ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၆

ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း
1ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်သည် ဖိလိတ္တိပြည်၌ ခုနစ်လနေပြီးမှ၊ 2ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ ပရောဖက်လုပ်သူများတို့ကို ခေါ်၍ ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ကို အဘယ်သို့ ပြုရပါမည်နည်း။ သူနေရင်းအရပ်သို့ အဘယ်သို့သော ပူဇော်သကာနှင့် လွှတ်လိုက်ရပါမည်နည်းဟု မေးမြန်းကြ၏။ 3သူတို့ကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင့်သေတ္တာတော်ကို လွှတ်လိုက်လျှင် ကိုယ်ချည်း မလွှတ်လိုက်ကြနှင့်။ ဒုစရိုက်ပူဇော်သကာကို ဆက်ဆက်ပေးလိုက်ရမည်။ သို့ပြုလျှင် ရောဂါငြိမ်းလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် လက်တော်မရွေ့သေးသည်ကို သိကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုကြ၏။ 4အဘယ်အရာကို ဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်သကာဖို့ ပြန်ပေးလိုက်ရပါမည်နည်းဟု မေးလျှင်၊ ဖိလိတ္တိမင်း အရေအတွက်အတိုင်း ရွှေမြင်းသရိုက်ပုံငါးခုနှင့် ရွှေကြွက်ငါးကောင်ကိုပေးလိုက်ရမည်။ သင်တို့နှင့် သင်တို့မင်းများ၌ ရောဂါတစ်ပါးတည်း စွဲလျက်ရှိ၏။ 5ထိုကြောင့် မြင်းသရိုက်ပုံ၊ မြေကိုဖျက်တတ်သော ကြွက်ပုံတို့ကို လုပ်၍ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းရကြမည်။ လက်တော်သည် သင်တို့နှင့် သင်တို့ဘုရားအပေါ်၊ သင်တို့မြေအပေါ်မှာ ပေါ့ကောင်းပေါ့လိမ့်မည်။ 6သို့ဖြစ်၍ ဖာရောဘုရင်နှင့် အဲဂုတ္တုလူတို့သည် ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးရှိသကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့် ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးရှိကြသနည်း။ သူတို့တွင် အထူးသဖြင့် ပြုတော်မူသောအခါ၊ သူတို့သည် လွှတ်လိုက်၍ ဣသရေလလူတို့သည် သွားကြ၏။ 7ယခုမှာ လှည်းသစ်ကိုလုပ်ပြီးမှ ထမ်းပိုးမတင်၊ သားငယ်ရှိသော နွားမနှစ်ကောင်ကို လှည်း၌က၍၊ နွားသငယ်တို့ကို သူ့နေရာသို့ ပို့ကြလော့။ 8ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို လှည်းပေါ်မှာတင်၍ ပြန်ပေးလိုက်သော ဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်သကာတည်းဟူသော ရွှေတန်ဆာတို့ကို သေတ္တာတော်နားမှာ အခြားသောသေတ္တာ၌ ထားပြီးလျှင် လွှတ်လိုက်၍ သွားပါလေစေ။ 9သေတ္တာတော်သည် မိမိပြည်သို့သွားသောလမ်း ဗက်ရှေမက်မြို့သို့လိုက်လျှင်၊ ထိုဘုရားသခင်သည် ဤဘေးကြီးကို ငါတို့၌ ဖြစ်စေပြီ။ သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်တော်မူသောကြောင့် ငါတို့မခံ၊ အလိုလို ခံရသည်ကို သိရကြမည်ဟု စီရင်သည်အတိုင်း၊ 10လူများတို့သည် ပြုသဖြင့်၊ သားငယ်ရှိသော နွားမနှစ်ကောင်ကို လှည်း၌က၍၊ နွားသငယ်တို့ကို သူ့နေရာ၌ ချုပ်ထားကြ၏။ 11ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်နှင့်တကွ ရွှေကြွက်များ၊ မြင်းသရိုက်ပုံများပါသော သေတ္တာတော်ကို လှည်းပေါ်မှာ တင်ကြ၏။ 12နွားမတို့သည် ဗက်ရှေမက်လမ်းသို့ တည့်တည့်လိုက်၍ မြည်တွန်လျက် သွားကြ၏။ လက်ယာဘက် လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲ လမ်းမသို့သာ လိုက်ကြ၏။ ဖိလိတ္တိမင်းတို့သည် ဗက်ရှေမက်မြို့နယ်တိုင်အောင် လိုက်ကြ၏။ 13ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည် ချိုင့်၌ ဂျုံ၊ စပါးကိုရိတ်လျက် မျှော်ကြည့်၍ သေတ္တာတော်ကိုမြင်သောအခါ ဝမ်းမြောက်ကြ၏။ 14လှည်းသည် ဗက်ရှေမက်မြို့သား ယောရှု၏လယ်ကွက်ထဲသို့ ဝင်၍ ကျောက်ကြီးအနားမှာ ရပ်နေ၏။ ထိုသူတို့သည် လှည်းကိုချိုးခွဲပြီးလျှင် နွားမတို့ကို ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်ကြ၏။
15ထိုအခါ လေဝိသားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်နှင့် ရွှေတန်ဆာပါသော သေတ္တာကိုချ၍ ကျောက်ကြီးပေါ်မှာ တင်ထားပြီးလျှင်၊ ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည် ထိုနေ့ချင်းတွင် မီးရှို့ရာယဇ်မှစ၍ ယဇ်မျိုးကို ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်ကြ၏။ 16ထိုအမှုကို ဖိလိတ္တိမင်းငါးယောက်တို့သည် မြင်ပြီးမှ၊ ထိုနေ့ချင်းတွင် ဧကြုန်မြို့သို့ ပြန်သွားကြ၏။ 17ထာဝရဘုရားအား ပြန်ပေးသော ဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်သကာတည်းဟူသော ရွှေမြင်းသရိုက်ပုံတို့ကား၊ အာဇုတ်မြို့ဖို့တစ်ခု၊ ဂါဇမြို့ဖို့တစ်ခု၊ အာရှကေလုန်မြို့ဖို့တစ်ခု၊ ဂါသမြို့ဖို့တစ်ခု၊ ဧကြုန်မြို့ဖို့တစ်ခု ဖြစ်သတည်း။ 18ရွှေကြွက်တို့ကား၊ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို တင်ထားသော ကျောက်ကြီးတိုင်အောင် ခိုင်ခံ့သောမြို့ဖြစ်စေ၊ တောရွာဖြစ်စေ၊ ဖိလိတ္တိမင်းငါးပါးဆိုင်သမျှသော မြို့ရွာအရေအတွက်အတိုင်း ဖြစ်သတည်း။ ထိုကျောက်ကား ယနေ့တိုင်အောင် ဗက်ရှေမက်မြို့သား ယောရှု၏လယ်ကွက်၌ရှိ၏။
19ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ထဲသို့ ကြည့်ရှုမိသောကြောင့်၊ လူခုနစ်ဆယ်နှင့် လူငါးသောင်းတို့သည် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံရကြ၏။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် ကြီးစွာသော လုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့် ဒဏ်ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ လူများတို့သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၏။
ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့သို့ပဋိညာဉ်သေတ္တာရောက်ရှိ
20ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့က၊ သန့်ရှင်းတော်မူသော ဤဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အဘယ်သူ ရပ်နေနိုင်သနည်း။ ငါတို့အရပ်က၊ အဘယ်သူရှိရာသို့ ကြွသွားတော်မူမည်နည်းဟု ဆိုသဖြင့်၊ 21ကိရယတ်ယာရိမ် မြို့သားတို့ထံသို့ လူကိုစေလွှတ်၍ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို တစ်ဖန်ပို့ကြပြီ။ သင်တို့လာ၍ ဆောင်သွားကြပါတော့ဟု မှာလိုက်ကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၆ (အနက်ဖွင့်)

(ပဋိညာဉ်သေတ္တာပြန်လည်ရရှိခြင်း (အခန်း ၆၊၇)

          : ခုနှစ်လအတွင်းမှာ ဖိလိတ္တိတို့သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား မထိရဲမကိုင်ရဲလောက်အောင် အကုသိုလ်ဝင်ကြသည်။ သို့ကြောင့် မူလပိုင်ရှင် ဣသရေလတို့ ပြန်ပေးချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ဆိုသော်လည်း ကိုယ်နှင့်မထိုက်လျှင် ကောင်းကျိုးမပေး ခိုက်တတ်သည်။ ပြန်ပေးခြင်းနည်းလမ်းမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းမတွေ့။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် နိမိတ်ဖတ်ဆရာများ ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုင်ပင်နေကြပြီ။ လက်ချည်းဗလာလွှတ်လိုက်၍ မဖြစ်။  ဖိလိတ္တိပြည်မှာ ပြုခဲ့သောရောဂါဆိုးများ ကြွင်းကျန်နေဦးမည်။ သို့ကြောင့် ဒုစရိုက်မြေပူဇော်သက္ကာပြုကြမည်။ ဖိလိတ္တိမင်းများ ဦးရေအတိုင်း ရွှေမြင်းသရိုက်နာပုံ ငါးခုနှင့် ရွှေကြွက်ငါးကောင် ပူဇော်လိုက်ရသည်။ ကြွက်ပေးလှူရခြင်းမှာ ပလိပ်ရောဂါသည် ကြွက်ကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကြွက်ကိုပေးလှူလိုက်လျှင် ပလိပ်ရောဂါပါသွားသည့် အတိတ်နိမိတ်သည် ဣသရေလတို့၏ဘုရား ယေဟောဝါဘုရားလက်ထဲ၌သာ တည်သည်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ခံယူကြသည်။ သို့ကြောင့် ဖာရောမင်းနှင့် အဲဂုတ္တုပြည်သားတို့ကဲ့သို့ ခေါင်းမာ၍ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေလိုသောကြောင့် မူလနေရာမှန်ပုံမှန် အနေအထားသို့ပြန်ရောက်ခြင်းက ပိုကောင်းသည်ဟု နားလည်ခံယူကြသည်။

:၁၂ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်နိမိတ်ဖတ်သူများက ဖိလိတ္တိပြည်တွင် ထိုကဲ့သို့ မြင်းသရိုက် နာ အကုသိုလ်ကျရောက်ခြင်းသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာကြောင့် ဟုတ်မမှန် ဆန်းစစ်ကြသည်။ နို့စို့သူငယ်ရှိ၍ တစ်ခါမှလှည်းမဆွဲဖူးသော နွားမနှစ်ကောင်ကို လှည်းအသစ်ဆွဲခိုင်းသည်။ နို့စို့နွားကလေးများကိုတင်းကုပ်တွင် ချည်ထားခဲ့ကြသည်။ ထိုလှည်းသစ်ပေါ်တွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာနှင့် ပူဇော်သက္ကာပြုသောရွှေတန်ဆာများ တင်ပေးလိုက်သည်။ လှည်းမောင်သူမပါဘဲ ထိုလှည်းကိုမောင်းလွှတ်လိုက်သည်။ ထိုနွားမများသည် လမ်းတွင် တကြော်ကြော်အော်သော်လည်း လမ်းဘေးဘယ်ညာ လမ်းလွဲခြင်းမပြု။ ဗေသရှေမက်မြို့သို့ တန်းတန်းမတ်မတ် သွားကြသည်။ သို့ကြောင့် ဖိလိတ္တိပြည်တွင် မြင်းသရိုက်နာကျရောက်ခြင်းသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာကြောင့် မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုကြသည်။

:၁၃၁၈ ဗက်ရှေမက်မြို့ဝင်ခါနီးနေပြီ။ ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို မောင်းသူမရှိသောလှည်းက တင်ဆောင်လာကြောင်း တွေ့ကြသောအခါ လေဝိသားတို့သည် ဝမ်းသာအားရပျော်ရွှင် ထခုန်ကြသည်။ ထိုလှည်းကို ထင်းမီးအဖြစ်သုံး၍ နွားမနှစ်ကောင်ကို မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်သက္ကာပြုသော နေရာကို ကျောက်တိုင်ဖြင့် အမှတ်တရစိုက်ထူထားကြသည်။

ဤနွားမများနှင့်ဗက်ရှေမက်မြို့အကြောင်းတွင် ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာအများအပြားရရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်အမှုဆောင်များသည် သားမယားအိမ်ယာများကိုပစ်ပယ်ပြီး ဧဝံဂေလိသတင်းစကား ဟောပြောကြရာတွင် ရည်မှန်းချက်လမ်းမသွေဘဲ၊ ပန်းတိုင်ရောက်အောင် တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းသတင်းစကား ကြားသိရသောအခါ မယုံကြည်သူများသည်လည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာဖြစ်သည်။ သာသနာပြုများသည် အမှုတော်အတွက်ပြင်ဆင်ကြရသည်။ ဆက်ကပ်ကြရသည်။

:၁၉၂၁ သို့သော် ဗက်ရှေမက်သားတို့သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား စင်ကြယ်စွာပြုစု ထိမ်းသိမ်းခြင်းမပြုဘဲ၊ စပ်စု၍အထဲကို ဖွင့်ကြည့်ကြသောကြောင့် လူပေါင်းငါးသောင်းခုနစ်ဆယ် ပွဲခြင်းပြီးလဲသေကြသည်။ ဗက်ရှေမက်သားတို့သည် မစပ်စုရဲကြတော့ပါ။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်နားကိုလည်း မသွားရဲကြ။ သို့ကြောင့် ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့သားများအား ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်လာယူကြရန်လှမ်းမှာ လိုက်ကြသည်။ (ဗက်ရှေမက်တွင် လူပါင်း ငါးသောင်းခုနစ်ဆယ်သေကြခြင်းသည် စဉ်းစားစရာ ဖြစ်သည်။ ယောရှဖတ် Keil, Delitzsch နှင့်အခြားကျမ်းသုတေသီပညာရှင်ကြီးများက လူပေါင်းခုနစ်ဆယ်သာ ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲကျမ်းမူများတွင် လူပေါင်း ငါးသောင်းမတွေ့ရဆိုကြသည်)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။