ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၈

ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုဗိမာန်တော်သို့ပင့်ဆောင်ခြင်း
(၆ရာ၊ ၅:၂-၆:၂)
1ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို ဇိအုန်မည်သော ဒါဝိဒ်မြို့မှ ဆောင်ခဲ့လိုသောငှာ၊ ရှောလမုန်သည် ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့် ဣသရေလအဆွေအမျိုးအသီးအသီးကို အုပ်သော ခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကို ယေရုရှလင်မြို့၊ ရှင်ဘုရင်ထံသို့ ခေါ်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 2ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် ဧသနိမ်အမည်ရှိသော သတ္တမလ၌ လုပ်သောပွဲအတွင်းတွင် ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ စုဝေးရောက်လာကြ၏။ 3ဣသရေလအမျိုးတွင် အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည် လာ၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်း ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို ထမ်းလျက်၊ 4ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်၊ တဲတော်နှင့်ဆိုင်၍ သန့်ရှင်းသောတန်ဆာအလုံးစုံတို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိသားများတို့သည် ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 5ရှောလမုန်မင်းကြီးမှစ၍ စည်းဝေးသော ဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် မရေတွက်နိုင်။ အတိုင်းမသိများစွာသော သိုးနွားတို့ကို သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ 6ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်း ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို အိမ်တော်အတွင်းသို့သွင်း၍၊ အလွန်သန့်ရှင်းရာ ဌာနတည်းဟူသော ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှာ ခေရုဗိမ်အတောင်တို့အောက်၊ သူ့နေရာ၌ ထားကြ၏။ 7ခေရုဗိမ်တို့သည် မိမိအတောင်နှစ်ဖက်ကို သေတ္တာတော်နေရာအပေါ်မှာ ဖြန့်၍၊ သေတ္တာတော်နှင့် ထမ်းပိုးတို့ကို လွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏။ 8ထမ်းပိုးတို့ကို ဆွဲထားသဖြင့် ထမ်းပိုးဖျားတို့သည် ပြင်ခန်း၌မထင်။ သန့်ရှင်းရာဌာန၊ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်၌သာထင်၍ ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏။ 9ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့တော်မူသောအခါ၊ မောရှေသည် ဟောရပ်အရပ်၌ရှိစဉ် သွင်းထားသော ကျောက်ပြားနှစ်ပြားမှတစ်ပါး သေတ္တာတော်ထဲ၌ အဘယ်အရာမျှမရှိ။
10ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲက ထွက်ကြသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သည် မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏။ 11ထိုသို့ ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်သည် ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်၊ မိုးတိမ်တော်ကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက် ရပ်၍ မနေနိုင်ကြ။ 12ရှောလမုန်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ထဲမှာနေတော်မူသည်ဟု စကားတော်ရှိ၏။ 13အကယ်စင်စစ် ကိုယ်တော်ကျိန်းဝပ်တော်မူရာအိမ်၊ အစဉ်အမြဲနေတော်မူရာ ဌာနတော်ကို အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ပါပြီဟု မြွက်ဆို၏။
ရှောလမုန်မိန့်ခွန်းမြွက်ကြားခြင်း
(၆ရာ၊ ၆:၃-၁၁)
14တစ်ဖန် ရှင်ဘုရင်သည် လှည့်ကြည့်၍ ဣသရေလအမျိုး ပရိသတ်အပေါင်းကို ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် မတ်တပ်နေကြ၏။ 15ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်စကားဟူမူကား၊ 16ငါ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှနုတ်ဆောင်သောနေ့ကစ၍ ငါ့နာမတည်ရာအိမ်ကို ဆောက်စေခြင်းငှာ၊ ဣသရေလခရိုင်များတို့တွင် မြို့တစ်စုံတစ်မြို့ကို ငါမရွေးသေးသော်လည်း၊ ငါ၏လူ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ၊ ဒါဝိဒ်ကိုငါရွေးပြီဟု ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အား ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်အတိုင်း ပြုတော်မူသော ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ 17ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်အဖို့ အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှာ၊ ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည် အကြံရှိသောအခါ၊ 18ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ငါ့နာမအဖို့ အိမ်တော်တည်ဆောက်ခြင်းငှာ အကြံရှိသောကြောင့် ကောင်းသောအမှုကို ပြုပြီ။ 19သို့သော်လည်း သင်သည် အိမ်တော်ကို မဆောက်ရ။ သင်၏သားရင်းသည် ငါ့နာမအဖို့အိမ်တော်ကိုဆောက်ရမည်ဟု ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အား မိန့်တော်မူ၏။ 20ထာဝရဘုရားသည် အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်းပြုတော်မူသဖြင့်၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏အရိုက်အရာကိုခံရ၍၊ ထာဝရဘုရား ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံ၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျက်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်အဖို့ အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ 21ငါတို့ဘိုးဘေးများကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ၊ ထာဝရဘုရားနုတ်ဆောင်သောအခါ၊ သူတို့နှင့် ဖွဲ့တော်မူသော ပဋိညာဉ်ကျောက်စာပါသော သေတ္တာတော်ထားရာအရပ်ကို ထိုအိမ်တော်၌လုပ်လေပြီဟု မြွက်ဆို၏။
ရှောလမုန်၏ဆုတောင်းပတ္ထနာ
(၆ရာ၊ ၆:၁၂-၄၂)
22တစ်ဖန် ရှောလမုန်သည် ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့၊ ဣသရေလအမျိုး ပရိသတ်အပေါင်းတို့ အလယ်မှာနေ၍၊ လက်ဝါးတို့ကို ကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်၊ 23အို ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ အထက်ကောင်းကင်ဘုံနှင့် အောက်အရပ်မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်တော်နှင့်တူသောဘုရား တစ်ဆူမျှမရှိပါ။ ရှေ့တော်၌ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကျင့်သော ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့အဖို့ ပဋိညာဉ်တရားနှင့် ကရုဏာတရားကို စောင့်ရှောက်တော်မူပြီ။ 24အကျွန်ုပ်အဘဒါဝိဒ်၌ထားတော်မူသော ကတိတော်ကိုမဖျက်၊ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ယနေ့ပြုတော်မူပြီ။ 25အို ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်က၊ သင်သည် ငါ့ရှေ့မှာကျင့်သကဲ့သို့ သင်၏သားမြေးတို့သည် ငါ့ရှေ့မှာ ကျင့်လိုသောငှာ၊ မိမိတို့သွားရာလမ်းကိုသတိပြုလျှင်၊ ငါ့မျက်မှောက်၌ ဣသရေလနိုင်ငံ၏ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်ရသော သင်၏အမျိုးမင်းရိုးမပြတ်ရဟု ကိုယ်တော်ကျွန် အကျွန်ုပ်အဘဒါဝိဒ်၌ ထားတော်မူသော ကတိတော်ကို ယခုစောင့်တော်မူပါ။ 26အို ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကျွန် အကျွန်ုပ်အဘဒါဝိဒ်အား မိန့်တော်မူသောစကားတော်ကို ယခုပြည့်စုံစေတော်မူပါ။ 27သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ဧကန်အမှန်ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်လော။ ကောင်းကင်နှင့် ကောင်းကင်တကာတို့၏ အထွတ်အမြင့်ဆုံးသော ကောင်းကင်သည် ကိုယ်တော်ကို မဆံ့မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သော ဤအိမ်ကို အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာရှိပါသနည်း။ 28သို့သော်လည်း အိုအကျွန်ုပ် ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် ရှေ့တော်၌ယနေ့ကြွေးကြော်လျက် ပတ္ထနာပြု၍ တောင်းလျှောက်သောစကားကို နားခံနာယူတော်မူပါ။ 29ဤမည်သောအရပ်၌ ငါ့နာမတည်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဤအရပ်ဌာနနှင့် ဤအိမ်တော်ကို နေ့ညမပြတ်ကြည့်ရှု၍၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် ဤအရပ်ဌာန၌ ဆုတောင်းသောစကားကို နားထောင်တော်မူပါ။ 30ကိုယ်တော်ကျွန်မှစ၍ ကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဤအရပ်ဌာန၌ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြသောအခါ၊ ကျိန်းဝပ်တော်မူရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်၍ အပြစ်မှလွှတ်တော်မူပါ။
31လူသည် မိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြစ်မှားသောကြောင့်၊ အကျိန်ခံရမည်ဟု အိမ်နီးချင်းဆိုလျက်၊ ဤအိမ်တော်၌ ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ အကျိန်တိုက်လျှင်၊ 32ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်တော်မူပါ။ မတရားသောသူသည် မိမိအပြစ်နှင့်အလျောက် ရှုံးစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အလျောက် အကျိုးကိုခံရ၍ အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်တို့ကို တရားစီရင်တော်မူပါ။
33ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့် ရန်သူရှေ့မှာရှုံးရသောအခါ၊ ကိုယ်တော်ထံသို့ ပြန်လာ၍၊ နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်၊ ဤအိမ်တော်ကိုမှီခိုလျက် ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျှင်၊ 34ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်၍၊ ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အပြစ်မှလွှတ်တော်မူပါ။ ဘိုးဘေးတို့အား ပေးသနားတော်မူသောပြည်သို့ တစ်ဖန်ပို့ဆောင်တော်မူပါ။
35ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့် မိုးမရွာ၊ မိုးခေါင်သဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ဆုံးမတော်မူသောအခါ၊ သူတို့သည် ဤအရပ်ဌာနတော်ကိုမှီခိုလျက် ဆုတောင်း၍၊ နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက် မိမိဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပယ်လျှင်၊ 36ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်၍၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်၊ ကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးတို့ကို အပြစ်မှလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့လိုက်ရသော လမ်းကောင်းကို ပြညွှန်၍၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့အား အမွေပေးသောမြေပေါ်မှာ မိုးရွာစေတော်မူပါ။
37ပြည်တော်၌ အစာအာဟာရခေါင်းပါးသော်လည်းကောင်း၊ လေထိ၍ အပင်သေသော်လည်းကောင်း၊ အရည်ယို၍ သေသော်လည်းကောင်း၊ အရာဘကျိုင်း၊ ခါသိလကျိုင်း ကိုက်စားသော်လည်းကောင်း၊ ရန်သူတိုက်လာ၍ မြို့ကို ဝိုင်းထားသော်လည်းကောင်း၊ ဘေးဥပဒ်၊ အနာရောဂါတစ်စုံတစ်ခု ရောက်သောအခါ၊ 38ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးသားအချို့တို့သည် အသီးအသီးခံရသော ဘေးဒဏ်ကိုသိလျက်၊ ဤအိမ်တော်သို့ မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြန့်၍၊ တစ်စုံတစ်ခုသော ပတ္ထနာစကားအားဖြင့် ဆုတောင်းလျှင်၊ 39ကျိန်းဝပ်တော်မူရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါ။ 40ဘိုးဘေးတို့အား ပေးသနားတော်မူသောပြည်၌ သူတို့သည် အသက်ရှင်သော ကာလပတ်လုံး ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့ပါမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်သာလျှင် လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ စိတ်နှလုံးသဘောကို သိတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဆုတောင်းသော သူတို့၏ စိတ်နှလုံးသဘောကိုသိလျက်၊ သူတို့အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူပါ။ အသီးအသီးပြုကြသည်အတိုင်း စီရင်တော်မူပါ။
41-42ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ကြီးမြတ်သော နာမတော်၏သတင်းနှင့် တန်ခိုးကြီး၍၊ ဆန့်တော်မူသော လက်ရုံးတော်၏ သတင်းကိုကြားသောကြောင့်၊ နာမတော်ကို ထောက်သဖြင့် ဝေးသောပြည်မှရောက်လာ၍၊ ဤအိမ်တော်ကို မှီခိုလျက်ဆုတောင်းလျှင်၊ 43ကျိန်းဝပ်တော်မူရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သကဲ့သို့ မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် ကြောက်ရွံ့လျက်၊ နာမတော်ကို သိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သော ဤအိမ်တော်ကို နာမတော်ဖြင့်သမုတ်ကြောင်းကို သိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထိုတစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ဆုတောင်းသမျှအတိုင်း ကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။
44ကိုယ်တော်စေခိုင်းတော်မူသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် ရန်သူတို့ရှိရာသို့ စစ်ချီသောအခါ၊ ရွေးတော်မူသောမြို့၊ နာမတော်အဖို့ အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သော အိမ်တော်ကို မှီခိုလျက်၊ ထာဝရဘုရားအားဆုတောင်းကြလျှင်၊ 45သူတို့ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောစကားကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်၍ သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါ။ 46မပြစ်မှားတတ်သော လူတစ်ယောက်မျှမရှိသည် ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်၊ အမျက်တော်ထွက်၍ ရန်သူလက်သို့ အပ်တော်မူသဖြင့်၊ ရန်သူတို့သည် ဝေးသောပြည်၊ နီးသောပြည်၊ အခြားတစ်ပါးသောပြည်သို့ သိမ်းသွားလျှင်လည်းကောင်း၊ 47ထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ်၊ သူတို့သည်သတိရ၍၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ပြစ်မှားပါပြီ။ မဖြောင့်သောအမှု၊ ဆိုးညစ်သောအမှုကို ပြုမိပါပြီဟု စိတ်ပြောင်းလဲ၍ တောင်းပန်သဖြင့်၊ 48သိမ်းသွားသောရန်သူတို့၏ ပြည်၌နေစဉ်၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ အထံတော်သို့ပြန်လာ၍၊ ဘိုးဘေးတို့အား ပေးတော်မူသောပြည်၊ ရွေးတော်မူသောမြို့၊ နာမတော်အဖို့ အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သော အိမ်တော်ကိုမှီခိုလျက် ဆုတောင်းလျှင်လည်းကောင်း၊ 49သူတို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသော စကားကို ကျိန်းဝပ်တော်မူရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်၍ သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါ။ 50ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသော်လည်း၊ ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ် အလုံးစုံတို့ကို ဖြေရှင်းတော်မူပါ။ သိမ်းသွားသောသူတို့သည် ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို သနားစေခြင်းငှာ၊ ကရုဏာစိတ်သဘောကို ပေးတော်မူပါ။ 51အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၏ သံမီးဖိုထဲကနုတ်ယူတော်မူသော ကိုယ်တော်၏လူ၊ အမွေခံရတော်မူသော အမျိုးဖြစ်ပါ၏။ 52ကိုယ်တော်၏ကျွန်မှစ၍ ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးသား ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသော စကားအလုံးစုံတို့ကို နားထောင်ခြင်းငှာ ကြည့်ရှုမှတ်ယူတော်မူပါ။ 53အကြောင်းမူကား၊ အကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘေးများကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူသောအခါ၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်မောရှေအားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးကို ကိုယ်တော်အမွေခံရာဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ မြေကြီးသားအမျိုးမျိုးထဲက ရွေးနုတ်ခွဲထားတော်မူပြီ အရှင်ထာဝရဘုရားဟု ပတ္ထနာပြုလေ၏။
နိဂုံးချုပ်ဆုတောင်းပတ္ထနာ
54ထိုသို့ရှောလမုန်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ပြီးသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်လျက်၊ လက်ဝါးတို့ကို ကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက် နေရာမှထ၍၊ 55မတ်တတ်နေပြီးလျှင်၊ ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကို ကျယ်သောအသံနှင့် ကောင်းချီးပေးသောစကားဟူမူကား၊ 56ကတိတော်ရှိသမျှအတိုင်း မိမိလူဣသရေလအမျိုးကို ငြိမ်ဝပ်စေခြင်းငှာ စီရင်တော်မူသော ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ မိမိကျွန်မောရှေအားဖြင့် ထားတော်မူသော ကတိတော်ကောင်း တစ်ခွန်းမျှမပျက်၊ 57ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်အတူ ရှိတော်မူသည်နည်းတူ ငါတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူပါစေသော။ ငါတို့ကို အလျှင်းစွန့်ပစ်တော်မမူပါစေနှင့်။ 58လမ်းတော်တို့သို့ လိုက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဘိုးဘေးတို့အားမှာထားတော်မူသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညတ်တရားတို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ငါတို့စိတ်နှလုံးကို အထံတော်သို့သွေးဆောင်တော်မူပါစေသော၊ 59-60ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားသခင် မရှိကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် သိကြမည်အကြောင်း ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မိမိကျွန်နှင့် မိမိလူဣသရေလအမျိုးသားတို့၏အမှုကို စောင့်စရာအကြောင်း ရှိသည်အတိုင်း၊ အစဉ်စောင့်တော်မူစေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ငါဆုတောင်းသော ဤပတ္ထနာစကားသည် နေ့ညမပြတ် အနီးတော်၌ ရှိပါစေသော။ 61သင်တို့သည် ယနေ့ကျင့်သကဲ့သို့၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား စီရင်တော်မူသောလမ်းသို့လိုက်၍ ပညတ်တရားတော်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ၊ အထံတော်၌ စိတ်နှလုံးစုံလင်ပါစေသောဟု မြွက်ဆိုလေ၏။
ဗိမာန်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုခြင်း
(၆ ရာ၊ ၇:၄-၁၀)
62ထိုအခါ ရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ 63နွားနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ သိုးတစ်သိန်း နှစ်သောင်းတို့ကို ထာဝရဘုရားအား မိတ်သဟာယယဇ်ပူဇော်သဖြင့်၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကို အနုမောဒနာပြုကြ၏။ 64ထိုနေ့၌လည်း၊ ရှင်ဘုရင်သည် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ရှေ့မှာရှိသော တံတိုင်းအတွင်းအရပ်ကို သန့်ရှင်းစေ၍၊ ထိုအရပ်၌ မီးရှို့ရာယဇ်၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ မိတ်သဟာယယဇ်ကောင် ဆီဥကိုပူဇော်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရှိသော ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်သည် မီးရှို့ရာယဇ်၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ မိတ်သဟာယယဇ်ကောင် ဆီဥကို မခံလောက်။ 65ထိုအခါ ရှောလမုန်သည် အလွန်များစွာသော ပရိသတ်တည်းဟူသော ဟာမတ်မြို့ဝင်ဝမှစ၍ အဲဂုတ္တုမြစ်တိုင်အောင် အနှံ့အပြား အရပ်ရပ်ကလာကြသော ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ခုနစ်ရက်နှစ်လီ၊ တစ်ဆယ်လေးရက်ပတ်လုံး ပွဲခံတော်မူ၏။ 66ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ လူများတို့ကို လွှတ်လိုက်တော်မူ၏။ သူတို့သည် ရှင်ဘုရင်ကို ကောင်းချီးပေးလျက်၊ ထာဝရဘုရားသည် မိမိကျွန်ဒါဝိဒ်နှင့် မိမိလူဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ပြုတော်မူသမျှသော ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၊ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက် မိမိတို့နေရာသို့ ပြန်သွားကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၈ (အနက်ဖွင့်)

(ဗိမာန်တော် အနုမောဒနာခေါ်ခြင်း (အခန်း )

:  ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ခြင်း လက်စသပ်လေပြီ။ ယေရုရှင်လင်မြို့တော်ရှိ ဒါဝိဒ်မြို့ ဟု လူသိများသော ဇိအုန်တောင် မှ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် ကို မောရိတောင် ဗိမာန်တော်သို့ ပင့်ဆောင်လာဖို့ဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော်ပြီး၍ တစ်နှစ်ကြာမှ ပင့်ဆောင်ဖြစ်သည်။ (ငယ်၊ ၂ နှင့် ၃ရာ ၆:၃၇၊၃၈ ကို ယှဉ်ဖတ်)။

ဣသရေလတမျိုးသားလုံးနှင့် ဆိုင်သော တဲတော်ပွဲမတိုင်မီ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ၊ ယဇ်ပလ္လင်နှင့် စင်ကြယ်သောတဲတော် အသုံးအဆောင်များကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိအမျိုးများ က သယ်ဆောင်လာကြသည်။ သိုးနှင့် နွားများစွာ မီးရှို့ပူဇော် ကြသည်။

:  ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနဟုခေါ်သော ဗျာဒိတ်ဌာနတော်သို့ ပင့်ဆောင်ကြသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို ထမ်းရသော ထမ်းပိုးအဖျားကို (သန့်ရှင်းသောဌာနအပြင်ခန်းမှ လှမ်းမြင်နိုင်သော်လည်း အပြင်ဘက်မှမူ မမြင်နိုင်။ ထိုထမ်းပိုးများ ကို ပဋိညာဉ်သေတ္တာမှပြန်လည် နုတ်ယူသိမ်းဆည်းခြင်းမပြု (KJV ငယ် ၈)သည့် အကြောင်းရင်းကို နားမလည်နိုင်ပါ။ ထိုသေတ္တာတော်ထဲ၌ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး ရေးထွင်းထားသော ကျောက်ပြားနှစ်ချပ် မှ လွဲ၍ အခြားပစ္စည်းမရှိဟုဆိုသည်။ မန္နမုန့်အိုး၊ အာရုန်၏ အပွင့်ပွင့်သော လှံတံ (ဟေဗြဲ ၉:၄) နှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးအကြောင်း မပြောပြပါ။

:၁၀၁၁  ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်သော ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်နေသားတကျ ထားရှိပြီးသောအခါ ဘုန်းတန်ခိုးတော် သည် မိုးတိမ် အဖြစ် ဗိမာန်တော်ပေါ်၌ အုပ်မိုးလျက် စံပယ်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင် ကိန်းစံပယ်တော်မူသောကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ရပ်တည်ရာမရ၊ နေရာဖယ်ပေးရသည်။

:၁၂၁၃  ဗိမာန်တော်လုပ်ငန်း အလုံးစုံ ပြီးမြောက်သောအခါ ရှောလမုန်ဘုရင်က ဘုရားသခင်ထံတော် သို့ တိုင်တည်လျှောက်တင်သည်။ ဘုရားသခင်က သူသည် ထူထပ်သည့် မှောင်မိုက်ထဲမှာနေရသည်ဟု ဆိုဖူးရာ ယခု ရှောလမုန်က အမြင့်ဆုံးသော ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ဆက်ကပ်လေပြီ။ ဘုရားဘုန်းတော်သာ ကိန်းဝပ်ထိုက်သော မြင့်မြတ်သည့် ဌာနတော် ဖြစ်သည်။

Matthew Henry က ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့် ဖြင့် ဤသို့မှတ်ချက်ပြုသည်။

ယခုအခါ ဘုရားသခင်သည် ရှောလမုန်မင်း၏ ဆုတောင်းသံကို နားဆင်ရန် အသင့်ဖြစ်ပြီ။ ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်မည့် အိမ်တော်အဖြစ်သာမက လူမျိုးတော်၏ ဝတ်ပြုဆုတောင်းရာ ပူဇော်သက္ကာ ဆက်သရာဌာနလည်း ဖြစ်စေသည်။ သို့သော် ဘုရားဘုန်းတော်သည် ထူထဲ(မှောင်မိုက်)သော မိုးတိမ်ထဲ၌ ထင်ရှားခြင်းမှာ ပုံဆောင်ချက်များရှိသည်။ (မှောင်မိုက်ခေတ် ကာလကို ဧဝံဂေလိတရားအလင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် မျက်နှာဖုံးကို ချွက်၍ ကြေးမုံမှန်ပြင်ရှေ့တွင် မိမိကိုယ်ကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်ရသည့်အလား၊ ဘုရားဘုန်းထင်ရှားမှုကို ဖော်ပြသည်။ (အမှောင်ဖုံးသောယနေ့ မျက်မှောက်လောက အခြေအနေကို ဘုရားရှင်၏ ရူပါရုံနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်ရူပါရုံသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ ပျော်ရွှင်ရာ၊ ဘုန်းတော်အလုံးစုံ ဖွင့်လှစ်ရာဖြစ်သည်။ ယခုကာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော့်ကိုမမြင်၊ မသိ၊ မရှိ ပြောသော်လည်း ထိုရံရောအခါ ကိုယ်တော်သည် သူဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ သူရှိသည့်အတိုင်း၊ သူ့ကိုမြင်ရမည် ဖြစ်သည်။

:၁၄၂၁  ထိုနောက် ရှင်ဘုရင်သည် တိုင်းသူပြည်သားတို့အား ကောင်းချီးပေးသည်။ အဘ ဒါဝိဒ်ထံပေးထားသော ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ခြင်း နှင့်၊ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ နေသားတကျရှိစေရမည့် ကတိတော်များ သည် ပြီးပြည့်စုံလေပြီ။

:၂၂၂၆  သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုပုံကို အငယ် ၂၂-၂၃ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဒါဝိဒ်သို့ ပြု့ထားသည့် ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ခြင်းကတိတော် ပြီးပြည့်စုံသောအခါ ဒါဝိဒ်မင်း၏ ပလ္လင်တော်သည် သားစဉ်မြေးဆက်တည်မည် ဟူသော အခြားကတိတော်ကိုလည်း ထပ်မံအတည်ပြုပေးသည်။

:၂၇၃၀  ဤကမ္ဘာမြေပေါ်၌ ကြီးမြတ်သော ဘုရားသခင် ကိန်းဝပ်တော်မူဖို့ ပြည့်စုံလုံလောက်သည့် ဌာနတော် မရှိကြောင်း သိရှိသော်လည်း ရှောလမုန်မင်း တည်ဆောက်သော ဤဗိမာန်တော်ကို ဘုရားသခင် အသိအမှတ်ပြုပေးရန် တောင်းလျှောက်သည်။ ဤဗိမာန်တော် အားဖြင့် ရှောလမုန်မင်းနှင့်တကွ ဣသရေလပြည်သူတို့၏ ဆုတောင်းသမျှကို နားထောင်လျှက် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းဆိုသည်။

:၃၁၅၃  ဘုရားသခင် နားညောင်းတော်မူရန် လျှောက်သော ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဆုတောင်းချက်များကို ကြည့်ကြပါစို့။

၁။ သက်သေအထောက်အထား မရှိသောအမှုအခင်းများတွင် ဘုရားသခင်ကို တိုင်တည်၍ ကျမ်းကျိန်ထွက်ဆိုသည့် အခါဖြောင့်မှန်သူနှင့် မရိုးဖြောင့်သူ ခွဲခြားစီရင်ပေးပါမည့် အကြောင်း(ငယ် ၃၁၊၃၂)။

၂။ မိမိတို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကြောင့် ဣသရေလတို့ စစ်ရှုံးသောအခါ နောင်တနှင့် ဤအိမ်တော်သို့ ပြန်လာ၍ အပြစ်ဝန်ချလျှင် ဘုရားရှင် နားညောင်း၍ ခွင့်လွတ်တော်မူရန်နှင့် ဣသရေလတို့အား ကတိတော်မြေသို့ ပြန်၍ စုစည်းခေါ်ဆောင် ပါမည့်အကြောင်း (ငယ် ၃၃၊၃၄)။

၃။  ဣသရေလတို့ ဒုစရိုက်အကျင့်ကြောင့် မိုးခေါင်၍ အငတ်ဘေးကြုံတွေ့သောအခါ ဤဌာနတော်၌ မိမိတို့အပြစ်ကို နောင်တရတောင်းပန်လျှင် မိုးပြန်လည်ရွာသွန်းစေပါမည့် အကြောင်း(ငယ် ၃၅၊၃၆)။

၄။  အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း၊ သီးနှံပျက်စီးခြင်း၊ ပိုးမွှားကျခြင်း၊ ကာလနာကပ်သင့်ခြင်း၊ စစ်ဘေး ကျရောက်ခြင်း စသည့်ကာလများ၌ ဤအိမ်တော်သို့ ဦးတိုက်၍ ဆုဆောင်းကြသောအခါ ကပ်ဘေးအသီးသီးမှ ကယ်လွတ်သောအခွင့်ကို ပေးသနားပါမည့်အကြောင်း (ငယ် ၃၇၊၄၀)။

၅။  တပါးအမျိုးသားများသည် အသက်တာပြောင်းလဲပြီး ဤအိမ်တော်ကို အမှီပြု၍ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ချီးမွမ်းဆုတောင်းလျှင် ထိုသူတို့၏ ဆုတောင်းချက်ကိုလည်း နားထောင်ပေးတော်မူပါမည့်အကြောင်း (ငယ် ၄၁-၄၃)။

၆။  ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို တိုင်တည်၍ တိုက်ပွဲဝင်သောအခါ အောင်နိုင်ခြင်းအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါမည့် အကြောင်း (ငယ် ၄၄-၄၅)။

၇။  ဣသရေလလူများ၏ ပြစ်မှားမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံကြရမည့် နိမိတ်စကားဖြစ်။ တိုင်းတပါးလက်အောက်တွင် ကျွန်ခံရသောအခါ ဣသရေလတို့အပြစ် နောင်တရ၍ ဝန်ခံဆုတောင်းကြလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ထုတ်တော်မူခဲ့သော သူများအပေါ် ကရုဏာတော် ထင်ရှားပြသတော်မူပါမည့်အကြောင်း … စသည့် အချက်များကို ဆုတောင်းသည်။ ဤပရောဖက်ပြုချက်နှင့် ဆုတောင်းချက်မှာ ဗာဗုလုန်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခံရ၍  ကုပရုမင်းလက်ထက်တွင် ပြည်တော်သို့ ပြန်ဝင်ခွင့် ရရှိခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံခဲ့သည် (ငယ် ၄၆-၅၃)။

:၅၄၆၁  ရှောလမုန်မင်းသည် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းပြီးသောအခါ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်၍ လူပရိသတ်ကြီးအား အသံကျယ်စွာ ဟစ်အော်ကောင်းချီးပေးသည်။ ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင် အတူတကွရှိနေခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာဆုံးတိုင် ဘုရားသခင်၏သက်သေခံလူမျိုးတော် ဖြစ်ရမည်။

ရှောလမုန်ဆုတောင်းချက်နှင့် ကောင်းချီးပေးခြင်း၌ ဝိညာဉ်တန်ခိုးအပြည့်ပါသည်။ (ဘုရားသခင်ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားသည်။ (အငယ် ၅၆) တွင်ပါရှိသည့် “ကတိတော်ရှိသမျှ” ဟူသော စကားသည် မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်၏။ () “ငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်အတူ ရှိတော်မူသည့်နည်းတူ” (ငယ် ၅၇ဟူသော စကားရပ်သည် ဘုရား၏ မပြောင်းလဲသော နိစ္စထာဝရ တည်မြဲမှု (ဟေဗြဲ ၁၃: လည်းရှု)ကို ထင်ရှားစေသည်။ အတိတ်ကာလက ဘိုးဘေးများနှင့် အတူရှိသကဲ့သို့ နောင်ကာလတွင်လည်း လမ်းပြဦးမည် (ယောရှု : ယှဉ်) (လူသည် ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုကို အစဉ်လိုအပ်သည် (ငယ် ၅၈) ထိုအချက်ကို ပရောဖက် ယေရမိက ရှင်းပြခဲ့သည် (ယေ ၁၀:၂၃။ ၁၇: နှင့် ယှဉ်ဖတ်) ဘုရားသခင်က လူအား ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားသော်လည်း လမ်းညွှန်မှု  အထူးလိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းပြမှုလိုသည် (ယော၊၁၆:၁၁)ကိုဖတ်။ (နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်၏ ကူညီမစမှုလိုသည်(ငယ် ၅၉) သားသမီးတို့ ဆုတောင်းသံများကို မကြားရလောက်အောင် ဘုရားသခင်သည် ငိုက်မြည်းမနေပါ (ဆာ ၁၂၁:) (ဘုရားသခင်မှ သူ့သားသမီးများအား ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် သူတို့ပျော်ရွှင်ဖို့ သက်သက်မျှ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်အား သိကျွမ်းစေဖို့ လည်း ဖြစ်သည် (ငယ် ၆၀) (ဤအချက်များကို ထောက်၍ ယုံကြည်သူများသည် အကြွင်းမဲ့နာခံ၍ သစ္စာရှိသင့်သည် (ငယ် ၆၁) (Daily Notes of the Scripture Union)

ဤဆုတောင်းချက်များကို ၆ရာ၊၆ ၌လည်းတွေ့ရသည်။ ကွာခြားချက်မှာ ၆ရာ၌ ဆုတောင်းချက်ကို တောင်းဆိုချက် (၃)ခုဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည် (၆ရာ၊၆:၄၀-၄၂)။ ၃ရာ တွင် ဖော်ပြသောလူပရိသတ်ကြီးသို့ ကောင်းချီးပေးခြင်း (ငယ်၊ ၅၄-၆၁) မပါရှိပါ။

:၆၂၆၅  ရှောလမုန်ဘုရင်နှင့် တိုင်းသူပြည်သားများသည် နွားနှစ်သောင်း၊ သိုးတစ်သိန်းနှစ်သောင်းကို မိတ်သဟာယ ယဇ်ပူဇော်၍ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ပွဲတော်ခံကြသည် (ငယ်၊ ၆၅)။ ဆောက်လုပ်ထားသော ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်နှင့် မလုံလောက် သဖြင့် မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်အသစ် အား အိမ်တော်တန်းဝင်းထဲ၌ ထပ်ဆောက်ရသည်။ ထိုပူဇော်သက္ကာပွဲသည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပူဇော်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်ထောင်ကျော် ပူဇော်ကြသော်လည်း အပြစ်ဖြေ ပူဇော်သက္ကာနှင့် ဒုစရိုက်ဖြေ ပူဇော်ခြင်းမပါရှိပါ။

တချိန်တည်းတွင် ရပ်ဝေးနယ်ခြား ဟာမတ်မြို့မှစ၍ အဲဂုတ္တုမြစ်တိုင်အောင် အနှံ့အပြား ကွဲလွင့်နေသော ဣသရေလလူများနှင့်အတူ တဲတော်ပွဲလည်း ကျင်းပကြသည်။

:၆၆   ၇-ရက်လုံးလုံး ပွဲခံကြပြီး ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ဘုရင်ကြီး၏ ကောင်းချီးပေးခြင်းဖြင့် ပွဲသဘင်ပြီး ဆုံးသွာသည်။ ပွဲလာဧည့်ပရိသတ်များလည်း ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာ အိမ်ပြန်ကြသည်။ ဤအပိုဒ်ငယ် (၆၆)တွင် ရှစ်ရက်မြောက် နေ့၌ အိမ်ပြန်ကြသည်ဟုဆို၍ ၆ရာ ၇:၉ တွင် ရှစ်ရက်လုံးလုံး ပွဲတော် ကျင်းပကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းကို John Haley က ဤသို့ ဆက်စပ်ညှိယူသည်။

တဲတော်ပွဲကို လ၏(၁၅)ရက်မှ (၂၂)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပရသည်။ ရှစ်ရက်မြောက်နေ့၌ ဘိသိက်ပေး၍ အခမ်းအနားကို အဆုံးသတ်သည် (ဝတ်၊၂၃:၃၃-၃၉)။ ပွဲပြီးလျှင် ပရိသတ်များကို စေလွှတ်ရသည်။ ထိုကြောင့် နောက်တနေ့ (၂၃)ရက်နေ့ နံနက်စောစောတွင် အိမ်ပြန်ကြရသည် (၆ရာ ၇:၁၀)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။