ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၃

1ဒါဝိဒ်မင်းသည် အသက်ကြီး၍ ကာလပြည့်စုံရာ အချိန်ရောက်သောအခါ၊ သားတော်ရှောလမုန်ကို ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊
လေဝိအနွယ်ဝင်တို့၏တာဝန်
2ဣသရေလမင်း ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသားအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေတော်မူ၏။
3လေဝိသားတို့တွင် အသက်သုံးဆယ်လွန်၍ စာရင်းဝင်သော ယောက်ျားပေါင်းကား၊ သုံးသောင်းရှစ်ထောင်တည်း။ 4ထိုသူတို့တွင် နှစ်သောင်းလေးထောင်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြ၏။ ခြောက်ထောင်တို့သည် အရာရှိ၊ တရားသူကြီး လုပ်ရကြ၏။ 5လေးထောင်တို့သည် တံခါးကိုစောင့်ရကြ၏။ လေးထောင်တို့သည် ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းစရာတူရိယာတို့နှင့် ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းရကြ၏။ 6လေဝိသား ဂေရရှုံ၊ ကောဟတ်၊ မေရာရိအမျိုးအသီးအသီးတို့ကို ဒါဝိဒ်ခွဲထား၍ တစ်မျိုးတခြားစီ သင်းဖွဲ့စေ၏။ 7ဂေရရှုံအမျိုးသားကား၊ လာဒန်နှင့် ရှိမိတည်း။ 8လာဒန်သားအကြီးကား၊ ယေဟေလ၊ သူ၏ညီ ဇေသံနှင့် ယောလ၊ ပေါင်းသုံးယောက်တည်း။ 9ရှိမိသားကား ရှေလောမိတ်၊ ဟာဇေလ၊ ဟာရန်၊ ပေါင်းသုံးယောက်တည်း။ ဤသူတို့သည် လာဒန်အဆွေအမျိုး သူကြီးဖြစ်ကြ၏။ 10ရှိမိသားကား ယာဟတ်၊ ဇိဇ၊ ယုရှ၊ ဗေရိ၊ ပေါင်းလေးယောက်တည်း။ 11ယာဟတ်ကား အကြီးဖြစ်၏။ ဇိဇကား ဒုတိယ အရာကိုရ၏။ ယုရှနှင့်ဗေရိ၌ကား သားများစွာမရှိ။ သို့ဖြစ်၍ အဆွေအမျိုးအလိုက် စာရင်းတစ်ခုတည်း၌ ပေါင်းကြ၏။
12ကောဟတ်သားကား အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ဟေဗြုန်၊ ဩဇေလ၊ ပေါင်းလေးယောက်တည်း။ 13အာမရံသားကား အာရုန်နှင့်မောရှေတည်း။ အာရုန်နှင့် သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်း၊ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နာမတော်ကိုမြွက်၍ အစဉ်ကောင်းချီးပေးခြင်းအမှုကို ပြုရမည်အကြောင်း၊ အလွန်သန့်ရှင်းသော အရာတို့ကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ အခြားသူတို့နှင့် ခွဲထားသောသူ ဖြစ်ကြ၏။ 14ဘုရားသခင့်လူ မောရှေ၏သားကိုကား၊ လေဝိအမျိုးသားတို့၏စာရင်း၌သွင်းရ၏။ 15မောရှေသားကား ဂေရရှုံနှင့် ဧလျေဇာတည်း။ 16ဂေရရှုံသားတို့တွင်၊ ရှေဗွေလသည် အကြီးဖြစ်၏။ 17ဧလျေဇာသားအကြီး ရေဟဘိ တစ်ယောက်တည်းရှိ၏။ ရေဟဘိ၌ကား သားအလွန်များ၏။ 18ဣဇဟာသားအကြီးကား ရှေလောမိတ်၊ 19ဟေဗြုန်သားအကြီးကား ယေရိ၊ ဒုတိယသား အာမရိ၊ တတိယသား ယဟာဇေလ၊ စတုတ္ထသား ယေကမံ၊ 20ဩဇေလသားအကြီးကား မိက္ခာ၊ ဒုတိယသား ယေရှိတည်း။
21မေရာရိသားကား မဟာလိနှင့် မုရှိတည်း။ မဟာလိသားကား ဧလာဇာနှင့် ကိရှတည်း။ 22ဧလာဇာသည် သားမရှိ။ သမီးသက်သက်ရှိ၍ သေ၏။ သူ့သမီးတို့နှင့် သူ့ညီကိရှသားတို့သည် စုံဖက်ကြ၏။ 23မုရှိသားကား မဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ယေရိမုတ်၊ ပေါင်းသုံးယောက်တည်း။
24ဤရွေ့ကား အသက်နှစ်ဆယ်လွန်၍ ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရသော လေဝိအမျိုးသား အဆွေအမျိုးအလိုက် စာရင်းဝင်သော အဆွေအမျိုးသူကြီးဖြစ်သတည်း။ 25ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မိမိလူမျိုးအား ငြိမ်ဝပ်သောအခွင့်ကိုပေး၍ ကိုယ်တော်တိုင် ယေရုရှလင်မြို့၌ အစဉ်နေတော်မူသောကြောင့်၊ 26လေဝိသားတို့သည် တဲတော်နှင့် တဲတော်အမှု ဆောင်ရွက်ရာတန်ဆာများကို နောက်တစ်ဖန်မထမ်းရဟု ဒါဝိဒ်မိန့်တော်မူ၏။ 27နောက်ဆုံး အမိန့်တော်အတိုင်း၊ အသက်နှစ်ဆယ်လွန်သော လေဝိသားတို့ကို စာရင်းယူရ၏။ 28အကြောင်းမူကား၊ လေဝိသားတို့သည် အာရုန်သားတို့၏လက်ထောက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ၊ သန့်ရှင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကို စင်ကြယ်စေ၍၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်နှင့် တံတိုင်းများ၊ အခန်းများ၌အမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြမည်။ 29ရှေ့တော်မုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ မုန့်ညက်ကိုလည်းကောင်း၊ တဆေးမဲ့မုန့်ပြား၊ သံပြားနှင့်ဖုတ်သော မုန့်၊ မုန့်ဆီကြော်ကိုလည်းကောင်းလုပ်၍ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အမှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရကြမည်။ တိုင်းထွာ၊ ချိန်တွယ်၊ ခြင်တွက်ခြင်း အမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်း စီရင်ရကြမည်။ 30နံနက်တိုင်း၊ ညဉ့်ဦးတိုင်းရပ်လျက်၊ ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏ဟု ဝန်ခံ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ်တော်ကိုလည်း ချီးမွမ်းရကြမည်။ 31ပညတ်တရားတော်အတိုင်း ဥပုသ်နေ့၊ လဆန်းနေ့၊ ဓမ္မပွဲနေ့၊ အစဉ်မပြတ်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ မီးရှို့ရာယဇ်မျိုးတို့ကို ပူဇော်ရကြမည်။ 32ပရိသတ်စည်းဝေရာ တဲတော်ကိုလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားအိမ်တော်၌ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်သော ညီအစ်ကိုအာရုန်သားတို့ကိုလည်းကောင်း စောင့်ရကြမည်။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၃ (အနက်ဖွင့်)

၂။ လေဝိအမျိုးသားများနှင့် တာဝန်များ (အခန်း၂၃၂၆)

          ၂၃:                  ဒါဝိဒ်မင်း နေဝင်ရီတရော ရောက်သောကာလတွင် အသက် (၃၀ကျော်လွန်သော လေဝိအမျိုးသားပေါင်း သုံးသောင်းရှစ်ထောင် ရှိသည်။ ထိုအရွယ်သည် ယဇ်ပလ္လင် အမှုတော် ထမ်းဆောင်နိုင်သော အရွယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။

၂၃:                  ထို လူအပေါင်းသုံးသောင်းရှစ်ထောင် ကို ယေဘူယျအားဖြင့် (၄) အုပ်စုခွဲခြား နိုင်သည်။ နှစ်သောင်းလေးထောင်သည် ဗိမာန်တော်စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုသူ၊ ခြောက်ထောင်သည် အရာရှိနှင့် တရားသူကြီးမင်း၊ လေးထောင်သည် တံခါးစောင့်၊ တံခါးမှူး၊ လေးထောင်သည် ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းရသော တူရိယာဂီတပညာရှင် များဖြစ်သည်။ ထိုသို့ စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်သွန်သင်ချက် ဒါဝိဒ်၏ ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည် (၆ရာ ၂၉:၂၅)။

၂၃:၂၄       အပိုဒ်ငယ် ၆-၂၃ တွင် လေဝိအမျိုး၏ သားစဉ်မြေးဆက်စာရင်း တဖန်ရေးမှတ်ထားသည်။ ဂေရရှုံအနွယ် (ငယ်၇-၁၁)၊ ကောဟတ်အနွယ် (ငယ် ၁၂-၂၀)၊ (လေဝိအမျိုးတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သော မောရှေနှင့် အာရုန်လည်းပါဝင်သည်) နှင့် မေရာရိအနွယ် (ငယ် ၂၁-၂၃) တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ယဇ်ပရောဟိတ်အမူအရာသည် အာရုန်နှင့်သားများ၏ သားမြေးစဉ်ဆက် အမွေခံဖြစ်သည် (ငယ်၃၃)။ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော် ကျက်သရေဆောင်ရှိ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အမွှေးနံ့သာမီးရှို့ပူဇော်ခြင်း (ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး တပါးတည်းသာလျှင်) နှင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ နာမတော်ဖြင့်ကောင်းကြီးပေးခြင်း (တော ၆:၂၃-၂၇) များကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။

၂၃:၂၅၂၇     လေဝိအမျိုးသားများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆက်လက်ပြဌာန်းထားသည်။ ယေရုရှလင်မြို့တော်၌ ဘုရားသခင်၏ တိမ်တောင်က ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးသနားတော်မူသောကြောင့် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်သည် အတည်တကျစိုးစံရသည်။ ထို့ကြောင့် လေဝိအမျိုးသားများသည် မောရှေ ပညတ်တော်အတိုင်း သွားလေရာသို့ ပုခုံးထမ်း သယ်စရာမလိုတော့ပါ။ ဒါဝိဒ်က နောက်ဆုံးအမိန့် ထုတ်ပြန်သည်မှာ အသက် (၂၀ပြည့် လျှင် အမှုတော် ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗိမာန်တော် အမှုထမ်းဆောင်ရန် လူအင်အားလိုအပ်လာသည်။

၂၃:၂၈၃၂     အခြားလေဝိသားများ ဗိမာန်တော်အမှုထမ်းဆောင်နေချိန်တွင် တရားသူကြီးခြောက်ထောင်တို့သည် ပညတ်တော်နှင့်အညီ လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြခြင်းရှိစေကြရန် ဣသရေလလူမျိုးများအား ကြပ်မတ်ရသည်။ ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ဖို့ ခန့်အပ်ထားသော လူပေါင်းနှစ်သောင်း လေးထောင်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေး ရသည်။ ဝတ္တရား အသေးစိတ်ကို အငယ် ၂၈-၃၂ တွင် ပြဌာန်းထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။