ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၈

ဗိမာန်တော်အတွက်ဒါဝိဒ်၏ညွှန်ကြားချက်
1တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဣသရေလမင်းများတည်းဟူသော အမျိုးအသီးအသီးကို အုပ်သောမင်း၊ အလှည့်လှည့် အမှုတော်ကိုစောင့်သော တပ်မှူးဗိုလ်မင်း၊ လူတစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်၊ ရှင်ဘုရင်၏ဘဏ္ဍာစိုး၊ သားတော်၏ဘဏ္ဍာစိုး၊ ခွန်အားရှိသော သူရဲအကြီးအကဲ အရာရှိအပေါင်းတို့ကို ယေရုရှလင်မြို့မှာ စုဝေးစေတော်မူ၏။ 2ထိုအခါ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ရပ်၍၊ ငါ့ညီအစ်ကို၊ ငါ့လူတို့ နားထောင်ကြလော့။ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် ငြိမ်ဝပ်ရာအိမ်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ ခြေတော်တင်ရာခုံကို တည်လုပ်မည်ဟု ငါအကြံရှိ၍ တည်လုပ်ခြင်းငှာ ပြင်ဆင်နှင့်ပြီ။ 3သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်က သင်သည် စစ်တိုက်သောသူ၊ လူအသက်ကို သတ်သောသူဖြစ်၍၊ ငါ့နာမအဖို့ အိမ်တော်ကို မတည်မဆောက်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။ 4ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အဆွေအမျိုးများထဲက ငါ့ကိုရွေးကောက်၍ ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ အမြဲချီးမြှောက်တော်မူ၏။ ယုဒအမျိုးကိုရွေးကောက်၍ အခြားသော အမျိုးတို့ကို အုပ်စိုးရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ယုဒအမျိုးတွင် ငါ့အဘ၏အိမ်ထောင်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါ့အဘ၏သားတို့တွင် ငါ့ကိုလည်းကောင်းနှစ်သက်၍ ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကို စိုးစံရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ 5ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အား များစွာသောသားတို့ကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ငါ့သားအပေါင်းတို့တွင် သားရှောလမုန်ကို ရွေးကောက်၍ ဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုးလျက်၊ ထာဝရဘုရား၏နိုင်ငံတော် ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်စေခြင်းငှာ ခန့်ထားတော်မူပြီ။ 6ငါ့အားလည်း သင့်သားရှောလမုန်သည် ငါ့အိမ်နှင့် ငါ့တံတိုင်းတို့ကို တည်ရမည်။ ငါသည်ထိုသူကို သားအရာ၌ခန့်ထားခြင်းငှာ ရွေးကောက်ပြီ။ ငါသည် သူ၏အဘဖြစ်မည်။ 7သူသည် ငါစီရင်ချက် ပညတ်တရားတို့ကို ယနေ့ကဲ့သို့ အမြဲကျင့်လျှင် သူ၏နိုင်ငံကို ငါတည်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 8သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ဤကောင်းသောပြည်ကိုပိုင်၍ သင်တို့၏ သားမြေးအစဉ်အဆက် အမွေခံရာဖို့ ချန်ထားလိုသောငှာ၊ ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်တည်းဟူသော ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ ရှေ့၌လည်းကောင်း၊ ငါတို့ဘုရားသခင့် အထံတော်၌လည်းကောင်း၊ သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်ရှိသမျှတို့ကို ရှာ၍ စောင့်ရှောက်ကြလော့။ 9ငါ့သားရှောလမုန်၊ သင့်အဘ၏ဘုရားသခင်ကို သိလော့။ စုံလင်သောနှလုံး၊ ကြည်ညိုသောစိတ်သဘောနှင့် ဝတ်ပြုလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော စိတ်နှလုံးတို့ကိုစစ်၍ အကြံအစည်ရှိလေသမျှတို့ကို သိတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကိုရှာလျှင် အတွေ့ခံတော်မူမည်။ ကိုယ်တော်ကိုစွန့်လျှင် သင့်ကို အစဉ်အမြဲ စွန့်တော်မူမည်။
10သတိပြုလော့။ သန့်ရှင်းရာဌာနအဖို့ အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်စေခြင်းငှာ သင့်ကို ထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောကြောင့်၊ အားယူ၍ တည်ဆောက်လော့ဟု မှာထားတော်မူ၏။ 11ထိုအခါ အိမ်တော်ဦး၊ အဆောင်ကြီး၊ ဘဏ္ဍာတိုက်၊ အထက်ခန်း၊ အတွင်းခန်း၊ ကရုဏာပလ္လင်ထားရာအခန်း၏ပုံကိုလည်းကောင်း၊ 12ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တံတိုင်းများ၊ ပတ်လည်၌ ကာသောအခန်းများ၊ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ဘဏ္ဍာတိုက်များ၊ ပူဇော်သောအရာသိုထားရာ တိုက်များတို့၏ပုံကိုလည်းကောင်း၊ မိမိကြံစည်သမျှအတိုင်း၊ ဒါဝိဒ်သည် သားတော်ရှောလမုန်အား အပ်တော်မူ၏။ 13ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသားသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်၌ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်စရာ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုလည်း စီရင်တော်မူ၏။ 14အမှုတော်အမျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်စရာ ရွှေတန်ဆာရှိသမျှတို့အဖို့ ရွှေကိုလည်းကောင်း၊ ငွေတန်ဆာရှိသမျှတို့အဖို့ ငွေကိုလည်းကောင်း ချိန်၍ အပ်တော်မူ၏။ 15ရွှေမီးခုံနှင့် ရွှေမီးခွက်အသီးအသီးအဖို့၊ ငွေမီးခုံနှင့် ငွေမီးခွက်အသီးအသီး သုံးစရာရှိသည်အတိုင်း ရွှေငွေကိုချိန်၍ အပ်တော်မူ၏။ 16ရှေ့တော်မုန့်တင်စရာ ရွှေစားပွဲနှင့် ငွေစားပွဲ အသီးအသီးအဖို့ ရွှေငွေကိုချိန်၍ အပ်တော်မူ၏။ 17အမဲသားချိတ်၊ အင်တုံ၊ ဖလားများအဖို့ ရွှေစင်ကိုလည်းကောင်း၊ ရွှေလင်ပန်းနှင့် ငွေလင်ပန်း အသီးအသီးအဖို့ ရွှေငွေကိုလည်းကောင်း၊ ချိန်၍ အပ်တော်မူ၏။ 18နံ့သာပေါင်းမီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်အဖို့ ရွှေစင်ကိုလည်းကောင်း၊ အတောင်တို့ကိုဖြန့်၍ ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို လွှမ်းမိုးသော ခေရုဗိမ်ရထားတော်ပုံအဖို့ ရွှေကိုလည်းကောင်း ချိန်၍အပ်တော်မူ၏။ 19ထိုပုံများရှိသမျှတို့ကို ရေးထားသည်အတိုင်း၊ နားလည်နိုင်သော ဉာဏ်ပညာကို ထာဝရဘုရားသည် ပေးတော်မူ၏။
20သားတော်ရှောလမုန်အားလည်း၊ သင်သည် အားယူ၍ ရဲရင့်သောစိတ်နှင့် လုပ်ဆောင်လော့။ မစိုးရိမ်နှင့်။ စိတ်မပျက်နှင့်။ ငါ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်အတူ ရှိတော်မူလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှုကို ဆောင်ရွက်ရာဖို့ လုပ်ဆောင်၍ လက်စမသတ်မီတိုင်အောင် သင့်ကို စွန့်တော်မမူ။ ပစ်ထားတော်မမူ။ 21သင်းဖွဲ့သောယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသားတို့သည်လည်း ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှုကို ဆောင်ရွက်ရာဖို့ရှိကြ၏။ လိမ္မာသော ဆရာသမား အမျိုးမျိုးတို့သည်လည်း အရာရာတို့ကို လုပ်ဆောင်စေဖို့ရှိကြ၏။ မင်းများနှင့် ပြည်သူပြည်သားများ အပေါင်းတို့သည်လည်း သင့်လက်၌ရှိကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၈ (အနက်ဖွင့်)

(ဒါဝိဒ်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ

          (အခန်း၂၈၊ ၂၉)

          ၂၈:                  ဒါဝိဒ်မင်း က လူထုလူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှ ဦးစီးခေါင်းဆောင်များ၊ မူးကြီးမတ်ရာများနှင့် စစ်ဘက်နယ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို ယေရုရှလင်မြို့ သို့ စုစည်းလိုက်သည်။ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တည်ဆောက်ချင် သောအာသီသ ဖြင့်ပြခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင်ကခွင့်မပြုသည့် အကြောင်းကို အဖွဖွ မှာကြားသည်။ သို့သော်လည်း သူ၏သား ရှောလမုန်အား ဘုရားသခင်က ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးပုံကို ထပ်လောင်းကြေငြာပေးသည်။ ဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလ္လင်သည် ဘုရားသခင်စီရင်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများလက်ခံကြသည့်အတိုင်း ဒါဝိဒ်မင်းဆက် ရှောလမုန်ကို လည်း နာခံသစ္စာရှိကြမည်ဟု အာမဘ    န္ဒေပြုကြသည်။

၂၈:၁၀       သို့နောက် သားဖက်သို့လှည့်၍ မိန့်မှာခဲ့သည်။ အပိုဒ်ငယ်၉သည် သတိပေးခြင်းနှင့် အမိန့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်အဘဘုရားသခင်ကို သိလော့။ စုံလင်သောနှလုံး၊ကြည်ညိုသော စိတ်သဘောနှင့် ဝတ်ပြုလော့” ဟု မိန့်မှာသည်။ “အကယ်၍စိတ်လုံးအကြွင်းမဲ့ဖြစ်ရှာလျှင် အတွေ့ခံတော်မူမည်” ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်စွန့်လျှင် သင့်ကို အမြဲစွန့်တော်မူမည်” ဟုသတိပေးလိုက်သည်။ ဘုရားသခင်က ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ခွင့် ပြုထားသည့် အတိုင်း ရှောလမုန်သည် ရဲဝံ့စွာ အားမာန်ယူ၍ ဆောက် လုပ်သည်။

၂၈:၁၁၁၉     ဘုရားသခင်က မောရှေဆောက်လုပ်မည့်စနစ်ပုံ ဗျာဒိတ်ပေး၍ ဆောက်လုပ်သကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြချက်ဖြင့် ရှောလမုန်မင်းသည်လည်း ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်သည်။ လူ့အတွေးအခေါ်လုံးဝမပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗိမာန်တော်သည် ခရစ်တော်၏ပုံရိပ်ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်က ရှောလမုန်အား ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်မည့် ရူပါရုံပေးထားသည်။ လိုအပ်သောအသုံးအဆောင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ စုဆောင်းပေးထားခဲ့သည်။ (၆ရာ ၂-၄ တွင် အသေးစိတ်ရေးထားသည်) ။ ခေရုဗိမ်မှစ၍ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ (ငယ် ၁၈)ကို ရွှေစင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Unger က “ရထားတော်ပေါ်ရှိ ခေရုဗိမ် ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ဆိုလိုသည်” ဟုဆိုသည်။၂၂

၂၈:၂၀၂၁     ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ရန် ကုန်ကြမ်းထည်များ အဆင်သင့်ပြည့်စုံပြီဖြစ်၍ ရှောလမုန်ဘုရင်က တည်ဆောက်မည့် လက်မှုပညာရှင်များအား ဆင့်ခေါ်သည်။ လေဝိသားများကို လည်း ကျရာတာဝန်ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခိုင်းသည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ရှောလမုန်နှင့်အတူ ရှိမှန်းသိသောကြောင့် ဖခင်ဒါဝိဒ်မင်းမှာထားသည့်အတိုင်း အားယူ၍ ဆောက်လုပ် သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။