ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၆

ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ခြင်း
1ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်သော သက္ကရာဇ်လေးရာရှစ်ဆယ်ပြည့်၊ ရှောလမုန်မင်း နန်းစံလေးနှစ်၊ ဇိဖအမည်ရှိသော ဒုတိယလတွင်၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကို တည်စပြုတော်မူ၏။ 2ထိုအိမ်တော်အလျားသည် အတောင်ခြောက်ဆယ်၊ အနံ အတောင်နှစ်ဆယ်၊ အမြင့် အတောင်သုံးဆယ်ရှိ၏။ 3အိမ်တော်ဦးသည်လည်း အိမ်တော်အနံနှင့်ညီ၍ အလျား အတောင်နှစ်ဆယ်၊ အနံ ဆယ်တောင်ရှိ၏။ 4အိမ်တော်လင်းစရာဖို့ ကျဉ်းသော ပြတင်းပေါက်တို့ကို လုပ်လေ၏။ 5အိမ်တော်ပြင်ထရံနှင့် ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ပြင် ထရံပတ်လည်၌ အခန်းတို့ကိုလည်း လုပ်လေ၏။ 6အောက်အခန်းသည် အနံငါးတောင်၊ အလယ်အခန်း အနံခြောက်တောင်၊ အထက်အခန်း အနံခုနစ်တောင်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အခန်းတို့သည် အိမ်တော်ထရံကိုယ်ထဲသို့ မဝင်။ ထရံဆုတ်လျက်၊ ဆုတ်လျက်တက်၏။ 7ထိုအိမ်တော်ကို တည်လုပ်သောအခါ၊ ထိုအရပ်သို့မဆောင်ခဲ့မီ ဆစ်ပြီးသော ကျောက်တို့ဖြင့်သာတည်လုပ်သောကြောင့်၊ သံတူ၊ ပုဆိန်၊ သံတန်ဆာနှင့်လုပ်သောအသံ မမြည်ရ။ 8အောက်အခန်းထဲသို့ဝင်သော တံခါးဝသည် အိမ်တော်လက်ယာဘက်မှာ ရှိ၏။ လိမ်သောလှေကားဖြင့် အလယ်အခန်းသို့လည်းကောင်း၊ အလယ်အခန်းမှ အထက်အခန်းသို့လည်းကောင်း၊ တက်ရ၏။ 9အိမ်တော်ကို တည်ပြီးမှ ထုပ်များတိုင်များကို အာရဇ်ပျဉ်ပြားနှင့် ဖုံးအုပ်လေ၏။ 10ထရံအခန်းတို့သည်လည်း အမြင့်ငါးတောင်စီ ရှိ၏။ အာရဇ်ရက်မတို့သည် အိမ်တော်ကိုမှီလျက် ရှိကြ၏။
11ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ရှောလမုန်သို့ ရောက်လာသည်ကား၊ 12ယခုတည်ဆောက်သော အိမ်တော်အရာမှာ၊ သင်သည် ငါသွန်သင်သောလမ်းသို့ လိုက်လျက်၊ ငါစီရင်ချက်အတိုင်း စီရင်၍၊ ငါပညတ်သမျှတို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင်၊ သင်၏အဘဒါဝိဒ်အား ငါကတိထားသည်အတိုင်း သင်၌ငါပြုမည်။ 13ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးကို ငါမစွန့်။ သူတို့အလယ်၌ နေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
14ထိုသို့ရှောလမုန်သည် အိမ်တော်ကိုတည်၍ ပြီးလေ၏။
ဗိမာန်တော်အတွင်းအမွှန်းတန်ဆာဆင်ယင်ခြင်း
(၂ ရာ၊ ၃:၈-၁၄)
15ကြမ်းမှသည်အမိုးတိုင်အောင် အတွင်းထရံကို အာရဇ်ပျဉ်ပြားနှင့် ဖုံးအုပ်၍၊ ကြမ်းကိုလည်း ဒုကြီးသောထင်းရှူးပျဉ်ပြားဖြင့် ပြီးစေ၏။ 16အလွန်သန့်ရှင်းရာဌာန၊ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်အဖို့ အလျားအနံ အတောင်နှစ်ဆယ်စီကျယ်သော အိမ်တော်တစ်ပိုင်းကိုအခန်းကာ၍ ကြမ်းနှင့် ထရံကို အာရဇ်ပျဉ်ပြားဖြင့် ပြီးစေ၏။ 17ထိုအခန်းရှေ့မှာတည်သော ဗိမာန်တော်အလျားသည် အတောင်လေးဆယ်ရှိ၏။ 18အိမ်တော်အတွင်း၌ အာရဇ်ပျဉ်ပြားတို့သည် ဘူးသီးအပြောက်၊ ပန်းပွင့်အပြောက်နှင့် ပြည့်စုံကြ၏။ ကျောက်မပေါ်စေခြင်းငှာ အာရဇ်သားနှင့်ဖုံးအုပ်လျက် သာရှိ၏။
19ထိုသို့ ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို တင်ထားရန်၊ အိမ်တော်အတွင်း၌ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ကို ပြင်ဆင်လေ၏။ 20ဗျာဒိတ်ဌာနတော်အခန်းသည် အလျား အတောင်နှစ်ဆယ်၊ အနံ အတောင်နှစ်ဆယ်၊ အမြင့် အတောင်နှစ်ဆယ်ရှိ၏။ ထိုအခန်းကိုလည်းကောင်း၊ အာရဇ်သစ်သားနှင့်လုပ်သော ယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်းကောင်း၊ ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 21ထိုသို့ အိမ်တော်အတွင်းကို ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံပြီးမှ၊ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ရှေ့မှာ ရွှေကြိုးဖြင့် အကွယ်အကာကို ဆွဲထား၍၊ ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 22အိမ်တော်တစ်အိမ်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်နားမှာရှိသော ယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်းကောင်း၊ ရွှေနှင့် အကုန်အစင် မွမ်းမံလေ၏။ 23ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှာ အမြင့်ဆယ်တောင်ရှိသော ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကို သံလွင်သားနှင့်လုပ်လေ၏။ 24ခေရုဗိမ်အတောင်တို့သည် တစ်ဖက်တစ်ချက် အလျားငါးတောင်စီရှိ၍၊ အတောင်ဖျား တစ်ခုမှ တစ်ခုတိုင်အောင် ဆယ်တောင်ရှိ၏။ 25အမြင့်ဆယ်တောင်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးသည် အလုံးအရပ်ပမာဏတူ၏။ 26ထိုခေရုဗိမ်တို့ကို အတွင်းအိမ်တော်ထဲမှာ တင်ထားသဖြင့်၊ ခေရုဗိမ်အတောင်တို့သည် ဖြန့်လျက်၊ 27အတောင်ဖျား တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ထရံကိုမှီလျက်၊ အလယ်မှာ အတောင်ဖျား တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထိလျက် ရှိကြ၏။ 28ခေရုဗိမ်တို့ကိုလည်း ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 29အိမ်တော်ထရံအတွင်းဘက်နှင့် ပြင်ဘက်၌ထုသော ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် အပွင့်ပွင့်သော စွန်ပလွံပင်အရုပ်များရှိကြ၏။ 30အိမ်တော်အတွင်း ကြမ်းနှင့် ပြင်ကြမ်းကိုလည်း ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 31ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ဝင်ဝဖို့ သံလွင်သား တံခါးရွက်နှစ်ရွက်ကို လုပ်၍၊ တံခါးထုပ်နှင့်တံခါးတိုင်တို့သည် ထရံငါးစုတစ်စုကို စားကြ၏။ 32သံလွင်သားတံခါးရွက်တို့၌ ခေရုဗိမ်အရုပ်၊ အပွင့်ပွင့်သော စွန်ပလွံပင်အရုပ်များကို ထုလုပ်၍၊ တံခါးရွက်နှင့်ခေရုဗိမ်အရုပ်၊ စွန်ပလွံပင်အရုပ်တို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 33ထိုအတူ အိမ်တော်ပြင်ထရံ လေးစုတစ်စု ကျယ်သောဝင်ဝဖို့ သံလွင်တံခါးတိုင်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 34တံခါးရွက်တစ်ရွက်လျှင် ပတ္တာနှစ်ခုစီဖြင့် လည်တတ်သော ထင်းရှူးသား တံခါးရွက်နှစ်ရွက်တို့ကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ 35တံခါးရွက်၌ ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် အပွင့်ပွင့်သော စွန်ပလွံပင်အရုပ်များကို ထုလုပ်၍ အပြောက်ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 36အတွင်းတံတိုင်းကိုလည်း ဆစ်သောကျောက်တန်း သုံးဆင့်၊ အာရဇ်သစ်သားတန်း တစ်ဆင့်နှင့် အထပ်ထပ်တည်လေ၏။ 37နန်းစံလေးနှစ်၊ ဇိဖလတွင် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တိုက်မြစ်ကို ချကြ၍၊ 38နန်းစံဆယ်တစ်နှစ်၊ ဗုလအမည်ရှိသော အဋ္ဌမလတွင် အိမ်တော် အခန်းကြီးအခန်းငယ်တို့နှင့် ဆိုင်သမျှတို့ကို လက်စသတ်၍ ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်သတည်း။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၆ (အနက်ဖွင့်)

(ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ခြင်း (အခန်း )

:  ဣသရေလတို့ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရုန်းထွက်လာပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း (၄၈၀) ကြာပြီးမှ ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်နိုင်သည်။ ရှောလမုန်မင်း ဗိမာန်တော်ကို ဘီစီ ၉၆၇/၆၆ ၌ စတင်ဆောက်လုပ်သည်ဟု အတည်ယူလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်မြောက်လာသည် နှစ်မှာ ဘီစီ ၁၄၄၆/၄၇ ခုနှစ် ဖြစ်မည်။

:  ဗိမာန်တော် စီမံကိန်း အသေးစိတ်ကို အခန်း ၆ တွင် ရှင်းပြထားသည်။ ထိုခေတ်ကာလက နည်းပညာအခက်ခဲကြောင့် စနစ်ပုံအသေးစိတ် ရေးဆွဲရန် အခက်ခဲရှိသည်။ သို့သော် အတိုင်းအတာကို ဖော်ပြထားသည်။ အလျားပေ ၉၀၊ အကျယ်ပေ ၃၀၊ အမြင့် ၄၅ပေ ရှသည် (ငယ် ၂)။ အခန်း (၂) ခန်းပါဝင်သည်။ တစ်ခန်းသည် သန့်ရှင်းရာအခန်းဖြစ်၍ အလျား ပေ ၆၀၊ အကျယ်ပေ ၃၀၊ အမြင့် ၄၅ ပေ(ငယ် ၂၊ ၁၇) ရှိသည်။ အလင်းဝင်စရာ တံခါးပေါက်များကို ထိပ်နားတွင် ဖောက်ထားသဖြင့် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းသည် (ငယ် ၄)။ အတွင်းပိုင်းအခန်း မှာ အလျားပေ ၃၀၊ အကျယ်ပေ ၃၀ နှင့် အမြင့် ၃၀ ရှိသည်။ ဘေးနံရံနှစ်ဖက်နှင့် နောက်ဖက်တွင် အမြင့် ၇ ပေခွဲရှိသော ခိုမြီးဆွဲ အခန်းဆက်ထားကြသည်။

:၁၀  ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ပျဉ်ပြား ကျောက်ပြားများကို အခြား၌ စရွေးကိုက် အသင့်ပြုလုပ်ပြီးမှ ယူဆောင်တပ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။  သံမယ်နအသုံးမပြုသဖြင့် ဗိမာန်တော်တွင် ထုထောင်းသံနှင့် တူသံပေသံ မကြားရ (ငယ် ရ)။ ဆောက်လုပ်စဉ် ငြိမ်ဆိတ်စွာဆောက်လုပ်သည်မှာ ယနေ့ခေတ်ကာလ အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုသည့် စုဝေးရာခန်းမဆောင် ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် (၈)နှင့် (၁၀) တွင် ပါရှိသည့် တံခါးဝအဝင် လမ်းတို့မှာ သီးသန့် အခန်းများသို့ ဝင်ရောက်ရာ ဖြစ်၍ ၇ ပေစီအမြင့်ရှိကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၉) သည် ခန်းမဆောင် တစ်ခုလုံး၏ မျက်နှာကြက်ခေါင်မိုး အကြောင်းဖြစ်သည်။

:၁၁၂၂  အကယ်၍ ရှေလမုန်မင်းက ဘုရားသခင်၏ စကားတော်များကို နာခံလျှင် ခမည်းတော် ဒါဝိဒ်ထံပြုထား သောကတိတော်များ ပြည့်စုံစေမည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ အလယ်တွင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ကိန်းဝပ်မည်ဟု ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်နေသည့် အချိန်တွင် ဘုရားသခင်က ထပ်မံအတည်ပြုပေးသည်။ (ငယ် ၁၁-၁၃)။ ဗိမာန်တော် အတွင်းပိုင်းကို အာရဇ်သားများဖြင့် ခင်းကျင်းဖုံးအုပ်၍ အားလုံးရွှေကွပ်ထားသည်။ ကျောက်တုံးကျောက်ပြား မမြင်စေရ။ ကျောက်ဆစ်အနု ပညာလက်ရာမြောက်စွာ ကွက်တိလှီးဖြတ်ထွင်းထုထားသဖြင့် အလိုအပိုမရှိ။ Spurgeon က ဝိညာဉ်ရေးရာ အမြင်ဖြင့် ဤသို့ဆိုပါသည်။

အောက်ခံအခင်းသည် ကြမ်းတမ်းခက်မာမှုမရှိ၊ မွတ်ညက်၍ အဖိုးထိုက်သော်လည်း ထင်းရှူးပြား ဖုံအုပ်သည်။ သူ့အတွက်လုပ်ဆောင်သမျှကို ဘုရားသခင်က အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ လူ့မျက်စိအမြင် ပဿဒရှိဖို့ မလိုအပ်။ ဘုရားသခင်နှစ်သက်သော ဝိညာဉ်ရေး၌ ရှင်သန်လှပ    သည့် အဖိုးထိုက်ကျောက်ပြားများကိုပင် လူ့မြင်ကွင်းမှ ဖုံးကွယ်ထားစေသည်။

:၂၃၂၈  ဗျာဒိတ်တော်ဌာန (သန့်ရှင်းရာ ဌာနအတွင်းခန်း)တွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာ ဘေးတစ်ဖက်စီ၌ အမြင့် ၁၅ ပေ ရှိသော ခေရုဗိမ် ရုပ်နှစ်ခုရပ်လျက်ကို သံလွင်သား ဖြင့် ထုလုပ်ထားပြီး၊ ရွှေအတိဖြင့် ကွပ်ထားသည်။ ဖြန့်ထားသော အတောင်ပံများသည် နံရံတစ်ဖက်မှ အခြားတစ်ဖက်တိုင် ထိစပ်နေသည်။ ဤခေရုဗိဇ်သည် ကရုဏာပလ္လင်တော်ပေါ်မှ ခေရုဗိမ် (ထွ ၂၅:၁၈။ ၃၇:၉) တို့နှင် မတူညီပါ။

:၂၉၃၀  ဗိမာန်တော်အတွင်းပိုင်းတွင် ရွှေမှလွဲ၍ အခြားအရာမတွေ့ မြင်ရ။

:၃၁၃၅  အပိုဒ်ငယ် ၃၁၊ ၃၂ သည် ဗျာဒိတ်တော်ခန်း တံခါးများ ဆောက်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။ အခန်းများကိုလည်း ခန်းစည်းလိုက်ကာများ တပ်ဆင်ထားသည် (၆ရာ ၃:၁၄)။ ပင်မတံခါးပေါက်အကြောင်းကို အငယ် ၃၅ ၌ ပုံဖော်ထားသည်။

:၃၆  ဗိမာန်တော်ရှေ့အတွင်းပိုင်း အခန်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ အခန်းဖြစ်သည်။ အတွင်းခန်းနှင့် ကျောက်တန်းသုံးဆင့်၊ အာရဇ်သားများဖြင့် ခြားထားသည်။

တဲတော်ဝင်းအတွင်းပိုင်းတွင် ကြေးယဇ်ပလ္လင်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ခြေလက်သန့်စင်ဖို့ ရေ အင်တုံကြီး (၁)ခု နှင့် အင်တုံငယ် (၁၀)ခု ရှိသည် (အခန်း ၇)။ အပြင်ဖက်အပိုင်းသည် ပရိသတ်များစုဝေးရာ ဖြစ်သည်။

:၃၇၃၈  ဗိမာန်တော်ကို ရှောလမုန်မင်း နန်းတက်သည့် စတုတ္ထနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်၍ ()နှစ်ကြာ ဆောက်လုပ် ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။