ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၇

ဣသခါ၏သားမြေးများ
1ဣသခါသားကား တောလ၊ ဖုဝါ၊ ယာရှုပ်၊ ရှိမရုန်၊ ပေါင်းလေးယောက်တည်း။ 2တောလသားကား တောလအဆွေအမျိုး သူကြီး ဩဇိ၊ ရေဖာယ၊ ယေရေလ၊ ယာမဲ၊ ယိဗသံ၊ ရှမွေလတည်း။ ထိုအဆွေအမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည် ခွန်အားကြီးသော သူရဲဖြစ်၍၊ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက် နှစ်သောင်း နှစ်ထောင်ခြောက်ရာရှိသတည်း။ 3ဩဇိသားကား ဣဇရဟိ၊ ဣဇရဟိသား မက္ခေလ၊ ဩဗဒိ၊ ယောလ၊ ဣရှယ၊ ပေါင်းငါးယောက်တည်း။ ဤသူတို့သည် အကြီးအကဲဖြစ်ကြ၏။ 4သူတို့၌ သားမယားများသောကြောင့်၊ အဆွေအမျိုး အသီးအသီးအလိုက်၊ စစ်သူရဲတပ်သား သုံးသောင်းခြောက်ထောင်ရှိကြ၏။ 5သူတို့ညီအစ်ကို ဣသခါ အဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့သည် ခွန်အားကြီးသော သူရဲဖြစ်၍၊ သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဝင်သည်အတိုင်း၊ ရှစ်သောင်းခုနစ်ထောင်ရှိကြ၏။
ဗင်္ယာမိန်နှင့်ဒန်၏သားမြေးများ
6ဗင်္ယာမိန်သားကား ဗေလ၊ ဗေခါ၊ ယေဒယေလ၊ ပေါင်းသုံးယောက်တည်း။ 7ဗေလသားကား အဆွေအမျိုးသူကြီးဧဇဗုန်၊ ဩဇိ၊ ဩဇေလ၊ ယေရိမုတ်၊ ဣရိ၊ ပေါင်းငါးယောက်တည်း။ ဤသူတို့သည် ခွန်အားကြီးသောသူရဲဖြစ်၍၊ သားစဉ်မြေးဆက်စာရင်းဝင်သည်အတိုင်း၊ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင် သုံးဆယ်လေးယောက်ရှိကြ၏။ 8ဗေခါသားကား ဇေမိရ၊ ယောရှ၊ ဧလျေဇာ၊ ဧလိဩနဲ၊ ဩမရိ၊ ယေရိမုတ်၊ အဘိယ၊ အာနသုတ်၊ အာလမက်တည်း။ 9သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဝင်၍၊ အဆွေအမျိုး သူကြီးအသီးအသီးအလိုက်၊ ခွန်အားကြီးသောသူရဲ နှစ်သောင်းနှစ်ရာ ရှိကြ၏။ 10ယေဒယေလသားကား ဗိလဟန်၊ ဗိလဟန်သား ယုရှ၊ ဗင်္ယာမိန်၊ ဧဟုဒ်၊ ခေနာန၊ ဇေသန်၊ သာရှိရှ၊ အဟိရှဟာတည်း။ 11အဆွေအမျိုးသူကြီး အသီးအသီးအလိုက်၊ ခွန်အားကြီး၍ စစ်တိုက်ခြင်းငှာ၊ တတ်စွမ်းနိုင်သော သူရဲ တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်နှစ်ရာ ရှိကြ၏။ 12ထိုမှတစ်ပါး၊ ရှုပိမ်၊ ဟုပိမ်နှင့်တကွ ဣရဟုရှိမ်သား၊ အာဟေရသား ရှိသတည်း။
နဿလိ၏သားမြေးများ
13နဿလိသည် ဗိလဟာတွင်မြင်သောသားကား၊ ယာဇေလ၊ ဂုနိ၊ ယေဇ၊ ရှလ္လုံတည်း။
မနာရှေ၏သားမြေးများ
14မနာရှေသားဦးကား အာသရေလ၊ ထိုနောက်၊ ရှုရိအမျိုးဖြစ်သော မယားငယ်တွင် မြင်သောသား၊ ဂိလဒ်၏အဘ မာခိရတည်း။ 15မာခိရသည် မာခါအမည်ရှိသောဟုပိမ်နှင့် ရှုပိ၏နှမနှင့် စုံဖက်၍၊ နှစ်ဆက်မြောက်သောသားကား ဇလောဖတ်အမည် ရှိ၏။ ဇလောဖတ်၌ သမီးသက်သက်ရှိ၏။ 16မာခိရမယားမာခါသည် သားကိုဖွားမြင်၍၊ ပေရက်အမည်ဖြင့် မှည့်၏။ သူ၏ညီကား ရှေရက်အမည်ရှိ၏။ သူ၏သားကား ဥလံနှင့် ရေကင်တည်း။ 17ဥလံသားကား ဗေဒန်တည်း။ ဤရွေ့ကား မနာရှေသား မာခိရ၏သား ဂိလဒ်အမျိုးအနွယ်တည်း။ 18သူ၏နှမ ဟမ္မောလေကက်သည် ဣရှောဒ၊ အဗျေဇာ၊ မဟာလကို ဖွားမြင်၏။ 19ရှမိဒသားကား အဟိအန်၊ ရှေခင်၊ လိကဟိ၊ အနိအံတည်း။
ဧဖရိမ်၏သားမြေးများ
20ဧဖရိမ်သားကား ရှုသေလ၊ ရှုသေလသား ဗေရက်၊ ဗေရက်သား တာဟတ်၊ တာဟတ်သား ဧလာဒ၊ ဧလာဒသား တာဟတ်၊ 21တာဟတ်သား ဇာဗဒ်၊ ဇာဗဒ်သား ရှုသေလ တည်း။ ထိုမှတစ်ပါး၊ ဧဖရိမ်သား ဧဇာနှင့် ဧလဒ်တို့သည် ထိုပြည်၌မွေးဖွားသော၊ ဂါသမြို့သားတို့ တိရစ္ဆာန်များကို လုယူသောကြောင့် အသက်ဆုံးကြ၏။ 22အဘဧဖရိမ်သည် အင်တန်ကာလပတ်လုံး စိတ်မသာညည်းတွားလျက် နေ၏။ ညီအစ်ကိုတို့သည် နှစ်သိမ့်စေခြင်းငှာ လာကြ၏။ 23နောက်တစ်ဖန် မယားဆီသို့ဝင်သဖြင့် သူသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍ သားကိုဖွားမြင်၏။ ထိုသားကို ဗေရိယအမည်ဖြင့် မှည့်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်အိမ်ထောင်၌ အမင်္ဂလာရောက်သတည်း။ 24သမီးရှေရကား အထက်ဗေသောရုန်မြို့၊ အောက်ဗေသောရုန်မြို့၊ ဩဇင်ရှေရမြို့တို့ကို ပြုစုသောသူဖြစ်၏။ 25သူ၏သားကား ရေဖ၊ သူ၏သား ရေရှပ်၊ သူ၏သားတေလ၊ သူ၏သား တာဟန်၊ 26သူ၏သား လာဒန်၊ သူ၏သား အမိဟုဒ်၊ သူ၏သား ဧလိရှမာ၊ 27သူ၏သား နုန်၊ သူ၏သား ယောရှုတည်း။ 28သူတို့ပိုင်ထိုက်သော နေရာဟူမူကား၊ ဗေသလမြို့နှင့် ကျေးလက်၊ အရှေ့ဘက်၌ နာရန်မြို့၊ အနောက်ဘက်၌ ဂေဇာမြို့နှင့် ကျေးလက်၊ ရှေခင်မြို့နှင့် ကျေးလက်၊ ဂါဇမြို့နှင့် ကျေးလက်၊ 29မနာရှေအမျိုးသား နေရာအနားမှာ ဗက်ရှန်မြို့နှင့် ကျေးလက်၊ တာနက်မြို့နှင့် ကျေးလက်၊ မေဂိဒ္ဒေါမြို့နှင့် ကျေးလက်၊ ဒေါရမြို့နှင့် ကျေးလက်တည်း။ ဤမြို့ရွာတို့၌ ဣသရေလ၏သားဖြစ်သော ယောသပ်၏သားတို့သည် နေရာကျကြ၏။
အာရှာ၏သားမြေးများ
30အာရှာသားကား ယိမန၊ ဣရွှာ၊ ဣရွှိ၊ ဗေရိယ၊ နှမစေရတည်း။ 31ဗေရိယသားကား ဟေဗာနှင့် မာလကျေလတည်း။ မာလကျေလသားကား ဗိရဇာဝိတ်၊ 32ဟေဗာသားကား ယာဖလက်၊ ရှောမာ၊ ဟောသံ၊ နှမရှုအာတည်း။ 33ယာဖလက်သားကား ပါသက်၊ ဗိမဟာလ၊ အာရှဝတ်တည်း။ 34ရှောမေရသားကား အာဟိ၊ ရောဂ၊ ယေဟုဗ္ဗ၊ အာရံတည်း။ 35သူ၏ညီဟေလင်သားကား ဇောဖ၊ ဣမန၊ ရှေလက်၊ အာမလတည်း။ 36ဇောဖသားကား သုအာ၊ ဟာနေဖာ၊ ရွှလ၊ ဗေရိ၊ ဣမရ၊ 37ဗေဇာ၊ ဟောဒ၊ ရှမ္မ၊ ရှိလရှ၊ ဣသရန်၊ ဗေရတည်း။ 38ယေသာသားကား ယေဖုန္န ပိသပ၊ အာရတည်း။ 39ဥလ္လသားကား အာရ၊ ဟံယေလ၊ ရေဇိယတည်း။ 40ဤသူအပေါင်းတို့သည် အာရှာအမျိုး၌ အဆွေအမျိုးသူကြီး၊ ရွေးသောသူ၊ ခွန်အားကြီးသော သူရဲမင်း ဖြစ်ကြ၏။ သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဝင်၍ စစ်တိုက်ခြင်းငှာ တတ်စွမ်းနိုင်သောသူ နှစ်သောင်းခြောက်ထောင်ရှိကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၅။ဣသခါ (:)

          အခန်း (၇)တွင် လူမျိုး (၆)မျိုးအကြောင်းရေးမှတ်ထားသည်။

ဣသခါ (ငယ် ၁-၅)

ဗင်္ယာမိန် (ငယ် ၆-၁၂)

နဿလိ (ငယ် ၁၃)

ယော်ဒန်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ မနာရှေလူတဝက် (ငယ် ၁၄-၁၉)

ဧဖရိမ် (ငယ် ၂၀-၂၉)

အာရှာ (ငယ် ၃၀-၄၀)

ဤမျိုးနွယ်စုများသည် ယုဒ၊ လေဝိအမျိုးကဲ့သို့ နီးစပ်ပူးကပ်ခြင်း မရှိကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထီးနန်းနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ကွဲပြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆။ဗင်္ယာမိန် (:၁၂)

          :၁၂ အချိန်တခါ မိုက်ကမ်းမှုကြောင့် လူဦးရေ (၆၀၀)ထို ကျဆင်းခဲ့ကြသော်လည်း (ယောရှု ၂၀) ထုထည်ပြန်လည် ကြီးမားလာပြီး အင်အားတောင့်တင်းလာကြသည်။ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးအကြောင်းကို အခန်း(၇)နှင့် (၈)တွင် တွေ့ရသည်။ အခန်း(၇)သည် အခြားလူများနှင့် ပတ်သက်နှီးနွယ်ပုံဖြစ်၍ အခန်း(၈)တွင် ရှောလုဘုရင်၊ ယေရုရှလင်မြို့များနှင့် ပက်သတ်ပုံရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။

၇။ နဿလိ (:၁၃)

:၁၃  နဿလိ၏ သား(ယောက်ကို ဗိလဟာသားမျာ ဟု ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နာဿလိ၏ မိခင်သည် ဗိလဟာသူဖြစ်သည်။ ထိုသား(၄) ယောက်သည် ရာထူးဂုဏ် သိက္ခာ ကြီးမြင့်သူများဖြစ်လာကြသည်။၁၀

၈။ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ မနာရှေလူတဝက် (:၁၄၁၉)

          :၁၄၁၉ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းဂေလဒ်နှင့် ဘာရှန်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသော မနာရှေလူတဝက်အကြောင်းကို ၅:၂၃-၁၄ တွင် ရေးမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းချက်သည် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ကျန်တဝက်လူများအကြောင်းဖြစ်သည်။

မနာရှေ၏အမျိုးသည် ဇလောဖတ် လက်ထက်တွင် သမီးချည်းမွေးသောကြောင့် မျိုးဆက်ပြတ်ရသည်။ သမီးများနာမည်ကို ယောရှု ၁၇:၃ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများလည်း ဖခင်အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့် ဥပဒေသပေါ်ထွက်လာသည် (တော ၂၇:၁-၁၁ ကိုကြည့်)မှ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အခွင့်အရေးရရှိလာကြသည်။

၉။ဧဖရိန် (:၂၀၂၉)

          :၂၀၂၉  ယောရှုအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သော ဧဖရိန်အမျိုးသည် သမိုင်းအစဉ်အလာရှိခဲ့သူများဖြစ်သည်။ ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသူများသည် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစား သူများဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာယူထိုက်သော မျိုးနွယ်စုဖြစ်သည်။

၁၀။အာရှာ (:၃၀၄၀)

          :၃၀၄၀ အာရှာ၏ သား(၄) ယောက်နှင့် သမီး စေရ၏ နာမည်စာရင်းကို က ၄၆:၁၇ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထိုမောင်နှမများသည် ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူသောသူ၊ ဆွေကြီးမျိုးကြီး၊ သူရဲကောင်းများ၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြစ်လာကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။