ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၃

ကိလမြို့ကိုဒါဝိဒ်ကယ်တင်ခြင်း
1ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ကိလမြို့ကိုတိုက်၍ ကောက်နယ်တလင်းတို့ကို လုယူကြောင်းကို ဒါဝိဒ်သည် ကြားသောအခါ 2အကျွန်ုပ်သည် ထိုဖိလိတ္တိလူတို့ကို သွား၍ လုပ်ကြံရပါမည်လောဟု ထာဝရဘုရားအား မေးလျှောက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားက သွားလော့။ ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုလုပ်ကြံ၍ ကိလမြို့ကို ကယ်တင်လော့ဟု ဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူ၏။ 3ဒါဝိဒ်၏လူတို့ကလည်း၊ ငါတို့သည် ယုဒပြည်၌ပင် ကြောက်ကြ၏။ ထိုမျှမက ကိလမြို့သို့ရောက်၍ ဖိလိတ္တိဗိုလ်ခြေတို့နှင့် စစ်ပြိုင်သောအခါ သာ၍ ကြောက်စရာရှိပါသည်တကားဟု ဆိုကြ၏။ 4တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်သည် ထပ်၍ ထာဝရဘုရားအားမေးလျှောက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားက၊ ထ၍ ကိလမြို့သို့ သွားလော့။ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 5ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူတို့သည် ကိလမြို့သို့သွား၍ ဖိလိတ္တိလူတို့နှင့်တိုက်သဖြင့်၊ ထိုသူတို့၏ တိရစ္ဆာန်များကိုယူ၍ သူတို့ကို ကြီးစွာသော လုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့် သတ်ကြ၏။ ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည် ကိလမြို့ကို ကယ်တင်လေ၏။ 6အဟိမလက်၏သားအဗျာသာသည်၊ ဒါဝိဒ်ရှိရာကိလမြို့သို့ ပြေးလာသောအခါ သင်တိုင်းတော်ပါလျက် ရောက်လာသတည်း။
7ဒါဝိဒ်သည် ကိလမြို့သို့ရောက်ကြောင်းကို ရှောလုသည်ကြားလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုငါ့လက်သို့ အပ်တော်မူပြီ။ တံခါးနှင့် ကန့်လန့်ကျင်ရှိသော မြို့ထဲသို့ဝင်သဖြင့်၊ အချုပ်ခံလျက် နေရသည်ဟု ဆိုလျက်၊ 8ကိလမြို့သို့စစ်ချီ၍ ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့ကို ဝိုင်းထားခြင်းငှာ မိမိလူအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေ၏။ 9ရှောလုသည် မကောင်းသောအကြံနှင့် ကြိုးစားသည်ကို ဒါဝိဒ်သည်သိ၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အဗျာသာအား၊ သင်တိုင်းတော်ကို ယူခဲ့ပါဟုဆို၏။ 10ထိုအခါ ဒါဝိဒ်က၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ရှောလုသည် ကိလမြို့သို့လာ၍ ကိုယ်တော်၏ကျွန်အတွက်ဖျက်ဆီးမည်ဟု အကြံရှိသည်ကို ဆက်ဆက်ကြားပါ၏။ 11ကိလမြို့သားတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို သူ၏လက်၌အပ်ကြပါလိမ့်မည်လော။ ကိုယ်တော်၏ ကျွန်ကြားသည်အတိုင်း ရှောလုသည် လာပါလိမ့်မည်လော။ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်အား အမိန့်ရှိတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ဟု မေးလျှောက်သော်၊ ထာဝရဘုရားက၊ ရှောလုသည် လာလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 12တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်က၊ ကိလမြို့သားတို့သည် အကျွန်ုပ်နှင့် အကျွန်ုပ်၏လူတို့ကို ရှောလုလက်သို့ အပ်ကြလိမ့်မည်လောဟု မေးလျှောက်သော်၊ ထာဝရဘုရားက၊ အပ်ကြပါလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 13ထိုအခါ ဒါဝိဒ်သည် ခြောက်ရာခန့်ရှိသော မိမိလူတို့နှင့်ထ၍ ကိလမြို့မှ ထွက်ပြီးလျှင်၊ သွားနိုင်ရာအရပ်ရပ်သို့ သွားကြ၏။ ဒါဝိဒ်သည် ကိလမြို့မှ အလွတ်ပြေးကြောင်းကို ရှောလုသည်ကြား၍ ကိုယ်တိုင်မသွားဘဲနေ၏။
တောကြိုတောင်ကြားသို့ဒါဝိဒ်ရောက်ခြင်း
14ဒါဝိဒ်သည် ဇိဖတောင်အစရှိသော တောကြိုတောင်ကြားတို့၌ နေ၍၊ ရှောလုသည် နေ့တိုင်းရှာသော်လည်း သူ၏လက်၌ ဒါဝိဒ်ကို ဘုရားသခင်အပ်တော်မမူ။ 15တစ်ရံရောအခါ ဒါဝိဒ်သည် ဇိဖတောအုပ်၌ရှိ၍၊ သူ၏အသက်ကို သတ်မည်ဟု ရှောလုလာသည်ကို သိသောအခါ၊ 16ရှောလု၏သားယောနသန်သည် ထ၍ ဒါဝိဒ်ရှိရာတောအုပ်သို့ သွားပြီးလျှင်၊ ဘုရားသခင်၌ ခိုလှုံအားကြီးစေခြင်းငှာ ထောက်မလျက်၊ 17မစိုးရိမ်နှင့်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်အဘ ရှောလု၏လက်မှလွတ်၍ ဣသရေလရှင်ဘုရင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း သင့်အောက်မှာ အရာကြီးလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်မည်ကို ကျွန်ုပ်အဘရှောလုသိသည်ဟု ဆိုသဖြင့်၊ 18ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ကြပြီးမှ၊ ဒါဝိဒ်သည် တောအုပ်၌နေ၍ ယောနသန်သည် မိမိအိမ်သို့သွား၏။
19တစ်ဖန် ဇိဖသားတို့သည် ရှောလုရှိရာ ဂိဗာမြို့သို့လာ၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ကျွန်တော်တို့နေရာ ယေရှိမုန်မြို့တောင်ဘက်မှာ၊ ဟခိလတောကြိုတောင်ကြား၌ ပုန်းလျက်နေသည်ဖြစ်၍၊ 20အရှင်မင်းကြီးကြွချင်သော စိတ်အားကြီးသည်အတိုင်း ကြွတော်မူပါ။ ထိုသူကို အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့ အပ်သောအမှုသည် ကျွန်တော်တို့တာရှိပါစေဟု လျှောက်လျှင်၊ 21ရှောလုက၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူသောသူ ဖြစ်ပါစေသော။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုသနားကြပြီ။ 22ယခုသွား၍ ပြင်ဆင်ကြလော့။ သူပုန်းရှောင်၍ နေရာကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်သူ မြင်ပြီးသည်ကိုလည်းကောင်း စူးစမ်းကြလော့။ သူသည် အလွန်လိမ္မာသည်ကို ငါကြား၏။ 23ထိုကြောင့် သူပုန်းရှောင်ခိုလှုံရာ အရပ်ရပ်တို့ကို သေချာစွာကြည့်ရှုသိမှတ်ပြီးမှ၊ ငါ့ထံသို့ တစ်ဖန်လာကြလျှင်၊ သင်တို့နှင့် အတူငါလိုက်မည်။ သူသည် ထိုပြည်၌ရှိလျှင်၊ ယုဒအမျိုးသား အထောင်အသောင်းတို့တွင် ငါရှာ၍ထုတ်မည်ဟု မှာထားသည်အတိုင်း၊ 24သူတို့သည်ထ၍ ရှောလုအရင် ဇိဖတောသို့သွားကြ၏။ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူတို့သည် မောနတော၊ ယေရှိမုန်မြို့ တောင်ဘက်လွင်ပြင်၌ ရှိကြ၏။ 25ရှောလုသည်လည်း လူများနှင့်တကွ လာ၍ရှာသည်ကို ဒါဝိဒ်သည် ကြားပြန်လျှင်၊ ကျောက်ကြားမှထွက်သွား၍ မောနတော၌နေ၏။ ရှောလုကြားပြန်သော်၊ မောနတော၌ ဒါဝိဒ်ကိုလိုက်၍ ရှာ၏။ 26ရှောလုသည် တောင်တစ်ဖက်၌လည်းကောင်း၊ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူတို့သည် တစ်ဖက်၌လည်းကောင်း၊ သွားကြ၍ ရှောလုကိုကြောက်သဖြင့်၊ လွတ်အောင်ကြိုးစားစဉ်တွင်၊ ရှောလုနှင့် သူ၏လူတို့သည် ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့ကို ဝိုင်း၍ ဖမ်းမိလုကြပြီ။ 27ထိုအခါ တမန်ရောက်လာ၍၊ အလျင်အမြန် ကြွလာတော်မူပါ။ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ပြည်တော်ကို တိုက်လာကြပါပြီဟု ရှောလုအား ကြားလျှောက်သောကြောင့်၊ 28ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်ကိုလိုက်ရှာရာမှ ပြန်၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ရှိရာသို့ ချီသွားလေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ထိုအရပ်ကို သေလဟမ္မလေကုပ်အမည်ဖြင့် သမုတ်သတည်း။ 29ဒါဝိဒ်သည် ထိုအရပ်မှသွား၍ အင်္ဂေဒိမြို့နယ်၊ ခိုင်ခံ့သောအရပ်တို့၌ နေလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၃ (အနက်ဖွင့်)

(ကိလသားတို့ သစ္စာဖောက်ခြင်း (အခန်း ၂၃)

          ၂၃: ဖိလိတ္တိသားများက ကိလမြို့အား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြောင်း ဒါဝိဒ်ကြားသိသည်။ ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိတို့အား လိုက်လံ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းပြီး အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ချမ်းသာရာရစေသည်။

၂၃:၁၂ ကိလတွင် ဒါဝိဒ်ရောက်ရှိကြောင်း ရှောလုသတင်းရသောအခါ ထောင်ချောက်ဆင်သည်။ ဘုရားသခင်၏လူ ဒါဝိဒ်ကလည်း ဘုရားသခင်ကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ကိလအရေးခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ရှိပါစေ။ ဒါဝိဒ်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဗျာသအား ကပျာကသီဆင့်ခေါ်၍ ခုရိမ်နှင့်သုမိန်ယူဆောင်လာခိုင်းသည်။ ဘုရားသခင်အား မေးမြန်းလျှောက်ကြည့်သောအခါ ကိလသားများက ဒါဝိဒ်အား သစ္စာဖောက်၍ ရှောလုထံအပ်နှံကြမည်ဟုဆိုသည်။

၂၃:၁၃၁၈ သို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်တို့အဖွဲ့သည် ဟေဗြုန်၏အရှေ့တောင်ဘက် ဇိဖတောနက်ထဲသို့ ပြေးလွှားပုန်းခိုကြသည်။ ရန်သူများကလည်း ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်လာကြသည်။ ထိုသို့ လိုက်တမ်းပုန်းတမ်းကစားကြနေစဉ်တစ်နေ့သောအခါ ယောနသန်သည် ဒါဝိဒ်ရှိရာသို့ ရောက်သွားသည်။ ဒါဝိဒ်အား ပြေးဖက်ပြီး စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနှင့် ငါ့အဖေ၏လက်ချက်ဖြင့် မသေနိုင်။ တစ်နေ့ရှင်ဘုရင် ဖြစ်မည့်အကြောင်းနှင့် သူသည် ဒါဝိဒ်အောက်တွင် အမှုထမ်းဆောင်မည့်အကြောင်း ဖခင်ရှောလု သဘောပေါက်ပါသည်ဟု အားပေးနှစ်သိမ့်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း အမှုတော်ဆောင်များအား နှစ်သိမ့် အားပေးရမည်။ အသင်းတော်များသည်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၏ တိုက်ခိုက်မှု ခံနေကြရသည်။  အားငယ်နေသည့်အချိန်တွင် အားပေးစကားတစ်ခွန်း၏ တန်ခိုးသည် ကြီးမားလှပါသည်။ ယောနသန်သည် ဒါဝိဒ်အား ပုဂ္ဂိုလ်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားဖြင့် ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။  ဖခင်ရှောလုက မုန်းတီးသော်လည်း တစ်နေ့ ဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ် စိုးစံမည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ယောနသန်ကဲ့သို့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ရရှိခြင်းသည် အဖိုးတန်ရတနာပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဒါဝိဒ်နှင့် ခွဲခွာပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။၂၀

၂၃:၁၉၂၉ ဇိဖသားများကလည်း ဒါဝိဒ်ကို သစ္စာဖောက်ကြသည်။ ဒါဝိဒ်၏ သတင်းစကားအား ရှောလုထံသို့ ပေးပို့ကြသည်။ တစ်ချိန်က ကယ်တင်ရှင်အား အလွယ်တကူ မေ့လျှော့ရက်ကြသည်။ အနီးအနားသို့ ရှောလုရောက်ရှိလာကြောင့် အနံ့ရသောအခါ ဒါဝိဒ်သည် မောနတော သို့ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ရပြန်သည်။ ရှောလု၏ လူများနှင့် ဒေသခံဇိဖသားတို့က တောနင်းလိုက်ရှာကြသောကြောင့် ဒါဝိဒ်တို့အဖွဲ့အား ဝိုင်းလုမတက် ဖြစ်နေသည်။ ဣသရေလတို့၏ ရန်သူများသည် ဣသရေလတို့ မကြည်ညိုသောဘုရင်နှင့် သူတော်အချင်းချင်း သတင်းလွင့်လွင့်ပေါင်းဖက်နေကြပြီ။ အိုးပဲ့နှင့် စလောင်းရွဲ့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်နေကြပြီ။ ထိုအရပ်ကို သေလဟမ္မလေကုပ်ဟု နာမည်တွင်သည်။ ဒါဝိဒ်ကို အဖွဲ့သည် အင်္ဂေဒိအရပ်တွင် ပင်လယ်သေ အနောက်ဖက်ကမ်းသို့ မြေလျှိုးမိုးပျံသွားကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။