ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၁

လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူခြင်း
(၂ရာ၊ ၂၄:၁-၂၅)
1နောက်တစ်ဖန် စာတန်သည် ဣသရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ရေတွက်စေခြင်းငှာ ဒါဝိဒ်ကို တိုက်တွန်းလေ၏။ 2ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ လူပေါင်းမည်မျှရှိသည်ကို ငါသိမည်အကြောင်း၊ ဗေရရှေဘမြို့မှသည် ဒန်မြို့တိုင်အောင် သွား၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ရေတွက်ပြီးလျှင်၊ စာရင်းကို ငါ့ထံသို့သွင်းလော့ဟု ဗိုလ်ချုပ်မင်းယွာဘနှင့် အရာရှိတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ 3ယွာဘကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် မိမိလူတို့ကို ထပ်၍ အဆတစ်ရာ တိုးပွားစေခြင်းငှာ ပြုတော်မူပါစေသော။ သို့ရာတွင် အရှင်မင်းကြီး၊ ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် သခင်၏ကျွန်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ်လော။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်သခင်သည် ဤအမှုကိုအဘယ်ကြောင့် စီရင်တော်မူသနည်း။ ဣသရေလအမျိုး ပြစ်မှားစရာအကြောင်းကို အဘယ်ကြောင့် ပြုတော်မူသနည်းဟု လျှောက်လေ၏။ 4သို့သော်လည်း အမိန့်တော်သည် ယွာဘစကားကို နိုင်သဖြင့်၊ ယွာဘသည်ထွက်၍ ဣသရေလပြည် တစ်လျှောက်လုံးသို့သွားပြီးမှ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်လာ၏။ 5လူပေါင်းစာရင်းကို ဒါဝိဒ်အားဆက်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၌ ဓားကိုင်သူရဲ တစ်သန်းနှင့် တစ်သိန်း၊ ယုဒအမျိုး၌ ဓားကိုင်သူရဲ လေးသိန်းနှင့် ခုနစ်သောင်းရှိ၏။ 6သို့ရာတွင် ယွာဘသည် အမိန့်တော်ကိုရွံ့သောကြောင့်၊ လေဝိအမျိုးနှင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးကို အခြားသောအမျိုးထဲသို့ သွင်း၍ မရေတွက်။
7ဒါဝိဒ်ပြုသောအမှုကို ဘုရားသခင်သည် အလိုတော်မရှိသဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးကို ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍၊ 8ဒါဝိဒ်က၊ အကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှု၌ အလွန်ပြစ်မှားပါပြီ။ ကိုယ်တော်ကျွန်၏ အပြစ်ကို ဖြေရှင်းတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် အလွန်မိုက်သောအမှုကို ပြုမိပါပြီဟု ဘုရားသခင်အား တောင်းပန်လေ၏။ 9ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်၏ပရောဖက်ဂဒ်ကိုခေါ်၍၊ 10ဒါဝိဒ်ထံသို့ သွားလော့။ အရာသုံးပါးကို သင့်အားငါပြ၏။ သင်၌ ငါပြုစရာဖို့ တစ်ပါးပါးကိုရွေးလော့ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို ဆင့်ဆိုလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 11ဂဒ်သည် ဒါဝိဒ်ထံသို့သွား၍ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ 12သုံးနှစ်ပတ်လုံး အစာအာဟာရခေါင်းပါးသောဘေး၊ သုံးလပတ်လုံး သင့်ကိုရန်သူလိုက်မီ၍ ဓားဖြင့်လုပ်ကြံသောဘေး၊ သုံးရက်ပတ်လုံး ပြည်တော်၌ ကာလနာတည်းဟူသော ထာဝရဘုရား၏ဓားတော်ကို၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည်ကိုင်၍ ဣသရေလပြည် တစ်လျှောက်လုံးကို ဖျက်ဆီးသောဘေးတို့တွင် တစ်ပါးပါးကိုရွေးလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူအား အဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကို ဆင်ခြင်တော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။ 13ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါသည် ကျဉ်းမြောင်းရာသို့ ရောက်လေပြီတကား။ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သို့ရောက်ပါစေ။ ကရုဏာတော် ကြီးလှ၏။ လူလက်သို့ မရောက်ပါစေနှင့်ဟု ဂဒ်အားပြန်ပြော၏။
14ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ဣသရေလအမျိုး၌ ကာလနာကိုလွှတ်လိုက်တော်မူ၍ လူခုနစ်သောင်း သေကြ၏။ 15ယေရုရှလင်မြို့ကို ဖျက်ဆီးစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ကောင်းကင်တမန် ဖျက်ဆီးမည်ဟု အားထုတ်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည်ကြည့်ရှုလျက်၊ ထိုဘေးကြောင့် နောင်တရတော်မူ၍၊ တန်ပြီ။ သင့်လက်ကို ရုပ်သိမ်းလော့ဟု ဖျက်ဆီးသော ကောင်းကင်တမန်အား မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည်၊ ယေဗုသိလူအရောန၏ ကောက်နယ်တလင်းအနားမှာရပ်နေ၏။ 16ဒါဝိဒ်သည် မျှော်ကြည့်၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှာ ဓားကိုမိုးလျက် မိုးကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကြားမှာ ရပ်နေသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ကိုယ်တိုင်မှစ၍ ဣသရေလအမျိုးသား အသက်ကြီးသူတို့သည် လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်လျက် မြေပေါ်မှာ ပျပ်ဝပ်လျက်နေကြ၏။ 17ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ပြည်သားတို့ကို ရေတွက်စေခြင်းငှာ စီရင်သောသူကား အကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ်လော။ အကျွန်ုပ် ပြစ်မှားပါပြီ။ အလွန်ဒုစရိုက်ကို ပြုမိပါပြီ။ ဤသိုးတို့မူကား အဘယ်သို့ ပြုမိပါသနည်း။ အိုအကျွန်ုပ် ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ လက်တော်ကို သူတို့အပေါ်သို့ ရောက်စေတော်မမူပါနှင့်။ အကျွန်ုပ်နှင့် အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးအပေါ်သို့ ရောက်စေတော်မူပါဟု ဘုရားသခင်အား တောင်းပန်လေ၏။
18ထိုအခါ ဒါဝိဒ်သည် သွား၍၊ ယေဗုသိလူ အရောန၏ ကောက်နယ်တလင်း၌ ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကို တည်စေခြင်းငှာ ပြောရမည်အကြောင်း၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ဂဒ်ကိုမှာထားသဖြင့်၊ 19ဂဒ်ဆင့်ဆိုသော ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်အတိုင်း ဒါဝိဒ်သည် သွားလေ၏။ 20အရောနသည် စပါးကိုနယ်စဉ်တွင်၊ လှည့်ကြည့်၍ ရှင်ဘုရင်ကို မြင်သောအခါ၊ သားလေးယောက်နှင့် တကွ ပုန်းရှောင်၍နေ၏။ 21ဒါဝိဒ်သည် အရောနရှိရာသို့ ရောက်သောအခါ၊ အရောနကြည့်၍ ဒါဝိဒ်ကိုမြင်လျှင်၊ ကောက်နယ်တလင်းမှဆင်း၍ ဒါဝိဒ်ရှေ့မှာ ဦးချပျပ်ဝပ်လေ၏။ 22ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ လူတို့တွင် ကာလနာဘေးကို ငြိမ်းစေမည်အကြောင်း၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကို ငါတည်လိုသည်ဖြစ်၍၊ ဤကောက်နယ်တလင်းအရပ်ကို အဖိုးထိုက်သည်အတိုင်း ရောင်းပါဟု အမိန့်ရှိသော်၊ 23အရောနက၊ ကျွန်တော်သခင် အရှင်မင်းကြီး ယူတော်မူပါ။ စိတ်တော်ရှိသည်အတိုင်း ပြုတော်မူပါ။ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့ နွားများ၊ ထင်းဖို့ ကောက်နယ်တန်ဆာများ၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာဖို့ ဂျုံစပါးများအလုံးစုံကို ကျွန်တော်ဆက်ပါ၏ဟု ဒါဝိဒ်အားလျှောက်လျှင်၊ 24ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက၊ ထိုသို့ငါမယူရ။ စင်စစ် အဖိုးထိုက်သည်အတိုင်း ပေး၍ ငါဝယ်မည်။ သင့်ဥစ္စာကို ထာဝရဘုရားအဖို့ ငါမသိမ်း။ ကိုယ်ငွေမကုန်ဘဲ မီးရှို့ရာယဇ်ကို မပူဇော်လိုဟု အရောနအားဆိုသဖြင့်၊ 25ရွှေခြောက်ပိဿာကို ချိန်ပေး၍ ထိုအရပ်ကိုဝယ်ပြီးမှ၊ 26ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍၊ မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ပူဇော်လေ၏။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားကို ပတ္ထနာပြုသောအခါ၊ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်သို့ မီးကျသဖြင့် ကောင်းကင်ထဲက ထူးတော်မူ၏။ 27ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ကောင်းကင်တမန်သည် မိမိဓားကို ဓားအိမ်၌သွင်းထားပြန်၏။
28ထာဝရဘုရားသည် ယေဗုသိလူအရောန၏ကောက်နယ်တလင်း၌ ထူးတော်မူသည်ကို ဒါဝိဒ်သိမြင်လျှင်၊ ထိုအရပ်၌ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကို ပြုလေ၏။ 29တော၌ မောရှေလုပ်ခဲ့သော ထာဝရဘုရား၏တဲတော်နှင့် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်သည်၊ ထိုကာလ၌ ဂိဗောင်မြို့၌ မြင့်သောအရပ်ပေါ်မှာ ရှိ၏။ 30ဒါဝိဒ်သည် ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ဓားကို ကြောက်သောကြောင့်၊ ထိုယဇ်ပလ္လင်သို့သွား၍ ဘုရားသခင်ကို မမေးမလျှောက်ဝံ့။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၁ (အနက်ဖွင့်)

(သန်းခေါင်စာရင်း၏ အကျိုးဆက် ကာလနာ ရောဂါ (အခန်း၂၁)

          ဤအခန်းနှင့် ၂ရာ ၂၄ ကို ဖတ်လျှင် ဒါဝိဒ်မင်းက တိုင်းသူပြည်သားများအား သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူသောကြောင့် အမျက်တော်ရှသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်းသည် စာတန်၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်အရ နားလည်ရသည်။ အဖြစ်မှန်မှာ ဘုရားသခင်က စာတန်ကို ဒါဝိဒ်မင်းအား စုံစမ်းရန် ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်၏ အရှင်သခင်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် လူအများ၏ ယုံကြည်သစ္စာရှိမှု ဆန်းစစ်ရန် ခွင့်ပြုတတ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ၂ရာ ၂၄ တို့၏ အဓိပ္ပါယ် ရှင်းလင်းချက်ကို မှတ်စုတွင် ရှင်းပြထားသည်။၁၇

၂၁:         ယွာဘစစ်သူကြီးသည် အမိန့်နာခံခြင်းကောင်းသော စစ်သူကြီးဖြစ်သည့်အလျှောက် ဘုရင့်အမိန့် တော်အတိုင်း တသွေမတိမ်း သန်းခေါင်စာရင်းအလိုက် ကောက်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်းထဲတွင် လေဝိအမျိုးသားများ စာရင်းမပါရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဣသရေလနှင့်ယုဒပြည် အနှံ့တွင်ပြန့်ကြဲနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး လည်းမပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စာရင်းဝင် လောက်သောအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်သူများ လည်းမပါ(ထွ ၃၀:၁၂)။ ဒါဝိဒ်မင်း၏ မနာခံမှုနှင့် မာနထောင်လွှားမှုသည် သင်္ချိုင်းသွားရာ လမ်းခင်းခြင်းနှင့်တူသည်။

၂၁:၁၅       ဒါဝိဒ်မင်း သည် အပြစ်ဒုစရိုက် ပြုမိကြောင်း သိလျှင်သိချင်း၊ ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်သည်။ ဘုရားသခင်၏အရေးယူဆုံးမခြင်းခံယူဖို့ အသင့်ရှိကြောင်း အပြစ် ဒဏ်ရွေးချယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ကရုဏာတော်နှင့် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားသည်။

ဒါဝိဒ်မင်း၏ ဝန်ခံမှုကြောင့် အရေးယူအပြစ်ပေးရန် လက်ရွယ်နေသော တောင်ကုန်းတမန်ကို ဘုရားသခင်က ရပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ သို့သော် လူပေါင်း ခုနှစ်ထောင်သည် ကာလနာရောဂါ ဖြင့် သေဆုံးကြပြီ။

ယုံကြည်သူများသည်လည်း မိမိပြုသည့်အမှုအတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည့်အကြောင်း နားလည်ကြသည်။ လူတိုင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက်လောကတွင် ကျင်လည်နေသူများဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်သည် အောက်ကျို့နှိမ့်ချသူဖြစ်သည်။ မာနထောင်လွှားခြင်းတည်းဟူသော အပြစ်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်နေသည်။ ထိုအကြောင်းကို Matthew Henry က ဤသို့ သင်ခန်းစာထုတ်ယူပါသည်။

တိုင်းသူပြည်သားလူများ၏ လူဦးရေပမာဏ အပေါ်တွင် ဂုဏ်ယူမာနထောင်လွှားသည်။ လူ့အမြင်တွင် များပြားသော်လည်း ဘုရားသခင်အမြင်တွင် လက်ချိုးရေရလောက်စရာမရှိ။ မရှိဆင်းရဲသားများသည် အားနည်းချက်ရှိလူများဖြစ်သည်။ ဆန်တပြည်ရှိရာမှ တတင်းရှိလာလျှင် မိမိကိုယ်ကို အဟုတ်ကြီးထင်တတ်ကြသည်။ ထိုအတွေးအမြင်သည် မာနထောင်လွှားခြင်း အပြစ်ဖြစ်သည်။

၂၁:၁၆၁၇ ဒါဝိဒ်မင်း မျက်လုံးစုံဖွင့် ကြည့်သောအခါ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းမြင်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်သည် ယေရုရှလင်မြို့ အား ခုတ်ပိုင်းရန် ဓါးရွယ်နေကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ ဒါဝိဒ်မင်း၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံသည် ယုံကြည်သူများ သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းသည်။ Henry က  သင်ခန်းစာ(၄)ခု ထုတ်နှုတ်ပေးထားသည်။ မိမိတို့ဘဝတွင် အပြစ်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်မိသည်နှင့် တပြိုင်နက် လိုက်လုပ်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် လိုအပ်သည်။

(၁) သူ၏ပြုမှားခဲ့သော အပြစ်ဒုစရိုက်အတွက် ကြီးစွာနောင်တရ၍ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်သည် (ငယ် ၈)။ မိုက်မဲစွာကျူးလွန်ခဲ့မှုအတွက် အာပတ်ဖြေသည်။ အမှားပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် မိုက်မဲမှုများကို သန့်စင်ခဲ့သည်။

(၂) မိုက်မဲမှုအတွက် အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း ခံယူဖို့အသင့်ရှိသည်။ ဒဏ်ခတ်ခြင်းငှါ လက်တော်ကို ပြည်သူတို့အပေါ် မရောက်ပါစေနှင့်၊ အကျွန်ုပ်နှင့် အဆွေအမျိုး အပေါ်သို့ ရောက်စေတော်မူပါ” ဟုဝန်ခံသည်။

(၃)ကရုဏာတော်ကြီးမားသည့်အတိုင်း ပြည်သူများကို ချမ်းသာပေးပါ။ သူ့ဘဝကိုသာ စီရင်ပါဟု အပ်နှံသည်။ ငါသည် ကျဉ်းမြောင်းရာသို့ ရောက်လေပြီ။ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သို့ ရောက်ပါစေ။ ကရုဏာတော်ကြီးမားလှ၏ ဟု ဝန်ခံသည် (ငယ် ၁၃)။ ဘုရားသခင်၏ လူများသည် ဘုရားသခင်၏ အရေးယူခြင်း ကြုံတွေ့သည့် အခါတွင် ပဲ့ပြင်ဆုံးမခြင်းဟု ကျေနပ်စွာခံယူလေ့ရှိသည်။ သေဘေးထိုက်လျှင်လည်း ဘုရားသခင်ကို မပြစ်မှား။

(၄)သူ့လူများအတွက် ခေါင်းခံပေးသည်။ ကာလနာဘေးဒဏ်ခံသင့် ရလောက်အောင် ဤလူများ၌ အပြစ် ဒုစရိုက်မရှိပါဟုဆိုသည်။ ပြည်သားတို့အရေတွက်ခြင်းငှါ စီရင်သောသူအား အကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါသည် ဤသို့ကား အဘယ်သို့ ပြုမိကြသနည်း။ ၁၉

၂၁:၁၈၂၆     ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်၏ ပရောဖက်ဂဒ် ကိုခေါ်၍ ဒါဝိဒ်မင်းအား အရောန၏ ကောက်သလင်းတွင် ယဇ်ပလ္လင်တည် ခိုင်း သည်။ အရောနက သူ့လယ်ကွင်းအား ဒါဝိဒ်မင်းသို့ ပေးလှူသော်လည်း  ဒါဝိဒ်မင်းက အဖိုးစားနားမပေးဘဲ အလကားမယူလိုသဖြင့် တန်ရာတန်ကြေးပေးသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၄ သည် အရေးပါသော ဝိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြု ပူဇော်ခြင်းကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ ပြုရသည်။ ထိုကောက်တလင်းပြင်သည် နောင်တွင် ဝတ္တကမြေဗိမာန်တော်ပရဝုဏ် ဖြစ်လာသည် (၆ရာ ၃:၁)။

          ၂၁:၂၇၃၀     ထိုနေရာသည် အာဗြဟံက ဣဇက်အား ယဇ်ပူဇော်ရာ မောရိယတောင်ဒေသ ဖြစ်သည်(က ၂၂)။ ဘုရားသခင်က ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တော်အား ဓါးပြန်သွင်းခိုင်းသောအခါ ကာလနာရောဂါလည်း ရပ်တန့်သွားသည်။ ထိုနေရာတွင် ဗိမာန်တော်တည်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကုန်အစင်မတူသော်လည်း ထိုနည်းနှင့် သခင်ယေရှု၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခြင်းဖြင့် လူသားများ၏ အပြစ် ဒုစရိုက်များသည်လည်း ဆေးကြောသန့်စင် ခဲ့ပြီ။

ထိုကောက်တလင်းပြင်တွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာ ဌာနတော် အသစ်ဖြစ်လာသည်။ ထာဝရဘုရား ၏ တဲတော်နှင့်မီးရှို့ရာ ယဇ်ပုလ္လင်များသည် ရှိနေဆဲ။ သို့သော်လည်း ဒါဝိဒ်သည် လိပ်ပြာမသန့်သဖြင့် ထိုကောက်တလင်းပြင် သို့နောက်ထပ် မသွားဝံ့။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။