ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၇

1ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့သားတို့သည် လာ၍ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို ဆောင်သွားသဖြင့်၊ တောင်ပေါ်မှာရှိသော အဘိနဒပ်အိမ်၌ထား၍ သေတ္တာတော်ကို စောင့်စေခြင်းငှာ၊ သူ၏သားဧလာဇာကို သန့်ရှင်းစေကြ၏။
ရှမွေလအုပ်ချုပ်ခြင်း
2သေတ္တာတော်သည် အနှစ်နှစ်ဆယ်ပတ်လုံး ကြာမြင့်စွာ ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့၌ရှိစဉ်အခါ၊ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရားကိုအောက်မေ့၍ မြည်တမ်းကြ၏။
3တစ်ဖန် ရှမွေလက၊ သင်တို့သည် အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတည်းဟူသော ဗာလဘုရား၊ အာရှတရက်ဘုရားတို့ကို ပယ်၍ ထာဝရဘုရားအဖို့ သင်တို့စိတ်နှလုံးကို ပြင်ဆင်လျက်၊ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ပြန်လာသဖြင့်၊ ထိုဘုရားကိုသာဝတ်ပြုကြလျှင်၊ ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှ ကယ်တင်တော်မူမည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆုံးမသည်အတိုင်း၊ 4ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဗာလဘုရား၊ အာရှတရက်ဘုရားတို့ကိုပယ်၍ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ်ပြုကြ၏။ 5ရှမွေလကလည်း ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို မိဇပါမြို့၌ စုဝေးစေကြလော့။ သင်တို့အဖို့ ထာဝရဘုရားကို ငါဆုတောင်းမည်ဟု မှာခဲ့သည်အတိုင်း၊ 6သူတို့သည် မိဇပါမြို့၌ စည်းဝေးသဖြင့်၊ ရေကိုခပ်၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သွန်းလောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း အကျင့်တို့ကိုကျင့်လျက်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားပါပြီဟု ဝန်ခံကြ၏။ ရှမွေလသည် မိဇပါမြို့၌ ဣသရေလအမျိုးသားတရားမှုတို့ကို စစ်ကြောစီရင်လေ၏။
7ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မိဇပါမြို့၌ စည်းဝေးကြောင်းကို ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ကြားလျှင်၊ ဖိလိတ္တိမင်းတို့သည် ဣသရေလအမျိုးရှိရာသို့ စစ်ချီကြ၏။ ထိုသတင်းကို ဣသရေလလူတို့သည် ကြားလျှင်၊ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို ကြောက်၍၊ 8ရှမွေလအား၊ အကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်တို့ကို ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှ ကယ်တင်တော်မူမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အစဉ်မပြတ်ဆုတောင်းပါလော့ဟု ဆိုကြ၏။ 9ရှမွေလသည်လည်း နို့စို့သိုးသငယ်ကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားအားတစ်ကောင်လုံး မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်လျက်၊ ဣသရေလအမျိုးအဖို့ ဆုတောင်း၍ ထာဝရဘုရားနားထောင်တော်မူ၏။ 10ရှမွေလသည် မီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်စဉ်အခါ၊ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ဣသရေလအမျိုးကိုတိုက်ခြင်းငှာ ချဉ်းလာကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ထိုနေ့၌ ဖိလိတ္တိလူတို့အပေါ်မှာ ပြင်းစွာမိုးချုန်းစေ၍၊ သူတို့တပ်ကို ဖျက်တော်မူသဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှာ ရှုံးကြ၏။ 11ဣသရေလလူတို့သည် မိဇပါမြို့မှထွက်၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုလုပ်ကြံလျက်၊ ဗက်ကာမြို့တိုင်အောင် လိုက်ကြ၏။ 12ထိုအခါ ရှမွေလသည် ကျောက်ကိုယူ၍ မိဇပါမြို့နှင့် ရှင်မြို့စပ်ကြားမှာ ထူထောင်သဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ကို ယခုတိုင်အောင် မစတော်မူပြီဟုဆိုလျက်၊ ထိုကျောက်ကို ဧဗနေဇာအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 13ထိုသို့ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ရှုံးသဖြင့်၊ နောက်တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုးနေရာအရပ်သို့ မလာကြ။ ရှမွေလလက်ထက် ကာလပတ်လုံး ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို ဆီးတားတော်မူ၏။ 14ဖိလိတ္တိလူတို့သည် သိမ်းယူသော ဣသရေလမြို့ရွာတို့ကို ဧကြုန်မြို့မှစ၍ ဂါသမြို့တိုင်အောင် ပြန်ပေးရကြ၏။ မြို့နယ်တို့ကိုလည်း ဣသရေလလူတို့သည် ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှ နုတ်ယူကြ၏။ ဣသရေလလူနှင့် အာမောရိလူတို့သည်လည်း စစ်မရှိ အသင့်အတင့်နေကြ၏။ 15ရှမွေလသည် တစ်သက်လုံး ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးလေ၏။ 16ဗေသလမြို့၊ ဂိလဂါလမြို့၊ မိဇပါမြို့တို့ကို နှစ်တိုင်းလှည့်ပတ်၍ အရပ်ရပ်တွင် ဣသရေလအမျိုး၌စီရင်ရန် အမှုတို့ကို စစ်ကြောစီရင်လေ့ရှိ၏။ 17ပြန်လာသောအခါ၊ မိမိအိမ်ရှိသော ရာမမြို့သို့ ပြန်လာ၍ ထိုမြို့မှာလည်း ဣသရေလအမျိုး၌ စီရင်ရန် အမှုတို့ကို စစ်ကြောစီရင်လျက်၊ ထာဝရဘုရားဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လျက်နေလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၇ (အနက်ဖွင့်)

: ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့သားများသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာအား လာရောက်ယူဆောင်ပြီး အမိနဒပ်အိမ်တွင် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကြာ သိမ်းဆည်းထားကြသည်။ ရှမွေလသည် ဣသရေလလူတို့အား ထာဝရဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြရန်နှင့် ထိုသို့ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် ဖိလိတ္တိတို့ဘေးရန်မှ ကင်းလွတ်မည့်ကြောင်း ဟောပြောသွန်သင်သည်။ ဣသရေလတို့သည်လည်း      ရှမွေလဟောပြောသည့်အတိုင်း ရုပ်တုဆင်းတုဘုရားတုများကို ဖျက်ဆီးလွှင့်ပစ်ကြပြီ၊ မိဇပါတွင် ဝတ်ပြုစည်းဝေးပြုကြသည်။ နောင်တရ၍ အစာရှောင် ဥပုသ်စောင့်ကြသည်။ နောင်တရသော အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဖြင့် တရားဇရပ်ရှေ့တွင် ရေခပ်လောင်းကြသည်။

:၁၄ မိဇပါတွင် ဣသရေလူတို့ စုရုံးစည်းဝေးကြကြောင့် ဖိလိတ္တိတို့ သတင်းစကားကြားသိကြသောအခါ သူတို့ကို လာတိုက်ဖို့ ထင်ကြသဖြင့် ဦးအောင်သွားတိုက်ကြသည်။ ဖိလိတ္တိတို့ စစ်ချီလာကြောင်း ကြားသိကြပြန်သောအခါ ဣသရေလတို့သည် စစ်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိကြသဖြင့် ကြောင်ဒူးတုန်ကြသည်။ ရှမွေလအား မည်သို့လုပ်ရပါ့ဟု ဆော်ဩကြသည်။ ရှမွေလက နို့စို့သူငယ်နွား တစ်ကောင်အား မီးရှို့ပူဇော်သည် (လေဝိသားယဇ်ပုရောဟိတ်များ တတ်စွမ်းသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် (၅ရာ ၂၃:၂၆-၃၁)။ ဒူးထောက် ဆုတောင်းသည်။ ရှမွေလဆုတောင်သံကို ဘုရားရှင် နားညောင်းတော်မူသဖြင့် ရောက်လာခါနီးတွင် ဧဗနေဇာ (မစခြင်းကျောက်တိုင်) မော်ကွန်းကျောက်တိုင် စိုက်ထူထားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၃တွင် ပါရှိသည့် စစ်ရေးအောင်မြင်ခြင်းသည် တပွဲတိုးအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၉:၁၆ နှင့်ဆက်စပ်ဖတ်ရှုပါ။ အချို့နေရာများ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမိသဖြင့် အိမ်နီးနားခြင်း မြို့ပြနိုင်ငံများ နှင့် အခိုက်အတန့် ငြိမ်းချမ်းပြေလည်ကြသည်။

:၁၅၁၇ ရှမွေလသည် ဣသရေလလူတို့၏ တရားသူကြီး ဖြစ်လာသည်အတိုင်း ဣသရေလပြည်အနှံ့တွင် ခြေဆန့်လျက်ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ လှည့်လည်စစ်ဆေးစီရင်သည်။ ဖခင်၏တောင်ယာလုပ် ဓါးမဦးချမြေရာတွင် နေထိုင်၍ ဘုရားသခင်အဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်း တည်သည်။ နောဘရှိ ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပလ္လင်ကို အဘယ်ကြောင့် မသယ်မရွှေ့သနည်း။ အမိနဒပ်အိမ်တွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို အဘယ်ကြောင့် ဆက်လက်ထားရှိသနည်း။ မသိရပါ။ သို့သော်လည်း ထိုခေတ်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ မူလစံထားရှိသည့်အတိုင်း မှိုလိုပါက်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်တို့သတိပြုရမည်။

အခန်း၇သည် ပြန်လည်နိုးထလာသည့်ကာလဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ရှမွေလကို အသုံးပြုလျက် ဣသရေလလူများကို နောင်တရစေသည်။ အပြစ်ဝန်ခံစေကြသည်။ စင်ကြယ်စေသည်။ ကြားဝင်စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ပေးသူ လိုအပ်စမြဲ။ ကရာနီသိုးသူငယ်ကဲ့သို့သော သိုးသူငယ်လိုသည်။ ထိုသို့ပင် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တမျိုးသားလုံးသို့ နှိုးထရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။