ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၄

ရှောလမုန်၏မှူးမတ်တော်များ
1ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကို စိုးစံလျက်နေတော်မူ၏။ 2မှူးတော်မတ်တော်ဟူမူကား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဇာဒုတ်သား အာဇရိ၊ 3ရှိရှသား ဧလိဟောရပ်နှင့် အဟိယတို့သည် စာရေးတော်ကြီးဖြစ်၏။ အဟိလုပ်သား ယောရှဖတ်သည် အတွင်းဝန်ဖြစ်၏။ 4ယောယဒသား ဗေနာယသည် ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်၏။ ဇာဒုတ်နှင့် အဗျာသာတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်၏။ 5နာသန်သားအာဇရိသည် ဝန်စာရေးအုပ်ဖြစ်၏။ နာသန်သားဇာဗုဒ်သည် မင်းသားအရာနှင့် တိုင်ပင်မတ်ဖြစ်၏။ 6အဟိရှာသည် နန်းတော်အုပ်ဖြစ်၏။ အာဗဒသားအဒေါနိရံသည် အခွန်တော်ဝန်ဖြစ်၏။
7ရှောလမုန်သည် ဣသရေလနိုင်ငံအရပ်ရပ်၌ ခန့်ထားသော ဝန်စာရေးတစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တို့သည် တစ်ယောက်တစ်လစီ ရှင်ဘုရင်နှင့် နန်းတော်သားတို့အဖို့ စားစရာကို ပြင်ဆင်ရကြ၏။ 8သူတို့အမည်ဟူမူကား၊ ဧဖရိမ်တောင်ရပ်မှာ ဟုရ၏သား၊ 9မာကတ်မြို့၊ ရှာလဗိမ်မြို့၊ ဗက်ရှေမက်မြို့၊ ဧလုမ္ဘေသနန်မြို့မှာ ဒေကာ၏သား၊ 10စောခေါမြို့၊ ဟေဖာပြည်လုံးနှင့်တကွ အရုဗုတ်မြို့မှာ ဟေသက်၏သား၊ 11ဒေါရပြည်လုံးကိုစီရင်သောသူ ရှောလမုန်၏ သမီးတော်တာဖတ်နှင့်စုံဖက်သော အဘိနဒပ်၏သား၊ 12တာနက်မြို့၊ မေဂိဒ္ဒေါမြို့နှင့် တကွဗက်ရှန်မြို့မှ အာဗေလမဟောလမြို့တိုင်အောင်မက၊ ယုတ်နန်မြို့အလွန်၊ ယေဇရေလမြို့ အောက်ဇာတနမြို့နှင့် နီးစပ်သော ဗက်ရှန်မြို့နယ်လုံးကိုစီရင်သော အဟိလုပ်၏သားဗာန၊ 13ဂိလဒ်ပြည်၌ မနာရှေ၏သား ယာဣရပိုင်သောမြို့များ၊ ဗာရှန်ပြည်၊ အာဂေါဘအရပ်၌မြို့ရိုး၊ ကြေးဝါတံခါးကျင်နှင့် ပြည့်စုံသော မြို့ကြီးခြောက်ဆယ်ကို စီရင်သော ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့မှ ဂေဗာ၏သား၊ 14မဟာနိမ်မြို့မှာ ဣဒေါ၏သားအဟိနဒပ်၊ 15နဿလိခရိုင်ကို စီရင်သောသူ၊ ရှောလမုန်၏သမီးတော် ဗာသမတ်နှင့်စုံဖက်သော အဟိမတ်၊ 16အာရှာခရိုင်နှင့် အာလုပ်မြို့မှာ ဟုရှဲ၏သားဗာနာ၊ 17ဣသခါခရိုင်မှာပါရွာ၏သားယောရှဖတ်၊ 18ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်မှာ ဧလာ၏သားရှိမိ၊ 19အာမောရိရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်၏နိုင်ငံ၊ ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃ၏နိုင်ငံ၊ ဂိလဒ်ပြည်မှာ အခြားသောမင်းမရှိ။ တစ်ပါးတည်းစီရင်သော ဥရိ၏သားဂေဗတည်း။
စည်ပင်သာယာသည့်နန်းစံနှစ်များ
20ထိုကာလ၌၊ ယုဒအမျိုးနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အရေအတွက်အားဖြင့် သမုဒ္ဒရာသဲလုံးနှင့်အမျှ များပြား၍ စားသောက်ပျော်မွေ့လျက် နေကြ၏။ 21ရှောလမုန်သည်လည်း မြစ်ကြီးမှစ၍ ဖိလိတ္တိပြည်၊ အဲဂုတ္တုပြည်တိုင်အောင် တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအစိုးရသဖြင့်၊ အရပ်ရပ်သားတို့သည် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာတို့ကို ဆက်၍၊ ရှောလမုန်လက်ထက် ကာလပတ်လုံး မင်းမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြ၏။
22တစ်နေ့တစ်နေ့လျှင် နန်းတော်၌ကုန်သော ရိက္ခာဟူမူကား၊ ဂျုံမုန့်ညက် ကောရသုံးဆယ်၊ မုယောမုန့်ညက် ကောရခြောက်ဆယ်၊ 23ဆူဖြိုးအောင်ကျွေးသော နွားတစ်ဆယ်၊ ကျက်စားရာထဲက နွားနှစ်ဆယ်၊ ဆတ်သမင်ဒရယ်အမျိုးမျိုးကိုမဆိုဘဲ သိုးတစ်ရာ၊ ဆူဖြိုးအောင်ကျွေးသော ငှက်မျိုးတည်း။ 24ရှောလမုန်သည် မြစ်ကြီးအနောက်ဘက်၊ တိဖသမြို့မှအဇ္ဇာမြို့တိုင်အောင် ရှင်ဘုရင်အပေါင်းတို့ကို အစိုးရသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တို့၌ စစ်မှုစစ်ရေးမရှိ။ 25လက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံး၊ ယုဒအမျိုးနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဒန်မြို့မှစ၍ ဗေရရှေဘမြို့တိုင်အောင် အသီးအသီးမိမိစပျစ်ပင်၊ မိမိသင်္ဘောသဖန်းပင်အောက်မှာ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရကြ၏။
26ရှောလမုန်သည်လည်း၊ ရထားတော်များနှင့် ဆိုင်သော မြင်းတင်းကုပ်လေးသောင်း၊ မြင်းစီးသူရဲ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ရှိ၏။ 27ဝန်စာရေးတို့သည်လည်း ရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့် စားပွဲတော်သို့ ဝင်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ တစ်ယောက်တစ်လစီ စုံလင်စွာ ပြင်ဆင်ရကြ၏။ 28မုယောစပါးကိုလည်းကောင်း၊ မြင်းတော်များ၊ လားတော်များဖို့ မြက်ခြောက်ကိုလည်းကောင်း၊ အလှည့်သင့်သည်အတိုင်း နေရာအရပ်သို့ ဆောင်ခဲ့ရကြ၏။
29ဘုရားသခင်သည် များစွာသော ဉာဏ်ပညာကိုလည်းကောင်း၊ သမုဒ္ဒရာသဲလုံးနှင့်အမျှ ကျယ်ဝန်းသောနှလုံးကိုလည်းကောင်း ပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ 30ပညာတော်သည် အရှေ့ပြည်သားပညာနှင့် အဲဂုတ္တုပြည်သားပညာကိုလွန်ကဲ၏။ 31ရှောလမုန်သည် ဧဇရဟိတ်အမျိုး ဧသန်၊ မဟောလသား ဟေမန်၊ ခါလကောလ၊ ဒါရဒအစရှိသော လူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍ ပညာရှိသဖြင့်၊ ခပ်သိမ်းသော တိုင်းနိုင်ငံအရပ်ရပ်၌ ကျော်စောလေ၏။ 32စီရင်တော်မူသော သုတ္တံစကားသုံးထောင်နှင့် သီချင်းတစ်ထောင်ငါးခုရှိ၏။ 33လေဗနုန်အာရဇ်ပင်မှစ၍ အုတ်ရိုးနားမှာပေါက်တတ်သော ဟုဿုပ်ပင်တိုင်အောင် မြွက်ဆို၏။ သားမျိုး၊ ငှက်မျိုး၊ ပိုးကောင်မျိုး၊ ငါးမျိုးတို့၏အကြောင်းကိုလည်း မြွက်ဆို၏။ 34ရှောလမုန်မင်း၏ ပညာသတင်းကိုကြားသော ရှင်ဘုရင်အမျိုးမျိုးစေလွှတ်သော သူတို့သည် ပညာစကားတော်ကို နားထောင်ခြင်းငှာ လာကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၄ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလမုန်ဘုရင်၏ မှူးကြီးမတ်ရာများ (:၁၉)

:  ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်းဖြစ်သည်။ ဇာဒုတ်၏မြေး အာဇရိက ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး၊ ဧလိဟောရပ်နှင့် အဟိယ တို့က လွှတ်ရုံးဝန်ကြီးများ၊ ယောရှုဖတ် က မော်ကွန်းထိန်း၊ ဗေနာယက စစ်ဗိုလ်ချုပ်၊ ဇာဒုတ် နှင့် အဗျာသာ တို့က ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ အာဇရိက ဝန်အုပ်၊ ဇာဗုဒ်က မင်းတိုင်ပင်အမတ်၊ အဟိရှာ က အိမ်တော်ဝန်၊ အဒေါနိရံ က အကောက်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၄) တွင် ပါရှိသော အဗျာသာသည် အပိုဒ်ငယ် ၂:၂၇ တွင်ပါရှိသည့် ရှောလမုန်မင်းက ရာထူးဖြုတ်ချသူ ဟုတ်မဟုတ် သေချာ မသိရပါ။ နောက်ပိုင်း၌ ဖြုတ်ပယ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူး ဆက်ခံသော်လည်း နာမည်ခံရုံမျှသာ ခံယူခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားသော အဗျာသာ (၂ရာ ၈:၁၅-၁၈ ကိုရှု) လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Matthew Poole က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

အချို့က ရှောလမုန်မင်းလက်ထက် တလျှောက် မှူးကြီးမတ်ရာ အားလုံး၏ စာရင်းဟုဆိုကြသည်။ ယခင်လူများနှင့် လက်ရှိလူများ အားလုံးပါဝင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၁၁နှင့် (၁၅) ပါရှိသည့် လူနှစ်ဦးမှာ မကြာမီနှစ်ကာလတွင် ရှောလမုန်၏သားမက်များ ဖြစ်လာကြသည်။

:၁၉  ရှောလမုန်မင်းသည် တိုင်းပြည်အား ဒေသကြီး (၁၂)ခု  ခွဲခြမ်းပြီး အုပ်ချုပ်သူ နယ်စားပယ်စားကြီးများ ခန့်အပ်သည်။ အခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံစေသည်။ ထိုနယ်စား မှူးကြီးမတ်ရာများက အလှည့်ကျ တစ်လစီ နန်းတော်တစ်ခုလုံး အတွက် စားနပ်ရိက္ခာတာဝန် ယူရသည်။

(ရှောလမုန်ဘုရင် ခန့်ညားထယ်ဝါသမျှ (:၂၀၃၄)

:၂၀၂၁  ရှောလမုန်ဘုရင်၏ အုပ်ချုပ်မှုသည် ဥဖရတ်မြစ်၊ ဖိလိတ္တိပြည်နှင့် အဲဂုတ္တုပြည်နယ်စပ်အထိ ကျယ်ဝန်းပျံ့နှံ့သည် (ငယ် ၂၀-၂၄)။ ဤဒေသများက ရှောလမုန်ဘုရင်ထံ အခွန်အတုတ် ပဏ္ဏာဆက်သကြသော်လည်း အားလုံး ဣသရေလပိုင်နက် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ရှောလမုန်နိုင်ငံတော်သည် ပါလက်စတိုင်း ကတိတော်အား မပြည့်မီသေးပါ (က ၁၅:၁၈-၂၁)။

:၂၂၂၈  ရှောလမုန်မင်း၏ အံ့သြဖွယ်ရာ ခန့်ညားထယ်ဝါမှုအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထောင်သောင်းချီသော မြင်းများကို ရေတွက်ကြည့်သည်ပါ။ သို့သော် သတိပြည့်ရမည့် အချက်မှာ ရှေလမုန်မင်း၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမှာ တိုင်းသူပြည်သားများအဖို့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီး ဖြစ်နေသည်။ မြင်းသည်တော် ထောင်ချီရှိခြင်းမှာ စစ်မက်ရေးရာ ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏  အလိုတော်အား ဆန့်ကျင်ရာရောက်သည် (တရား ၁၇:၁၆)။ (အပိုဒ်ငယ် ၂၆ နှင့် ၆ရာ ၉:၂၅) တို့၏ ကွဲလွဲဆန့်ကျင်မှုကိုလည်း ယှဉ်ဖတ်ပါ)။

:၂၉၃၄  ရှောလမုန်မင်း၏ ဉာဏ်ပညာသည် သူတကာထက်ထူးမြတ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၁ ၌ ပါရှိသည့် ပညာရှိကဝိများမှာ ၅ ရာ ၂:၆ ၌ ပါရှိသည့် ဇာရ၏သားများဖြစ်သည်။ မဟောလ (ကချေသည်) ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့မည်သရည် ဖြစ်သည်။ ဧသန်သည် ဆာလံ ၈၉ ကို စီရင်ရေးသားသူ၊ ဟေမန် သည် ဆာလံ ၈၈ ကို ရေးဖွဲ့သူဖြစ်သည်။ အခြား ပညာရှင်များ ၏ထူးကဲစွမ်းဆောင်မှုကို မသိရပါ။ ရှောလမုန်မင်းကြီး ကိုယ်တိုင်သည် သုတ္တံ နိတိစကားသုံးထောင် ကို စီရင်ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုနီတိစကားအချိုမျှသာ ယနေ့သုတ္တံကျမ်းတွင် ကျန်ကြွင်းတော့သည်။ လင်္ကာသီချင်းပေါင်း တစ်ထောင့်ငါးပုဒ် ကိုလည်း သီကုံးစပ်ဆိုခဲ့ရာ အကောင်းဆုံးလက်ရာများကို ရှောလမုန်သီချင်းများ (Song of Songs)ဟု အသိအမှတ် ပြုခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၃၃)မှာ ရှောလမုန်ဉာဏ်ပညာ နက်နဲပုံကို ဖော်ပြရာ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကြုံဆုံသမျှ အရာဖြင့် လက်တန်းသီကုံး ဖွဲ့ဆိုနိုင်သဖြင့် ဝေးလံခေါင်ဖျား အရပ်ဒေသများမှ ရှောလမုန်၏ ပညာစကားကို ကြားနာဖို့ရန် တကူးတက လာရောက်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။