ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၀

ဣသရေလတို့ပုန်ကန်ခြင်း
(၃ရာ၊ ၁၂:၁-၂၀)
1ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ရောဗောင်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်းငှာ ရှေခင်မြို့သို့သွားကြ၍၊ သူသည်လည်း သွား၏။ 2ရှောလမုန်မင်းကြီးထံမှ၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြေးသော နေဗတ်၏သား ယေရောဗောင်သည်၊ ထိုသတင်းကိုကြား၍ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ပြန်လာ၏။ 3ဣသရေလလူတို့သည် သူ့ထံသို့ လူကိုစေလွှတ်၍ ခေါ်သဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့သည် သူနှင့်အတူ ရောဗောင်ထံသို့ဝင်လျက်၊ 4ခမည်းတော်သည် ကျွန်တော်တို့၌ လေးသောထမ်းပိုးကို တင်ပါပြီ။ ခမည်းတော်ထံမှာ ပင်ပန်းစွာ ဆောင်ရွက်ရသောအမှု၊ တင်တော်မူသော ထမ်းပိုးလေးကို ပေါ့စေတော်မူပါ။ ထိုသို့ပြုတော်မူလျှင်၊ ကျွန်တော်တို့သည် အမှုတော်ကို ထမ်းပါမည်ဟု လျှောက်ဆိုကြ၏။ 5ရောဗောင်ကလည်း၊ သုံးရက်လွန်မှ တစ်ဖန် လာကြဦးလော့ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ သူတို့သည် သွားကြ၏။ 6ထိုအခါ ရောဗောင်မင်းကြီးသည် ခမည်းတော်ရှောလမုန် အသက်ရှင်စဉ်အခါ၊ အထံတော်၌ခစားသော အသက်ကြီးသူတို့နှင့် တိုင်ပင်၍၊ ဤသူတို့အား ငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်း၊ အဘယ်သို့ အကြံပေးကြမည်နည်းဟု မေးသော်၊ 7သူတို့က ကိုယ်တော်သည် ဤသူတို့၌ ကျေးဇူးပြုလျက်၊ သူတို့စိတ်ကိုဖြေ၍ ကောင်းသောစကားကို ပြောတော်မူလျှင်၊ သူတို့သည် အစဉ် ကိုယ်တော်၏ကျွန် ခံကြပါလိမ့်မည်ဟု လျှောက်ထားကြ၏။ 8အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကို ရောဗောင်သည်မလိုက်၊ ခစားမြဲခစားသော မိမိသူငယ်ချင်းတို့နှင့် တိုင်ပင်လျက်၊ 9ပြည်သားတို့က ခမည်းတော်တင်သော ထမ်းပိုးကို ပေါ့စေတော်မူပါဟု လျှောက်ဆိုကြသည်ဖြစ်၍၊ သူတို့အား ငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်း အဘယ်သို့ အကြံပေးကြမည်နည်းဟု မေးသော်၊ 10ထိုသူငယ်ချင်း လုလင်တို့က၊ ခမည်းတော်သည် ကျွန်တော်တို့၌ ထမ်းပိုးကိုလေးစေပါပြီ၊ ပေါ့စေတော်မူပါဟု လျှောက်သောပြည်သားတို့အား ကိုယ်တော်က၊ ငါ့လက်သန်းသည် ငါ့ခမည်းတော်ခါးထက်သာ၍ ကြီးလိမ့်မည်။ 11ငါ့ခမည်းတော်သည် သင်တို့အပေါ်မှာ လေးသောထမ်းပိုးတို့ကို တင်လေပြီ။ ငါသည်လည်း ထပ်၍တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည် သင်တို့ကို ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီ။ ငါသည်လည်း ကင်းမြီးကောက်နှင့် ရိုက်ဦးမည်ဟု ပြန်ပြောတော်မူပါဟု လျှောက်ထားကြ၏။ 12ရှင်ဘုရင်က၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ တစ်ဖန်လာကြဦးလော့ဟု နေ့ရက်ကို ချိန်းချက်သည်အတိုင်း၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ယေရောဗောင်နှင့် လူအပေါင်းတို့သည် ရောဗောင်ထံသို့ ရောက်ကြ၏။ 13ထိုအခါ ရောဗောင်မင်းကြီးသည် အသက်ကြီးသူတို့ပေးသော အကြံကိုမလိုက်၊ လူပျိုတို့ပေးသော အကြံကိုလိုက်လျက်၊ 14ခမည်းတော်သည် သင်တို့အပေါ်မှာ လေးသောထမ်းပိုးကို တင်လေပြီ။ ငါသည်လည်း ထပ်၍တင်ဦးမည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည် သင်တို့ကို ကြိမ်လုံးနှင့် ရိုက်လေပြီ။ ငါသည်လည်း ကင်းမြီးကောက်နှင့် ရိုက်ဦးမည်ဟု ကြမ်းတမ်းစွာ ပြန်ပြောတော်မူ၏။ 15ရှင်ဘုရင်သည် ပြည်သားတို့စကားကို နားမထောင်ရသည် အကြောင်းကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ရှိလောမြို့သား အဟိယအားဖြင့် နေဗတ်၏သားယေရောဗောင်အား မိန့်တော်မူသောစကားကို ပြည့်စုံစေတော်မူမည် အကြောင်းတည်း။ 16ဣသရေလအမျိုးသား အပေါင်းတို့သည် ရှင်ဘုရင်နားမထောင်ကြောင်းကို သိမြင်လျှင်၊ ငါတို့သည် ဒါဝိဒ်နှင့် အဘယ်သို့ဆက်ဆံသနည်း။ ယေရှဲ၏သားနှင့် အဘယ်သို့ အမွေခံရသေးသနည်း။ အိုဣသရေလအမျိုး၊ သင်တို့နေရာသို့ အသီးအသီးသွားကြ။ အိုဒါဝိဒ်၊ သင်၏ အိမ်ကိုကြည့်ရှုလော့ဟု ရှင်ဘုရင်အား ပြန်ပြောလျက်၊ ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နေရာသို့ ပြန်သွားကြ၏။ 17သို့ရာတွင် ယုဒမြို့ရွာတို့၌နေသော ဣသရေလလူတို့ကို၊ ရောဗောင်သည် အုပ်စိုးရသေး၏။ 18ထိုအခါ ရောဗောင်မင်းကြီးသည်၊ အခွန်တော်ဝန် အဒေါနိရံကို စေလွှတ်၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် သူ့ကိုသေအောင် ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြ၏။ 19ရောဗောင်မင်းကြီးသည် ရထားတော်ကို အလျင်အမြန်တက်၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြေးလေ၏။ ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုးသည် ယနေ့တိုင်အောင် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကို ပုန်ကန်ကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလမုန် ကွယ်လွန်ခြင်း(:၂၉၃၁)

၁ဝ: ရောဗောင် ရှိခင်သို့ သွား၍ ဘိသိက်ခံယူခြင်းသည် မြောက်ပိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံ နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သူ့ ဖခင် ထက်ပေါ့လျော့သော အခွန် အတုပ်သာ ကောက်ခံပါက ဣသရေလ တမျိုးသားလုံးက (ငယ်၃) ထောက်ခံကြသည်။ ယေရောဗောင်က စဉ်းစားဖို့ အချိန် (ရက် တောင်းသည်။

 ၁ဝ:၁၁ ဦးစွာ ဖခင် ရှောလမုန် အနားတွင် ရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံရင့် ကျက်သည့် လူကြီး၊သူမများ နှင့် တိုင်ပင်သည်။ ပြည်သူလူထု ၏အသံကို လူရွယ်များနှင့် တိုင်ပင်ပြန်သည်။ လူကြီး သူမတို့ ၏ စကားနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒကို ပယ်ချသည့်အပြင် ဆထက်တိုး၍ အခွန်ကောက်ဖို့ အကြံပေးကြသည်။ လူငယ်များ၏ အကြံ ပေးချက်ကို လက်ခံပြီး ပြည်သူလူထုအား မကြားဝံ့မနာသာ စကားဆိုသည်။

၁ဝ:၁၂၁၉ (၃) ရက်မြောက်နေ့တွင် ယေရောဗောင်က ပြည်သူ့သဘောထားကို ငြင်း ပယ်သောအခါ လူထုသည် ရောဗောင်မင်းကို ပုန်ကန် ဆန့်ကျင်ကြသည်။ သို့ဖြင့် ဣသရေလနိုင်ငံတော် သည်နှစ်ပိုင်း ကွဲသွားသည်။ အာခိယ၏ ပရောဖက်ပြု ချက် (၃ရာ ၁၁:၂၉ နောက်ပိုင်း) ပြည့်စုံလာသည်။ ယေရောဗောင် ၏ အခွန်ဝန်ကြီး အဒေါနိရံအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ကြခြင်းဖြင့် အရေးတော်ပုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ရောဗောင်မင်း လည်းရထားတော်ပေါ် သို့ ကဗျာကသီတတ်၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တချိုးတည်း ပြေးသည်။ ထို အကြောင်းကို William က ဤသို့ ဆိုသည်။

ပရောဖက်အာခိယ၏ ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံသည့် အဖြစ် မျိုးအခြားကျမ်းချက်များတွင် လည်း အများ အပြား တွေ့ရသည်။ လူ့အားနည်းချက်၊ လူ့အပြစ်များကြောင်းအဖြစ်အပျက်မျိုး များသည် လူသည် မိမိကိုယ်ကို အရှင်သခင်ဟု ယူဆ၍ မိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ဆောင်တတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့ကြသည်။ အမှန်မှာ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံ၍ ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုကို ခံယူသင့် သည်။ ၁    

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။