ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၇

နိုင်ငံ၏စစ်မှုထမ်းများ
1ရှင်ဘုရင်အမှုတော်ကို စောင့်သော ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဆွေအမျိုးသူကြီး၊ လူတစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်၊ အရာရှိတို့နှင့်တကွ၊ တစ်နှစ်တွင် တစ်ဆယ်နှစ်လ အစဉ်အတိုင်း တပ်ဖွဲ့၍၊ တစ်လစီတစ်လစီ အလှည့်လှည့်စောင့်ရသော တပ်သားအမှုထမ်း နှစ်သောင်းလေးထောင်စီ ရှိကြ၏။ 2ပထမလတွင် ပထမတပ်ကိုအုပ်သော ဗိုလ်မင်းကား၊ ဇာဗဒေလသား ယာရှောဗံနှင့် တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 3ထိုမင်းသည် ဖာရက်အမျိုးသားဖြစ်၍၊ ပထမလတွင် အမှုစောင့်သော တပ်မှူးအပေါင်းတို့ကို အုပ်ရ၏။ 4ဒုတိယလတွင် အမှုစောင့်သောတပ်ကို အုပ်သောဗိုလ်မင်းကား၊ အဟောဟိအမျိုးသားဒေါဒနှင့် စစ်ကဲမိကလုပ်၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 5တတိယလနှင့်ဆိုင်သော တတိယတပ်ဗိုလ်မင်းကား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးယောယဒသား ဗေနာယနှင့် တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 6ထိုမင်းသည် ဗိုလ်စုတွင် ကျော်စောသောသူ၊ ဗိုလ်ချုပ်အရာရှိသောသူ ဖြစ်၏။ သူ၏သား အမိဇဗဒ်သည်လည်း တပ်မှူးအရာကိုရ၏။ 7စတုတ္ထလတွင် စတုတ္ထဗိုလ်မင်းကား၊ ယွာဘညီအာသဟေလ၊ စစ်ကဲကား အာသဟေလသားဇေဗဒိ၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 8ပဉ်စမလတှငျ ပဉ်စမဗိုလျမငျးကား ဣဇဟာအမြိုး ရှံဟုတျ၊ တပျသားပေါငျး နှစျသောငျးလေးထောငျတညျး။ 9ဆဋ္ဌမလတွင် ဆဋ္ဌမဗိုလ်မင်းကား တေကောမြို့သား၊ ဣကေရှ၏သား ဣရ၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 10သတ္တမလတွင် သတ္တမဗိုလ်မင်းကား ဧဖရိမ်အမျိုး၊ ပေလောနိအနွယ်ဖြစ်သော ဟေလက်၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 11အဋ္ဌမလတွင် အဋ္ဌမဗိုလ်မင်းကား ဇာရအမျိုး၊ ဟုသိရှအနွယ်ဖြစ်သော သိဗေကဲ၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 12နဝမလတွင် နဝမဗိုလ်မင်းကား ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၊ အနေသောသိအနွယ်ဖြစ်သော အဗျေဇာ၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 13ဒသမလတွင် ဒသမဗိုလ်မင်းကား ဇာရအမျိုး၊ နေတောဖာသိအနွယ်ဖြစ်သော မဟာရဲ၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 14ဧကဒသမလတွင် ဧကဒသမဗိုလ်မင်းကား ဧဖရိမ်အမျိုး၊ ပိရသောနိအနွယ်ဖြစ်သော ဗေနာယ၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။ 15ဒွါဒသမတွင် ဒွါဒသမဗိုလ်မင်းကား ဩသနေလအမျိုး၊ နေတောဖာသိအနွယ်ဖြစ်သော ဟေလဒဲ၊ တပ်သားပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင်တည်း။
အမျိုးအနွယ်အုပ်ချုပ်သူများ
16ဣသရေလအမျိုး အသီးအသီးတို့ကို အုပ်သောမင်းဟူမူကား၊ ရုဗင်အမျိုးတွင် ဇိခရိ၏သားဧလျေဇာ၊ ရှိမောင်အမျိုးတွင် မာခ၏သား ရှေဖတိ။ 17လေဝိအမျိုးတွင် ကေမွေလ၏သား ဟာရှဘိ၊ အာရုန်အမျိုးတွင် ဇာဒုတ်၊ 18ယုဒအမျိုးတွင် ဒါဝိဒ်အစ်ကိုဧလိဟု၊ ဣသခါ အမျိုးတွင် မိက္ခေလ၏သား ဩမရိ၊ 19ဇာဗုလုန်အမျိုးတွင် ဩဗဒိ၏သား ဣရှမာယ၊ နဿလိအမျိုးတွင် အာဇရေလ၏သား ယေရိမုတ်၊ 20ဧဖရိမ်အမျိုးတွင် အာဇဇိ၏သား ဟောရှေ၊ မနာရှေအမျိုးတဝက်တွင် ပေဒါယ၏သား ယောလ၊ 21ဂိလဒ်ပြည်၌ မနာရှေအမျိုးတဝက်တွင် ဇာခရိ၏သား ဣဒ္ဒေါ၊ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးတွင် အာဗနာ၏သား ယာသေလ၊ 22ဒန်အမျိုးတွင် ယေရောဟံ၏သား အာဇရေလ၊ ဤရွေ့ကား ဣသရေလအမျိုးတို့ကို အုပ်သောမင်းပေတည်း။
23ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးတို့ကို မိုးကောင်းကင်ကြယ်နှင့်အမျှ တိုးပွားများပြားစေတော်မူမည်ဟု ကတိတော်ရှိသောကြောင့်၊ ဒါဝိဒ်သည် အသက်နှစ်ဆယ်မစေ့သော သူတို့ကို စာရင်းမယူဘဲနေ၏။ 24ဇေရုယာသား ယွာဘသည် စာရင်းယူစပြု၍၊ ထိုအပြစ်ကြောင့် အမျက်တော်သည် ဣသရေလအမျိုးအပေါ်သို့ သက်ရောက်သောအခါ လက်စမသတ်။ ရေတွက်၍ရသော လူပေါင်းကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏မှတ်စာ၌ မသွင်းမမှတ်။
ဘဏ္ဍာတော်စိုးများ
25အဒေလသား အာဇိမာဝက်သည် ဘဏ္ဍာတော်စိုးဖြစ်၏။ ဩဇိသားယောနသန်သည် လယ်ပြင်၊ မြို့ရွာ၊ ရဲတိုက်၌ရှိသော ဘဏ္ဍာတိုက်တို့ကိုအုပ်ရ၏။ 26ခေလုပ်သားဧဇရိသည် လယ်ယာလုပ်သောသူတို့ကို အုပ်ရ၏။ 27ရာမမြို့သားရှိမိသည် စပျစ်ဥယျာဉ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ ရှိဖမိမြို့သား ဇဗဒိသည် စပျစ်သီးနှင့် စပျစ်ရည်တိုက်တို့ကိုလည်းကောင်း အုပ်ရ၏။ 28ဂေဒရိလူ ဗာလဟာနန်သည် ချိုင့်တို့၌ရှိသော သံလွင်ပင်နှင့် သဖန်းပင်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ယောရှသည် ဆီတိုက်တို့ကိုလည်းကောင်း အုပ်ရ၏။ 29ရှာရုန်အရပ်သား ရှိတရဲသည် ရှာရုန်အရပ်၌ ကျက်စားသောနွားစုကိုလည်းကောင်း၊ အာဒလဲသား ရှာဖတ်သည် ချိုင့်တို့၌ကျက်စားသော နွားစုကိုလည်းကောင်း အုပ်ရ၏။ 30ဣရှမေလအမျိုးသား ဩဗိလသည် ကုလားအုတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ မေရောနသိလူ ယေဒေယသည် မြည်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ 31ဟာဂရအမျိုးသားယာဇဇ်သည် သိုးတို့ကိုလည်းကောင်း အုပ်ရ၏။ ဤသူတို့သည် ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ ဥစ္စာဘဏ္ဍာတော်ကို အုပ်ရသောသူပေတည်း။
တိုင်ပင်မှူးမတ်များ
32ဒါဝိဒ်၏ဘထွေးတော် ယောနသန်သည် တိုင်ပင်မှူးမတ် ပညာရှိကျမ်းတတ်ဖြစ်၏။ ဟခမောနိသား ယေဟေလသည် ရှင်ဘုရင်၏သားတော်တို့ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်၏။ 33အဟိသောဖေလသည် ရှင်ဘုရင်၏တိုင်ပင်မှူးမတ်၊ အာခိမြို့သားဟုရှဲသည် ရှင်ဘုရင်၏အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်၏။ 34အဟိသောဖေလနောက်မှာ အဗျာသာနှင့် ဗေနာယသားယောယဒသည် နေရာကျ၏။ ယွာဘသည် တပ်တော်ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၇ (အနက်ဖွင့်)

(စစ်ဘက်နယ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များ (အခန်း၂၇)

          ၂၇:၁၅       စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များကိုလည်း လေဝိအမျိုးသားများ ကဲ့သို့ အတန်းအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ လူပေါင်းနှစ်သောင်းလေးထောင်သည် တလစီအလှည့်ကျတာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ စစ်သူကြီးများအမည်စာရင်းကို အခန်း၁၁ နှင့် ၂ရာ ၂၃ တွင် သီးသန့် မော်ကွန်းတင်ထာသည်။

၂၇:၁၆၂၂     လူမျိုးနွယ်စုများ၏ စာရင်းကိုလည်း သီးသန့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ပထမဆုံးတွင် လေအာ နှင့် ရသောသားများဖြစ်သည့် ရုဘင်၊ ရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါနှင့် ဇာဗုလုန်တို့ ဖြစ်သည်။ ရာခေလနှင့် ရသော သားများမှာ ယောသပ် (ယောသပ်၏သား ဧဖရိမ်နှင့် မနာရှေ ကိုလည်း သားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်) နှင့် ဗင်္ယာမိန်တို့ ဖြစ်သည်။ ဗိလဟာနှင့် ရသောသား များမှာ နသာလိနှင့် ဒန် (ရာဇဝင်ချုပ်တွင် မော်ကွန်းမဝင်) ဖြစ်သည်။ ဇိလဖနှင့် ရသောဂဒ်နှင့် အာရှာကိုလည်း ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းမပြု။

၂၇:၂၃၂၄     ဒါဝိဒ်မင်းသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခိုင်းစဉ် အသက် (၂၀အောက် လူများ စာရင်းမဝင်။ ယွာဘ စစ်သူကြီးသန်းခေါင်စာရင်း မကောက်ယူမီကပင် ဘုရားသခင်အမျက်သင့် သောကြောင့် ထိုသန်းခေါင်စာရင်းသည် ပြည့်စုံခြင်းမရှိ။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် သူ့အပြစ်ဒုစရိုက်အတွက် အရှက်ကွဲသောကြောင့် ပြည်သူများ၏ အာရုံလွှဲ သွားဟန်ရသည်။

၂၇:၂၅၃၄     ပြည်တွင်းရေရာအမှုအရာ ကိုင်တွယ်ဖို့ အရာရှိမင်း (၁၂) ဦးကို ခန့်အပ်ထားသည်။ အတိုင်ပင်ခံ၊ အခါတော်ပေးများအဖြစ်လည်း တိုင်ပင်သည်။ အဟိသောဖေလ ၏ ရင်နင့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းကို ၂ရာ၁၅ နှင့် ၁၇ တို့တွင် ဖတ်ရှုခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ ယွာဘ ကဲ့သို့ အခွင့်အရေးထူး၊ ရာထူးကြီးသော်လည်း နှလုံးရည် မပြည့်ဝသူဖြစ်သည်။ ဟရှဲသည် မိတ်ကောင်းဆွေမွန် ဖြစ်သည်။ အဟိသောဖေလသည် တထောင်ကိုမြင်လျှင် ရာစွန့်တတ်သူဖြစ်သော်လည်း ဟရှဲသည် ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူတပါးအကျိုး လိုလားသူဖြစ်သည်။ (တဦးစီ၏ ရလဒ်ကို ၂ရာ၁၅-၁၇ တွင်ကြည့်ပါ) မင်းခစားများဖြစ်ကြသော်လည်း ရည်မှန်းချက်အသီးသီးရှိကြပါသည်။ အခွင့်အရေးသမားများသည် မိမိရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်၍ အစေခံတောင်းသည်။ သခင့်ကောင်းစားရေးကို ရှေးရှုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။