ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၅

ဗိမာန်တော်ဆောက်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း
(၆ရာ၊ ၂:၁-၁၈)
1ရှောလမုန်ကို ခမည်းတော်အရာ၌ ဘိသိက်ပေးကြောင်းကို တုရုမင်းကြီးဟိရံသည် ကြားလျှင်၊ ဒါဝိဒ်နှင့်အစဉ် မိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူဖြစ်၍၊ မိမိကျွန်တို့ကို စေလွှတ်လေ၏။ 2တစ်ဖန် ရှောလမုန်သည်လည်း၊ ဟိရံထံသို့စေလွှတ်လျက်၊ 3ငါ့အဘဒါဝိဒ်သည် အရပ်ရပ်၌ စစ်တိုက်ရသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ရန်သူတို့ကို အဘခြေဖဝါးတော်အောက်သို့ နှိမ့်ချတော်မမူမီတိုင်အောင်၊ မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ အိမ်တော်ကို မတည်မဆောက်ရဟု မင်းကြီးသိ၏။ 4ယခုမူကား၊ ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် အရပ်ရပ်၌ငြိမ်ဝပ်မည်အကြောင်း စီရင်တော်မူသဖြင့်၊ ရန်ဘက်ပြုသောသူ၊ ဆီးတားသောသူ မရှိသည်ဖြစ်၍၊ 5ထာဝရဘုရားက၊ ငါ့အဘဒါဝိဒ်အား သင့်ကိုယ်စား သင်၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ ငါတင်သော သင်၏သားသည် ငါ့နာမအဖို့ အိမ်ကို တည်ဆောက်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်မည်ဟု ငါအကြံရှိ၏။ 6မင်းကြီး၏ကျွန်တို့သည် ငါ့အဖို့ လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာ အာရဇ်ပင်တို့ကို ခုတ်လှဲစေခြင်းငှာ စီရင်ပါ။ ငါ့ကျွန်တို့သည် မင်းကြီးကျွန်တို့နှင့်ဝိုင်း၍ လုပ်ကိုင်ကြလိမ့်မည်။ မင်းကြီးစီရင်သည်အတိုင်း၊ မင်းကြီး၏ ကျွန်တို့အား အခကိုပေးပါမည်။ ဇိဒုန်အမျိုးသားတို့သည် သစ်ခုတ်တတ်သကဲ့သို့ ငါတို့တွင် အဘယ်သူမျှ မခုတ်တတ်သည်ကို မင်းကြီးသိသည်ဟု မှာလိုက်လေ၏။
7ရှောလမုန်မင်း၏စကားကို ဟိရံမင်းသည်ကြားလျှင် အလွန်ဝမ်းမြောက်၍၊ ထိုလူမျိုးကြီးကို အစိုးရသောသားကို ဒါဝိဒ်အားပေးတော်မူသော ထာဝရဘုရားသည် ယနေ့ မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဟု ဆိုလျက်၊ 8မင်းကြီးမှာလိုက်သော အမှုကို ငါဆင်ခြင်ပြီ။ အာရဇ်သစ်သား၊ ထင်းရှူးသစ်သားလိုသမျှကို ပေးပါမည်။ 9ငါ့ကျွန်တို့သည် လေဗနုန်တောင်မှ ပင်လယ်သို့ချပြီးလျှင်၊ ဘောင်လုပ်၍ မင်းကြီးစီရင်သောအရပ်သို့ ပင်လယ်လမ်းဖြင့် ဆောင်ခဲ့၍၊ ထိုအရပ်၌အပ်သဖြင့် မင်းကြီးခံယူရမည်။ မင်းကြီးသည်လည်း၊ ငါ၏နန်းတော်သား စားစရာရိက္ခာကိုပေး၍ ငါ့အလိုကိုလည်း ပြည့်စုံစေရမည်ဟု ရှောလမုန်ထံသို့ လူကိုစေလွှတ်၍ ပြန်ပြော၏။ 10ထိုသို့ဟိရံသည် ရှောလမုန် အလိုရှိသမျှသော အာရဇ်သစ်သား၊ ထင်းရှူးသစ်သားကို ပေး၏။ 11ရှောလမုန်သည်လည်း၊ ဟိရံ၏နန်းတော်သားများ စားစရာဖို့ တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ဂျုံဆန်ကောရ နှစ်သောင်း၊ စစ်ပြီးသောဆီ ကောရနှစ်ဆယ်ကို ပေး၏။ 12ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ ရှောလမုန်အားပညာကိုပေးတော်မူ၏။ ဟိရံမင်းနှင့် ရှောလမုန်မင်းနှစ်ပါးတို့သည် စစ်တိုက်ခြင်းမရှိ။ မိတ်သဟာယဖွဲ့ကြ၏။
13ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်လည်း၊ ဣသရေလလူအပေါင်းတို့တွင် လူသုံးသောင်းတို့ကို ခွဲခန့်၍၊ 14အလှည့်အလှည့် တစ်လလျှင်တစ်သောင်းစီ၊ လေဗနုန်တောင်သို့ စေလွှတ်သဖြင့်၊ ထိုလူတို့သည် လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာတစ်လ၊ ကိုယ်နေရာအရပ်၌ နှစ်လနေရကြ၏။ ထိုလူတို့ကို အဒေါနိရံအုပ်ရ၏။ 15ထမ်းရွက်သောသူ ခုနစ်သောင်း၊ တောင်ရိုးပေါ်မှာ သစ်ခုတ်သောသူ ရှစ်သောင်းတို့ကိုလည်း စေခိုင်းတော်မူ၍၊ 16အုပ်ချုပ်သော မင်းအရာရှိမှတစ်ပါး လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စီရင်သောသူ သုံးထောင်သုံးရာရှိ၏။ 17ရှင်ဘုရင်၏ အမိန့်တော်အတိုင်း အိမ်တော်တိုက်မြစ်အဖို့ ကြီးသောကျောက်၊ အဖိုးထိုက်သောကျောက်၊ ဆစ်ပြီးသောကျောက်တို့ကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 18ထိုသို့ ရှောလမုန်မင်း၏လက်သမားတို့နှင့် ဟိရံမင်း၏လက်သမားတို့သည် ဂေဗာလအမျိုးသားတို့နှင့်တကွ၊ အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်စရာဖို့ သစ်သားများ၊ ကျောက်များတို့ကို ပြင်ဆင်ကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလမုန် ဘုရင်၏ ဗိမာန်တော် (အခန်း )

(ဟိရံမင်းနှင့် သဘောတူညီချက် (အခန်း )

:၁၂  ဟိရံ မင်းသည် လေဗနုန်တောအုပ် ကြီးကို ပိုင်ဆိုင်သော တပါးအမျိုးသားမင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းနှင့် နှစ်ပြည့်တစ်ပြည် ရွှေလမ်းငွေလမ်းထားသော မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဒါဝိဒ်မင်း၏ သားတော် ရှောလမုန်မင်းနှင့် လည်း မဟာမိတ်ပြုလိုသည်။ ရှောလမုန်မင်းက ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ရန် သစ်ခုတ်သမားများကို စေလွှတ်သည်။ ခုတ်ထွင်ပိုင်းဖြတ်ပြီးသော သစ်များကို ဖောင်ဖွဲ့၍ မြေထဲပင်လယ်ရေလမ်းခရီးဖြင့် ယုပ္ပမြို့သို့ မျှောချကြသည်။ ယုပ္ပမြို့မှ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့် သယ်ဆောင်ကြသည်။ သစ်ဖိုး အဖြစ် ရှောလမုန်မင်းက ဟိရံမင်းအား နှစ်စဉ်ရိက္ခာထောက်ပံ့သည်။

:၁၃၁၈  ပြည့်ရှင်မင်း ရှောလမုန် ဘုရင်၏ အမိန့်အတိုင်း ထင်းခုတ်လွှဆွဲကြသူများမှာ လူပေါင်းသုံးထောင် ရှိသည်။ သုံးသုတ်ခွဲ၍ တစ်လစီ အလှည့်ကျ လုပ်ရသဖြင့် အိမ်မှာ ၂လ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ   နေကြရသည်။ ထို့ပြင် ခါနန်ကျွန်ပေါင်းရှစ်ထောင်လည်း ပါဝင်သေးသည်။ ထင်းခုတ်လွှဆွဲခြင်းအပြင် ကျောက်ထုအုတ်ဖုတ်ခြင်းလည်း လုပ်ကြရသည် (အငယ် ၁၅ ကို ၆ရာ ၂:၁၇-၁၈ နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။ လူပေါင်းခုနှစ်သိန်း လုပ်အားကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

ရှောလမုန်မင်းကြီး၏ လူ့စွမ်းအား သက်သက်ဖြင့် ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ခြင်းသည် ကျေးကျွန်တို့၏ အင်အားစု (:၁၅၂၂ နှင့် ယှဉ်ဖတ်)ကို အဓိကအားထားသည်။ လုပ်အားမလုံလောက်သဖြင့် ဣသရေလ မျိုးနွယ်စုများ (ယုဒမျိုးနွယ်တို့ မပါဝင်ဟု ယူဆရဖွယ်ရှိ)ကိုလည်း ချောဆွဲ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားခိုင်းစေခဲ့သည်။ ဣသရေလ လူမျိုးမှာ မူလကပင် လွတ်လပ်မှုကို ခုံမင်ကြသူများဖြစ်ရာ ယခုဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ ကျေးကျွန်သဖွယ် ခိုင်းစေခံရမှုကြောင့် မကျေမချမ်းဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းအရာမှာ တိုင်းနိုင်ငံ နှစ်ပိုင်းကွဲသည်အထိ ဣသရေလမျိုးနွယ်စုတို့ ရင်ထဲ၌ တငွေ့ငွေ့လောင်မြိုက်နေသည့် မီးကျည်ခဲဖြစ် လာခဲ့သည် (၁၂: ကိုကြည့်) အခြားသူများ အကျိုးစီးပွားပျက်စီးစေသော အနိုင်အထက်ပြုကျင်မှုမှ ရှောင်ကြည်တတ်စေဖို့ ဘုရားသခင်ထံမှ ဉာဏ်ပညာတော် လိုအပ်လှပေသည်တကား  (Daily Notes of the Scripture Union)

(ဤအခန်းကြီးနှစ်ခုတွင် ကိန်းဂဏန်းကွာခြားမှု များရှိရာ၊ ရာဇဝင်ချုပ် ဒုတိယစာစောင်၏ အခန်း(၂) ဆိုင်ရာမှတ်စုများက ရှင်းလင်းနားလည်စေပါမည်။)

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။