ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၁

ပရောဖက်ရှေမာယ၏ဗျာဒိတ်
(၃ရာ၊ ၁၂:၂၁-၂၄)
1ရောဗောင်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်သောအခါ၊ ဣသရေလအမျိုးကို စစ်တိုက်၍၊ နိုင်ငံတော်ကို ရောဗောင်လက်သို့ ရောက်ပြန်စေခြင်းငှာ၊ ယုဒအမျိုးနှင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးထဲက ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတို့ကို စုဝေးစေ၏။ 2သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏လူ ရှေမာယသို့ရောက်၍၊ 3သင်သည် ရှောလမုန်သား ယုဒရှင်ဘုရင်ရောဗောင်နှင့် ယုဒခရိုင်၊ ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်၌ရှိသော ဣသရေလလူ အပေါင်းတို့အား ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 4သင်တို့ညီအစ်ကိုတို့ကို စစ်တိုက်ခြင်းငှာ ချီ၍မသွားကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့၊ ကိုယ်နေရာသို့ ပြန်သွားကြလော့။ ဤအမှုကိုငါစီရင်ပြီဟု မိန့်တော်မူသော ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို နားထောင်၍၊ ယေရောဗောင်ကို စစ်မချီ၊ ပြန်သွားကြ၏။
ရောဗောင်၏အင်အား
5ရောဗောင်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍၊ ယုဒပြည်၌ ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကို ပြုစုရာတွင်၊ 6ဗက်လင်မြို့၊ ဧတံမြို့၊ တေကောမြို့၊ 7ဗက်ဇုရမြို့၊ ရှောကောမြို့၊ အဒုလံမြို့၊ 8ဂါသမြို့၊ မရေရှမြို့၊ ဇိဖမြို့၊ 9အဒေါရိမ်မြို့၊ လာခိရှမြို့၊ အဇေကာမြို့၊ 10ဇောရာမြို့၊ အာဇလုန်မြို့၊ ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော ယုဒခရိုင်နှင့် ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်တွင် ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကို ပြုစုလေ၏။ 11ရဲတိုက်များကိုလည်းခိုင်ခံ့စေ၍၊ အကြီးအကဲနှင့်တကွ ဆီ၊ စပျစ်ရည်များ၊ ရိက္ခာများကို သိုထားလေ၏။ 12ယုဒအမျိုးနှင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသည် အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သောကြောင့်၊ မြို့အသီးအသီးတို့၌ ဒိုင်းလွှားလှံလက်နက်များကို ထား၍ အလွန်ခိုင်ခံ့စေ၏။
ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားများ
13ဣသရေလပြည် အရပ်ရပ်၌ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသားတို့သည်၊ မိမိတို့နေရာမှ အထံတော်သို့ လာကြ၏။ 14လေဝိသားတို့သည်၊ မိမိတို့နေရာဖြစ်သော ပိုင်ထိုက်ရာအရပ်ကို စွန့်၍၊ ယုဒပြည်ယေရုရှင်မြို့သို့ ရောက်လာသောအကြောင်းဟူမူကား၊ ယေရောဗောင်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ လေဝိသားတို့ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို စောင့်ရသောအရာမှချ၍၊ 15မြင့်သောအရပ်၊ နတ်ဆိုး၊ မိမိလုပ်သော နွားသငယ်တို့အဖို့၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို ခန့်ထားသတည်း။ 16ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ရှာလိုသောငှာ၊ သဘောချသောသူတို့သည်လည်း၊ ဣသရေလခရိုင်များထဲက ထွက်၍၊ ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်အံ့သောငှာ၊ လေဝိသားတို့နောက်သို့ လိုက်၍၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်လာကြ၏။ 17ထိုသို့သူတို့သည် ယုဒနိုင်ငံကို အားပေး၍ ရှောလမုန်သားရောဗောင်ကို သုံးနှစ်ပတ်လုံး ခိုင်ခံ့စေကြ၏။ သုံးနှစ်ပတ်လုံး ဒါဝိဒ်လမ်း၊ ရှောလမုန်လမ်းသို့ လိုက်ကြ၏။
ရောဗောင်၏အိမ်ထောင်စု
18ရောဗောင်သည်လည်း ဒါဝိဒ်သား ယေရိမုတ်သမီး မဟာလတ်၊ ယေရှဲသား ဧလျာဘသမီး အဘိဟဲလနှင့် စုံဖက်၍၊ 19ယုရှ၊ ရှမာရိ၊ ဇာဟံ၊ သားသုံးယောက်တို့ကို မြင်ရ၏။ 20ထိုနောက်၊ အဗရှလုံသမီး မာခါနှင့်စုံဖက်၍ အဘိယ၊ အတ္တဲ၊ ဇိဇ၊ ရှေလောမိတ်တို့ကို မြင်ရ၏။ 21ရောဗောင်သည် ခင်ပွန်း တစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်၊ မောင်းမမိဿံ ခြောက်ဆယ်တို့ကိုသိမ်းယူ၍၊ သားနှစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်၊ သမီးခြောက်ဆယ်တို့ကို ရသည်တွင်၊ အဗရှလုံသမီးမာခါကို အခြားသောခင်ပွန်း မောင်းမမိဿံအပေါင်းတို့ထက် သာ၍ချစ်သောကြောင့်၊ 22မာခါ၏သား အဘိယကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားမည်အကြံရှိ၍၊ ညီအစ်ကိုတို့တွင်၊ အကြီးဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှာ ချီးမြှောက်လေ၏။ 23ပညာသတိနှင့်စီရင်၍၊ ယုဒခရိုင်နှင့် ဗင်္ယာမိန်ခရိုင် အရပ်ရပ်တို့တွင်၊ ခိုင်ခံ့သောမြို့ရှိသမျှတို့၌၊ မိမိသားတို့ကို အနှံ့အပြားနေရာချ၍၊ များစွာသောရိက္ခာကို သိုထား၏။ မယားအများတို့ကို အလိုရှိ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၃။ယုဒနိုင်ငံ တော်(၁၁:၃၆:၁၉)

(ကရောဗောင် မင်း (အခန်း၁၁၊၁၂)

၁၁: ယေရုရှလင်မြို့ သို့ ရောဗောင် မင်း ပြန်ရောက်လာသောအခါ ဘုရားသခင်က ပရောဖက် ရှေမာယအား ရောဗောင် မင်းထံ စေလွှတ် ၍ ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ဖို့ တားမြစ်ခိုင်းသည်။ ဤအမှုကို ငါစီရင်ပြီ ဟုဆိုသည်။ တချိန်က လူကြီးသူမများ ၏ အကြံပေးချက် ကို နားမထောင်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကား တော် ကိုမူ မငြင်း သာ။ သို့ဖြင့်နှစ်နိုင်ငံ ကြား နိုင်ငံရေး တင်းမာမှု ပြင်းထန်နေသည် (၁၂:၁၅)။ သို့သော် လက်နက်စွဲကိုင်၍ လူမိုက်နည်း ဖြင့် ပြဿနာဖြေရှာခြင်း မပြုကြ။ အပိုဒ်ငယ်(၃) တွင်ပါရှိသည်။ ယုဒခရိုင် နှင့် ဗင်္ယာမိန်ခရိုင် တွင်ရှိသော ဣသရေလ လူအပေါင်း တို့ ဆိုသည်မှာ တောင်ပိုင်းနိုင်ငံ ရှိ ဒါဝိဒ်မင်း နန်းစဉ် ထောက်ခံ အားပေး သူများ ဖြစ်သည်။

၁၁:၁၂ ရှင်ဘုရင်သည် ယုဒပြည်လုံခြုံရေး အတွက် ခံတပ်တည်ဆောက်ရာ တွင် ရှိသမျှ အချိန်ကုန်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်ရန်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ယေရုရှလင် မြို့တောင်ဘက်တွင် ခံတပ်များ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်သည်။

၁၁:၁၃ ထိုအချိန်တွင် မြောက်ပိုင်း ဣသရေလ နိုင်ငံ၌ ရုပ်တုဘုရားတုဝါဒီ ယေရောင်ဗောင်မင်းမူ ခေါင်းထောင်နေသည်(၃ရာ၁၂)။ ထို့ကြောင့် ယေဟောဝါဘုရား ကိုင်းရှိုင်းသော လေဝိအမျိုး အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ပြေးကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော ဆွေမျိုး သားချင်းများလည်း သိုက်မြုံ ယံလိုက် ထွက်ပြေး လာကြသည်။ သို့ဖြင့် ယုဒဘုရင် ရောဗောင်ထံ၌ အင်းအား တောင့်တင်း လာသည်။ စည်းစိမ်းဘဏ္ဌာ၊ လယ်ယာမြေနှင့် မိတ်ဆွေကောင်းများ ကို ကျောခိုင်းပြီး ယေရုရှလင်သို့ ခိုလှုံလာကြသည်။

၁၁:၁၈၂၃ ရောဗောင်မင်းသည် လည်း ဘိုးမျိုးဘတူ မယားသောက်သောက် လဲယူသည်။ သို့သော် ရှောလမုန်မင်း စံချိန်မမှီ။ တရားဝင် မိဖုရား(၁၈ပါး၊ မောင်းမမိဿံ(၆ဝရှိ၍ သား(၂၈)ယောက်နှင့် သမီး(၆ဝထွန်းကားသည်။ မိဖုရားများသည် ဣသရေလတော်ဝင်နန်းမျိုးနွယ်များ ဖြစ်သည်။ အုတ်ကြား မြက်ပေါက်များ မပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။