ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၉

ဖမ်းဆီးခြင်းခံရာမှပြန်လာသူများ
1အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဝင်၍၊ ကိုယ်အပြစ်ကြောင့် ဗာဗုလုန်မြို့သို့သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရနှင့်သော ဣသရေလရှင်ဘုရင်နှင့် ယုဒရှင်ဘုရင်မှတ်စာ၌ ပါသတည်း။
2နောက်တစ်ဖန် ကိုယ်ပိုင်ထိုက်သော မြို့ရွာတို့၌ အဦးဆုံးနေရာကျသောသူကား၊ ဣသရေလအမျိုးသား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသား၊ ဘုရားကျွန် အသီးအသီး ဖြစ်ကြ၏။ 3ယေရုရှလင်မြို့မှာနေသော ယုဒအမျိုး၊ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၊ ဧဖရိမ်နှင့် မနာရှေအမျိုးသားဟူမူကား၊ 4ယုဒသား ဖာရက်အမျိုးအနွယ်၊ ဗာနိ၊ ဣမရိ၊ ဩမရိ၊ အမိဟုဒ်တို့မှ ဆင်းသက်သော ဥသဲတစ်ပါး၊ 5ရှိလောနိအမျိုးဖြစ်သော သားဦးအသာယနှင့် သူ၏သားတစ်စု၊ 6ဇေရအမျိုးယွေလနှင့် သူ၏ညီအစ်ကိုတစ်စု ပေါင်းခြောက်ရာကိုးဆယ်တည်း။ 7ဗင်္ယာမိန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သော ဟာသေနွာ၊ ဟောဒဝိ၊ မေရှုလံတို့မှ ဆင်းသက်သော သလ္လု၊ 8ယေရောဟံသား ဣဗနိယ၊ မိခရိသားဖြစ်သော ဩဇိ၏သားဧလာနှင့် ဣဗနိယ၊ ရွေလ၊ ရှေဖတိတို့မှ ဆင်းသက်သော မေရှုလံမှစ၍၊ 9သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဝင်သော အမျိုးသားချင်းပေါင်း ကိုးရာငါးဆယ်ခြောက်ယောက်တည်း။ ဤသူအပေါင်းတို့သည် အဆွေအမျိုးသူကြီး ဖြစ်ကြ၏။
ယဇ်ပုရောဟိတ်မိသားစုများ
10ယဇ်ပုရောဟိတ်မူကား ယေဒါယ၊ ယောယရိပ်၊ ယာခိန်နှင့်တကွ၊ 11အဟိတုပ်၊ မရာယုတ်၊ ဇာဒုတ်၊ မေရှုလံ၊ ဟိလခိတို့မှ ဆင်းသက်သော ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အုပ် အာဇရိတစ်ပါး၊ 12မာလခိ၊ ပါရှုရ၊ ယေရောဟံတို့မှ ဆင်းသက်သော အဒါယနှင့် ဣမေရ၊ မေရှိလမုတ်၊ မေရှုလံ၊ ယာဇေရ၊ အဒေလတို့မှ ဆင်းသက်သောမာရှဲ အစရှိသော၊ 13အဆွေအမျိုးသူကြီး အမျိုးသားချင်းတစ်ထောင်ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ် ရှိကြ၏။ ဤသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းငှာ တတ်စွမ်းနိုင်သောသူပေတည်း။
လေဝိမိသားစုများ
14လေဝိသားမူကား၊ မေရာရိ အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သော ဟာရှဘိ၊ အာဇရိကံ၊ ဟာရှုပ်တို့မှဆင်းသက်သော ရှေမာရတစ်ပါး၊ 15ဗာကဗက္ကာ၊ ဟေရက်၊ ဂလာလသုံးပါး၊ အာသပ်၊ ဇိခရိ၊ မိက္ခာတို့မှ ဆင်းသက်သော မဿနိတစ်ပါး၊ 16ယေဒုသုံ၊ ဂလာလ၊ ရှေမာယတို့မှ ဆင်းသက်သော ဩဗဒိတစ်ပါး၊ နေတောဖာသိရွာတို့တွင် နေသော ဧလကာနသား အာသ၏သား ဗေရခိတစ်ပါးတည်း။
တံခါးစောင့်များ
17တံခါးစောင့်မူကား ရှလ္လုံ၊ အက္ကုပ်၊ တာလမုန်၊ အဟိမန်အစရှိသော ညီအစ်ကိုတစ်စု၊ 18ရှလ္လုံသည် ရှင်ဘုရင်ဝင်သော အရှေ့တံခါးတွင် တံခါးမှူးဖြစ်၏။ ဤသူတို့သည် လေဝိသားအပေါင်းအသင်း၌ပါသော တံခါးစောင့်ပေတည်း။ 19ကောရသိ အဆွေအမျိုး၊ ကောရ၊ ဧဗျာသပ်၊ ကောရတို့မှ ဆင်းသက်သော ရှလ္လုံနှင့်မိမိညီတို့သည် အမှုတော်စောင့်ရာတွင် တဲတော်တံခါးစောင့် ဖြစ်ကြ၏။ အဘတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ဗိုလ်ခြေတပ်ချရာတွင် တဲတော်ဦးစောင့် ဖြစ်ကြ၏။ 20ရှေးကာလ ဧလာဇာသား ဖိနဟတ်သည် ထိုသူတို့ကိုအုပ်ရ၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ 21မေရှိလမိသား ဇာခရိသည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးစောင့်ဖြစ်၏။ 22တံခါးစောင့်အရာ၌ ခန့်ထားသောသူပေါင်းကား နှစ်ရာတစ်ဆယ်နှစ်ယောက်တည်း။ ထိုသူတို့သည် ဒါဝိဒ်နှင့် ပရောဖက်ရှမွေလခန့်ထားသော သားစဉ်မြေးဆက် အသီးအသီးနေသောရွာ၌ စာရင်းဝင်ကြ၏။ 23ထိုသူ၏ သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် တဲတော်တည်းဟူသော ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌ တံခါးစောင့်အမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြ၏။ 24တံခါးစောင့်တို့သည် အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်၊ လေးမျက်နှာ၌ စောင့်နေရကြ၏။ 25ရွာတို့၌နေသော အပေါင်းအဖော်တို့သည် အလှည့်သင့်သည်အတိုင်း ခုနစ်ရက်၊ ခုနစ်ရက်လာရကြ၏။ 26ထိုလေဝိသားတို့တွင် တံခါးစောင့်ကြီး လေးယောက်တို့သည် အရာကိုခံရသည်အတိုင်း၊ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်အခန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာတိုက်များကို စောင့်ရကြ၏။ 27ထိုသို့စောင့်၍ နံနက်တိုင်း တံခါးကိုဖွင့်ရသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ပတ်လည်၌ အိပ်ရကြ၏။
အခြားလေဝိအနွယ်ဝင်များ
28အချို့တို့သည်လည်း၊ အမှုတော်စောင့်တန်ဆာများကို အရေအတွက်အတိုင်း သွင်းလျက်ထုတ်လျက် စောင့်ရကြ၏။ 29အချို့တို့သည်လည်း၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော် တန်ဆာများ၊ အသုံးအဆောင်များ၊ မုန့်ညက်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ လောဗန်၊ နံ့သာမျိုးများကို ပြုစု၍စောင့်ရကြ၏။ 30ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးသား အချို့တို့သည်လည်း နံ့သာဆီကိုလုပ်ရကြ၏။ 31လေဝိသား၊ ကောရသိအဆွေအမျိုးဖြစ်သော ရှလ္လုံ၏သားဦး မတ္တိသိသည် သံပြားဖြင့်ဖုတ်သော မုန့်မျိုးကို စောင့်ရ၏။ 32သူ၏ညီအစ်ကိုနှင့် အခြားသော ကောရသိ အဆွေအမျိုးသားတို့သည် ဥပုသ်နေ့၌ ရှေ့တော်မုန့်ကို ပြင်ဆင်ရကြ၏။ 33သီချင်းဆိုသောသူ လေဝိအဆွေအမျိုး သူကြီးတို့သည် မိမိတို့အမှုကို နေ့ညမပြတ်စောင့်ရသောကြောင့်၊ အိမ်တော်အခန်း၌နေ၍ အခြားသောအမှုနှင့် လွတ်ကြ၏။ 34ထိုလေဝိအဆွေအမျိုး သူကြီးတို့သည် အစဉ်အဆက် အကြီးအကဲဖြစ်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ နေရာကျကြ၏။
ရှောလု၏မိသားစု
35ဂိဗောင်မြို့မှာ ဂိဗောင်အဘယေလနေ၏။ သူ၏မယားကား မာခါအမည်ရှိ၏။ 36သူ၏သားဦးကား၊ အာဗဒုန်၊ ဇုရ၊ ကိရှ၊ ဗာလ၊ နေရ၊ နာဒပ်၊ 37ဂေဒေါ်၊ အဟိသြ၊ ဇာခါ၊ မိကလုတ်တည်း။ 38မိကလုတ်သားကား၊ ရှိမံတည်း။ ဤသူတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့မှာ အဆွေမျိုးတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက် ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူ နေရာကျကြ၏။ 39နေရသားကား ကိရှ၊ ကိရှသားရှောလု၊ ရှောလုသားတို့ကား ယောနသန်၊ မေလခိရွှ၊ အဘိနဒပ်၊ ဣရှဗာလတည်း။ 40ယောနသန်သားကား မေရိဗ္ဗာလ၊ မေရိဗ္ဗာလသားမိက္ခာ။ 41မိက္ခာသားတို့ကား ပိသုန်၊ မေလက်၊ တာရာ၊ အာခတ်တည်း။ 42အာခတ်သားကား ယာရာ၊ ယာရာသားတို့ကား အာလမက်၊ အာဇမာဝက်၊ ဇိမရိတည်း။ ဇိမရိသားကား မောဇ။ 43မောဇသား ဗိနာ၊ ဗိနာသား ရေဖာရ၊ ရေဖာရသား ဧလာသ၊ ဧလာသသားအာဇေလတည်း။ 44အာဇေလသားခြောက်ယောက်အမည်ကား အာဇရိကံ၊ ဗောခေရု၊ ဣရှမေလ၊ ရှရိယ၊ သြဗဒိ၊ ဟာနန်တည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

(ဖမ်းဆီးခံရာမှ ပြန်လာကြသူများ (:၃၄)

          :၃၄ အပိုဒ်ငယ် ၂-၉ တွင် ယုဒနှင့် ဗင်္ယာမိန်တို့၏ သားအချို့ ဖခင်အိမ်ယာ ယေရုရှလင် သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်အကြောင်း ရေးမှတ်ထားသည် (ငယ်၉)။ အငယ် ၁၀-၁၃ တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ အငယ် ၁၄-၃၄ တွင် အခြားလေဝိအမျိုးသားများနှင့် ဝတ္တရားထမ်းဆောင်ကြပုံ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အခြားလူများသည် နေဟမိ လက်ထက်တွင် ပြန်လာကြသည် (နေ ၁၁)။

(ရှောလု၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် (:၃၅၄၄)

          :၃၅၄၄ အခန်း(၉)၏ နောက်ဆုံး ကျမ်းပိုဒ် ဆယ်ခုသည် ၈:၂၉-၄၀ နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။ ရှောလု၏ မျိုးရိုးဗီဇဆင်းသက်လာပုံ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရှောလု၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဘဝဖြစ်စဉ်ကို ၁ရာ ၉-၃၁ တွင် သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၅ရာ ၁၀-၂၉ တွင် သမိုင်း၏ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ကမ္ဗည်းထိုးထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။