ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၂

ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း
1ဒါဝိဒ်သည် ထိုအရပ်မှပြေး၍ အဒုလံဥမင်သို့ ဘေးလွတ်လျက် ရောက်လေ၏။ သူ့အစ်ကိုများ၊ အဆွေအမျိုးများ အပေါင်းတို့သည် ကြားလျှင် သူ့ထံသို့သွားကြ၏။ 2အမှုရောက်သောသူ၊ ကြွေးတင်သောသူ၊ စိတ်ညစ်သောသူ အပေါင်းတို့သည်၊ သူ့ထံမှာစုဝေးကြ၍ လူလေးရာခန့်ရှိသဖြင့်၊ ဒါဝိဒ်သည် သူတို့ကိုအုပ်ရ၏။ 3ထိုအရပ်မှ မောဘပြည် မိဇပါမြို့သို့သွား၍၊ မောဘရှင်ဘုရင်အား၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်၌ အဘယ်သို့ပြုတော်မူမည်ကို ကျွန်တော်မသိဘဲနေစဉ်တွင်၊ ကျွန်တော်မိဘသည် ထွက်လာ၍ ကိုယ်တော်ထံ၌ နေရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်သဖြင့်၊ 4မောဘရှင်ဘုရင်ထံသို့ သွင်း၍၊ ဒါဝိဒ်သည် ခိုင်ခံ့သောဥမင်၌ နေသည်ကာလပတ်လုံး၊ မိဘတို့သည် မောဘရှင်ဘုရင်ထံမှာ နေကြ၏။ 5တစ်ဖန် ပရောဖက်ဂဒ်က၊ ခိုင်ခံ့သောဥမင်၌ မနေနှင့်။ ထွက်၍ ယုဒပြည်သို့သွားလော့ဟု ဒါဝိဒ်အား ဆိုသည်အတိုင်း ဒါဝိဒ်သွား၍ ဟာရက်တော၌နေ၏။
6ထိုအခါ ရှောလုသည် ဂိဗာမြို့၌ ကုန်းပေါ်တွင် သစ်ပင်အောက်မှာ လှံကိုကိုင်လျက်၊ ကျွန်အပေါင်းတို့သည် ခြံရံလျက်နေစဉ်တွင်၊ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူတို့သည်ပေါ်ကြောင်းကို ရှောလုကြား၍၊ 7အို ဗင်္ယာမိန် အမျိုးသားတို့၊ ယေရှဲ၏သားသည် လယ်များ၊ စပျစ်ဥယျာဉ်များကို သင်တို့ရှိသမျှ၌ ဝေပေးနိုင်သလော။ သင်တို့ရှိသမျှကို လူတစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်အရာ၌ ခန့်ထားနိုင်သလော။ 8ထိုသို့ ပြုနိုင်သောကြောင့် သင်တို့အပေါင်းသည် ငါ့တစ်ဖက်၌ သင်းဖွဲ့ကြသလော။ ငါ့သားသည် ယေရှဲ၏သားနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ကြောင်းကို တစ်ယောက်မျှမပြော။ ငါ့အတွက် တစ်ယောက်မျှ ဝမ်းမနည်း။ ငါ့ကျွန်သည် ယနေ့ ပြုသည်အတိုင်း၊ ငါ့ကို ချောင်းမြောင်းစေခြင်းငှာ၊ ငါ့သားနှိုးဆော်ကြောင်းကို တစ်ယောက်မျှမပြောဘဲ နေကြသည်တကားဟု အခြံအရံတို့အား ဆိုလေသော်၊ 9ရှောလု၏ကျွန်အုပ် ဧဒုံအမျိုးသား ဒေါဂက၊ ယေရှဲ၏သားသည် အဟိတုပ်၏သား အဟိမလက်ရှိရာ နောဗမြို့သို့ရောက်ကြောင်းကို ကျွန်တော်မြင်ပါ၏။ 10အဟိမလက်သည် ယေရှဲ၏သားအဖို့ ထာဝရဘုရားထံတော်၌ မေးမြန်း၍ စားစရိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဖိလိတ္တိလူ ဂေါလျတ်၏ဓားကိုလည်းကောင်းပေးပါ၏ဟု ကြားလျှောက်လျှင်၊ 11ရှင်ဘုရင်သည် အဟိတုပ်၏သား ယဇ်ပုရောဟိတ် အဟိမလက်နှင့် သူ၏အဆွေအမျိုးတည်းဟူသော နောဗမြို့၌နေသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍၊ သူတို့သည် အထံတော်သို့ ရောက်လာကြ၏။ 12ရှောလုကလည်း၊ အဟိတုပ်၏သားနားထောင်လော့ဟု ဆိုလျှင်၊ အဟိမလက်က အကျွန်ုပ်ရှိပါသည်သခင်ဟု လျှောက်၏။ 13ရှောလုကလည်း၊ သင်နှင့်ယေရှဲ၏သားသည် အဘယ်ကြောင့် ငါ့တစ်ဖက်၌ သင်းဖွဲ့ကြသနည်း။ သူသည် ယနေ့ပြုသည်အတိုင်း ငါ့ကိုပုန်ကန်စေခြင်းငှာ သင်သည် မုန့်နှင့်ဓားကိုပေး၍ သူ့အဖို့ ဘုရားသခင့်ထံတော်၌ မေးမြန်းပြီတကားဟု ဆိုသော်၊ 14အဟိမလက်က၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့တွင် ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ အဘယ်သူသည် သစ္စာရှိသနည်း။ သမက်တော် ဖြစ်ပါ၏။ စေခိုင်းတော်မူသောသူ၊ နန်းတော်၌ အသရေရှိသောသူ ဖြစ်ပါ၏။ 15ထိုကာလ၌ အကျွန်ုပ်သည် ဒါဝိဒ်အဖို့ ဘုရားသခင့်ထံတော်၌ မေးမြန်းစပြုသလော။ ထိုအမှု ဝေးပါစေသော။ ရှင်ဘုရင်သည် ကိုယ်တော်ကျွန်နှင့် ကျွန်တော်၏အဆွေအမျိုး တစ်စုံတစ်ယောက်၌မျှ အပြစ်တင်တော်မမူပါနှင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် ဤအမှုကို အကြီးအငယ်အားဖြင့်မျှ မသိပါဟု ရှင်ဘုရင်အား လျှောက်လေ၏။ 16ရှင်ဘုရင်က၊ အဟိမလက်၊ သင်နှင့် သင်၏အဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့သည် ဧကန်အမှန်အသေခံရမည်ဟုဆိုလျက်၊ 17ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဒါဝိဒ်ဘက်မှာနေ၍၊ သူပြေးကြောင်းကို သိသော်လည်း ငါ့အားမကြားမပြောသောကြောင့်၊ သူတို့ကို လှည့်၍သတ်ကြဟု ခြံရံလျက်ရှိသော ခြေသည်တို့အား အမိန့်တော်ရှိသော်လည်း၊ ရှင်ဘုရင်၏ ကျွန်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို မလုပ်ကြံဘဲနေကြ၏။ 18တစ်ဖန် ရှင်ဘုရင်က၊ သင်သည်လှည့်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို လုပ်ကြံတော့ဟု ဒေါဂအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဧဒုံအမျိုးသားဒေါဂသည် လှည့်၍ ပိတ်သင်တိုင်းကိုဝတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်ရှစ်ဆယ့်ငါးပါးတို့ကို လုပ်ကြံသဖြင့် ထိုနေ့၌ သတ်လေ၏။ 19ယဇ်ပုရောဟိတ်ပိုင်သော နောဗမြို့ကိုလည်း တိုက်၍ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ သူငယ်၊ နို့စို့မှစ၍ နွား၊ မြည်း၊ သိုးတို့ကို ဓားနှင့်လုပ်ကြံလေ၏။ 20အဟိတုပ်၏ သားဖြစ်သော အဟိမလက်၏သားတို့တွင်၊ အဗျာသာအမည်ရှိသော သူတစ်ယောက်သည် လွတ်၍ ဒါဝိဒ်ရှိရာသို့ ပြေးလေ၏။ 21ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို ရှောလုသတ်ကြောင်းကို၊ အဗျာသာသည် ဒါဝိဒ်အားကြားပြောသောအခါ၊ 22ဒါဝိဒ်က၊ ဧဒုံအမျိုးသားဒေါဂသည် ရှောလုအားပြောမည်ဟု သူ့ကိုတွေ့သောနေ့၌ ငါရိပ်မိ၏။ ငါသည် သင်၏ အဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့ကို သေစေခြင်းငှာပြုမိပါပြီတကား။ 23ငါနှင့် အတူနေပါလော့။ မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါ့အသက်ကို ရှာသောသူသည် သင့်အသက်ကိုရှာ၏။ ငါနှင့်အတူနေလျှင် ဘေးလွတ်ပါလိမ့်မည်ဟု အဗျာသာအား ပြောဆို၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဒါဝိဒ်လွတ်မြောက်သွားသဖြင့်ရှောလုက ယဇ်ပုရောဟိတ်များ သတ်ဖြတ်ခြင်း (အခန်း ၂၂)

          ၂၂: ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိပြည်မှ ပြန်လာ၍ ယုဒနယ်စပ်အဒုလံကျောက်ဆောင်များအကြား၌ ပုန်းခိုသည်။ ဗက်သလင်အနောက်တောင်ဘက်တွင် ရှိသည်။ ဒါဝိဒ်ထံတွင် အကြွေးမဆပ်နိုင်သူ၊ အမှုရင်ဆိုင်နေသူ၊ စိတ်ညစ်သူများလာရောက်စုစည်းလာကြရာ လူပေါင်း ၄၀၀ခန့်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် ဒါဝိဒ်သည် လူရာမဝင်သူများခိုလှုံရာ ယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်သည်။ လတ်တလောတွင် လူလေးရာရှိရာမှ မကြာသောကာလတွင် ခြောက်ရာထိ တိုးပွားလာကြသည်။ လောကသားများ အမြင်တွင် ထိုသူများသည် ဆန်ကုန်မြေလေးများဖြစ်ကြသော်လည်း ဒါဝိဒ်လက်ထဲသို့ ရောက်သောအခါ ဝိညာဉ်ရေးရာသူရဲကောင်း ဖြစ်သွားကြသည် (၂ရာ ၂၃)။

၂၂: ဒါဝိဒ်၏ မိဘများကလည်း လာရောက်ပူးပေါင်းသည်။ ဒါဝိဒ်ပြေးလွှားပုန်းအောင်းနေစဉ် ကူညီချင်ကြသည်။ မောဘပြည်သို့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပြုရာတွင်လည်း အဆင်ပြေသည်။ ဒါဝိဒ်၏ ဘိုးဘေးသည် မောဘအမျိုး ရုသမှဆင်းသက်လာသည် (ရု၄:၁၇)။ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများအား မျက်စိမှောက်မှား ကိုးစားခဲ့သည်။ (ယုဒပုံပြင်တွင်မူ မောဘလူများက ဒါဝိဒ်မိဘများကို ကွပ်မျက်ကြသည်ဟု ဆိုကြသည်)။ ပရောဖက်ဂါသ၏ ပရောဖက်ပြုချက်အရဒါဝိဒ်သည် ထိုအဒုလံအရပ်မှ ဟာရက်သစ်တော၊ ဝါးတောသို့ ရွှေ့ပြောင်းခိုအောင်းသည်။

၂၂: ဗင်္ယာမိန်လူမျိုးပိုင်နက် ဂိဗာအရပ်တွင် ရှောလုသည် ဗင်္ယာမိန်ရပ်သူရွာသားများနှင့် တပည့်ကျေးကျွန်များအား စုရုံး၍ ကြိမ်းမောင်းသည်။ သူပြုသကဲ့သို့ ဒါဝိဒ်က ရပ်သူရွာသားများအား ကောင်းကျိုးပြုသဘော။ ချမ်းသာပေးသဘော။ တစ်ခုမှမပြုပါဘဲလျက် အဘယ်ကြောင့်  ဒါဝိဒ်ဘက်တွင် ရပ်တည်ကြသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဒါဝိဒ်ကို ဖုံးကွယ်၍ ကာကွယ်ကြသနည်း။ သူမွေးသောသားယောနသန်မှ စ၍ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက သူ့ဘက်တွင် အဘယ်ကြောင့် မရပ်တည်ကြသနည်းဟု ကြိမ်းမောင်းသည်။

၂၂:၁၅ ဧဒုံအမျိုးဒေါဂသည် မျက်နှာလိုမျက်နှာရဖြင့် ရှောလုထံမှ အခွင့်အရေးနှိုက်ယူသည်။ အဟိမလက် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးက ဒါဝိဒ်အား အကွယ်အကာပေး၊ ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ကြောင်း တိုင်တန်းလိုက်သည်။ ရှောလုမင်းသည် ထိုသတင်းစကားကြားလျှင် အနာပေါ်ဒုတ်ကျခံရသဖြင့် ထိုယဇ်ပုရောဟိတ် မိသားစုအား ချက်ချင်းဖမ်းဆီးခိုင်းလိုက်သည်။ အဟိမလက်ယဇ်ပုရောဟိတ်က ဒါဝိဒ်လာရောက်ခြင်းသည် ရှောလုမင်းအမှုအရာဆောင်ရွက်ခြင်း အောက်မေ့၍ ကျွေးမွေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ဤတစ်ကြိမ်တည်း တစ်ခါတည်းမကပါဟု ထောက်ပြသည်။ ဒါဝိဒ်သည် ဘုရင်အား ဆန့်ကျင် ထောင်လွှားသည့် သူပုန်ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲသည်။ အဟိမလက်သည် ဇာတ်လမ်းစုံမသိသဖြင့် အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေသည်။

၂၂:၁၆၁၉ ရှောလု၏ဇာတိရုပ်သည် ဖုံးမရဖိမရအောင် ပေါ်လွင်နေသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များကို ကွပ်မျက်ခိုင်းသော်လည်း မင်းမှုထမ်းများက မနာခံငြင်းဆန်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အလိုတော်ရိဒေါဂအား စေခိုင်း၍ ပုရောဟိတ်(၈၅)ပါးအား အတုံးအရုန်းခုတ်လှဲသတ်ပစ်သည်။ ထိုမျှနှင့် ကျေနပ်တင်းတိမ်ခြင်းမရှိသေး။ အဟိမလက်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ ဇာတိနောဗမြို့ကိုလည်း တိုက်ခိုက်စီးနင်း၍ တွေ့မရှောင် သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံး လက်ရမ်းသတ်ဖြတ်ကြသည်။

၂၂:၂၀၁၃ အဟိမလက်၏ သားများအနက် အဗျာသသည် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်၍ ထိုသတင်းဆိုးအား ဒါဝိဒ်ထံသို့ သွားရောက်သတင်းပို့သည်။ အဗျာသသည်လည်း ရှောလမုန်နန်းတက်သည့်တိုင်အောင် ထိုအချိန်မှစ၍ ဒါဝိဒ်တစ်သက် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး ထမ်းဆောင်သည် (၃ရာ ၂:၂၇)။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ထိုသို့အတုံးအရုံး သေကြခြင်းသည် ဒါဝိဒ်က ယဇ်ပုရောဟိတ်အဟိမလက် တွေ့ဆုံခြင်း ပယောဂမကင်းဘူးဟု ဒါဝိဒ်ဝန်ခံခဲ့သည် (ငယ်၂၂)။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ပရောဖက်ဧလိမိသားစုအပေါ် အပြစ်စီရင်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည် (၂:၃၁-၃၆၊၃:၁၁-၁၄)။ သို့သော် အဓိကတရားခံမှာ ရှောလု၏ ရက်စက်မှုဖြစ်သည်။

ပရောဖက်ဂါသ၊ ပရောဖက်အဗျာသနှင့် ဒါဝိဒ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ကြသည်။ ရန်သူများအား ခြေဖဝါးအောက်သို့ ရောက်သည့်အချိန်ထိ အချိန်ပေးစောင့်ဆိုင်းနေကြရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။