ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၈

ဗင်္ယာမိန်၏သားမြေးများ
1ဗင်္ယာမိန်သားဦးကား ဗေလ၊ ဒုတိယသား အာရှဗေလ၊ တတိယသား အဟိရံ၊ 2စတုတ်ထသား နောဟ၊ ပဉ်စမသား ရာဖတညျး။ 3ဗေလသားကား အဒ္ဒါ၊ ဂေရ၊ အဘိဟုဒ်၊ 4အဘိရွှ၊ နေမန်၊ အာဟော၊ 5ဂေရာ၊ ရှေဖုဖံ၊ ဟုရံတည်း၊ 6မာနဟက်မြို့သို့ နေရာပြောင်းသော ဂေဗမြို့သား အဆွေအမျိုးသူကြီးဖြစ်သော ဧဟုဒ်သားကား၊ နေမန်၊ အဟိယ၊ ဂေရတည်း။ 7နေရာပြောင်းသောနောက်၊ ဩဇနှင့် အဟိဟုဒ်ကိုလည်း မြင်၏။ 8ရှဟာရိမ်သည် မယားဟုရှိမ်နှင့် ဗာရာကိုစွန့်ပြီးမှ၊ မောဘပြည်၌နေ၍၊ 9မယားဟောဒေရှတွင် ယောဗပ်၊ ဇိဘိ၊ မေရှ၊ မာလခံ၊ 10ယုဇ၊ ရှာခိ၊ မိရမတို့ကိုမြင်၍၊ ဤသူတို့သည် အဆွေအမျိုး သူကြီးဖြစ်ကြ၏။ 11အရင်မယား ဟုရှိမ်တွင်၊ အဘိတုပ်နှင့်ဧလပါလကို မြင်၏။ 12ဧလပါလသားကား ဧဗာ၊ မိရှဟံ၊ ရှာမက်တည်း။ ရှာမက်သည် ဩနောမြို့၊ လောဒမြို့နှင့် ကျေးလက်များကို ပြုစုသောသူဖြစ်၏။
13ဗေရိယနှင့် ရှေမတို့သည် ဂါသမြို့သားတို့ကို နှင်ထုတ်သော အာဇလုန်မြို့သား အဆွေအမျိုးသူကြီးဖြစ်ကြ၏။ 14ထိုမှတစ်ပါး၊ အဟိဩ၊ ရှာရှက်၊ ယေရိမုတ်၊ 15ဇေဗဒိ၊ အာရဒ်၊ အာဒါ၊ 16မိက္ခေလ၊ ဣရှပ၊ ယောဟတို့သည် ဗေရိယသား ဖြစ်ကြ၏။
17ဇေဗဒိ၊ မေရှုလံ၊ ဟေဇကိ၊ ဟေဗာ၊ 18ဣရှမေရဲ၊ ယေဇလိ၊ ယောဗပ်တို့သည် ဧလပါလသားတည်း။ 19ယာကိမ်၊ ဇိခရိ၊ ဇာဗဒိ၊ 20ဧလျေနဲ၊ ဇိလသဲ၊ ဧလေလ၊ 21အဒါယ၊ ဗေရာယ၊ ရှိမရတ်တို့သည် ရှိမဟိသားတည်း။ 22ဣရှပန်၊ ဟေဗာ၊ ဧလေလ၊ 23အာဗဒုန်၊ ဇိခရိ၊ ဟာနန်၊ 24ဟာနနိ၊ ဧလံ၊ အန္တောသိယ၊ 25ဣဖဒိယ၊ ပေနွေလတို့သည် ရှာရှက်သားတည်း။ 26ရှံရှရဲ၊ ရှေဟာရိ၊ အာသလိ၊ 27ယာရရှိ၊ ဧလိယ၊ ဇိခရိတို့သည် ယေရောဟံသားတည်း။ 28ဤသူတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့မှာနေ၍၊ အစဉ်အဆက် အဆွေအမျိုး သူကြီးမင်းဖြစ်ကြ၏။
29ဂိဗောင်မြို့မှာ ဂိဗေါင်အဘ ယေဟေလနေ၏။ သူ၏မယားကား မာခါအမည်ရှိ၏။ 30သူ၏သားဦးကား အာဗဒုန်၊ သူ၏ညီကား ဇုရ၊ ကိရှ၊ ဗာလ၊ နေရ၊ နာဒပ်၊ 31ဂေဒေါ်၊ အဟိဩ၊ ဇာခရိ၊ မိကလုတ်တည်း။ 32မိကလုတ်သားကား ရှိမံတည်း။ ဤသူတို့သည် ယေရုရှင်လင်မြို့မှာ ညီအစ်ကိုစုအနား၊ တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ နေရာကျကြ၏။
ရှောလုမင်းကြီး၏အိမ်ထောင်စု
33နေရသားကား ကိရှ၊ ကိရှသား ရှောလု၊ ရှောလုသား ယောနသန်၊ မေလခိရွှ၊ အဘိနာဒပ်၊ ဣရှဗာလတည်း။ 34ယောနသန်သားကား မေရိဗ္ဗာလ၊ မေရိဗ္ဗာလသား မိက္ခာ၊ 35မိက္ခာသား ပိသုန်၊ မေလက်၊ တာရာ၊ အာခတ်တည်း။ 36အာခတ်သားကား ယာရ၊ ယာရသား အာလမက်၊ အာဇမာဝက်၊ ဇိမရိတည်း၊ ဇိမရိသားကား မောဇ၊ 37မောဇသား ဗိနာ၊ ဗိနာသား ရေဖာယ၊ ရေဖာယသား ဧလာသ၊ ဧလာသသား အာဇေလ၊ 38အာဇေလသား ခြောက်ယောက်အမည်ကား အာဇရိကံ၊ ဗောခေရု၊ ဣရှမေလ၊ ရှရိယ၊ ဩဗဒိ၊ ဟာနန်တည်း။ 39အာဇေလညီ ဧရှက်သားဦးကား ဥလံ၊ ဒုတိယသား ယေဟုတ်၊ တတိယသား ဧလိဖလက်တည်း။ 40ဥလံသားတို့သည် ခွန်အားကြီးသော လေးသူရဲဖြစ်ကြ၏။ သားမြေးများ၍ ပေါင်းတစ်ရာငါးဆယ်ရှိကြ၏။ ဤရွေ့ကား၊ ဗင်္ယာမိန်သားစဉ်မြေးဆက် ဖြစ်သတည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၈ (အနက်ဖွင့်)

၁၁။ဗင်္ယာမိန် (အခန်း၈)

          :၂၈ ဗင်္ယာမိန် ၊ ယုဒ၊ရှိမောင် ၊လူအချို့၊ တောင်ပိုင်းနိုင်ငံရှိ လေဝိအမျိုးသားများသည် ဗာဗုလုန်ပြည်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံကြရသည်။ နေဟမိလက်ထက်တွင် ပြည်တော်ပြန်ဝင်လာသူများအနက် အများစုသည် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားတရားသိရှိလာကြသဖြင့် ကြီးပွားတိုးတက်လာကြသည်။

ဗင်္ယာမိန်တို့အကြောင်းကို ၇:၆-၁၂ ထက်ပိုမို ကျယ်ပြန့် ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် (၂)ခုအပြင် က ၄၆:၂၁၊ တော ၂၆:၃၈-၄၁ တို့နှင့်ပေါင်းစပ်လေ့လာလျှင် အောက်ပါအတိုင်းနားလည်ရသည်။

၁။အချို့လူများသည် နာမည်တခုမကရှိကြသည်။

၂။ အချို့လူနာမည်များသည် နှစ်ကာလကြာသည်နှင့် အမျှ စာလုံးပေါင်းပြောင်းလဲသည်။

၃။ အချို့လူများသည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် သေဆုံးသောကြောင့် ဆွေမျိုးစုစာရင်းတွင် ချန်လှပ်ထားရသည်။

၄။သား (ben) ဟူသော စကားလုံးသည် မြေး၊ မြစ်၊ တီ၊ တွတ် ဖြစ်နိုင်သည်။

၅။ အချို့လူများမှာ အရေးမပါအရာမရောက်သောကြောင့် သမိုင်းစဉ်တွင် မှတ်တမ်းမတင်။

၈: ၂၉၄၀ ဣသရေလတို့၏ ပထမဦးဆုံး ဘုရင်ရှောလုမင်းသည် ဗင်္ယာအမျိုးဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးဆက်နွယ်ကို ၉:၃၅-၄၄ တွင် ကမ္ဗည်းတင်ထားသည်။ ဒါဝိဒ်၏မိတ်ဆွေကောင်းယောနသန် ရှောလုမင်း၏သားဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၄ တွင် ပါရှိသည်။ မေရိဗ္ဗာလ သည် မေဖောဗေရှက် ၁၁ ၏ အခြားနာမည်ဖြစ်သည်။

ဒန်လူမျိုးနှင့် ဇေဗုလုန်ကျိုးကြောင်းကို မတွေ့ရ။ (အခြားကျမ်းများတွင်လည်း ဒန်လူမျိုးအကြောင်း အထွေအထူး မတွေ့။ ဗျာ ၇တွင် တချက်တွေ့ရသည်)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။