ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၇

ယုဒဘုရင်ယောရှဖတ်
1အာသသားယောရှဖတ်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၍၊ ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ဖက် မိမိကိုခိုင်ခံ့စေ၏။ 2ယုဒပြည်တွင်၊ ခိုင်ခံ့သောမြို့ရှိသမျှတို့၌၊ တပ်သားများကိုထား၏။ ယုဒပြည် အရပ်ရပ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ဧဖရိမ်ပြည်မှာ ခမည်းတော် အာသတိုက်ယူသော မြို့တို့၌လည်းကောင်း၊ မြို့စောင့်တပ်ကို အသီးအသီးခန့်ထား၏။ 3ခမည်းတော်သည် အရင်လိုက်သောလမ်းသို့၊ ယောရှဖတ်လိုက်လျက်၊ 4ဗာလဘုရားတို့ကို မဆည်းကပ်၊ ခမည်းတော်၏ ဘုရားသခင်ကိုသာ ဆည်းကပ်သဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ထုံးစံကိုရှောင်၍၊ ပညတ်တရားတော်ကို ကျင့်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည်စောင့်မ၍၊ 5နိုင်ငံတော်ကို ယောရှဖတ်လက်၌ တည်စေတော်မူသဖြင့်၊ ယုဒပြည်သားအပေါင်းတို့သည် လက်ဆောင်များကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 6ဂုဏ်အသရေနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရား၏တရားလမ်းတို့၌ စိတ်စွဲလမ်း၍၊ မြင့်သောအရပ်နှင့် အာရှရပင်တို့ကို ယုဒပြည်မှ ပယ်ရှားတော်မူ၏။
7နန်းစံသုံးနှစ်တွင်၊ ယုဒမြို့အရပ်ရပ်၌ သွန်သင်စေခြင်းငှာ၊ မှူးမတ် ဗင်ဟဲလ၊ ဩဗဒိ၊ ဇာခရိ၊ နာသနေလ၊ မိက္ခာယတို့ကိုလည်းကောင်း၊ 8လေဝိသား ရှေမာယ၊ နေသနိ၊ ဇေဗဒိ၊ အာသ ဟေလ၊ ရှေမိရမုတ်၊ ယောနသန်၊ အဒေါနိယ၊ တောဘိယ၊ တောဘ၊ ဒေါနိယတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလိရှမာနှင့် ယောရံကိုလည်းကောင်း စေလွှတ်တော်မူ၏။ 9ထိုသူတို့သည် ယုဒပြည်၌ဩဝါဒပေး၍၊ ထာဝရဘုရား၏ပညတ္တိကျမ်းပါလျက်၊ ယုဒမြို့အရပ်ရပ်တို့တွင်၊ လှည့်လည်သဖြင့်၊ ပြည်သားတို့ကို သွန်သင်ကြ၏။
ယောရှဖတ်တန်ခိုးကြီးပုံ
10ယုဒပြည်ပတ်ဝန်းကျင် တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့၍၊ ယောရှဖတ်ကို စစ်မတိုက်ဝံ့ဘဲနေကြ၏။ 11ဖိလိတ္တိလူတို့သည် လက်ဆောင်နှင့် အခွန်ငွေကိုလည်းကောင်း၊ အာရပ်လူတို့သည် သိုးခုနစ်ထောင်ခုနစ်ရာနှင့် ဆိတ်ခုနစ်ထောင်ခုနစ်ရာကိုလည်းကောင်း ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 12ယောရှဖတ်သည် အလွန်ခွန်အားတိုးပွား၍၊ ယုဒပြည်၌ ရဲတိုက်နှင့် ဘဏ္ဍာတော်မြို့တို့ကို တည်တော်မူ၏။ 13ယုဒမြို့တို့၌ အမှုအရေးတော်များ၏။ ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ရှိကြ၏။ 14စစ်သူရဲအဆွေအမျိုး အလိုက်ယူသော စာရင်းဟူမူကား၊ ယုဒအမျိုး ဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဒနနှင့် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲသုံးသိန်း၊ 15စစ်ကဲယောဟနန်နှင့် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲ နှစ်သိန်းရှစ်သောင်း၊ 16စေတနာစိတ်နှင့် ကိုယ်ကို ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်သော ဇိခရိသားအာမသိနှင့် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲနှစ်သိန်း၊ 17ဗင်္ယာမိန်အမျိုး ခွန်အားကြီးသော ဧလျာဒနှင့် လေး၊ ဒိုင်းလွှားကို ကိုင်သောသူနှစ်သိန်း၊ 18သူ့နောက် ယောဇဗဒ်နှင့် စစ်တိုက်ခြင်းငှာ၊ အသင့်ရှိသောသူ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတည်း။ 19ယုဒပြည်အရပ်ရပ်၊ ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့၌ ရှင်ဘုရင်ထားသော သူရဲမှတစ်ပါး၊ အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူတို့သည် အမှုတော်ကို ထမ်းလျက်နေကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၇ (အနက်ဖွင့်)

(ယောရှဖတ်မင်း (အခန်း၁၇၂ဝ)

၁၇: ယောရှဖတ်မင်းသည် ခမည်းတော် ၏ထီးမွေ နန်းဆင်ခံလျက် နှစ်ပေါင်း (၂၅နှစ် နန်းစံ သည်။ ၂၆ ရာ ၁၇-၂ဝ တွင် ဓမ္မရာဇဝင် ထက်ပိုမို ပြည့်စုံစွာရေးထား သည်။ အခန်း၁၇ သည် ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင်နှင့် တိုက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။

ယောရှဖတ်နန်းစံသောအခါ ဣသရေလ ရန်အားတွန်းလှန်နိုင်ရန် နိုင်ငံကို စစ်အင်အား ဖြည့် ဆည်း ထားသည်။မြို့ရိုးခံတပ်များ တည်ဆောက်သည်။ သို့သော် စစ်အောင်မြင် ရေးသော့ချက်မှာ ဘုရားသခင်သိကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးခြင်းဖြစ်အောင် ပွဲအလီလီရခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းပြောရာ လိုက်နင်း၍ ဘုရားသခင်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းကြလျှင် ကြွယ်ဝချမ်းသာကြမည်။ အကယ်၍ လိုက်နာခြင်း မရှိလျှင် ကျရှုံးမည်။ ယောရှဖတ်မင်း လက်ထက်တွင် တိုင်းပြည်သည် ငြိမ်းချမ်းသာယာ သည်။ ရန်သူများက လည်း အခွန်အတုတ်ပေး၍ ဩဇာခံကြသည် (ငယ် ၁ဝ-၁၂)။

၁၇: ယောရှုဖတ်အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အမြင့်ဆုံး ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ စိတ်အား ထက်သန်စွာ နာခံ သည်။နိုင်ငံတော်အား အုပ်စိုးရန် ဥပဒေ များကိုလည်း ပြဌာန်းသည်။ လေဝိအမျိုး၊ ယဇ်ပုရော ဟိတ်များ  နန်းတွင် သားများ အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း၍ ပြည်သူများအား ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များ ကြည်ညိုကိုးစားဖို့ နှိုးဆော်စေသည်။ ဘုရားသခင်၏ တရားတော်များ ကြည်ညိုကိုးစားဖို့ နှိုးဆော်စေသည်။(တရား ၆:၆ နောက်ပိုင်း)။

၁၇:၁ဝ၁၉ ယေဟောဝါ ဘုရားသခင် ကကောင်းကြီးပေးသောကြောင့် ယောရှဖတ်မင်း သည် ဘုန်းတန်ခိုး ထွန်းတောက်လာသည်။ စစ်အင်အား လည်းအထူးခိုင်မာလာသည်။ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ များကလည်း လေးစားကြသည်။ သူ့ထက်နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) စော၍ နန်းစံသော ဣသရေလ ဘုရင် ယေရောဗောင် တွင် စစ်အင်အားတစ်သိန်း ရှစ်သောင်းရှိနေချိန်တွင် ရှေ့တန်းခံတပ်မြို့ မှ တိုက်ပွဲ ဝင် စစ်သားများ မပါ ပင်မတပ်ဖွဲ့တွင် တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား တစ်ဆယ့် တစ်သိန်း ခြောက်သောင်းရှိနေကြပြီ။ ထိုသို့ စစ်အင်အား တောင့်တင်းခြင်း မှာ ဘုရားပေးလက်ဆောင် ဖြစ်သည် မှာ သေချာသည်။ သို့သော် အခန်း(၁၈) တွင် မြင်ရသည့်အတိုင်း လူ့အရင်းအမြစ် ဖွဲ့ဖြိုးမှုကို အသုံးမချတတ် သည်မှာ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။