ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၉

ရှောလမုန်ထံဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်
(၆ရာ၊ ၇:၁၁-၂၂)
1ရှောလမုန်သည် ဗိမာန်တော်နှင့် နန်းတော်ကို လက်စသတ်၍၊ မိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှ ပြည့်စုံသောအခါ၊ 2ထာဝရဘုရားသည် ဂိဗောင်မြို့၌ ထင်ရှားတော်မူသကဲ့သို့၊ ဒုတိယအကြိမ်၌ ထင်ရှားတော်မူလျက်၊ 3သင်သည် ငါ့ရှေ့မှာ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသော စကားကိုငါကြားပြီ။ သင်တည်ဆောက်သော ဤအိမ်ကို သန့်ရှင်းစေ၍၊ ငါ့နာမကို အစဉ်တည်စေမည်။ အစဉ်ငါကြည့်ရှုလျက် နှလုံးစွဲလမ်းလျက်နေမည်။ 4သင်သည် ငါမှာထားသမျှကိုပြု၍၊ ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ၊ သင့်အဘဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်စုံလင်သော စိတ်သဘောနှင့် ငါ့ရှေ့မှာကျင့်နေလျှင်၊ 5ဣသရေလနိုင်ငံ၏ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်ရသော သင်၏အမျိုးမင်းရိုးမပြတ်ရဟု သင့်အဘဒါဝိဒ်အား ငါကတိရှိသည်အတိုင်း၊ သင်ထိုင်ရသော ဣသရေလနိုင်ငံ၏ ရာဇပလ္လင်ကို အစဉ်ငါတည်စေမည်။ 6သို့မဟုတ် သင်နှင့် သင်၏သားမြေးတို့သည် ငါ့နောက်သို့မလိုက်၊ လမ်းလွှဲလျက် ငါမှာထားသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို မစောင့်၊ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားထံသို့သွား၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လျှင်၊ 7ဣသရေလအမျိုးကို ငါပေးသောပြည်မှ ငါပယ်ဖြတ်မည်။ ငါ့နာမဖို့ ငါသန့်ရှင်းစေသော ဤအိမ်တော်ကို ငါ့မျက်မှောက်မှ ပယ်ရှားမည်။ ဣသရေလအမျိုးသည်လည်း တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် ပုံခိုင်းရာကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်ရလိမ့်မည်။ 8အရပ်မြင့်သော ဤအိမ်တော်ကိုလည်းလမ်း၌ လျှောက်သွားသော သူအပေါင်းတို့သည် အံ့ဩ၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ဤပြည်နှင့် ဤအိမ်ကို အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုတော်မူသနည်းဟု ကဲ့ရဲ့သံကိုပြုလျက် တစ်ယောက်မေးမြန်းသော်၊ 9တစ်ယောက်က၊ သူတို့၏ဘိုးဘေးများကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်သော သူတို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို သူတို့သည်စွန့်၍ အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကို မှီဝဲလျက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ဤအမှုအလုံးစုံကို ရောက်စေတော်မူကြောင်းကို ပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ရှောလမုန်နှင့်ဟိရံသဘောတူညီချက်
(၆ရာ၊ ၈:၁-၂)
10ရှောလမုန်သည် ဗိမာန်တော်နှင့် နန်းတော်တည်းဟူသော အိမ်တော်နှစ်ဆောင်ကို တည်ဆောက်၍ အနှစ်နှစ်ဆယ်စေ့သောအခါ၊ 11တုရုမင်းကြီးဟိရံသည် ရှောလမုန်လိုချင်သမျှအတိုင်း အာရဇ်သစ်သား၊ ထင်းရှူးသစ်သားနှင့် ရွှေအခွက်တစ်ရာနှစ်ဆယ်ကို ပေးနှင့်သည်ဖြစ်၍၊ ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ဂါလိလဲပြည်၌ မြို့နှစ်ဆယ်ကို ဟိရံမင်းကြီးအားပေး၏။ 12ရှောလမုန်ပေးသောမြို့တို့ကို ဟိရံသည် တုရုမြို့မှလာ၍ကြည့်ရှုသောအခါ အားမရ။ 13ငါ့ညီ၊ ငါ့အားပေးသောမြို့တို့သည် အဘယ်သို့သောမြို့နည်းဟုဆိုလျက်၊ 14ထိုအရပ်ကို ကာဗုလဟူ၍ ယနေ့တိုင်အောင် သမုတ်သတည်း။
ရှောလမုန်၏အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ
(၆ရာ၊ ၈:၃-၁၈)
15ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ငွေခွဲရသောအကြောင်းဟူမူကား၊ ဗိမာန်တော်၊ နန်းတော်၊ မိလ္လောမြို့၊ ယေရုရှလင်မြို့ရိုး၊ ဟာဇော်မြို့၊ မေဂိဒ္ဒေါမြို့ ဂေဇာမြို့တို့ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှာ ငွေခွဲရသတည်း။ 16ဂေဇာမြို့ကိုကား၊ အဲဂုတ္တုဖာရောဘုရင်သည် စစ်ချီ၍ တိုက်ယူမီးရှို့သဖြင့်၊ မြို့သားခါနာနိလူတို့ကို လုပ်ကြံပြီးမှ၊ မိမိသမီး၊ ရှောလမုန်၏ ခင်ပွန်းအား လက်ဆောင်ပေးနှင့်လေပြီ။ 17သို့ဖြစ်၍ ဂေဇာမြို့ကို ရှောလမုန်တည်လေ၏။ ထိုမှတစ်ပါး၊ အောက်ဗေသောရုန်မြို့၊ 18ဗာလက်မြို့၊ တောအရပ်၊ ပြည်ထဲမှာ တာဒမော်မြို့တို့ကိုလည်း တည်လေ၏။ 19ဘဏ္ဍာတော်သိုထားသောမြို့များ၊ ရထားတော်ထိန်းသောမြို့များ၊ မြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များ၊ ယေရုရှလင်မြို့ပတ်လည်၊ လေဗနုန်တောင်ပေါ်၊ နိုင်ငံတော်အရပ်ရပ်၌ တည်ချင်သောမြို့များတို့ကိုလည်း တည်လေ၏။
20ဣသရေလအမျိုးသား အကုန်အစင်မဖျက်ဆီးနိုင်သောကြောင့်၊ 21ပြည်တော်၌ကျန်ကြွင်းသော တစ်ပါးအမျိုးသား၊ အာမောရိ၊ ဟိတ္တိ၊ ဖေရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ယေဗုသိအမျိုးအနွယ် သားစဉ်မြေးဆက်အပေါင်းတို့ကို ရှောလမုန်သည် ယနေ့တိုင်အောင် လူခွဲ၍ကျွန်ခံစေ၏။ 22ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကား၊ ရှောလမုန်သည် ကျွန်မခံစေ။ စစ်သူရဲ၊ အမှုတော်စောင့်၊ မှူးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ ရထားတော်အုပ်၊ မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူ၏။ 23တည်ဆောက်ခြင်းအမှုတော်ကို စီရင်သောသူ အမှုတော်အုပ် ငါးရာငါးဆယ်ရှိ၏။ 24ဖာရောရှင်ဘုရင်၏သမီးတော်သည် ဒါဝိဒ်မြို့မှထွက်၍၊ သူ့အဖို့ရှောလမုန်တည်ဆောက်သော နန်းတော်သို့ပြောင်းပြီးမှ၊ ရှောလမုန်သည် မိလ္လောမြို့ကိုပြုပြင်လေ၏။ 25ထာဝရဘုရားအဖို့တည်သော ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကို တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် သုံးကြိမ်ပူဇော်၍၊ ထာ၀ရဘုရားရှေ့တော်၌ရှိသော ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့သဖြင့် အိမ်တော်ကို လက်စသတ်လေ၏။
26တစ်ဖန်ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ဧဒုံပြည်တွင်၊ ဧဒုံပင်လယ်ကမ်းနား၌၊ ဧလုတ်မြို့နှင့်နီးစပ်သော ဧဇယုန်ဂါဗာမြို့မှာ သင်္ဘောတို့ကိုတည်လုပ်၏။ 27ပင်လယ်ကူးသောအမှုကို နားလည်သော မိမိကျွန်၊ သင်္ဘောသားတို့ကို ဟိရံမင်းသည် ထိုသင်္ဘောပေါ်မှာရှောလမုန်၏ လူတို့နှင့်အတူစီးစေ၏။ 28သူတို့သည် ဩဖိရမြို့သို့သွား၍ ရွှေအခွက်လေးရာနှစ်ဆယ်ကို ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလမုန်မင်းကျော်ကြားခြင်း (အခန်း ၉၊၁၀)

(ဘုရားသခင်ထံမှ ပညတ်တော် (:၁-၉)

၉:  ဘုရားသခင်က ရှောလမုန်မင်း၏ ဆုတောင်းချက်များကို နားညောင်းသည်။ ရှောလမုန်မင်း တည်ဆောက်သော ဗိမာန်တော်ကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု၍ နာမတော်အားဖြင့် တည်တံ့စေမည်။ ရှောလမုန်မင်း ဗိမာန်တော် သက်တမ်းကုန်၍ ရပ်ဆိုင်းသွားသော်လည်း တလောကလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရန် ယေရှုခရစ်ပြန်ကြွလာသောအခါ ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်၌ ပြန်လည်ကိန်းဝပ်မည်။ ယခုကာလတွင် ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူများထဲ၌၎င်း၊ အသင်းတော်၌၎င်း၊ ကျိန်းဝပ်နေသည်။

:  ဘုရားသခင်ကလည်း စကားတော်နာခံ နေသရွေ့ ရှောလမုန်၏ သားစဉ်မြေးဆက်တို့ နန်းဆက်မပြတ်ရ ဟု ကတိတော်ပြုသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်နှင့် ကွေကွင်း၍ ရုပ်တုဘုရားထံသွားလျှင် တိုင်းတပါးသို့နှင်မည်။ ဗိမာန်တော်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးမည်။ တပါးအမျိုးသားတို့ ပြောစမှတ်တွင်ရစ် စေမည်။ ပြိုလဲနေသော အပျက်အစီးပုံကိုကြည့်၍ တိုင်းတပါးသားတို့က အံ့သြလက်ဖျားခါ ကြမည်။

(ဟိရံထံသို့ လက်ဆောင် (:၁၀၁၄)

:၁၀၁၄  ဤကျမ်းချက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ရှောလမုန်သည် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ကုန်ကျမှုအတွက် ဟိရံမင်းထံမှ ရွှေအခွက်တစ်ရာ့ နှစ်ဆယ် ချေးငှါးယူသည် ဟုဆို၏(ငယ်၊၁၄)။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဂါလိလဲမြို့ (၂၀)ကို ဟိရံမင်းထံ အပေါင်ထားရသည်။ ယင်း၌ ဟိရံမင်းက ဦးစွာကူညီခဲ့ခြင်းကြောင်း ဖြစ်သည်(ငယ် ၁၁)။ ထိုမြို့များကို ဟိရံမင်း သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ အားမရ၊ ကျေနပ်မှုမရှိ။ ထို့ကြောင့် ထိုအရပ်ဒေသကို ကာဗု (အနက်မှာ အညစ်အကြေးပုံ၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်နေရာ) ဟု အမည်ပေးလိုက်သည်။ (NKJV marg ကျမ်းမူက ဘာမျှသုံးစားမရ ဟု ပြန်ဆိုထားသည်)။ ၆ရာ၊၈:၂ တွင် ထိုမြို့များကို ရှောလမုန်မင်းက ပြန်ရွေးယူမည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

 

(ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်း (:၁၅၂၅)

:၁၅၂၃  အပိုဒ်ငယ် ၁၅ မှ ၂၂ သည် အရေအတွက် (NKJV, KJV တို့က အကြောင်းရင်းဟု ဆိုသည်) ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သော လုပ်အား ပမာဏဖြစ်သည်။ ဟာဇော်၊ မေဂိဒ္ဒေါ နှင့် ဂေဇာ မြို့များသည် ရှောလမုန်မင်း၏ ခံတပ်မြို့များဖြစ်လာသည်။ ဟာဇော် မှာ မြောက်ဖက်၌ရှိ၍ ပါလေတိန(ပါလက်စတိုင်း) ဒေသအား ကာကွယ်သော မြောက်ဖက်တံခါးဖြစ်သည်။ မေဂိဒ္ဒေါမြို့ရိုးသည်

—–

မြောက်ဖက်အလယ်ပိုင်း ပါလက်စတိုင်း ဒေသအတွက် အရေးပါ၍ ဧသဒြေလုံ လွင်ပြင်အား စီးမိုးထားသည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလမ်းဆုံ အချက်အချာတွင်တည်ရှိ၍ ယောဒန်မြစ်ဝှမ်း တောင်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းလွင်ပြင် မြောက်ခြမ်း ဒေသကာကွယ်ရေး ခံတပ်မြို့ဖြစ်သည်။

ဂေဇာ မြို့သည် ယေရုရှလင်မြို့ အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိ၍ ဖိလိတ္တိကမ်းခြေဒေသ နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဖောက်ကားရာတွင် လမ်းဆုံလမ်းခွကျသော မြို့ဖြစ်သည်။ အငယ် ၂၀ အရ တပါးအမျိုးသား သုံးပန်းကျေးကျွန် အားလုံးကို အဓမ္မလုပ်အား ညှစ်ထုတ် အသုံးချခဲ့သည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများ ကိုမူ ရှောလမုန်၏ စစ်သည်များနှင့် မင်းမှုထမ်း၊ အကြပ်၊ အရာထမ်းများ ဖြစ်စေသည်။ လုပ်ငန်းအား ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူပေါင်း (၅၅၀ရှိသည်။

:၂၄  မိလ္လောခံတပ်မြို့သည် ယေရုရှလင်မြို့ ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်၏ ဖာရောမင်းသမီးတော် နန်းဆောင်သစ် ပြောင်းပြီးမှ ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။

:၂၅  ရှောလမုန်ဘုရင် သည် တစ်နှစ်လျှင် သုံးကြိမ် ဘုရားသခင် အား ယဇ်ပူဇော်ပွဲ ခံလေ့ရှိသည်။ တဆေးမဲ့မုန်းပွဲ၊ ပင်တေကုတ္တေပွဲ နှင့် တဲတော်ပွဲ (၆ရာ၊ ၈:၁၃)တို့ ဖြစ်သည်။

 

(ဘုရင့်ရေတပ်မတော် (:၂၆၂၈)

:၂၆၂၈  ဧဒုံပင်လယ်ကမ်းနား၌ ဧဇယုန်ဂါဗာမြို့မှာ သင်္ဘောအုပ်တစ်အုပ် ကိုလည်း ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်စေသည်။ ဟိရံမင်းပေးသော သင်္ဘောသားများဖြင့် သြရဖိမြို့ (နေရာဒေသအတိအကျမသိရ၊ အာရေဗျတောင်ပိုင်းဟု ၎င်း၊ အိန္ဒိယပြည်မ ဟု၎င်း၊ အာဖရိကတိုက် တစ်နေရာ၎င်း ယူဆကြ၏)မှ ရွှေစင်အခွက် (၄၂၀)ကို ဆောင်၍ ရှောလမုန်ဘုရင်အား ဆက်သကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။