ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၅

ဗိမာန်တော်ဂီတပညာသည်များ
1ထိုမှတစ်ပါး အာသပ်၊ ဟေမန်၊ ယေဒုသုန်သားတို့နှင့်အတူဝိုင်း၍ စောင်း၊ တယော၊ ခွက်ကွင်းကို တီးမှုတ်လျက် ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်စရာဖို့၊ ဒါဝိဒ်နှင့် ပရိသတ်ဗိုလ်ခြေ အကြီးအကဲတို့သည် ခွဲခန့်သောသူတို့ စာရင်းဟူမူကား၊ 2အာသပ်သား ဇက္ကုရ၊ ယောသပ်၊ နေသနိ၊ အာရှရေလတစ်စု၊ သူတို့သည် ရှင်ဘုရင်စီရင်သည်အတိုင်း၊ အဘအာသပ်၌ တပည့်ဖြစ်၍ ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြ၏။ 3ယေဒုသုန်သား ဂေဒလိ၊ ဇေရိ၊ ရှိမိ၊ ယေရှာယ၊ ဟာရှဘိ၊ မတ္တိသိ ပေါင်းခြောက်ယောက်၊ သူတို့သည် အဘယေဒုသုန်၌ တပည့်ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ဖော်ပြချီးမွမ်းခြင်းငှာ စောင်းတီးလျက် ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြ၏။ 4ဟေမန်သား ဗုက္ကိ၊ မတ္တနိ၊ ဩဇေလ၊ ရှေဗွေလ၊ ယေရိမုတ်၊ ဟာနနိ၊ ဟာနန်၊ ဧလျာသ၊ ဂိဒ္ဒါလတိ၊ ရောမန္တေဇာ၊ ယောရှဗေကရှ၊ မလ္လောသိ၊ ဟောသိရ၊ မဟာဇုတ်တည်းဟူသော၊ 5ထိုသူအပေါင်းတို့သည် တံပိုးမှုတ်လျက် ဘုရားသခင်၏တရားတော်ကို ဟောပြောသောရှင်ဘုရင်၏ ဆရာတော်ဟေမန်သား ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ဟေမန်အား သားတစ်ကျိပ်လေးယောက်နှင့် သမီးသုံးယောက်တို့ကို ပေးတော်မူ၏။ 6ထိုသားအပေါင်းတို့သည် အာသပ်၊ ယေဒုသုန်၊ ဟေမန်တို့ကို ရှင်ဘုရင်စီရင်သည်အတိုင်း အဘဟေမန်၌ တပည့်ဖြစ်၍၊ ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်၌ ခွက်ကွင်း၊ စောင်း၊ တယောကိုတီးလျက်၊ သီချင်းဆို၍ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ရကြ၏။ 7ထိုသူတို့နှင့်တကွ ထာဝရဘုရား၏သီချင်းကို သင်၍လေ့ကျက်သော ညီအစ်ကိုပေါင်းကား နှစ်ရာရှစ်ကျိပ်ရှစ်ယောက်တည်း။
8ထိုသူတို့သည် အကြီးအငယ် ဆရာတပည့်ရောနှောလျက် စာရေးတံပြု၍ သင်းဖွဲ့ရာမှာ၊ 9ပထမသူကား၊ အာသပ်အပေါင်းအသင်းဝင်သူ ယောသပ်တည်း။ ဒုတိယသူ ဂေဒလိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 10တတိယသူ ဇက္ကုရ၊ သူနှင့် သူ၏သားညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 11စတုတ္ထသူ ဣဇရိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 12ပဉ်စမသူနသေနိ၊ သူနှငျ့သူ၏သား ညီပေါငျးကား တစျကြိပျနှစျယောကျတညျး။ 13ဆဋ္ဌမသူ ဗုက္ကိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 14သတ္တမသူ ယေရှရေလ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 15အဋ္ဌမသူ ယေရှာယ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 16နဝမသူ မတ္တနိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 17ဒသမသူ ရှိမိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 18ဧကဒသမသူ အာရေလ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 19ဒွါဒသမသူ ဟာရှဘိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 20တစ်ကျိပ်သုံးယောက် မြောက်သောသူ ရှေဗွေလ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 21တစ်ကျိပ်လေးယောက် မြောက်သောသူ မတ္တိသိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 22တစ်ကျိပ်ငါးယောက် မြောက်သောသူ ယေရမုတ်၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 23တစ်ကျိပ်ခြောက်ယောက် မြောက်သောသူဟာနနိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 24တစ်ကျိပ်ခုနစ်ယောက် မြောက်သောသူ ယောရှဗေကရှ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 25တစ်ကျိပ်ရှစ်ယောက် မြောက်သောသူ ဟာနန်၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 26တစ်ကျိပ်ကိုးယောက် မြောက်သောသူ မလ္လောသိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 27နှစ်ကျိပ်မြောက်သောသူ ဧလျာသာ၊ သူနှင့်သူ၏ သားညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 28နှစ်ကျိပ်တစ်ယောက် မြောက်သောသူ ဟောသိရ၊ သူနှင့်သူ၏သားညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 29နှစ်ကျိပ်နှစ်ယောက် မြောက်သောသူ ဂိဒ္ဒါလတိ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 30နှစ်ကျိပ်သုံးယောက် မြောက်သောသူ မဟာဇယုတ်၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။ 31နှစ်ကျိပ်လေးယောက် မြောက်သောသူ ရောမန္တေဇာ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၅ (အနက်ဖွင့်)

မူရင်းစာအုပ်တွင် မပါရှိပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။