ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၇

ရှောလမုန်၏နန်းတော်
1တစ်ဖန် ရှောလမုန်သည် တစ်ဆယ်သုံးနှစ်ပတ်လုံး နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်၍ လက်စသတ်လေ၏။ 2နန်းတော်ကို လေဗနုန်တောသစ်သားဖြင့် ဆောက်၍၊ အလျားအတောင်တစ်ရာ၊ အနံအတောင်ငါးဆယ်၊ အမြင့်အတောင်သုံးဆယ်ရှိ၏။ အာရဇ်တိုင်လေးစဉ်၊ အာရဇ်ရက်မများနှင့် ဆောက်၏။ 3တိုင်တစ်စဉ်လျှင် ဆယ်ငါးတိုင်စီရှိ၍ တိုင်ပေါင်းလေးဆယ်ငါးအပေါ်မှာ အခြင်တို့ကို တင်လျက်၊ အာရဇ်ပျဉ်ပြားနှင့် မိုးလေ၏။ 4အလင်းဝင်စရာ ပြတင်းပေါက်သုံးတန်းစီ အဆင့်ဆင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက် တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ရှိကြ၏။ 5တံခါးပေါက်ရှိသမျှ တံခါးတိုင်ရှိသမျှတို့သည် စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်ကြ၏။ 6တိုင်များ၊ ထုပ်ကြီးများနှင့်ပြည့်စုံ၍ အလျားအတောင်ငါးဆယ်၊ အနံအတောင်သုံးဆယ်ရှိသော ကနားပြင်ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ 7တရားစီရင်ရာ ကနားပြင်တည်းဟူသော တရားပလ္လင်တည်ရာ ကနားပြင်ကိုလည်းလုပ်၍၊ ကြမ်းတစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်တိုင်အောင် အာရဇ်ပျဉ်ပြားတို့နှင့် မိုးလေ၏။ 8နန်းတော်နှင့်ဆိုင်သော ထိုကနားပြင်နှစ်ဆောင်စပ်ကြားမှာ တံတိုင်းလည်းရှိ၏။ ရှောလမုန်စုံဖက်သော ဖာရောဘုရင်၏သမီးစံနန်းကိုလည်း တရားစီရင်ရာ ကနားပြင်နှင့်တူအောင် ဆောက်လေ၏။ 9တံတိုင်းကြီး ပြင်ဘက်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ အမြစ်မှစ၍ ထိပ်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ကျောက်ဆစ်ပမာဏနှင့်အညီ၊ နှစ်ဖက်စလုံး လွှနှင့်တိုက်သောကျောက်၊ ထူးဆန်းသော ကျောက်တို့ဖြင့် ပြီးကြ၏။ 10အမြစ်သည်လည်း အလျားရှစ်တောင်၊ ဆယ်တောင်ရှိသောကျောက်၊ ထူးဆန်းသောကျောက်ကြီးတို့ဖြင့်ပြီး၏။ 11အမြစ်ပေါ်မှာလည်း ကျောက်ဆစ်ပမာဏနှင့်အညီ လုပ်သောကျောက်၊ ထူးဆန်းသောကျောက်နှင့် အာရဇ်သစ်သားရှိ၏။ 12တံတိုင်းကြီးသည် ဆစ်သောကျောက်သုံးတန်း၊ အာရဇ်သစ်ကြီးတစ်တန်းဖြင့် ပြီး၏။ ဗိမာန်တော်အတွင်းတံတိုင်း၊ နန်းတော်ကနားပြင် တံတိုင်းတို့သည် ထိုအတူပြီးကြ၏။
ဟိရံ၏အလုပ်တာဝန်
13ရှောလမုန်သည်လည်း၊ လူကိုစေလွှတ်၍ တုရုမြို့မှ ဟိရံကိုခေါ်လေ၏။ 14ထိုဟိရံကား၊ နဿလိအမျိုးမုဆိုးမသားဖြစ်၏။ သူ၏အဘကား၊ တုရုအမျိုးသားပန်းတဉ်းသမားဖြစ်၏။ သားသည်လည်း ကြေးဝါအလုပ်ခပ်သိမ်းကို လုပ်တတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၊ ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့လာ၍ အလုပ်ရှိသမျှကို ပြီးစီးစေ၏။
ကြေးဝါတိုင်ကြီးနှစ်လုံး
(၆ရာ၊ ၃:၁၅-၁၇)
15ထိုသူသည် အမြင့်တစ်ဆယ်ရှစ်တောင်၊ လုံးပတ်တစ်ဆယ်နှစ်တောင်ရှိသော ကြေးဝါတိုင်နှစ်တိုင်ကို သွန်းလေ၏။ 16တိုင်အပေါ်မှာတင်စရာဖို့ အမြင့်ငါးတောင်ရှိသော ကြေးဝါတိုင်ထိပ်နှစ်ခုကိုလည်း သွန်းလေ၏။ 17ကြေးဝါကွန်ရွက်နှင့် ကြေးဝါကြိုးတို့ကိုလည်းလုပ်၍၊ တိုင်တစ်တိုင်လျှင် ကွန်ရွက်ခုနစ်ခုစီဖြင့် တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာ ဖုံးလွှမ်းလေ၏။ 18ကြေးဝါသလဲသီးတို့ကိုလည်း လုပ်၍၊ တိုင်ထိပ်ကွန်ရွက်အပေါ်မှာ ထိပ်တစ်ခုလျှင် သလဲသီးနှစ်တန်းစီဖြင့် တန်ဆာဆင်လေ၏။ 19ကနားပြင်ထဲမှာ စိုက်ထားသော ထိုတိုင်ထိပ်တို့သည် ကြာပွင့်နှင့်ပုံတူ၍ အချင်းလေးတောင်ရှိ၏။ 20တိုင်ထိပ်နှစ်ခုတို့သည် ကွန်ရွက်နှင့်နီးစပ်သော ထုပိကာအပေါ်မှာတည်လျက်၊ တိုင်ထိပ်တစ်ခု၌ သလဲသီးနှစ်တန်းစီနှင့် အလုံးနှစ်ရာစီရှိကြ၏။ 21ထိုတိုင်တို့ကို ဗိမာန်တော် ကနားပြင်ထဲမှာ စိုက်ထား၍ လက်ယာတိုင်ကိုယာခိန်၊ လက်ဝဲတိုင်ကို ဗောဇအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 22တိုင်ထိပ်အပေါ်မှာ ကြာပွင့်အပြောက်ရှိသည်ဖြစ်၍ တိုင်တို့သည်စေ့စုံကြ၏။
ကြေးဝါရေကန်
(၆ရာ၊ ၄:၂-၅)
23အချင်းဆယ်တောင်၊ အဝန်းအတောင်သုံးဆယ်၊ အဇောက်ငါးတောင်ရှိသော ကြေးဝါရေကန်ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ 24ရေကန်အနားပတ်အောက်ပတ်လည်၌ အတောင်တစ်တောင်လျှင် ဘူးသီးဆယ်လုံးစီစေ့အောင် ဘူးသီးနှစ်ပတ်ကို ရေကန်နှင့်တစ်စပ်တည်း သွန်းလေ၏။ 25ထိုရေကန်သည် နွားတစ်ဆယ်နှစ်ခုအပေါ်မှာ တည်လျက်ရှိ၏။ နွားတို့သည် အတွင်းသို့နောက်ခိုင်း၍ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာသို့ တစ်မျက်နှာလျှင် သုံးခုစီမျက်နှာပြုကြ၏။ 26ရေကန်သည် ဒုလက်တစ်ဝါးရှိ၏။ အပေါ်အနားပတ်လည် ဖလားအနားပတ်ကဲ့သို့ ကြာပွင့်အပြောက်နှင့် ပြည့်စုံ၏။ ရေဗတ်နှစ်ထောင်ဝင်၏။
ကြေးဝါလက်တွန်းလှည်းများ
27တစ်ဖန် အလျားလေးတောင်၊ အနံလေးတောင် အမြင့်သုံးတောင်ပမာဏရှိသော ကြေးဝါခုံတစ်ဆယ်ကိုလုပ်လေ၏။ 28ထိုခုံပုံသဏ္ဌာန်ဟူမူကား၊ ခုံပတ်လည်၌ အနားရစ်အဆင့်ဆင့်ရှိ၍ အနားရစ်ကြားမှာ၊ 29ခြင်္သေ့၊ နွား၊ ခေရုဗိမ်အပြောက်ရှိ၏။ အနားရစ်အပေါ်မှာ ခုံတစ်ခုတင်လျက်ရှိ၏။ ခြင်္သေ့နှင့်နွားအောက်၌လည်း အပြောက်မျိုးရှိ၏။ 30ခုံတစ်ခု၌ ကြေးဝါလှည်းဘီးလေးခုစီ၊ ကြေးဝါဝင်ရိုးနှင့်တကွ ရှိ၏။ အင်တုံတင်စရာဖို့ ခုံလေးထောင့်၌ ပခုံးတို့ကို ခုံနှင့်တစ်စပ်တည်း သွန်းလေ၏။ 31အင်တုံဝ၌ပါသော အကွပ်သည် အကျယ်တစ်တောင်ရှိ၏။ အဝသည် ဝိုင်း၍ အချင်းတစ်တောင်ထွာ ရှိ၏။ စတုရန်းလေးထောင့်၌ အပြောက်နှင့်ပြည့်စုံ၏။ 32ဘီးလေးခုတို့သည် ခုံမျက်နှာအောက်မှာ နေရာကျလျက်၊ ဝင်ရိုးတို့သည် ခုံနှင့်စပ်လျက်၊ ဘီးအမြင့် တစ်တောင်ထွာရှိ၏။ 33ဘီးပုံကား ရထားဘီးနှင့်တူ၏။ ဝင်ရိုး၊ ဝင်ရိုးအိမ်၊ အကန့်၊ အကွပ်များကို သွန်းလေ၏။ 34ခုံလေးထောင့်၌ တစ်စပ်တည်းသွန်းသော ပခုံးလေးခုရှိသဖြင့်၊ 35ထိုပခုံးပေါ်မှာ လုံးပတ်တစ်ထွာရှိသော ကွင်းကိုတပ်၍၊ ခုံပေါ်မှာ အနားရစ်နှင့် ကိုင်စရာများတို့ကို ခုံနှင့်တစ်စပ်တည်းသွန်းလေ၏။ 36ကိုင်စရာမျက်နှာနှင့် ခုံမျက်နှာပြင်၌ ခေရုဗိမ်၊ ခြင်္သေ့၊ စွန်ပလွံပင်အစရှိသော အပြောက်မျိုး အသီးအသီး ထင်ပေါ်လျက်ရှိ၏။ 37ထိုသို့ပုံသဏ္ဌာန်အလုံးအရပ်တူအောင်၊ အင်တုံတင်ရာခုံ တစ်ဆယ်ကို သွန်း၍ပြီးလေ၏။ 38အဝန်းလေးတောင်ကျယ်၍၊ ရေဗတ်လေးဆယ်ဝင်နိုင်သော ကြေးဝါအင်တုံတစ်ဆယ်ကိုလည်းလုပ်၍၊ ခုံတစ်ခုပေါ်မှာ အင်တုံတစ်လုံးစီ တင်ထားလေ၏။ 39အိမ်တော်လက်ယာဘက်၌ ခုံငါးခု၊ လက်ဝဲဘက်၌ငါးခုကိုထား၍ ရေကန်ကိုကား၊ အိမ်တော်လက်ယာဘက် အရှေ့တောင်ထောင့်၌ နေရာချ၏။
ဗိမာန်တော်ပစ္စည်းတန်ဆာစာရင်းအချုပ်
(၆ရာ၊ ၄:၁၁-၅:၁)
40ဟိရံသည် အိုးများ၊ ရေမှုတ်များ၊ အင်တုံငယ်များကိုလည်းလုပ်သဖြင့်၊ ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌ လက်စသတ်သောအရာများဟူမူကား၊ 41တိုင်နှစ်တိုင်၊ တိုင်ထိပ်အထွတ်နှစ်ခု၊ တိုင်ထိပ်အထွဋ်ကို ဖုံးလွှမ်းစရာကွန်ရွက်နှစ်ရွက်၊ 42ဖုံးလွှမ်းစရာကွန်ရွက်တစ်ရွက်အဖို့ သလဲသီးနှစ်တန်းစီ၊ သလဲသီးပေါင်းလေးရာ၊ 43ခုံဆယ်ခု၊ ခုံပေါ်မှာတင်ထားသော အင်တုံဆယ်လုံး၊ 44ရေကန်တစ်ကန်၊ ရေကန်ကိုထောက်သော နွားတစ်ဆယ်နှစ်ခု၊ 45အိုးများ၊ ရေမှုတ်များ၊ အင်တုံငယ်များတည်း။ ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ ဟိရံလုပ်သမျှသော ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်တန်ဆာတို့သည် ပြောင်ပြောင်တောက်သော ကြေးဝါဖြင့် ပြီးကြ၏။ 46ယော်ဒန်ချိုင့်၊ သကုတ်မြို့နှင့် ဇာသန်မြို့စပ်ကြားတွင် သရွတ်လုပ်စရာကောင်းသောမြေ၌ ရှင်ဘုရင်သွန်းလေ၏။ 47ထိုတန်ဆာတို့သည် အလွန်များသောကြောင့်၊ ရှောလမုန်သည် မချိန်ဘဲသွန်းထား၏။ ကြေးဝါအချိန်ကို အဘယ်သူမျှမသိ။
48ရှောလမုန်သည်လည်း ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်နှင့် ဆိုင်သမျှသော တန်ဆာများတည်းဟူသောရွှေယဇ်ပလ္လင်၊ ရှေ့တော်မုန့်တင်စရာ ရွှေစားပွဲ၊ 49ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ရှေ့၊ လက်ယာဘက်၌ ရွှေစင်မီးခုံငါးခု၊ လက်ဝဲဘက်၌ငါးခု၊ ရွှေပန်းပွင့်၊ ရွှေမီးခွက်၊ မီးကိုင်တန်ဆာ၊ 50ရွှေစင်ဖြင့်ပြီးသောခွက်များ၊ မီးညှပ်၊ လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ ပြာခံစရာအိုးများ၊ အလွန်သန့်ရှင်းရာဌာနတော် အတွင်းခန်းတံခါးနှင့် ဗိမာန်တော်ပြင်ခန်းတံခါး ဆွဲထားသော ရွှေပတ္တာများတို့ကိုလုပ်လေ၏။ 51ထိုသို့ ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အဖို့ ပြုလုပ်စီရင်သမျှအလုံးစုံတို့ကို လက်စသတ်ပြီးမှ၊ ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်လှူသော ရွှေငွေတန်ဆာများကိုဆောင်ခဲ့၍၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ဘဏ္ဍာစုထဲမှာ သွင်းထားလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၇ (အနက်ဖွင့်)

(အခြားအဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ခြင်း (:၁၂)

:  ရှောလမုန်ဘုရင်၏ စံနန်းတော်၊ အခြားနန်းတွင်း အဆောက်အဦးများနှင့် ရုံးတော်များလည်း အကျအန ဆောက်လုပ်သည်။

ရှောလမုန်၏စံနန်းတော်ကို (၁၃)နှစ်လုံးလုံး ဆောက်လုပ်မွမ်းမံရသည်။ ဗိမာန်တော် အရှေ့တောင်ဘက် ယွန်းယွန်းတွင် ရှိသည်။ အချို့က ရှောလမုန်သည် ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ထက် ရှင်ဘုရင်ပျော်စံရာ နန်းတော်အား (၆) နှစ်ပိုကြာအောင် ဆောက်ရသလားဟု ထောက်ပြကြသည်။ ဘုရားဘုန်းတန်ခိုး ထင်ရှားဖို့ထက် အတ္တပိုကြီးသည်ဟု  ရှုမြင်ကြသည်။ သို့သော် ရှောလမုန်သည် ဗိမာန်တော်အား အလျင်အမြန် ပြီးစီးရန် စိတ်အားထက်သန်သဖြင့် ကျေးကျွန်ထောင် ပေါင်းများစွာလုပ်အား ထုတ်ညှစ်တွန်းအား ပေး၍ နေ့မနေ ညမနား လုံလဝါယမ စိုက်ထုတ်ခဲ့သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

:၁၂  ‘လေဗနုန်ရဂုံမြိုင် သစ်နန်းဆောင်‘ ဟူ၍ အမည်တွင်သော နန်းဆောင်သည် လွှတ်ရုံးတော်၏ တောင်ဘက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လေဗနုန်အာရဇ်ပင်ကြီးများ မှ ရသောတိုင်လုံးကြီး မြောက်များစွာဖြင့် နန်းမဆောင် တစ်ခုလုံး မွမ်းမံထားသဖြင့် ၎င်းအမည်ဖြင့် တွင်ကျယ်ကျော်ကြားခြင်း ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အဆောက်အဦး အသေးစိတ်မှတ်တမ်း မရရှိသော်လည်း       ၃ ရာ ၁၀:၁၇  ကိုထောက်၍ ဤနန်းမဆောင်ကြီး၏ ကြီးကျယ်ခန့်ညားမှု အတိုင်းအဆကို မှန်းဆကြည့်နိုင်သည်။ တိုင်တော်ဆောင် ဟုခေါ်တွင်သော ဆောင်တော်ကူးစင်္ကြံဆောင် (ငယ် ၆)ကိုလည်း လေဗနုန်တောထွက် အာရဇ်သစ်တိုင်မကြီးများဖြင့် ထောက်မထားပြီး  မြောက်ဘက်ရှိ တရားပလ္လင်ထားရာ ရုံးတော် (ငယ် ၇)သို့ ဦးတိုက်သည်။ ဖာရောဘုရင့်သမီးတော် မိဖုရားစံနန်းဆောင် ကို တရားရုံးတော်နှင့် ကပ်လျက် တည်ဆောက်ထားသည် (ငယ် ၈)။ မိဖုရားနှင့် မောင်းမများစံမြန်းရာ ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသော ကျောက်တုံးကျောက်ပြားများသည် အပြင်၌ ပုံစံတကျ ထုဆစ်ဖြတ်တောက်ပြီးမှ ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တရားရုံးတော် ပတ်လည်ကို ကျောက်နံရံသုံးထပ်ဖြင့် ကာရံထားသည်။ အာရဇ်သစ်သား တစ်တန်းရံထားသည်။

ဆောက်လုပ်သော အထင်အရှားအဆောက်အဦးများမှာ ဘုရင်စံနန်းတော်၊ တရားရုံးတော်၊ ဖာရော့သမီးတော် မိဖုရားဆောင် များဖြစ်သည်။

(ဗိမာန်တော်ခြယ်သခြင်း (:၁၃၅၁)

:၁၃၁၄  ဟုရံ (ဟေဗြဲ နှင့် KJV ကျမ်းမူတွင် ဟိရံ)သည်  တုရုမင်းကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် တုရုမြို့မှ ယုဒမျိုးနွယ်ဖွား လက်မှုပညာရှင် အကျော်အမော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။

:၁၅၂၂  ဗိမာန်တော်ဝင်း အဝင်တံခါးဝ ရှိ ကြေးဝါတိုင်ကြီး (၂)တိုင်တွင် တစ်တိုင်ကို ယာခိန် (ထူထောင်တော်မူမည်) နှင့်အခြားတစ်တိုင်ကို ဗောဇ (ကိုယ်တော့်ခွန်အား) ဟု နာမည်ပေးထားသည်။ တိုင်ထိပ်တွင် ဘုလုံးသလဲသီးများဖြင့် ဆင်ယင်ထားသည်။ တိုင်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသော်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာအမြင် မတွေ့ရပါ။ အချို့က ထိုကြေးဝါတိုင်များသည် ဘုရားသခင်၏ အသက်ရှင်တော်မူသော ဗိမာန်တော် ထောက်တိုင်(တံကဲ) ဖြစ်လျှက် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် စင်ကြယ်သော အကျင့်လက္ခဏာရှိသည့် ယုံကြည်သူများ (ဂလ ၂:၉)ကို ပုံဆောင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဗျာ ၃:၁၂ တွင်လည်း အောင်မြင်သောသူကို ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်၌ တိုင်ဖြစ်စေမည်ဟု ဘုရားရှင်က ကတိပေးထားပါသည်။

:၂၃၂၆  ဝင်းထဲတွင် ကြေးဝါရေအင်တုံကြီး ထားရှိသည်။ ထိုအင်တုံကြီးကို ကြေးဝါနွား (၁၂)ကောင် က ထမ်းထားသည်။ ဗိမာန်တော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်အကြား တောင်ဘက်၌တည်ထားသည် (၆ရာ ၄:၁၀)။ ထိုအင်တုံမှ ရေများဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက မိမိတို့ ခြေလက်ကို ဆေးကြောသန့်စင်ရသည်။

:၂၇၃၉  ထို့အပြင် လေးဘီးတပ်လှည်း များပေါ်တွင် အင်တုံငယ် (၁၀)ခု ပြုလုပ်ထားသည်။ ဝင်းအတွင်းမှာပင် ထားရှိသော်ငြားလည်း ယဇ်ပလ္လင်ကို ကြေးဝါဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်းကို (၈:၆၄)မတိုင်မီ ညွှန်းဆိုခြင်းမတွေ့ရပါ။

:၄၀၄၇  ဟိရံ၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် ဗိမာန်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ အိုး၊ အင်တုံ၊ ရေမှုတ်များမှ စ၍ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ကြေးဝါများဖြင့် ပြုလုပ်သဖြင့် ပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်းရှိနေသည်။ ကြေးဝါထည် များကို သရွတ်မြေတွင် ယခုခေတ်ကြေးသွန်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်း သွန်းလုပ်ခဲ့သည် (ငယ် ၄၆)။

:၄၈၅၀  ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်နှင့်ဆိုင်သော နံ့သာယဇ်ပလ္လင်၊ ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာ ရွှေစားပွဲ၊ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ရှေ့ မီးခုံ (၁၀)ခု၊ ပန်းပွင့်၊ မီးခွက်၊ မီးတိုင်တန်ဆာ၊ ခွက်၊ မီးညှပ်၊ လင်ဗန်း၊ ဇွန်း၊ ပြာခံအိုး၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော် အတွင်းတံခါးနှင့် ဗိမာန်တော်အပြင်တံခါး၊ ပတ္တာများကို ရွှေအစစ်ဖြင့် ပြုလုပ်မွမ်းမံထားသည်။

:၅၁  ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အထမမြောက်။ ထိုစုဆောင်းထားသည့် ရတနာပစ္စည်းများကို ရှောလမုန်မင်းက ဘုရားအိမ်တော် ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသည်။

ဤအခန်းနှင့် ၆ ရာ၊အခန်း ၂-၄ တို့အကြားတွင် ကွဲလွဲချက်များရှိသည်။ ၆ ရာ မှတ်စုများတွင် ဆွေးနွေးထားခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ဖတ်ရှုပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။