ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၈

အာဟပ်ကိုမိက္ခာသတိပေးခြင်း
(၃ရာ၊ ၂၂:၁-၂၈)
1ယောရှဖတ်မင်းသည် ဂုဏ်အသရေနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ၍၊ အာဟပ်မင်းနှင့် အမျိုးဆက်လေ၏။ 2နောက်တစ်ဖန် ရှမာရိမြို့၊ အာဟပ်မင်းထံသို့ ကိုယ်တိုင်သွား၍၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင် အာဟပ်သည် ယုဒရှင်ဘုရင် ယောရှဖတ်နှင့်၊ သူ၏လူတို့အဖို့ များစွာသောသိုးနွားတို့ကို စီရင်၍၊ ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ လိုက်စေခြင်းငှာ၊ 3ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ ငါနှင့်အတူ လိုက်မည်လောဟုမေးလျှင်၊ ယောရှဖတ်က၊ ငါသည် မင်းကြီးကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ငါ့လူတို့သည် မင်းကြီး၏လူကဲ့သို့လည်းကောင်းဖြစ်လျက်၊ မင်းကြီးနှင့်ဝိုင်း၍ စစ်တိုက်မည်ဟု ပြန်ပြော၏။
4တစ်ဖန် ယောရှဖတ်က၊ ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယနေ့မေးမြန်းပါလော့ဟု ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်အားဆိုသော်၊ 5ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် ပရောဖက်လေးရာတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ ငါသည် ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ စစ်ချီကောင်းသလော။ မချီဘဲနေကောင်းသလောဟု မေးသော်၊ သူတို့က ချီတော်မူပါ။ ထာဝရဘုရားသည် အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့ အပ်တော်မူမည်ဟု လျှောက်ကြ၏။ 6ယောရှဖတ်ကလည်း၊ ငါတို့မေးမြန်းစရာ ထာဝရဘုရား၏ပရောဖက် တစ်စုံတစ်ပါးမျှမရှိသလောဟု မေးသော်၊ 7ဣသရေလရှင်ဘုရင်က၊ ထာဝရဘုရားကို မေးမြန်းရသော သူတစ်ယောက်၊ ဣမလသားမိက္ခာရှိသေး၏။ သို့ရာတွင်၊ ထိုသူကို ငါမုန်း၏။ ငါ၌ မင်္ဂလာစကားကိုမဟော၊ အမင်္ဂလာစကားကိုသာ အစဉ်ဟောတတ်သည်ဟု ယောရှဖတ်အားဆိုလျှင်၊ ယောရှဖတ်က၊ ထိုသို့ မင်းကြီးမပြောပါနှင့်ဟု ပြန်ဆို၏။ 8ထိုအခါ ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် အရာရှိတစ်ယောက်ကို ခေါ်၍၊ ဣမလသားမိက္ခာကို အလျင်အမြန်ခေါ်ခဲ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 9ဣသရေလရှင်ဘုရင်နှင့် ယုဒရှင်ဘုရင် ယောရှဖတ်တို့သည် မင်းမြောက်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက်၊ ရှမာရိမြို့တံခါးဝရှေ့၊ ဟင်းလင်းသောအရပ်၌ ရာဇပလ္လင်တို့အပေါ်မှာ ထိုင်၍၊ ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည် ရှေ့တော်၌ ဟောပြောကြ၏။ 10ခေနာနာသားဇေဒကိသည် သံဦးချိုတို့ကိုလုပ်၍၊ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ကိုယ်တော်သည် ရှုရိပြည်ကို မဖျက်ဆီးမီတိုင်အောင်၊ ဤဦးချိုတို့နှင့် တိုးရမည်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို ဆင့်ဆို၏။ 11ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကလည်း၊ ဂိလဒ်ပြည် ရာမုတ်မြို့သို့ စစ်ချီ၍ အောင်တော်မူပါ၊ ထာဝရဘုရားသည် အရှင်မင်းကြီး၏ လက်တော်သို့ အပ်တော်မူမည်ဟု ပရောဖက်ပြု၍ ဟောကြ၏။ 12မိက္ခာကိုခေါ်သောတမန်က၊ ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည် မင်္ဂလာစကားကိုသာ ရှင်ဘုရင်အား တညီတညွတ်တည်း ဟောကြ၏။ ကိုယ်တော်လည်း သူတို့ဟောကြသည်နည်းတူ၊ မင်္ဂလာစကားကိုသာ ဟောတော်မူပါဟုဆိုလျှင်၊ 13မိက္ခာက၊ ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ငါ၏ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသော စကားကိုသာ ငါပြန်ပြောရမည်ဟု ဆို၏။
14ရှင်ဘုရင်ထံသို့ ရောက်သောအခါ၊ ရှင်ဘုရင်က၊ အချင်းမိက္ခာ၊ ငါတို့သည် ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ စစ်ချီကောင်းသလော။ မချီဘဲနေ ကောင်းသလောဟုမေးလျှင်၊ မိက္ခာက စစ်ချီ၍ အောင်တော်မူပါ။ ရန်သူတို့ကို လက်တော်သို့ အပ်တော်မူမည်ဟု ပြန်လျှောက်၏။ 15ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ မှန်သောစကားမှတစ်ပါး အခြားသောစကားကို ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့် သင်သည် ငါ့အားမဟောမည်အကြောင်း၊ ငါသည် ဘယ်နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် သင့်အားအကျိန်ပေးရမည်နည်းဟု မေးသော်၊ 16မိက္ခာက၊ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် သိုးထိန်းမရှိသောသိုးကဲ့သို့ တောင်များအပေါ်မှာ အရပ်ရပ်ကွဲပြားလျက်ရှိကြသည်ကို ငါမြင်ပြီ။ ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဤသူအပေါင်းတို့သည် အရှင်မရှိသောကြောင့်၊ အသီးအသီး ကိုယ်နေရာသို့ ပြန်ကြပါလေစေဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို လျှောက်ဆို၏။ 17ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ သူသည် ငါ၌ မင်္ဂလာစကားကိုမဟော၊ အမင်္ဂလာစကားကိုသာ ဟောတတ်သည်ဟုမင်းကြီးအား ငါမပြောသလောဟု ယောရှဖတ်အားဆို၏။ 18မိက္ခာကလည်း၊ သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို နားထောင်ပါ။ ထာဝရဘုရားသည် ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အပေါင်းတို့သည် လက်ယာတော်ဘက်၊ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ ရပ်နေကြသည်ကိုလည်းကောင်း ငါမြင်ပြီ။ 19ထာဝရဘုရားကလည်း၊ အာဟပ်သည် ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ စစ်ချီ၍ ဆုံးစေခြင်းငှာ၊ အဘယ်သူသွေးဆောင်မည်နည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ အခြံအရံတော်တို့သည် တစ်ယောက်တစ်နည်းစီ ပြန်လျှောက်ကြ၏။ 20တစ်ဖန် ဝိညာဉ်တစ်ပါးသည်လာ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်လျက်၊ အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊ 21ထာဝရဘုရားက၊ အဘယ်သို့ သွေးဆောင်မည်နည်းဟု မေးတော်မူသော်၊ အကျွန်ုပ်သွား၍ ထိုမင်းကြီး၏ ပရောဖက်အပေါင်းတို့ထဲမှာ၊ မုသားစကားကို ပြောတတ်သော စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမည်ဟု ပြန်လျှောက်သော် သင်သည်သွေးဆောင်၍ နိုင်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သွား၍ ပြုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 22သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် မုသားစကားကို ပြောတတ်သော စိတ်ဝိညာဉ်ကို မင်းကြီး၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့၌ သွင်းတော်မူပြီ။ မင်းကြီး၏အမှုမှာ အမင်္ဂလာစကားကို ပြောတော်မူပြီဟု ဟောလေ၏။ 23ထိုအခါ ခေနာနာသားဇေဒကိသည် ချဉ်းလာ၍ မိက္ခာ၏ပါးကို ပုတ်လျက်၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းငှာ၊ အဘယ်လမ်းဖြင့် ငါမှ ထွက်တော်မူသနည်းဟုမေးလျှင်၊ 24မိက္ခာက၊ သင်သည်ပုန်းရှောင်၍နေခြင်းငှာ၊ အတွင်းခန်းထဲသို့ ဝင်သောနေ့၌ သင်မြင်လိမ့်မည်ဟု ဆို၏။ 25ဣသရေလရှင်ဘုရင်က၊ မိက္ခာကို မြို့ဝန်မင်းအာမုန်ထံ၊ သားတော်ယောရှထံသို့ ယူသွား၍၊ 26ဤသူကို ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားကြ။ ငါသည် ငြိမ်ဝပ်စွာပြန်၍ မလာမီတိုင်အောင်၊ ဆင်းရဲစွာ စားသောက်စေဟု အမိန့်တော်ရှိကြောင်းကို ဆင့်ဆိုလော့ဟု စီရင်၏။ 27မိက္ခာကလည်း၊ မင်းကြီးသည် ငြိမ်၀ပ်စွာ ပြန်လာရလျှင်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားဖြင့်မိန့်တော်မမူ၊ အိုလူများအပေါင်းတို့၊ နားထောင်ကြလော့ဟု ဆို၏။
အာဟပ်မင်းကွယ်လွန်ခြင်း
(၃ရာ၊ ၂၂:၂၉-၃၅)
28ထိုသို့ ဣသရေလရှင်ဘုရင်နှင့် ယုဒရှင်ဘုရင် ယောရှဖတ်တို့သည်၊ ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ စစ်ချီကြ၏။ 29ဣသရေလရှင်ဘုရင်က၊ ငါသည် ခြားနားသောအယောင်ကို ဆောင်၍ စစ်ပွဲထဲသို့ဝင်မည်။ မင်းကြီးမူကား၊ မင်းမြောက်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်ပါလော့ဟု ယောရှဖတ်အား ဆိုပြီးမှ၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် ခြားနားသော အယောင်ကိုဆောင်လျက် စစ်ပွဲထဲသို့ဝင်၏။ 30ရှုရိရှင်ဘုရင်က၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်မှတစ်ပါး၊ အခြားသော လူကြီးလူငယ်ကို မတိုက်နှင့်ဟု ရထားစီးသူရဲ အုပ်ဗိုလ်မင်းတို့ကို မှာထားနှင့်သောကြောင့်၊ 31ရထားစီးသူရဲ အုပ်ဗိုလ်မင်းတို့သည် ယောရှဖတ်ကိုမြင်သောအခါ၊ ထိုသူသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်၊ သူ့ကိုတိုက်အံ့သောငှာ ဝိုင်းလာကြ၍၊ ယောရှဖတ်လည်း ကြွေးကြော်လေ၏။ ထာဝရဘုရားလည်း မစ၍ သူတို့ကိုလွှဲသွားစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သွေးဆောင်တော်မူ၏။ 32ဣသရေလရှင်ဘုရင် မဟုတ်ကြောင်းကို၊ ရထားစီးသူရဲ အုပ်ဗိုလ်မင်းတို့သည် ရိပ်မိသောအခါ၊ မလိုက်ဘဲ အခြားသို့ရှောင်သွားကြ၏။ 33လူတစ်ယောက်သည် မရွယ်ဘဲ လေးနှင့်ပစ်၍၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကို၊ သံချပ်အင်္ကျီအဆစ်ကြားမှာ မှန်လေသော်၊ ငါ့ကိုစစ်ပွဲထဲက လှည့်၍ ထုတ်ဆောင်လော့။ ငါနာသည်ဟု မိမိရထားတော်ထိန်းကို ဆို၏။ 34ထိုနေ့၌ တိုး၍တိုက်ကြ၏။ ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် ညဉ့်ဦးယံတိုင်အောင်၊ ရှုရိလူတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ရထားတော်ထဲမှာ လူကိုမှီ၍ထိုင်နေ၏။ နေဝင်ချိန်နီးသောအခါ အသက်တော်ကုန်၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

၁၈: ယခု ကာလချိန်ထိ ဣသရေလ နှင့် ယုဒတို့သည် ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာနှင့် ကိုယ် ခပ်တန်းတန်း နေကြသည်။ ယောရှဖတ်၏ သားသည် အာခတ်၏ သမီးကို ထိမ်းမြားသော အခါ (၂၁:၅-၆) နှစ်နိုင်ငံ အကြား သံခင်းတမန်ခင်းရှိလာကြသည်။

၁၈: အာခတ်မင်းက ယောရှဖတ်အား ရှုရိရန်တိုက်ကူပေးရန် မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်( ၃ရာ ၂၂:၃-၄ နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။ ယောရှဖတ်ကလည်း အထွေအထူး မစဉ်စားဘဲ မဆိုင်းမတွ ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။ သို့သော် စစ်ထွက်ခွါနီးတွင်မူ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်မေးခိုင်းလိုက်သည်။ အာခတ်မင်းက ယဇ်ပုရောဟိတ်များ စုဝေးခေါ်၍ မေးမြန်းရာ စစ်အောင်မည့်အကြောင်း ဖော်လံဖားအခါတော်ပေးကြသည်။ ယောရှဖတ်သည် ဘုရားတရား ကြည်ညိုသူ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအာခတ်မင်းခေါ် လားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်လေးရာ၏ တသံတည်း ပရောဖက်ပြုချက်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ လာသော အသံမဟုတ်ကြောင်းသိသည်။ ထိုကြောင့် ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်၏ အသံကြားနိုင်သော အခြားပရောဖက်တဦး ဆင့်ခေါ် သည်။ အာခတ်မင်း သည် သူ၏ပရောဖက်များနှင့် ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော ပုရောဖက် မတူညီ။ ခြားနားကြောင်းသိရှိသည်။ သို့သော် ပရောဖက် မိက္ခာ၏ စကားသည်အာခတ်မင်း၏ ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုပရောဖက်သည် ရှင်ဘုရင့် အလိုလိုက်၍ အကြိုက်ဆောင်ခြင်း မရှိဘဲ၊ ယေဟောဝါဘုရားထံမှ ကြားသိသည့်အတိုင်း ဟောပြောလေ့ ရှိသဖြင့် အာခတ်မင်းနှင့် အမြဲတမ်းတကျီကျီ ဖြစ်သည်။

၁၈:၁၁ မိက္ခာပြောဆိုပြီး ချိန်တွင် ခေနာနာ သားပရေဖြက်ဇေဒကိက သံတံပိုးနှစ်လက်ကို (တံပိုးနှစ် လက်ဆိုသည်မှာ အာခတ်နှင့် ယောရှဖတ်ဘုရင် နှစ်ပါးကို ဆိုလို ဟန်ရှိသည်)။ ပြိုင်တူ မှုတ်လျှင် ရှုရိရန်ကို နှိမ်နင်းနိုင်မည် ဟု လျှောက်လဲ သည်။ ထိုအကြောင်းကို D.L.Moody ကဤသို့ ဆိုသည်။

အာခတ်မင်းသည် ဓမ္မဆရာနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များထံမှ အခါတော်ပေးချက် ကြားသိပြီးဖြစ်၍ မည်သူကမှ ဝင်ရောက် ဟန့်တားနိုင်မည်မဟုတ်။ သို့သော် တယောက်ယောက် တော့ရှိနေဦးမည်။၁၈

၁၈:၁၂၁၃ အခြားပရောဖက်များ၏ အင်အားပိုများသောကြောင့် ရေများရေနိုင်၊ မီးများမီးနိုင် သွားသည်။ မိက္ခာကမူ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကသာလျှင် အဆုံးအဖြတ်ပေးကြောင်း သတိပေးလိုက်သည်။ ငယ် ၁၃ သည် ယုံကြည်သူတိုင်း စွဲမှတ် ဆောင်ယူ အပ်သော ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော် မူသည့်အတိုင်း ငါ၏ ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသော စကားကိုသာ ပြောရမည်။

၁၈:၁၄၁၇ ပထမတွင် ပရောဖက် မိက္ခာသည် တားမရမှန်းသိသောကြောင့် အခြား ပရောဖက်အုပ်နည်းတူ ချီတက်ရာ လမ်းကြောင်းသဘောတူပေးသည်။ အာခတ်မင်းက သစ္စာစကားဆိုပါဟု ထပ်ပြောသောအခါ ဣသရေလတို့ စစ်အောင်မြင် မည်ဖြစ်သော်လည်း အာခတ်မင်း တိုက်ပွဲကျမည် ဟုဆိုသည်။

၁၈:၁၈၂၂ အာခတ်၏ ပရောဖက်များက ပရောဖက်ပြုချက်အမှား ဟောပြောသည့်အကြောင်းကိုလည်း ထောက်ပြသည်။ ထိုပရောဖက်များသည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်သော ဝိညာဉ်ဆိုး၏လွှမ်းမိုးမှုခံနေကြ သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဘုရားသခင်က အာခတ်မင်း၏ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှု အဆုံးသတ်စေလိုသည်။ ဧလိယပရောဖက်ပြုခဲ့သည့်(၃ရာ ၂၁:၁၉-၂၄) အတိုင်း အာခတ်မင်းသည် အပြစ်တရား စီရင်ခြင်းခံရဖို့ အချိန် နီးကပ်လာပြီ။ Matthew Henry ကဤသို့ ဆိုသည်။

ဘုရားသခင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိလျှင် ပရောဖက်များ သည်လည်း လိမ်ညာပြောစရာ မရှိပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်တွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ မိက္ခာပရောဖက်က အာခတ်မင်းအား သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သော သတိပေးချက်များသည် စစ်ပွဲတွင် ကြုံဆုံရမည့် ကံကြမ္မာဆိုး သာမက၊ ဘဝတခုလုံး နှင့်ဆိုင်သော မယုံကြည်ခြင်း၏ အပြစ်ခံစားရမည့် အကြောင်းကို လည်း သတိပေးသည်။၁၉

၁၈:၂၃၂၆ ပရောဖက်မိက္ခာသည် ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ပြောသောကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသည်။ ပရောဖတ်ဇေဒိက၏ ပါးရိုက်ခြင်း ခံရသည်။ အာခတ်မင်း ကလည်း ထောင်ချသည်။ မသေရုံ တမယ် တနေ့ ပေါင်မုန့်တလုံး ရေတခွက်သာ စားခွင့်ပြုသည်။ ထိုသို့ ကျွေးခိုင်းခြင်းသည် လုံးပါးပါး၍ သေစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုသူနှစ်ဦးအား ပရောဖက်မိက္ခာက သူ့စကားသည် သစ္စာစကားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ ဇေဒိက၏ ရှေ့ဆက် ကံကြမ္မာကို ကျမ်းစာတွင် မပါရှိသော်လည်း အာခတ်မင်းမှာ ယေဟောဝါ ဘုရား၏ စကားတော် လာသည့်အတိုင်း ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသည်။

၁၈:၂၇၂၉ အာခတ်မင်းသည် ပရောဖက်မိက္ခာ၏ ပရောဖက်ပြုချက်ကို မယုံ တဝက် ယုံတဝက်ဖြစ်နေသည်။ မယုံချင်သော်လည်း မပစ်ပယ်ရဲ။ ထို့ကြောင့် ဘုရင့် အဝတ်အစား မဝတ်ဘဲ သာမန်စစ်သားကဲ့ သို့ ဝတ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြင့် ပရောဖက်ပြုချက် ပရိယာယ်ပြု၍ ဘုရားသခင်အား လှည့်စားရန်ကြံစည်သည်။ ယောရှဖတ်မင်းကို ဘုရင်အဆောင်အယောင်အတိုင်း ဝတ်ဆင်စေ၍ သူကိုယ်တိုင် အညတြစစ်သားကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်သည်။

၁၈:၃၀၃၄ သို့သော် ဘုရားသခင် ၏ စကားတော်ကို လှည့်စား၍မရပါ။ မစင်ကြယ် သော အပေါင်းအသင်း နှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်း၏ အန္တရာယ်ကို သင်ခန်းစာ (၂ကော၆:၁၄) ရရှိသော ယောရှဖတ် သည် သဲထိတ်ရင်ဖိုသေဘေးမှ လွတ်မြောက်သော်လည်း အာခတ်သည် ထိုတောင်ကို မကျော်နိုင်။ အသက်ဇီဝိန်နှုတ်သောမြှားနှစ်စင်းသည် အာခတ်၏ ချိုင်းဖက်တွင် စိုက်ဝင်၍ ညနေဆည်းဆာနှင့်အတူ နေဝင်ချိန်တွင်  အသက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။


ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။