ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၉

ဒါဝိဒ်အားရှောလုညှဥ်းဆဲခြင်း
1ထိုကြောင့် ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်ကိုသတ်စေခြင်းငှာ၊ သားတော်ယောနသန်နှင့် မိမိကျွန်အပေါင်းတို့ကို မှာထားလေ၏။ 2သားတော် ယောနသန်သည် ဒါဝိဒ်ကိုအလွန်ချစ်၍၊ ငါ့အဘရှောလုသည် သင့်ကိုသတ်ခြင်းငှာ ရှာကြံ၏။ သို့ဖြစ်၍ နံနက်တိုင်အောင် ကိုယ်ကိုသတိပြုသဖြင့် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ပုန်းရှောင်၍ နေပါလော့။ 3ငါထွက်၍ သင်ရှိရာတော၌ ငါ့အဘထံခစားလျက်၊ သင့်အမှု၌ စကားပြောမည်။ တွေ့မြင်သမျှကို သင့်အား ငါပြန်ကြားမည်ဟု ဒါဝိဒ်အားပြောဆို၏။ 4ယောနသန်သည် အဘရှောလုထံ၌၊ ဒါဝိဒ်ဘက်မှာပြော၍၊ ရှင်ဘုရင်သည် ကျွန်တော်ဒါဝိဒ်ကို မပြစ်မှားပါစေနှင့်။ သူသည် ကိုယ်တော်ကို မပြစ်မှားပါ။ ကိုယ်တော်၌ အလွန်ကျေးဇူးပြုပါပြီ။ 5မိမိအသက်ကို မနှမြောဘဲ ဖိလိတ္တိလူကိုသတ်၍ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုး တစ်မျိုးလုံးအဖို့ ကြီးစွာသော ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို ပြုတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည်မြင်၍ ဝမ်းမြောက်ပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ အကြောင်းမရှိဘဲ ဒါဝိဒ်ကိုသတ်သဖြင့် အဘယ်ကြောင့် အပြစ်မရှိသောသူ၏ အသက်ကို သတ်သောအပြစ် သင့်ရောက်စေချင်ပါသနည်းဟု အဘရှောလုအားဆိုသော်၊ 6ရှောလုသည် ယောနသန်၏စကားကိုနားထောင်၍၊ ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သူသည် အသေမခံရဟု ကျိန်ဆိုလေ၏။ 7ယောနသန်သည် ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်၍ အကြောင်းအရာ၊ အလုံးစုံတို့ကိုပြောပြီးမှ၊ ရှောလုထံသို့သွင်းပြန်၍ အထံတော်၌ အရင်နေသကဲ့သို့ နေရ၏။
8တစ်ဖန် စစ်မှုပေါ်ပြန်သောအခါ၊ ဒါဝိဒ်ထွက်၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုတိုက်လျက်၊ ကြီးစွာသော လုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့် သတ်၍ သူတို့သည်ပြေးကြ၏။ 9ရှောလုသည် လှံတိုကိုကိုင်၍ နန်းတော်၌ထိုင်စဉ်တွင်၊ ထာဝရဘုရားထံတော်မှ ဆိုးသောဝိညာဉ်သက်ရောက်၍၊ ဒါဝိဒ်သည် စောင်းတီးလျက်နေသောအခါ၊ 10သူ့ကို လှံတိုနှင့် ထရံနားမှာထိုးစမ်းသော်လည်း၊ အထံတော်မှ ရှောင်ပြေးသဖြင့် လှံတိုသည် ထရံကိုစူးလျက်နေ၏။ ဒါဝိဒ်သည် ပြေး၍ ထိုည၌လွတ်ရ၏။ 11ရှောလုသည် သူ့ကိုစောင့်၍ နံနက်ချိန်၌ သတ်စေခြင်းငှာ သူ့အိမ်သို့လူကိုစေလွှတ်၏။ ဒါဝိဒ်မယား မိခါလက၊ သင်သည် ယနေ့ညမှာ ကိုယ်အသက်ကို မကယ်မလျှင်၊ နက်ဖြန်နေ့၌ အသေခံရလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်၊ 12ဒါဝိဒ်ကို ပြတင်းပေါက်မှလျှော့ချ၍ သူသည် အလွတ်ထွက်ပြေးလေ၏။ 13မိခါလသည်လည်း၊ တေရပ်ရုပ်တုကိုယူ၍ ခုတင်ပေါ်မှာ ထားပြီးလျှင်၊ ဆိတ်မွေးဖြင့်ရက်သော ကုလားကာနှင့် ခေါင်းရင်းရှေ့၌ကာ၍ စောင်နှင့်ခြုံလေ၏။ 14ဒါဝိဒ်ကို ဖမ်းဆီးစေခြင်းငှာ ရှောလုစေလွှတ်သောလုလင်ရောက်သောအခါ၊ ဒါဝိဒ်နာ၍ နေပါသည်ဟု မယားပြောဆို၏။ 15ရှောလုကလည်း၊ သူ့ကို ငါသတ်မည်အကြောင်း ခုတင်နှင့်တကွ ဆောင်ခဲ့ကြဟု ဒါဝိဒ်ကို အကြည့်အရှုစေလွှတ်၍၊ 16တမန်တို့သည် ဝင်ကြသောအခါ ဆိတ်မွေးဖြင့် ရက်သောကုလားကာနှင့် ခေါင်းရင်းရှေ့၌ ကာလျက်၊ ခုတင်ပေါ်မှာ တေရပ်ရုပ်တု ရှိပါသည်တကား။ 17ရှောလုကလည်း ငါ့ကိုလှည့်စား၍ အဘယ်ကြောင့် ရန်သူကို လွှတ်လိုက်သနည်း။ ယခုလွတ်အောင် ပြေးပါပြီတကားဟု မိခါလအားပြောဆိုလျှင်၊ မိခါလက ငါသွားမည်။ သို့မဟုတ် သင့်ကိုငါသတ်မည်ဟု သူပြောပါသည်ဟု ရှောလုအား ပြန်လျှောက်လေ၏။
18ထိုသို့ ဒါဝိဒ်ပြေး၍ ရှောလုလက်မှလွတ်သဖြင့်၊ ရှမွေလရှိရာ ရာမမြို့သို့ရောက်လေ၏။ ရှောလု ပြုလေသမျှတို့ကို ပြန်ကြားပြီးမှ၊ ရှမွေလသည်သွား၍ နာယုတ်ရွာမှာနေ၏။ 19ဒါဝိဒ်သည် ရာမမြို့နယ်၊ နာယုတ်ရွာမှာရှိကြောင်းကို ရှောလုသည်ကြား၍၊ 20ဒါဝိဒ်ကို ဖမ်းဆီးစေခြင်းငှာ စေလွှတ်ပြန်၏။ ပရောဖက်အပေါင်းအသင်းတို့သည် ပရောဖက်ပြုလျက်၊ ရှမွေလစီရင်လျက်နေသည်ကို တမန်တို့သည် တွေ့မြင်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ရှောလု၏ တမန်တော်တို့အပေါ်မှာ သက်ရောက်၍၊ သူတို့သည်လည်း ပရောဖက်ပြုရကြ၏။ 21ထိုသတင်းကို ရှောလုသည်ကြားလျှင် အခြားသောသူတို့ကို စေလွှတ်၍၊ သူတို့သည်လည်း ပရောဖက်ပြုရကြ၏။ တတိယအကြိမ် ရှောလုသည်စေလွှတ်၍၊ ထိုအတူပြုရကြ၏။ 22ထိုအခါ ကိုယ်တိုင်ရာမမြို့သို့သွား၍၊ စေခုရွာ၌ရှိသော ရေတွင်းကြီးသို့ရောက်သော်၊ ရှမွေလနှင့် ဒါဝိဒ်တို့သည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု မေးလျှင်၊ ရာမမြို့နယ်၊ နာယုတ်ရွာမှာရှိပါသည်ဟု ကြားလျှောက်လေသော်၊ 23ထိုအရပ်သို့သွား၍၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သူ့အပေါ်မှာသက်ရောက်သဖြင့်၊ နာယုတ်ရွာတိုင်အောင် ပရောဖက်ပြုလျက် သွားလေ၏။ 24အဝတ်တော်ကိုလည်း ချွတ်၍၊ ရှမွေလရှေ့မှာ ထိုအတူပရောဖက်ပြုလျက်၊ အဝတ်မပါဘဲ တစ်နေ့နှင့် တစ်ည လဲလျက်နေ၏။ ထိုကြောင့် ရှောလုသည်လည်း ပရောဖက်တို့၌ပါသလောဟု ဆိုလေ့ရှိကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၉ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလုထံမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်း (အခန်း ၁၉ – ၂၆)

၁။ ယောနသန်၏သံယောဇဉ်သစ္စာ (အခန်း ၁၉၊၂၀)

          ၁၉: ဖခင် ရှောလုက ဒါဝိဒ်အား အမှန်တကယ် သေစေလိုကြောင်း ယောနသန်သိရှိသောအခါ ဒါဝိဒ်အား တောတောင်ထဲတွင် ပုန်းအောင်းရန် အကြံပြုသည်။ ရှောလုထံမှ ကြားသမျှသော သတင်းစကားများကို အမြဲလာရောက်သတင်းပေးမည်ဆိုသည်။ တစ်ဖက်တွင် ဖခင်ရှောလုကိုလည်း ဒါဝိဒ်၏ ရဲစွမ်းသတ္တိပြည့်စုံပုံ၊ သစ္စာရှိပုံ၊ ဣသရေလလူမျိုးအတွက် စစ်ပွဲဆင်နွှဲအောင်မြင်ပုံတို့ ထောက်ပြသည်။ သို့ဖြင့် ရှောလုသည် ခဏတစ်ဖြုတ် စိတ်ကြည်လင် အမြင်ဖြူစင်၍ ဒါဝိဒ်အား နန်းတော်သို့ ပြန်ခေါ်စေပြန်သည်။

၁၉:၁၀ စစ်ပွဲအောင်မြင်၍ ရှောလုနန်းတော်ထဲတွင် အောင်ပွဲခံနေကြစဉ် ဒါဝိဒ်သည် စောင်းတီးလျက် ကခုန်နေသည်။ ထိုအခိုက်တွင် ရှောလုထံသို့ ဝိညာဉ်ဆိုးကပ်၍ စိတ်ဖောက်ပြန်သဖြင့် ကိုင်ထားသော လှံတံဖြင့် ဒါဝိဒ်အား အုပ်နံရံ၌ ကပ်စိုက်နေအောင် ထိုးလိုက်သည်။ သို့သော်မထိ။ ဒါဝိဒ်လွတ်သွားသည်။ ဤအကြိမ်သည် တတိယမြောက်လှံထိုးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၉:၁၁၁၇ ထိုနေ့ညတွင်ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်အား သတ်ပစ်ရန်ကြံစည်သည်။ ထိုစကားကို        ဒါဝိဒ်၏ချစ်ဇနီးမိခါလက ကြားသိသည်။ သို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်အားညဉ့်အချိန်တွင် ပြတင်းပေါက်မှ လွှတ်၍ ထွက်ပြေးစေပြီး၊ တေရရုပ်တုကို ဒါဝိဒ်၏ ခုတင်ပေါ်တွင် စောင်ခြုံအိပ်စေသည်။ (ထိုရုပ်တုသည် မိခါလ၏ ကိုယ်ပိုင်ရုပ်တုဖြစ်ပေမည်။ ဒါဝိဒ်သည် ရုပ်ဝါဒီမဟုတ်)။ ရှောလု၏      တပည့်များက ဒါဝိဒ်အား သွားရောက် ဖမ်းဆီးသောအခါ မတွေ့ကြတော့ပါ။

ဒါဝိဒ်နောက်သို့ရှောလုလိုက်သတ်ပုံ

၁။        ဂိဗာမှ ရှမွေလရှိရာ ရာမသို့ ဒါဝိဒ်ထွက်ပြေးခြင်း (၁၉:၁၈)

၂။         နောဗသို့ ဒါဝိဒ်သွားခြင်း (၂၁:၁-၉)

၃။        ဂါသသို့ဆက်သွားခြင်း (၂၁:၁၀)

၄။        ဖိလိတ္တိမှ အဒုလံသို့ (၂၂:၁)

၅။        မောဘသို့မိသားစုလုံခြုံစွာခေါ်ဆောင်ခြင်း (၂၂:၃)

၆။        မောဘပြည်တွင် (၂၂:၄)

၇။        ဟာရက်တောသို့ (၂၂:၅)

၈။        ဒါဝိဒ်ကဖိလိတ္တိလူတို့ကို တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းပြီး ကိလမြို့ကိုကယ်တင်ခြင်း (၂၃:၅)

၉။        ဇိဖတောကြိုတောင်ကြား၌ ပုန်းအောင်းခြင်း (၂၃:၁၄)

၁၀။      မောနတောလွင်ပြင်တွင် (၂၃:၂၄)

၁၁။      အင်္ဂေဒိတောတွင် (၂၃:၂၉)

၁၂။      ရှောလု၏ အသက်ချမ်းသာပေးပြီး မောဘသို့ပြန်လာခြင်း (၂၄:၂၂)

၁၃။      ကရမေလတောင်သို့ ပုန်းခိုခြင်း၊ အဘိဂဲလနှင့်လက်ထက်ခြင်း (အခန်း ၂၅)

၁၄။      ရှောလုအသက်ဒုတိယအကြိမ်ချမ်းသာပေးခြင်း၊ ဂဒ်သို့ပြန်လာခြင်း (၂၆:၁-၂၇:၂)

၁၅။      ဖိလိတ္တိအာခတ်မင်းက ဒါဝိဒ်အား ဇိကလတ်မြို့ပေးသနားခြင်း (အခန်း ၂၇)

၁၆။      အာဖက်တွင် ဖိလိတ္တိလူတို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်း (၂၉:၁-၃)

၁၇။      ဇိကလတ်ကို သိမ်းပိုက်သူများနောက်သို့ လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်း (အခန်း ၃၀)

၁၈။      ရှောလုကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဟေဗြုန်သို့ ပြန်လာ၍ နန်းတက်ခြင်း (၂ရာ ၁၊၂)

၁၉:၁၈၂၃ သေကံမရောက်သက်မပျောက် ဒါဝိဒ်သည် ရာမမြို့သို့ ထွက်ပြေး၍ ရှမွေလနှင့် တွေ့ဆုံသည်။ ဘုရားသခင်၏ လူများဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်အောင် ဘုရားသခင်က အချိန်မီ တားဆီးကွယ်ကာပေးသည်။ ရှောလုက သုံးသုတ်တိုင်အောင် ဒါဝိဒ်အား ဖမ်းဆီးရန် လူအုပ်စေလွှတ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ပူးကပ်သက်ဝင်သဖြင့် ထိုလူအားလုံးသည်လည်း ဒါဝိဒ်အား ရန်မပြုကြသည့်အပြင် ပရောဖက်များဖြစ်သွားကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်  ရှောလုကိုယ်တိုင် ဒါဝိဒ်နှင့် ရှမွေလရှိရာ ရာမနယ် နာယုတ်ရွာသို့ ချီတက်သည်။ ရှောလုကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်က ဖမ်းချုပ်ထားသဖြင့် ယခင်လွှတ်လိုက်သော သူ့လူများကဲ့သို့ ဖြစ်သွားဦးသည်။

၁၉:၂၄ ထိုရပ်သူရွာသားများက ကျားသားမိုးကြိုး ရှောလုပရောဖက်အဖြစ်ဆိုးဟု ပြောစမှတ်ပြုလာကြပြန်သည်(၁၀:၁၁-၁၂)။ ရှောလု၏ အပြုအမူသည် နားမလည်နိုင်အောင် ပြောင်းလဲသွားသည်။ အဝတ်မပါဘဲဆိုသည်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးဟု ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ဘုရင်ဝတ်ရုံ အဆာင်အယောင်ချွတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တနေ့လုံးတညဉ့်လုံး မြေပေါ်တွင် လဲနေသဖြင့် ဒါဝိဒ်လည်း လွတ်မြောက်ရသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၄နှင့် ၁၅:၃၄-၃၅ တွင်ပါရှိသည်။ “ရှမွေလသည် ရှောလုအား နောက်တဖန် မမြင်လို” ဟူသော စကားနှင့် ဝိဝါဒကွဲပြားစရာမဟုတ်ပါ။ ရှောလုပရောဖက်ပြုခြင်းသည် မမျှော်လင့်သော မတော်တဆမှုဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။