ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၆

ရှောလုအသက်ကိုထပ်မံချမ်းသာပေးခြင်း
1တစ်ဖန် ဇိဖသားတို့သည် ရှောလုရှိရာ ဂိဗာမြို့သို့လာ၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ယေရှိမုန်မြို့ရှေ့မှာ ဟခိလတောင်၌ ပုန်းရှောင်၍ နေပါသည်မဟုတ်လောဟု လျှောက်လျှင်၊ 2ရှောလုသည် ထ၍ ရွေးကောက်သော ဣသရေလလူသုံးထောင်ပါလျက်၊ ဇိဖတော၌ ဒါဝိဒ်ကိုရှာခြင်းငှာ သွားလေ၏။ 3ရှောလုသည် ယေရှိမုန်မြို့ရှေ့၊ ဟခိလတောင်ပေါ်လမ်းနားမှာ တပ်ချ၏။ ဒါဝိဒ်သည် တော၌နေ၍ ရှောလုလိုက်ရှာကြောင်းကို သိမြင်သောအခါ၊ 4သူလျှိုတို့ကို စေလွှတ်၍ ရှောလုရောက်ကြောင်းကို အတပ်သိ၏။ 5ထိုအခါ ဒါဝိဒ်သည် ထသွား၍၊ ရှောလုတပ်ချရာအရပ်သို့ ရောက်သဖြင့်၊ ရှောလုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မင်း နေရ၏သားအာဗနာ အိပ်ရာအရပ်ကို ကြည့်ရှုလေ၏။ ရှောလုသည် ရထားတပ်အလယ်၌အိပ်လျက်၊ တပ်သားတို့သည် ပတ်လည်၌ နေရာကျကြ၏။ 6ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ရှောလုရှိရာတပ်သို့ ငါနှင့်အတူ အဘယ်သူလိုက်မည်နည်းဟု ဟိတ္တိအမျိုးသား အဟိမလက်နှင့် ဇေရုယာ၏သား ယွာဘညီ အဘိရှဲတို့ကို မေးလျှင်၊ အဘိရှဲက ကျွန်တော်လိုက်ပါမည်ဟု လျှောက်သည်အတိုင်း၊ 7ဒါဝိဒ်နှင့် အဘိရှဲတို့သည် ညအခါ တပ်သားများရှိရာသို့သွား၍ ရှောလုသည် ရထားတပ်အလယ်၌ အိပ်ပျော်လျက်၊ လှံတော်သည် ခေါင်းရင်းအနား မြေ၌စိုက်လျက်၊ အာဗနာနှင့် တပ်သားများတို့သည် ပတ်လည်၌အိပ်လျက်ရှိကြ၏။ 8အဘိရှဲကလည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်၏ရန်သူကို ကိုယ်တော်လက်၌ ယနေ့အပ်တော်မူပြီ။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်သည် မြေတိုင်အောင် လှံနှင့် တစ်ချက်တည်းထိုးပါရစေဟု ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါ၏။ နှစ်ချက်တိုင်အောင် မထိုးပါဟု ဒါဝိဒ်ကိုလျှောက်သော်လည်း၊ 9ဒါဝိဒ်ကသူ့ကို မပြုနှင့်။ ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့် ဘိသိက်ခံသောသူကို အဘယ်သူအပြစ်လွှတ်လျက် ထိခိုက်နိုင်သနည်းဟု အဘိရှဲအားပြန်ဆို၏။ 10တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်က၊ ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်။ သို့မဟုတ် သူသေချိန်ရောက်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် စစ်တိုက်ရာ၌ အသက်ဆုံးလိမ့်မည်။ 11ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ဘိသိက်ခံသူကို ငါမထိခိုက်မည်အကြောင်း ထာဝရဘုရား ဆီးတားတော်မူပါစေသော။ သို့ရာတွင် ခေါင်းရင်းတော်နားမှာရှိသော လှံတော်နှင့်ရေဘူးကို ယူ၍ သွားကြကုန်အံ့ဟု ဆိုလျက်၊ 12လှံတော်နှင့်ရေဘူးကို ရှောလုခေါင်းရင်းနားက ယူ၍သွားကြ၏။ အဘယ်သူမျှ မသိမမြင်၊ အဘယ်သူမျှ မနိုး၊ ကြီးစွာသောအိပ်ခြင်းဖြင့် ထာဝရဘုရား အိပ်စေတော်မူသောကြောင့်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် အိပ်ပျော်ကြ၏။ 13ထိုအခါဒါဝိဒ်သည် ကျယ်သောချိုင့် တစ်ဖက်သို့ကူး၍၊ ဝေးသော တောင်ထိပ်အပေါ်မှာရပ်လျက်၊ 14အိုအာဗနာ၊ သင်သည် မထူးသလောဟု လူများနှင့် နေရသားအာဗနာကို ဟစ်လေ၏။ အာဗနာက၊ ရှင်ဘုရင်ကို ဟစ်သောသင်ကား အဘယ်သူနည်းဟု ပြန်၍မေးလျှင်၊ 15ဒါဝိဒ်က၊ သင်သည်ယောက်ျားမဟုတ်လော။ ဣသရေလအမျိုး၌ သင်နှင့်အဘယ်သူ တူသနည်း။ သို့ဖြစ်၍ သင်၏သခင် ရှင်ဘုရင်ကို အဘယ်ကြောင့် မစောင့်သနည်း။ သင်၏သခင်ရှင်ဘုရင်ကို သတ်အံ့သောငှာ လူတစ်ယောက်ဝင်လေပြီ။ 16သင်ပြုသောအမှုသည် မလျောက်ပတ်။ ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့် ဘိသိက်ခံသော သင်၏သခင်ကို မစောင့်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း သင်သည် အသေခံထိုက်ပေ၏။ ခေါင်းရင်းတော်နားမှာထားသော ရှင်ဘုရင်၏လှံတော်နှင့် ရေဘူးတော်ရှိသည် မရှိသည်ကို ကြည့်ရှုလော့ဟု အာဗနာအားပြောဆို၏။ 17ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်စကားသံကို သိ၍ ငါ့သားဒါဝိဒ်၊ ငါကြားသောစကားသံသည် သင့်စကားသံလောဟု မေးလျှင် ဒါဝိဒ်က ကျွန်တော်စကားသံ မှန်ပါ၏။ ကျွန်တော်သခင် အရှင်မင်းကြီးဟု လျှောက်လေ၏။ 18တစ်ဖန်ဒါဝိဒ်က၊ သခင်သည် ကိုယ်တော်ကျွန်ကို အဘယ်ကြောင့် ဤသို့လိုက်၍ရှာတော်မူသနည်း။ ကျွန်တော်သည် အဘယ်သို့ပြုပါသနည်း။ ကျွန်တော် အဘယ်အပြစ် ရှိပါသနည်း။ 19ယခုမှာ ကျွန်တော်သခင်ရှင်ဘုရင်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်စကားကို နားညောင်းတော်မူပါ။ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်ကို ကျွန်တော်တစ်ဖက်၌ နှိုးဆော်တော်မူသည် မှန်လျှင်၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုလက်ခံတော်မူပါစေသော။ သို့မဟုတ် လူသားတို့ နှိုးဆော်သည်မှန်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကျိန်ခြင်းကို ခံကြပါစေသော။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့က သွားတော့။ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတို့ကိုဝတ်ပြုတော့ဟု ဆိုလျက် ကျွန်တော်ကို ထာဝရဘုရား၏အမွေတော်မြေ၌ မနေစေခြင်းငှာ ယနေ့ပင် နှင်ထုတ်ကြပါသည်တကား။ 20သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်အသွေးသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ မြေသို့မကျပါစေနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ လူသည် ငုံးကို တောင်ပေါ်မှာ လိုက်၍ရှာသကဲ့သို့ ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် ခွေးလှေးကိုရှာခြင်းငှာ ထွက်တော်မူပါပြီတကားဟု လျှောက်ဆို၏။ 21ရှောလုကလည်း ငါပြစ်မှားပါပြီ။ ငါ့သားဒါဝိဒ် ပြန်လာပါ။ သင်သည် ယနေ့ငါ့အသက်ကို နှမြောသောကြောင့်၊ နောက်တစ်ဖန် သင့်ကိုငါမညှဉ်းဆဲ။ ငါသည်လူမိုက်ဖြစ်၏။ အလွန်မှားယွင်းပြီဟု ဆိုသော်၊ 22ဒါဝိဒ်က၊ ရှင်ဘုရင်လှံတော်ရှိပါ၏။ လုလင်တစ်ယောက်လာ၍ ယူစေတော်မူပါ။ 23လူအသီးအသီးတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်းရှိသည်အတိုင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် အကျိုးကို ဆပ်ပေးတော်မူပါစေသော။ ထာဝရဘုရားသည် ယနေ့ ကိုယ်တော်ကို ကျွန်တော်လက်၌ အပ်တော်မူသော်လည်း ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ဘိသိက်ခံသူကို ကျွန်တော်မထိမခိုက်ပါ။ 24ယနေ့ ကိုယ်တော်အသက်ကို ကျွန်တော်နှမြောသည်နည်းတူ ကျွန်တော်အသက်ကို ထာဝရဘုရားနှမြော၍ ကျွန်တော်ကို ခပ်သိမ်းသောဒုက္ခထဲက ကယ်နုတ်တော်မူပါစေသောဟု ပြန်လျှောက်လျှင်၊ 25ရှောလုက၊ ငါ့သားဒါဝိဒ်၊ သင်သည် မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ ပြုလေရာရာ၌ အောင်မြင်ပါစေသောဟု ဒါဝိဒ်အားဆိုပြီးမှ ဒါဝိဒ်သည် ထွက်သွား၍ ရှောလုသည်လည်း မိမိနေရာသို့ပြန်လေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၆ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလုအား ဒုတိယအကြိမ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး

          ၂၆: ဇိဖသားများက ဒါဝိဒ်၏ သတင်းအား ရှောလုသို့ပေးပို့ကြပြန် (၂၃:၁၉ နှင့်ယှဉ်ဖတ်)သဖြင့် ယခင်ကထက် အင်အားငါးဆစုရုံးပြီး ဒါဝိဒ်အား ဖမ်းဆီးရန် ဇိဖတောသို့ ချီတက်ကြသည်။ ရှောလုစိတ်တွင် မည်သို့ရောဂါဆိုးထလာပြန်သည်ကို တပ်အပ်မသိ။ သတင်းပေးနှစ်ယောက်၏စကားကြောင့် အမုန်းစိတ်တဖန် ပေါက်ဖွားရှင်သန်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (အခန်း ၂၄)။ သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်ဆိုးလှုံ့ဆော်မှုလည်း ဖြစ်နိုင်သည် (ငယ် ၁၉ကိုကြည့်)။

၂၆:၁၂ ဒါဝိဒ်က ရှောလု၏ တပ်စခန်းထဲသို့ သူလျှိုစေလွှတ်သည်။ သတင်းအတိအကျရရှိသောအခါ ဒါဝိဒ်သည် အဘိရှဲနှင့်အတူ ရှောလုအိပ်ယာသို့ ချဉ်းကပ်ကြသည်။ ဤအကြိမ်တွင်လည်း ဘုရားရှင်က အခွင့်အရေးကောင်းပေးသည်။ အဘိရှဲကမူ အိပ်ပျော်နေသော ရှောလုအား ထုသတ်ချင်သည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်က ခွင့်မပြု။ တားမြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှောလုသည် ဆိုးညစ်သော်လည်း ဘုရားသခင် ဘိသိက် ပေးထားသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က စီရင်ပါစေဟုဆိုသည်။ ရှောလုခေါင်းရင်းတွင် ထောင်ထားသောလှံနှင့် ရေဘူးကိုယူပြီး ထွက်လာကြသည်။

၂၆:၁၃၁၆ တပ်ပြင်သို့ ရောက်သောအခါ ဒါဝိဒ်သည် ရှောလု၏ သက်တော်စောင့်အာဗနာအား မိမိသခင်၏ လုံခြုံရေးကို သေချာစွာ မစောင့်ရကောင်းလားဟု အော်ဆဲသည်။ ဘုရင့်သက်တော်စောင့်ဖြစ်လျက် တာဝန်မကျေပြွန်ခြင်းသည် သေဒဏ်ထိုက်သည်။ ရှောလု၏လှံနှင့်ရေဘူးယူခြင်းသည် အသက်ကိုမသတ်ချင်၍ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်။

၂၆:၁၇၂၁ ဒါဝိဒ်က ရှောလုအား အဘယ်ကြောင့် သူ့ကို ခွေးလှေးရှာသကဲ့သို့လိုက်လံရှာဖွေ ရန်ပြုသနည်းဟု ဆိုသည်။ အကယ်၍ဘုရားသခင်ကစေခိုင်းခြင်းဖြစ်လျှင် သူ့အသက်အားယဇ်ပလ္လင်တွင် ပူဇော်ပါမည်။ အကယ်၍ လူ့တိုက်တွန်းချက်အကြံအစည်ဖြစ်လျှင် ထိုသူအား ကျိန်စာသင့်ကြပါစေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းရာအလုပ်၌ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဝတ်ပြုခြင်းမပြုနိုင်အောင် မောင်းထုတ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ အပိုဒ်ငယ်၁၉တွင် ပါရှိသည့် အခြားဘုရားကို ကိုးကွယ်စေခြင်း ဆိုသည်မှာ အပြုအမူဖြင့်မဟုတ်၊ အပြောဖြင့် ဒုစရိုက်ပြုမှားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်ကသူသည် ဘုရားသခင်မရှိသောအရပ်မှာ မသေ(ငယ်၂၀ NASB)ဟု ဆိုသည်။ ရှောလုသည် ပစ်မှတ်နောက် ကျည်ဆံလိုက်သကဲ့သို့ ဒါဝိဒ်နောက်သို့ သဲကြီးမဲကြီးလိုက်သည်။

၂၆:၂၁၂၅ ဒါဝိဒ်က သူ့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးကြောင်း ရှောလုသိရှိသွားသောအခါ နောင်တရမိပြန်သည်။ ဒါဝိဒ်သည် သူထင်မြင်သည်ထက် ဖြူစင်ဖြောင့်မတ် သဘောထားပြည့်ဝကြောင်း နားလည်သည်။ သူက ဒါဝိဒ်၏ အသက်ကို ရန်ရှာသော်လည်း ဒါဝိဒ်က သူ့အသက်ကို ချမ်းသာ   ခွင့်ပေးသည်။ ဒါဝိဒ်သည် ရှောလု၏အသက်အား သတ်နိုင်ခွင့်ကြုံသော်လည်း ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးထားသောသူ၏ အသက်ကို ဒုက္ခမပေး။ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား ဘုရားရှေ့၊ လူရှေ့တွင် သက်သေပြသည်။ ရှောလုကလည်း ဒါဝိဒ်အား ကောင်းကြီးပေးလိုက်သည်။ ငါ့သားဒါဝိဒ်၂၁ သင်သည် မင်္ဂလာရှိပါစေသော ဟု ဆိုသည်။ ရှောလုသည် မြို့သို့ ပြန်လာ၍ ဒါဝိဒ်သည်လည်း သူ့ခရီးသို့ဆက်သွားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။