထမ်းသမားအဖြစ် အသုံးချ၍ မျိုးချစ် ဣသရေလ သားများကို တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား အဖြစ် သုံးသည်။ တပ်မှူးများ၊ အရာရှိမင်းများ အဖြစ် ခန့် အပ်သည်။

:၁၁ မိဖုရား ဖာရော့ မင်းသမီးကို ဘုရင့်နန်းတော်တွင် နန်းစံခွင့်မပြု။ သီးသန့်စံမြန်းစေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဘုရင့်စံနန်းတော် သည် ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ် သေတ္တာဝင်ရောက် လာသောနေရာ ဖြစ်၍သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည်။ ထိုစကားသည် ဘုရင့်နန်းတော်ထဲတွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် စံမြန်းနေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာသည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ စံမြန်းပါသည်။ ဘုရင့် စံနန်းတော်သည် အမြင့်ဆုံးနေရာ ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ ထိုသို့ သီးသန့် ဟော်နန်းတော် စီစဉ်ပေးသောကြောင့် လွတ်လပ်စွာရုပ်တု၊ ဘုရားတု ဆက်လက် ကိုးကွယ်ခြင်း ဖြစ်ပေမည်(၃ရာ ၁၁:၁-၈)။

:၁၂၁၆ ရှောလမုန်မင်းသည် ဘာသာ ရေးပြက္ခဒိန်နေ့ရက်များ အတိုင်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ ပွဲလမ်းသဘင် ကျင်းပခြင်းများကို ကျင်းပစေသည်။ ဖခင်ဒါဝိဒ်မင်း စီစဉ်ခဲ့သည့်အတိုင်း လေဝိသားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များကိုလည်း တာဝန်ကျဇယား ရေးဆွဲ၍ အလှည့်ကျ အမှုတော်ထမ်းဆောင်စေသည်။

လုပ်ငန်းဟူသမျှ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲလေ့ရှိသည်။

:၁၇၁၈ နောက်ဆုံးတွင် ဟိရံမင်းနှင့် တွဲဘက်၍ ပင်လယ်ပြင်စွန့်စားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းတွေ့ရသည်။ သူတို့သင်္ဘောကြီးများသည် ဇေယုန်ဂါဗာမြို့နှင့် ဇလုပ်မြို့သို့ သွားကြသည်။ ထိုမြို့များသည် ပင်လယ်နီ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ အကာဘာပင်လယ် ကွေ့နှင့် သြဖရိမြို့ အကြားတွင် ရှိသည်။ အချို့က ဩဖိရမြို့သည် အာရေဗျပြည်တောင်ပိုင်း ဟု၎င်း၊ အာဖရိကတိုက် အရှေ့ပိုင်းဟု၎င်း၊ အိန္ဒိယပြည်ဟု၎င်း ဆို ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။