ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၄

ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့၏တာဝန်
1အာရုန်အမျိုးသား အသီးအခြားသင်းဖွဲ့ရာမှာ၊ အာရုန်သားကား နာဒပ်၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာ တည်း။ 2နာဒပ်နှင့်အဘိဟုသည် သားမရှိ။ အဘလက်ထက်တွင် သေသောကြောင့်၊ ဧလာဇာနှင့်ဣသမာသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရ၏။ 3ဒါဝိဒ်သည် ဧလာဇာအမျိုးဇာဒုတ်နှင့် ဣသမာအမျိုး အဟိမလက်ကို အသီးအသီးဆောင်သင့်သည်အတိုင်း ခန့်ထားလေ၏။ 4ဣသမာအမျိုး အကြီးအကဲထက် ဧလာဇာအမျိုး အကြီးအကဲ သာ၍များသောကြောင့်၊ ဧလာဇာအဆွေအမျိုးအလိုက် အကြီးအကဲ တစ်ကျိပ်ခြောက်ယောက်၊ ဣသမာအဆွေအမျိုးအလိုက် အကြီးအကဲ ရှစ်ယောက်တို့ကို အသီးအသီး ခွဲခန့်လေ၏။ 5စာရေးတံပြုလျက် အသီးအခြားခွဲခန့်၍ သန့်ရှင်းရာဌာနအုပ်၊ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်အုပ်တို့ကို ဧလာဇာအမျိုးနှင့် ဣသမာအမျိုးထဲက ရွေးယူရ၏။ 6လေဝိအမျိုး နာသနေလသား စာရေးတော်ရှေမာယသည် ရှင်ဘုရင်၊ မှူးမတ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဇာဒုတ်၊ အဗျာသာသား အဟိမလက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသား အဆွေအမျိုးသူကြီးများရှေ့မှာ နာမများကို မှတ်ရ၏။ စာရေးတံပြု၍ ဧလာဇာအမျိုးနှင့် ဣသမာအမျိုးထဲက အလှည့်လှည့် ရွေးကောက်ခန့်ထားသော သူဟူမူကား၊ 7ပထမသူ ယောယာရိပ်၊ ဒုတိယသူ ယေဒါယ၊ 8တတိယသူ ဟာရိမ်၊ စတုတ္ထသူ စောရိမ်၊ 9ပဉ်စမသူ မာလခိယ၊ ဆဋ်ဌမသူ မိယမိနျ၊ 10သတ္တမသူ ဟက္ကုတ်၊ အဋ္ဌမသူ အဘိယ၊ 11နဝမသူ ယေရွှာ၊ ဒသမသူ ရှေကနိ၊ 12ဧကဒသမသူ ဧလျာရှိပ်၊ ဒွါဒသမသူ ယာကိမ်၊ 13တစ်ကျိပ်သုံးယောက် မြောက်သောသူ ဟုပ္ပ၊ တစ်ကျိပ်လေးယောက် မြောက်သောသူ ယေရှေဗပ်၊ 14တစ်ကျိပ်ငါးယောက် မြောက်သောသူ ဗိလဂ၊ တစ်ကျိပ်ခြောက်ယောက် မြောက်သောသူ ဣမ္မေရ၊ 15တစ်ကျိပ်ခုနစ်ယောက် မြောက်သောသူ ဟေဇိရ၊ တစ်ကျိပ်ရှစ်ယောက် မြောက်သောသူ အပ်ဇဇ်၊ 16တစ်ကျိပ်ကိုးယောက် မြောက်သောသူ ပေသဟိ၊ နှစ်ကျိပ်မြောက်သောသူ ယေဇကျေလ၊ 17နှစ်ကျိပ်တစ်ယောက် မြောက်သောသူ ယာခိန်၊ နှစ်ကျိပ်နှစ်ယောက် မြောက်သောသူ ဂါမုလ၊ 18နှစ်ကျိပ်သုံးယောက် မြောက်သောသူ ဒေလာယ၊ နှစ်ကျိပ်လေးယောက် မြောက်သောသူ မာဇိတည်း။ 19ထိုသို့ သူတို့အဘအာရုန်အား ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူ၍၊ အဘအာရုန်စီရင်သည်အတိုင်း သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကို ဝင်မြဲဝင်၍ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာ ခွဲခန့်ခြင်းရှိသတည်း။
အခြားလေဝိအနွယ်ဝင်များ
20ကြွင်းသော လေဝိအမျိုးသားဟူမူကား၊ အာမရံသားဖြစ်သော ရှုဗွေလ၏သားစုတွင် ယေဒေယ၊ 21-22ရေဟဘိသားစုတွင် ဣရှယာ၊ ဣဇဟာသား ဖြစ်သော ရှေလောမိတ်၏သားစုတွင် ယာဟတ်၊ 23ဟေဗြုန်သားစုတွင် သားအကြီး ယေရိ၊ ဒုတိယသား အာမရိ၊ တတိယသား ယဟာဇေလ၊ စတုတ္ထသား ယေကမံ၊ 24ဩဇေလသားဖြစ်သော မိက္ခာ၏သားစုတွင် ရှမိရ၊ 25မိက္ခာညီ ဣရှယာသားစုတွင် ဇာခရိတည်း။
26မေရာရိသားကား မဟာလိနှင့် မုရှိဖြစ်၍၊ 27မေရာရိအမျိုးသားဖြစ်သော ယာဇိ၏သားကား ဗေနော၊ ရှောဟံ၊ ဇက္ကုရ၊ ဣဗရိတည်း။ 28မဟာလိသားဧလာဇာ၌ သားမရှိ။ 29ကိရှသားကား ယေရမေလတည်း။ 30မုရှိသားကား မဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ယေရိမုတ်တည်း။ ဤရွေ့ကား မိမိတို့ အဆွေအမျိုးအလိုက် လေဝိအမျိုးသားတည်း။ 31ဤသူတို့သည် ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၊ ဇာဒုတ်၊ အဟိမလက်အစရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသားအဆွေအမျိုး သူကြီးတို့ရှေ့မှာ မိမိတို့ညီအစ်ကို အာရုန်အမျိုးသားတို့ တစ်ဖက်တစ်ချက် အလှည့်လှည့် စာရေးတံပြုကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၄ (အနက်ဖွင့်)

၂၄:၁၉ အခန်းကြီး (၂၄) တွင် လေဝိအမျိုး၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မျိုးနွယ်စု သို့မဟုတ် ယဇ်ပုရောဟိတ်အနွယ် (၂၄)ခု (ငယ် ၁-၁၉) ရှိသည်။ တာဝန်ဝတ္တရား (၂၄)ခုကို (အငယ် ၂၀-၃၁) တွင် ပြဌာန်းထားသည်။ ထိုတာဝန် ဝတ္တရားများရှိသည့်အတိုင်း ဗိမာန်တော်တွင် အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ တာဝန်ကျဇယား အရ တနှစ်လျှင် နှစ်ပတ်ခန့် တာဝန်ယူရသည်။ လု ၁:၅ တွင် တွင် ပါရှိသည့် ဇာခရိသည် (သုတ်မြောက်  တာဝန်ကျသော အဘိယ၏ အနွယ် ဝင်ဖြစ်သည် (ငယ်၁၀)။

အာရုန်တွင် ယဇ်ပူရောဟိတ်အမှုတော်ဆောင် (ဧလျာဇာနှင့် ဣသမာ သားနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ယခင်က လူဦးရေ အချိုးအစား သတ်မှတ်ချက်မရှိရောနှော နေကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် (၈) ယောက်စီ သတ်မှတ်ခွဲခန့်ကြသည် (ငယ်၄)။  ဣသရေလအမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒါဝိဒ်မင်း လက်ထက်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဇာဒုတ်နှင့် အဟိမလက်တို့သည် မဲနှိုက်၍ ဗိမာန်တော်အမှုဆောင်နေကြသည်။

၂၄:၂၀၃၁     ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ဗိမာန်တော်အမှုထမ်းဆောင်ရန် ဒါဝိဒ်မင်းနှင့် မူးမတ်ကြီးများရှေ့တွင် မဲနှိုက် ရသည်။ မဲပေါက်သောသူသည် မိမိတို့ အလှည့်ကျသည်အတိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။