ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၅

ရုဗင်၏သားမြေးများ
1ရုဗင်သည် ဣသရေလ၏သားဦးဖြစ်သော်လည်း၊ အဘအိပ်ရာကို ညစ်ညူးစေသောကြောင့်၊ သားဦးအရာကိုနုတ်ပြီးလျှင်၊ ဣသရေလ၏သားဖြစ်သော ယောသပ်၏သားတို့အားပေးသည်ဖြစ်၍၊ သားစဉ် မြေးဆက်တို့ကိုမှတ်သောအခါ၊ သားဦးအရာကိုလိုက်၍ မမှတ်ရ။ 2ယုဒသည်လည်း ညီအစ်ကိုတို့တွင်လွန်ကဲ၍ သူ၏အမျိုးထဲက မင်းဖြစ်တတ်သော်လည်း၊ သားဦးအရာကိုမရ၊ ယောသပ်ရ၏။ 3ဣသရေလ၏သားဦး ရုဗင်သားကား ဟာနုတ်၊ ဖာလု၊ ဟေဇရုံ၊ ကာမိတည်း။ 4ယောလသားကား ရှေမာယ၊ ရှေမာယသား ဂေါဂ၊ ဂေါဂသား ရှေမိ၊ 5ရှေမိသား မိက္ခ၊ မိက္ခသား ရာယ၊ ရာယသားဗာလတည်း။ 6ဗာလသားကား၊ အာရှုရိရှင်ဘုရင် တိဂလတ်ပိလေသာသိမ်းသွားသော ရုဗင်အမျိုးမင်းဗေရာတည်း။ 7သူ၏ညီ ယေယေလနှင့် ဇာခရိတို့သည်လည်း၊ သားစဉ်မြေးဆက်စာရင်းယူသောအခါ အဆွေအမျိုးသူကြီးဖြစ်သတည်း။ 8ထိုအတူ ယောလ၊ ရှေမ၊ အာဇတ်တို့မှဆင်းသက်သော ဗေလသည်လည်း မင်းဖြစ်လျက်၊ အာရော်မြို့မှစ၍ နေဗောမြို့၊ ဗာလမောင်မြို့တိုင်အောင် နေရာကျယ်၏။ 9ဂိလဒ်ပြည်၌ သိုးနွားများပြားသောကြောင့်၊ အရှေ့မျက်နှာ၌ ဥဖရတ်မြစ်နှင့်ဆိုင်သော တောဝင်ဝတိုင်အောင် နေရာကျယ်၏။ 10ရှောလုမင်းလက်ထက် ဟာဂရအမျိုးသားတို့ကို စစ်တိုက်၍လုပ်ကြံသဖြင့်၊ ဂိလဒ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဟာဂရ၏နေရာကိုယူ၍ နေရာကျကြ၏။
ဂဒ်၏သားမြေးများ
11သူတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်၊ ဗာရှန်ပြည်တွင် သလကာမြို့တိုင်အောင် ဂဒ်အမျိုးသားတို့သည် နေရာကျကြ၏။ 12ဗာရှန်ပြည်၌ အကြီးအကဲကား ယောလ၊ ထိုနောက် ရှာဖံ၊ ယာနဲ၊ ရှာဖတ်တည်း။ 13သူတို့အဆွေအမျိုးချင်း ပေါက်ဖော်တော်သောသူကား မိက္ခေလ၊ မေရှုလံ၊ ရှေဘ၊ ယောရဲ၊ ယာခန်၊ ဇယာ၊ ယေဗာ၊ ပေါင်းခုနစ်ယောက်တည်း။ 14-15ထိုသူတို့သည် ဂုနိ၊ အာဗဒျေလ၊ ဗုဇာတိ၊ ယာဒေါ၊ ယေရှိရှဲ၊ မိက္ခေလ၊ ဂိလဒ်၊ ယာရော်၊ ဟုရိ၊ အဘိဟဲလ အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သတည်း။ ဂုနိကား ထိုအဆွေအမျိုး၏သူကြီးဖြစ်၏။ 16သူတို့သည် ဂိလဒ်ပြည်၊ ဗာရှန်ပြည်မြို့ရွာ၊ ရှာရုန်မြို့ပတ်လည်ပြည်စွန်းတိုင်အောင် နေရာကျကြ၏။ 17ဤသူအပေါင်းတို့သည် ယုဒရှင်ဘုရင်ယောသံနှင့် ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယေရောဗောင်လက်ထက် သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဝင်ကြ၏။
အရှေ့ပိုင်းအနွယ်တို့၏စစ်တပ်များ
18ရုဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်တွင် ဒိုင်းနှင့် ဓားကိုကိုင်၍ လေးနှင့်ပစ်တတ်သဖြင့်၊ စစ်မှုစစ်ရေးကို လေ့ကျက်၍ စစ်ချီတတ်သော စစ်သူရဲပေါင်းကား၊ လေးသောင်းလေးထောင်ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ်တည်း။ 19ထိုသူတို့သည် ဟာဂရအမျိုးသားတည်းဟူသော ယေတုရ၊ နာဖိရှ၊ နောဒဒ်အမျိုးသားတို့နှင့် စစ်တိုက်ကြ၏။ 20စစ်တိုက်သောအခါ ဘုရားသခင်ကိုကိုးစား၍ ဆုတောင်းသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင် မစတော်မူခြင်းကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ဟာဂရလူတို့နှင့် သူတို့ဥစ္စာရှိသမျှကိုရကြ၏။ 21ကုလားအုတ်ငါးသောင်း၊ သိုးနှစ်သိန်းငါးသောင်း၊ မြည်းနှစ်ထောင်၊ လူတစ်သိန်းတို့ကိုသိမ်းယူကြ၏။ 22ဘုရားသခင့်အခွင့်နှင့် စစ်တိုက်သောကြောင့်၊ ရန်သူအများတို့သည်လဲသေကြ၏။ ဣသရေလလူတို့သည် သိမ်းသွားခြင်းအမှု မရောက်မီတိုင်အောင်၊ ဟာဂရလူတို့နေရာ၌ နေရာကျကြ၏။
အရှေ့ပိုင်းမနာရှေမှလူများ
23မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်သည်၊ ထိုပြည်တွင် ဗာရှန်မြို့မှစ၍ ဗာလဟေရမုန်မြို့၊ စနိရမြို့၊ ဟေရမုန်တောင်တိုင်အောင် ပွားများလျက်နေ၏။ 24အဆွေအမျိုးသူကြီးများဟူမူကား၊ ခွန်အားကြီး၍ ကျော်စောသော စစ်သူရဲဧဖာ၊ ဣရှိ၊ ဧလျေလ၊ အာဇရေလ၊ ယေရမိ၊ ဟောဒဝိ၊ ယာဒျေလတည်း။
အရှေ့ပိုင်းအနွယ်တို့ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရခြင်း
25သို့ရာတွင် ရုဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်သည် ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှား၍၊ မိမိတို့ရှေ့မှာ ဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူသော ပြည်သားတို့ဘုရားများနှင့် မှားယွင်းကြ၏။ 26သို့ဖြစ်၍ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သည် အာရှုရိရှင်ဘုရင် ပုလနှင့် ရှင်ဘုရင်တိဂလတ်ပိလေသာစိတ်ကို နှိုးဆော်တော်မူသဖြင့်၊ နောက်ရှင်ဘုရင်သည် ထိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ဂေါဇန်မြစ်နား၊ ဟေလမြို့၊ ဟာဗော်မြို့၊ ဟာရမြို့သို့ သိမ်းသွား၍ ယနေ့တိုင်အောင်နေရာချထား၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

၃။ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ရုဗင်၊ ဂဒ်နှင့် မနာရှေလူတဝက် (အခန်း၅)

          အခန်း(၅)တွင် ယောဒန်မြစ်တဘက်ကမ်းရှိ လူများ၏ကံကြမ္မာကို အတိုချုံး၍ ရေးသားထားသည်။ ထိုသူများသည်လက်တွဲညီညာစွာ ဟာဂရိ (ဣသမေလ)ရန်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြသည် (ငယ် ၁၀၊၁၉-၂၂)။ တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား ၇၆၀ မျှသာရှိသော်လည်း အင်အားပမာဏ အဆမတန်ကြီးမားသော ရန်သူကို နှိမ်နှင်းအောင်မြင်သည်။ ထိုသို့အောင်စည်အောင်မောင်းတံခွန် လွှင့်နိုင်ခြင်းမှာ ထာဝရဘုရားသခင်ကို အားကိုယုံကြည်ခြင်း (ငယ် ၂၀) ကြောင့်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကလည်း ယုံကြည်အားကိုးသူတိုင်းကို အောင်မြင်စေသည် (ငယ် ၂၁)။

သို့သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင် လွှမ်းမိုးမှုကို ကာလကြာရှည်မတောင့်ခံနိုင်ကြ။ ဘုရားသခင်ကို ကျောခိုင်း၍ ဒေသခံလူ များ၏ ရုပ်တုဘုရားတုကို ရောယောင်ကိုးကွယ်လာကြသည် (ငယ် ၂၅) ဣသမေလတို့ကို မကာကွယ် နိုင်မှန်းသိ လျက်နှင့် ထိုရုပ်တုဘုရားတုနောက်သို့ လမ်းမှားလိုက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မှတ်သားနာကျင်အောင် ဘုရားသခင်က အာရှုရိမင်းလက်ထဲသို့ အပ်နှံ၍ ကျွန်ခံစေသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။