ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၈

1ထိုသို့လျှောက်ပြီးသည်နောက်၊ ရှောလု၏သား ယောနသန် စိတ်နှလုံးသည် ဒါဝိဒ်စိတ်နှလုံးနှင့် စွဲကပ်လျက်ရှိ၍ ဒါဝိဒ်ကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လေ၏။ 2ထိုနေ့၌ ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်ကိုသိမ်းဆည်း၍ သူ့အဘ၏အိမ်သို့ နောက်တစ်ဖန် သွားနေရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မမူ။ 3ယောနသန်သည်လည်း၊ ဒါဝိဒ်ကို ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်သောကြောင့် သူနှင့်အတူ မိတ်သဟာယဖွဲ့ပြီးလျှင်၊ 4မိမိဝတ်သောဝတ်လုံကို ချွတ်၍ မိမိအဝတ်တန်ဆာများနှင့် ဓား၊ လေး၊ ခါးစည်းတို့ကိုပင် ဒါဝိဒ်အားပေးလေ၏။ 5ဒါဝိဒ်သည် ရှောလုစေခိုင်းသမျှကို သွား၍ သတိပညာနှင့်ပြုမူသောကြောင့်၊ စစ်သူရဲအုပ်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူသဖြင့်၊ ဒါဝိဒ်သည် ကျွန်တော်မျိုးမှစ၍ လူအပေါင်းတို့တွင် မျက်နှာရ၏။
ရှောလု၏မနာလိုမှု
6ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိလူကိုသတ်ပြီးမှ ပြန်လာ၍၊ ရောက်လေရာရာ၌ မိန်းမများတို့သည် ရှောလုမင်းကြီးကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့် သီချင်းဆိုလျက်၊ ကလျက်၊ ပတ်သာအစရှိသည်တို့ကို တီးလျက်၊ ဣသရေလမြို့ရွာများထဲက ထွက်လာသဖြင့်၊ 7ရှောလု အထောင်ထောင်၊ ဒါဝိဒ်အသောင်းသောင်း သတ်လေစွတကားဟု အလှည့်လှည့် သီချင်းဆိုကြ၏။ 8ရှောလုက၊ သူတို့သည် ဒါဝိဒ်အား အသောင်းသောင်း၊ ငါ့အား အထောင်ထောင်သာပေးကြပြီ။ နိုင်ငံတော်မှတစ်ပါး အဘယ်အရာကို ပေးနိုင်သေးသနည်းဟု အလွန်အမျက်ထွက်၍ ထိုစကားကြောင့် စိတ်ပျက်လေ၏။ 9ထိုနေ့မှစ၍ ဒါဝိဒ်ကို အစဉ်ချောင်းမြောင်းလျက်နေ၏။ 10နက်ဖြန်နေ့ ထာဝရဘုရားထံတော်က၊ ဆိုးသောဝိညာဉ်သည် ရှောလုအပေါ်မှာ ရောက်သဖြင့်၊ ရှောလုသည် နန်းတော်အလယ်၌ ပရောဖက်ပြုသောကြောင့်၊ ဒါဝိဒ်သည် အရင်ကဲ့သို့ စောင်းတီးလေ၏။ ရှောလုသည် လှံတိုကိုကိုင်လျက် ရှိ၍၊ 11ဒါဝိဒ်ကို ထရံနားမှာထိုးမည်ဟု အကြံရှိသည်အတိုင်း လှံတိုကိုထိုးပစ်သော်လည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် အထံတော်မှ နှစ်ကြိမ်ရှောင်လွှဲလေ၏။ 12ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် ရှောလုထံမှထွက်၍ ဒါဝိဒ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူသောကြောင့်၊ ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်၊ 13အထံတော်မှရွှေ့၍ လူတစ်ထောင်အုပ်အရာကို ပေး၏။ ဒါဝိဒ်သည် လူများရှေ့၌ ထွက်ဝင်ရ၏။ 14ဒါဝိဒ်သည် အရာရာ၌ သတိပညာနှင့်ပြုမူ၍ သူနှင့်အတူ ထာဝရဘုရားရှိတော်မူ၏၊ 15ထိုသို့ အလွန်သတိပညာနှင့် ပြုမူသည်ကို ရှောလုသည်မြင်လျှင် သာ၍ကြောက်ရွံ့လေ၏။ 16ဣသရေလအမျိုး၊ ယုဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ကို ချစ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့ရှေ့၌ ဒါဝိဒ်သည် ထွက်ဝင်တတ်၏။
မိခါလနှင့် ဒါဝိဒ်ထိမ်းမြားခြင်း
17တစ်ဖန် ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်၍ ငါ့သမီးကြီး မေရပ်ကို သင့်အားငါပေးစားမည်။ သင်သည် ငါ့အဖို့ ရဲရင့်၍ ထာဝရဘုရားအဖို့ စစ်တိုက်ခြင်းကိုသာပြုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့လက်သည် သူ့အပေါ်သို့ မရောက်စေနှင့်။ ဖိလိတ္တိလူတို့လက်သည် ရောက်ပါစေသောဟု ရှောလုအကြံရှိ၏။ 18ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ကျွန်တော်သည် ရှင်ဘုရင်၏သမက်တော်ဖြစ်ရပါမည်အကြောင်း အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်ပါသနည်း။ ကျွန်တော်အသက်နှင့် ကျွန်တော် အဆွေအမျိုးသည်၊ ဣသရေလနိုင်ငံ၌ အဘယ်သို့ မြတ်ပါသနည်းဟု ရှောလုအား လျှောက်၏။ 19သို့ရာတွင်၊ ရှောလု၏သမီး မေရပ်ကို ဒါဝိဒ်အား ပေးစားရသောအချိန်ရောက်သောအခါ၊ မေဟောလသိအမျိုး အဒြေလအား ပေးစားလေ၏။
20တစ်ဖန် ရှောလုသမီးမိခါလသည် ဒါဝိဒ်ကိုချစ်၏။ ထိုအကြောင်းကို လျှောက်သောအခါ၊ ရှောလုသည် အားရလျက်၊ 21ငါ့သမီးသည် ဒါဝိဒ်ကိုကျော့မိ၍ ဖိလိတ္တိလူတို့လက်သို့ ရောက်စေခြင်းငှာ ပေးစားမည်ဟု အကြံရှိ၏။ 22နန်းတော်သားအချို့ကို ခေါ်၍၊ သင်တို့သည် ဒါဝိဒ်နှင့် တိတ်ဆိတ်စွာ စကားပြောရမည်မှာ၊ ရှင်ဘုရင်သည် သင့်ကိုစုံမက်၍၊ ရှင်ဘုရင်၏ ကျွန်အပေါင်းတို့သည်လည်း ချစ်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ရှင်ဘုရင်၏သမက်တော် ဖြစ်ကောင်းပါ၏ဟု မှာထားသည်အတိုင်း၊ 23ရှောလု၏ ကျွန်တို့သည် ဒါဝိဒ်အားပြောကြ၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် အသရေမရှိသော ဆင်းရဲသားဖြစ်လျက်နှင့် ရှင်ဘုရင်၏ သမက်တော်လုပ်ရသောအမှုသည် သာမညအမှု ထင်သလောဟု ပြောဆို၏။ 24ရှောလုကျွန်တို့ကလည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ဤသို့ပြောဆိုပါသည်ဟု လျှောက်လျှင်၊ 25သင်တို့သည် တစ်ဖန်ပြောရမည်မှာ၊ ရှင်ဘုရင်သည် ရန်သူတို့၌ စိတ်တော်ပြေမည်အကြောင်း၊ ဖိလိတ္တိလူတို့၏ အရေဖျားတစ်ရာမှတစ်ပါး အခြားသောလက်ဖွဲ့ရာကို အလိုတော်မရှိဟု မှာထား၏။ သို့ရာတွင် ဒါဝိဒ်ကို ဖိလိတ္တိလူတို့လက်ဖြင့် ဆုံးစေမည်ဟု ရှောလုအကြံရှိ၏။ 26ရှောလုကျွန်တို့သည် ထိုစကားကို ဒါဝိဒ်အားပြန်ပြောသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ရှင်ဘုရင်၏ သမက်တော်ဖြစ်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။ ထိုကြောင့် ချိန်းချက်သော အချိန်မစေ့မီထ၍၊ 27မိမိလူတို့နှင့်အတူ သွားသဖြင့်၊ ဖိလိတ္တိလူနှစ်ရာတို့ကို သတ်ပြီးမှ၊ ရှင်ဘုရင်၏သမက်တော် ဖြစ်လိုသောငှာ၊ သူတို့အရေဖျားများကို ယူခဲ့၍၊ စုံလင်သောအရေအတွက်အားဖြင့် ရှင်ဘုရင်အား ဆက်လေ၏။ ရှောလုသည်လည်း သမီးတော်မိခါလကို ပေးစားရ၏။ 28ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မိမိသမီးသည် ချစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရှောလုသည်မြင်၍၊ 29ကြောက်ရွံ့သောစိတ် စွဲလမ်းလျက် အစဉ်အမြဲ ရန်ငြိုးဖွဲ့လေ၏။
30တစ်ဖန် ဖိလိတ္တိမင်းတို့သည် ချီသွားကြ၏။ ချီသွားကြသည်နောက် ဒါဝိဒ်သည် ရှောလု၏ကျွန်အပေါင်းတို့ထက် သာ၍ သတိပညာနှင့်ပြုမူသဖြင့် အလွန်ဂုဏ်အသရေနှင့် ပြည့်စုံ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

(မိခါလနှင့်လက်ထပ်ခြင်း (အခန်း ၁၈)

          ၁၈: ယောနသန်သည် ဒါဝိဒ်တို့သည် သာမန်မိတ်ဆွေများသာမက စိတ်ဝိညာဉ်ချင်းပေါင်းဖက်သော မိတ်ကောင်းဆွေမွန်များ ဖြစ်သွားကြသည်။ ဝိညာဉ်ချင်း ငြိတွယ်နေကြသဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်သစ္စာဖွဲ့နှောင်ကြသည်။ ယောနသန်သည် ဖခင်ရှောလု၏ အိမ်တော်တွင် သားဦးဖြစ်သော်လည်း အိမ်ရှေ့မင်းဝတ်ရုံတော်ကို ဒါဝိဒ်အား ပေးဝတ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရခြင်းမှာ ရှောလု၏ အရိုက်အရာအား သူ့ထက်ဒါဝိဒ်ကို ဆက်ခံစေခြင်းဖြစ်သည်။

၁၈:၁၆ တိုက်ပွဲတစ်ရာ အောင်ပွဲတစ်ရာအောင်ပန်းဆွတ်ခူးနေသော ဒါဝိဒ်ကို ရှောလုကမနာလို စိုးရိမ်လာသည်။ မိန်းမအုပ်၏ ရှောလုအထောင်ထောင် ဒါဝိဒ်အသောင်းသောင်းဟူသော ကြွေးကြော် ချီးမွမ်းသံ ကြားသောအခါ ရှောလုသည် မနာလိုမုန်းတီးရောဂါ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ စိတ်နှလုံးဆိုးသွမ်းသူများထံသို့ ဝိညာဉ်ဆိုး၊နတ်ဆိုးများ ပိုမိုချဉ်းကပ် ကိန်းအောင်းကြသည် (ငယ် ၁၀)။ ရှောလုထံသို့ ဝိညာဉ်ဆိုးပူးကပ်သည်နှင့် အမျှ ဒါဝိဒ်အားနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အသက်ရန်ရှာသည်။ သို့သော်လည်း ဒါဝိဒ် ဘေးမသိရန်မခခဲ့။ ရှောလုသည် မာယာပရိယာယ်   ဖြင့် ဒါဝိဒ်အား လူတစ်ထောင်အုပ် တပ်မှူးအဖြစ်ခန့်အပ်၍ ဖိလိတ္တိရန်သူများ သွားတိုက်စေသည်။ ထိုသို့ စစ်တိုက်ခိုင်းခြင်းသည် လက်သွေးမပီ၊ ရန်သူ့ကျည်ဖြင့် သေစေရန်ဖြစ်သည်။ ရှောလုသည် မည်သို့ပင် အကောက်ကြံစည်စေကာမူ မအောင်မြင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်    ဒါဝိဒ်ထံတွင် ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသောကြောင့် တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်လျက် လူချစ်လူခင် ပိုများလာသည်။ အားကိုး ယုံကြည်လာသည်။

၁၈:၁၇၃၀ ဖိလိတ္တိသူရဲကောင်း ဂေါလျက်ကို သတ်ဖြတ်နိုင်သူအား သမီးတော်နှင့် ပေးစားမည်ဟူသော ရှောလုထုတ်ပြန်ချက်ကတိအတိုင်း သမီးမေရပ်နှင့်ပေးစားဖို့ အကြောင်းရှိလာသည်။ သို့သော် တိုက်ပွဲအလီလီ ဆင်နွှဲနေရသောကြောင့် များမကြာမီကာလတွင် တိုက်ပွဲ၌ ဒါဝိဒ်ကျဆုံးမည်ဟု ရှောလုထင်မြင်သည်။ ဒါဝိဒ်ကလည်း သူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သူသည် ဘုရင့်သားမတ်တော် တော်ထိုက်သူမဟုတ်ကြောင်း မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချပြောဆိုသောအခါ ဘုရင်ရှောလုအကြံနှင့် သွားတူနေပြန်သည်။ သို့ဖြင့် ဒါဝိဒ်နှင့် မေရပ်တို့သည် ဖူးစာမဆုံဖြစ်ကြ။ သို့သော် သမီးငယ် မိခါလက ဒါဝိဒ်အား တစ်ဘက်သတ်ချစ်နေပြန်သည်။ ဖခင်ရှောလုကလည်း ပေးစားချင်သည်။ ပေးစားချင်သည့်အကြောင်းမှာ ဒါဝိဒ်အားနှိပ်ကွပ်ဖို့ဖြစ်သည်။ ပေးစားချင်သကဲ့သို့ သေလည်း သေစေချင်သည်။ သို့ကြောင့် ဘုရင့်သမီးတော်နှင့် ညားဖို့ရန် အပေးအယူလုပ်သည်။ ဖိလိတ္တိလူတစ်ရာ၏ အရေဖျားလိုချင်ကြောင်း ရှောလုက တောင်းဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖိလိတ္တိလူတစ်ရာ သတ်ဖြတ်စဉ် ဒါဝိဒ်ကျဆုံးစေရန် အကွက်ထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်ကလည်း မိခါလကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောကြောင့် အချစ်တစ်မျက်နှာနှင့် ဖိလိတ္တိလူနှစ်ရာ၏ အရေဖျားကိုယူဆောင်လာပြီး ရှောလုချိန်းဆိုသည့်နေ့ရက်ထက်စော၍ ဆက်သသည်။ ထိုသို့ဖြင့် မိခါလကို သတို့သမီးအဖြစ် သိမ်းပိုက်သည်။ ဘုရားသခင်က စောင့်ရှောက်တော်မူသောကြောင့် ဒါဝိဒ်သည် ကြံတိုင်းအောင်၊ ဆောင်တိုင်းမြောက်၊ တိုက်တိုင်းအောင်သည်။ ထိုသို့အောင်မြင်ကျော်ကြားလေလေ ရှောလု၏ မုန်းတီးမနာလိုစိတ်ပြင်းထန်လေလေဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။