ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၄

ယုဒ၏သားမြေးများ
1ယုဒသားကား ဖာရက်၊ ဟေဇရုံ၊ ကာမိ၊ ဟုရ၊ ရှောဗာလတည်း။ 2ရှောဗာလသားကား ရာယ၊ ရာယသား ယာဟတ်၊ ယာဟတ်သား အဟုမဲနှင့်လာဟဒ်၊ ဤရွေ့ကား ဇောရသိအမျိုးအနွယ်တည်း။ 3ဧကံအမျိုးအဘ၏သားကား ယေဇရေလ၊ ဣရှမ၊ ဣဒဗတ်၊ နှမဟာဇလေလပေါနိ၊ 4ဂေဒေါ်အဘ ပေနွေလ၊ ဟုရှအဘ ဧဇာတည်း။ ဤသူတို့သည် ဗက်လင်အဘ၊ ဧဖရတ်သားဦး ဟုရအမျိုးအနွယ်တည်း။ 5တေကောအဘ အာရှုရသည် ဟေလနှင့် နာရအမည်ရှိသော မယားနှစ်ယောက်ရှိ၏။ 6နာရဖွားမြင်သောသားကား အဟုဇံ၊ ဟေဖာ၊ တေမနိ၊ ဟာဟရှတာရိတည်း။ 7ဟေလဖွားမြင်သော သားကား ဇေရက်၊ ယေဇော်၊ ဧသနန်၊ ကောဇတည်း။ 8ကောဇသားကား အာနုပ်နှင့်ဇောဗေဒ အစရှိသော ဟာရုံသား အဟာရေလအဆွေအမျိုးတည်း။ 9ထိုအဆွေအမျိုး၌ ယာဗက်သည် ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏။ သူ၏အမိက၊ ငါသည် ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ ဤသားကိုမြင်ရပြီဟုဆိုလျက်၊ ယာဗက်အမည်ဖြင့် မှည့်၏။ 10ယာဗက်ကလည်း၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို အစဉ်ကောင်းချီးပေး၍၊ အကျွန်ုပ်နေရာကို ကျယ်ဝန်းစေတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် ဘေးဥပဒ်အနှောင့်အယှက်နှင့် ကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်း၊ လက်တော်သည် အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ ကွယ်ကာစောင့်မတော်မူပါဟု ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းတတ်၍၊ တောင်းသောဆုကို ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူ၏။
အခြားအိမ်ထောင်စုစာရင်းများ
11ရှုအာမောင် ကာလက်သားကား မဟိရ၊ မဟိရသား ဧရှတုန်တည်း။ 12ဧရှတုန်သားကား ဗက်ရာဖ၊ ပါသာ၊ တေဟိန္နတည်း။ တေဟိန္နသားကား ဣရနာဟတ်တည်း။ ဤသူတို့သည် ရေခါအမျိုးသားဖြစ်ကြ၏။ 13ကေနတ်သားကား ဩသံယေလနှင့် စရာယတည်း။ ဩသံယေလသားကား ဟာသတ်နှင့် မောနောသဲတည်း။ 14မောနောသဲသားကား ဩဖရာတည်း။ စရာယသားကား ယွာဘ၊ ယွာဘ၏သားတို့သည် ဆရာသမားဖြစ်၍ ဆရာသမားချိုင့်၌ နေသောသူတည်း။ 15ယေဖုန္နသားဖြစ်သော ကာလက်၏သားကား ဣရု၊ ဧလာ၊ နာမတည်း။ ဧလာသားကား ကေနတ်တည်း။ 16ယေဟလလေလသားကား ဇိဖ၊ ဇိဖာ၊ တိရိ၊ အာသရေလတည်း။ 17ဧဇရသားကား ယေသာ၊ မေရက်၊ ဧဖာ၊ ယာလုန်တည်း။ မေရက်နှင့်စုံဖက်သော ဖာရောသမီး ဗိသယာသည် မိရိ၊ ရှမ္မဲ၊ ဧရှတမောအဘ ဣရှဘကို ဖွားမြင်၏။ 18မယားယေဟုဒိယသည် ဂေဒေါ်အဘယေရက်၊ စောခေါအဘ ဟေဗာ၊ ဇာနော်အဘ ယေကုသေလကို ဖွားမြင်၏။ 19ယေဟုဒိယသည် နာဟံနှမဖြစ်၏။ နာဟံသည် ဂါမိရွာသား ကိလ၊ မာခမြို့သား ဧရှတမော၏အဘ ဖြစ်သတည်း။ 20ရှိမုန်သားကား အာမနုန်၊ ရိန္န၊ ဗင်္ဟာနန်၊ တိလုန်တည်း။ ဣရှိသားကား ဇောဟက်၊ ဗင်္ဇာဟက်တည်း။
ရှေလ၏သားမြေးများ
21ယုဒသားဖြစ်သော ရှေလ၏သားကား လေကအဘဧရ၊ မရေရှအဘ လာဒအစရှိသော ပိတ်ချောကိုရက်တတ်သော အာရှဗာအဆွေအမျိုး၊ 22ယောယကိမ်အစရှိသော ခေါဇေဘလူ၊ မောဘပြည်၌အစိုးရသော ယောရှ၊ သာရပ်၊ ယာရှုဗိလင်တည်း။ ထိုသို့ဆိုသော် ရှေးစကားဖြစ်၏။ 23ထိုသူတို့သည် အိုးထိန်းသမား၊ လယ်ယာလုပ်သမားဖြစ်၍၊ ရှင်ဘုရင်အနားမှာနေလျက် အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ရကြ၏။
ရှိမောင်၏သားမြေးများ
24ရှိမောင်သားကား ယေမွေလ၊ ယာမိန်၊ ယာရိပ်၊ ဇေရ၊ ရှောလတည်း။ 25ရှောလသား ရှလ္လုံ၊ ရှလ္လုံသား မိဘသံ၊ မိဘသံသား မိရှမ၊ 26မိရှမသား ဟမွေလ၊ ဟမွေလသား ဇက္ကုရ၊ ဇက္ကုရသား ရှိမိတည်း။ 27ရှိမိသည် သားတစ်ဆယ်ခြောက်ယောက်နှင့် သမီးခြောက်ယောက်တို့ကို မြင်၏။ သို့ရာတွင် သူ၏ညီအစ်ကိုတို့၌ သားမများ။ ရှိမောင်အမျိုးသားတို့သည် ယုဒအမျိုးသားကဲ့သို့ မပွားမများတတ်။ 28ရှိမောင်အမျိုးတို့သည် ဒါဝိဒ်မင်းကြီးလက်ထက်တိုင်အောင် ဗေရရှေဘမြို့၊ မောလဒါမြို့၊ ဟာဇရွာလမြို့၊ 29ဗိလဟာမြို့၊ ဧဇင်မြို့၊ တောလဒ်မြို့၊ 30ဗေသွေလမြို့၊ ဟော်မာမြို့၊ ဇိကလတ်မြို့၊ 31ဗက်မာကဗုတ်မြို့၊ ဟာဇသုသိမ်မြို့၊ ဗက်ဗိရိမြို့၊ ရှာရိမ်မြို့တို့၌ နေကြ၏။ 32ထိုမှတစ်ပါး၊ တောမြို့ဧတံ၊ အင်ရိမ္မုန်၊ တောခင်၊ ဧသာ၊ အာရှန်တည်းဟူသော မြို့ငါးမြို့နှင့်တကွ၊ 33ပတ်လည်၌ရှိသော ရွာအပေါင်းတို့ကို ဗာလမြို့တိုင်အောင် ပိုင်ကြ၏။ ဤရွေ့ကား၊ ရှိမောင်အမျိုးသားနေရာနှင့် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဖြစ်သတည်း။ 34မေရှောဗပ်၊ ယာမလက်၊ အာမဇိသား ယောရှ၊ 35ယောလ၊ အာသေလသား စရာယ၏သား ယောရှိဘိ၏သား ယေဟု၊ 36ဧလျောနဲ၊ ယာကောဘ၊ ယေရှောဟာယ၊ အသာယ၊ အဒျေလ၊ ယေသိမျေလ၊ ဗေနာယနှင့်တကွ၊ 37ရှေမာယ၊ ရှိမရိ၊ ယေဒါယ၊ အလ္လုန်၊ ရှိဖိတို့မှဆင်းသက်သော ဇိဇတည်းဟူသော၊ 38နာမအားဖြင့် မှတ်သောသူတို့သည် အဆွေအမျိုးသူကြီးဖြစ်၍၊ သူတို့အမျိုးသည် အလွန်ပွားများသတည်း။ 39ထိုသူတို့သည် သိုးကျက်စားရာအရပ်ကိုရှာ၍ ချိုင့်အရှေ့ဘက်၊ ဂေဒေါ်မြို့ဝတိုင်အောင် သွားသောအခါ၊ 40မြက်ပင်ပေါများ၍ ကောင်းသောကျက်စားရာ ကျယ်ဝန်းငြိမ်ဝပ်သော အရပ်ကို တွေ့ကြ၏။ ရှေးကာလတွင်၊ ဟာမအမျိုးသားတို့သည် ထိုအရပ်၌နေကြ၏။ 41အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသော သူတို့သည် ယုဒရှင်ဘုရင် ဟေဇကိလက်ထက်၌ သွား၍၊ သိုးကျက်စားစရာ ကောင်းသောအရပ်ကို တွေ့သောကြောင့်၊ အရပ်သား နေရာရွာတို့ကိုလုပ်ကြံ၍၊ ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးပြီးမှ ယနေ့တိုင်အောင် နေကြ၏။ 42တစ်ဖန် ရှိမောင်အမျိုးသား ယောက်ျားငါးရာတို့သည် ဣရှိသား၊ ဗိုလ်ပေလတိ၊ နာရိ၊ ရေဖာယ၊ ဩဇေလနှင့်တကွ၊ စိရတောင်သို့ ချီသွား၍၊ 43အရင်လွတ်သော အာမလက်အမျိုးသား အကျန်အကြွင်းကိုလုပ်ကြံ၍ ထိုအရပ်၌ ယနေ့တိုင်အောင်နေကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၄ (အနက်ဖွင့်)

ထိုအဆွေအမျိုး၌ ယာဗက်သည် ထူးဆန်းသူဖြစ်၏” (၄:၉)။

ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်ကို လိုက်ရှာသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို တန်ဖိုးထားသည်။ ယုံကြည်ကိုးစားသူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ မျက်နှာတော်ရသည်။ “ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် မတွေ့နိုင်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောသူသည် ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်ကို ရှာသောသူအား အကျိုးပေးသည်ကို ၎င်း၊ ယုံကြည်ရမည်” (ဟေဗြဲ ၁၁:၁၆) ဟူသော ကျမ်းစကားနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းက Ironside က ဤသို့ထောက်ခံထားသည်။

သူ၏ဆုတောင်းချက်တွင် လေးချက်ပါဝင်သည်။ “ကောင်းကြီးအမှန်ပေးတော်မူပါ” ဆိုသည်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း အစစ်အမှန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် အတူအမြဲတန်းလျှောက်လှမ်းနိုင်မှ ခံစားရသော ဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ “အကျွန်ုပ်နေရာကို ကျယ်ဝန်းစေတော်မူပါ” ဆိုသည်မှာ သူ့မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ နာမတော် ချီးမွမ်းဖို့မတင်းတိမ်နိုင်။ သားစဉ်မြေးဆက်သို့ တောက်လျှောက် ကောင်းကြီးစီးဆင်းစေလိုသည်။ ဘေးဥပဒ်အနှောင့်အယှက်နှင့်ကင်းလွတ် ပါမည်အကြောင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်မှုကို မျှော်လင့်အား ကိုးခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအချက်တွင် “လက်တော်သည် အကျွန်ုပ်ဘက်၌ ကွယ်ကာစောင်မတော်မူပါ” ဟုဆိုသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်သည် ဘုရားသခင်ထံတွင် ပျော်ရွှင်နေသော ယုံကြည်သူ သားသမီးများအား ဖျက်စီးသူဖြစ်သည်။၉

ဟာဗက်သည် ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ဆုလက်ဆောင်ရရှိသည်။ ဟာဗက်ကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်း လက်ဆောင် ရရှိနိုင်ကြပါစေ။

မျိုးရိုးစဉ်ဆက်စာရင်းတွင် ရှားရှားပါးပါး တွေ့ရသောအမျိုးသမီးမှာ  ယေဟုဒိယ (၄:၁၈) တွေ့ရသည်။ ဖာရော့၏ သမီးဖြစ်သော်လည်း ရွေးကောက်တော်မူထားသော လူမျိုးတော်ထဲ၌ အသက်ရှင်နေထိုင်သည်။ နာမည်၏အဓိပ္ပါယ်သည်လည်း ယေဟောဝါ၏ သမီးဖြစ်သည်။

ဤအခန်းကို မကျော်လွန်မီ ပြောစရာ တကွက်ရှိသည်။ ၂:၁၅ တွင် ဒါဝိဒ်သည် ယေရှဲ၏ (၇)ယောက်မြောက် သားဟုဆို၍ ၁ရာ ၁၆:၁၀-၁၁ နှင့် ၁၇:၁၂ တွင် (၈)ယောက်မြောက်ဟုတ်ဆိုသည်။ ယေရှဲ၏သားများတွင် တဦးသည် ကလေးမရဘဲသေလွန်ခြင်းသို့မဟုတ် မိန်းမမရခင်သေဆုံးသောကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းမတင်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။

၂။ရှိမုန် (:၂၄၄၃)

          :၂၄၄၃ ယာကုပ်၏ ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်သည်။ ကတိတော်မြေအား ပိုင်းခြားခွဲဝေကြရာတွင် ယုဒနယ်ထဲမှ ဝေစုရရှိသည် (ယော ရှု ၁၉:၉)။ ၄:၂၈-၃၃ တွင် ပါရှိသော မြို့ကြီးပြကြီး များသည် ရှိမောင်၏ အမွေခံမြို့များဖြစ်သည်။ နောက်ကြာလာသောအခါ နယ်မြေချဲ့ထွင်လာကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။