ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၅

ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း
1ထိုနောက် ဒါဝိဒ်မြို့၌ အိမ်တော်တို့ကို ဆောက်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ဌာနကို ပြင်၍ တဲတော်ကိုလည်း တည်တော်မူပြီးမှ၊ 2ဒါဝိဒ်က၊ ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ကိုထမ်း၍ ရှေ့တော်၌ အမှုတော်ကိုအစဉ်စောင့်စေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရားသည် လေဝိသားတို့ကို ရွေးချယ်တော်မူသောကြောင့်၊ အခြားတစ်ပါးသော သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကို မထမ်းရကြဟုဆိုလျက်၊ 3ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်အဖို့ ပြင်ဆင်သော အရပ်ဌာနသို့ ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှာ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို ယေရုရှလင်မြို့၌ စုဝေးစေသောအခါ၊ 4အာရုန်သားတို့နှင့် လေဝိသားတို့ကိုလည်း စုဝေးစေတော်မူ၍ ရောက်လာသောသူဟူမူကား၊ 5ကောဟတ်အမျိုးတွင် အကြီးဖြစ်သော ဥရေလနှင့် သူ၏ညီအစ်ကို တစ်ရာနှစ်ဆယ်၊ 6မေရာရိအမျိုးတွင် အကြီးဖြစ်သော အသာယနှင့် သူ၏ညီအစ်ကို နှစ်ရာနှစ်ဆယ်၊ 7ဂေရရှုံအမျိုးတွင် အကြီးဖြစ်သော ယောလနှင့် သူ၏ညီအစ်ကို တစ်ရာသုံးဆယ်၊ 8ဧလိဇဖန်အမျိုးတွင် အကြီးဖြစ်သော ရှေမာယနှင့် သူ၏ညီအစ်ကိုနှစ်ရာ 9ဟေဗြုန်အမျိုးတွင် အကြီးဖြစ်သော ဧလျေလနှင့် သူ၏ညီအစ်ကို ရှစ်ဆယ်၊ 10ဩဇေလအမျိုးတွင် အကြီးဖြစ်သော အမိနဒပ်နှင့် သူ၏ညီအစ်ကို တစ်ရာတစ်ဆယ်နှစ်ယောက်တည်း။ 11ဒါဝိဒ်သည်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ် ဇာဒုတ်နှင့်အဗျာသာ၊ လေဝိသား ဩရေလ၊ အသာယ၊ ယောလ၊ ရှေမာယ၊ ဧလျေလ၊ အမိနဒပ်တို့ကိုခေါ်၍၊ 12သင်တို့သည် လေဝိသား အဆွေအမျိုးသူကြီး ဖြစ်ကြ၏။ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်အဖို့ ငါပြင်ဆင်သော အရပ်ဌာနသို့ ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှာ ကိုယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ညီအစ်ကိုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းစေကြလော့။ 13အရင်ကမသန့်ရှင်း၊ တရားလမ်းသို့ မလိုက်ဘဲ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ရှာသောကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဟု သတိပေး၏။ 14ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့နှင့် လေဝိသားတို့သည်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ကို ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှာ ကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေကြ၏။ 15ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်နှင့်အညီ မောရှေမှာထားခဲ့သည်အတိုင်း၊ လေဝိသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ကို သေတ္တာတော်ထမ်းပိုးဖြင့် ထမ်းကြ၏။ 16လေဝိသား အကြီးအကဲတို့သည် စောင်း၊ တယော၊ ခွက်ကွင်းအစရှိသော တူရိယာမျိုးနှင့် သီချင်းဆိုတတ်သော ညီအစ်ကိုတို့ကို ဝမ်းမြောက်စွာ အသံပြိုင်ဆိုစေခြင်းငှာ ခန့်ထားရမည်အကြောင်း အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ 17ထိုလေဝိသားတို့သည် ယောလသား ဟေမန်၊ သူ၏ညီစုထဲက ဗေရခိသား အာသပ်၊ မိမိတို့ညီစု၊ မေရာရိအမျိုးထဲက ကုရှာယသား ဧသန်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 18မိမိတို့ညီ ဒုတိယအရာရှိဖြစ်သော ဇာခရိ၊ ဗင်္ယာဇေလ၊ ရှေမိရာမုတ်၊ ယေဟေလ၊ ဥန္နိ၊ ဧလျာဘ၊ ဗေနာယ၊ မာသေယ၊ မတ္တိသိ၊ ဧလိဖလေ၊ မိတ်နေယ၊ တံခါးစောင့်ဩဗဒေဒုံ၊ ယေလ၊ အာဇဇိတို့ကိုလည်းကောင်း ခန့်ထားကြ၏။ 19သီချင်းဆရာ ဟေမန်၊ အာသပ်၊ ဧသန်တို့သည် ကြေးဝါခွက်ကွင်းကို တီးရကြ၏။ 20ဇာခရိ၊ ဗင်္ယာဇေလ၊ ရှေမိရာမုတ်၊ ယေဟေလ၊ ဥန္နိ၊ ဧလျာဘ၊ မာသေယ၊ ဗေနာယတို့သည် အာလမုတ်တယောကို ထိုးရကြ၏။ 21မတ္တိသိ၊ ဧလိဖလေ၊ မိတ်နေယ၊ ဩဗဒေဒုံ၊ ယေလ၊ အာဇဇိတို့သည် အသံစုံလင်စွာ ရှေမိနိတ်စောင်းကို တီးရကြ၏။ 22လေဝိသား အကြီးအကဲဖြစ်သော ခေနနိသည် သီချင်းအတတ်၌ လေ့ကျက်သောကြောင့် သီချင်းဆရာကြီး ဖြစ်၏။ 23ဗေရခိနှင့် ဧလကာနသည် သေတ္တာတော်တံခါးစောင့်ဖြစ်၏။ 24ယဇ်ပုရောဟိတ် ရှေဗနိ၊ ယောရှဖတ်၊ နာသ နေလ၊ အာမသဲ၊ ဇာခရိ၊ ဗေနာယ၊ ဧလျေဇာတို့သည် ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ တံပိုးမှုတ်ရကြ၏။ ဩဗဒေဒုံနှင့် ယေဟိသည်လည်း သေတ္တာတော်တံခါးစောင့်ဖြစ်၏။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ ပင့်ဆောင်ခြင်း
(၂ရာ၊ ၆:၁၂-၂၂)
25ထိုသို့ ဒါဝိဒ်မင်းနှင့် ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူ၊ လူတစ်ထောင်အုပ်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို၊ ဩဗဒေဒုံအိမ်မှ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှာသွားကြ၏။ 26ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသော လေဝိသားတို့ကို ဘုရားသခင်မစတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သူတို့သည် နွားခုနစ်ကောင်နှင့် သိုးခုနစ်ကောင်တို့ကို ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ 27ဒါဝိဒ်နှင့် သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသော လေဝိသားများ၊ သီချင်းဆရာခေနနိနှင့် သီချင်းဆိုသူများတို့သည် ပိတ်ချောကိုဝတ်ကြ၏၊ ဒါဝိဒ်သည် ပိတ်သင်တိုင်းကိုလည်းထပ်၍ဝတ်၏။ 28ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ကြွေးကြော်လျက်၊ နှဲခရာ၊ တံပိုး၊ ခွက်ကွင်း၊ တယော၊ စောင်းတို့ကို တီးမှုတ်လျက်၊ ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 29ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်သည် ဒါဝိဒ်မြို့ထဲသို့ဝင်သောအခါ၊ ရှောလု၏သမီးမိခါလသည် ပြတင်းပေါက်ကကြည့်၍၊ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ကလျက် တီးမှုတ်လျက်လာသည်ကို မြင်သဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲ၌ မထီမဲ့မြင်ပြု၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၅ (အနက်ဖွင့်)

၁၅:                  နောက်ထပ် (၃)လခန့် ကြာသောအခါ ဒါဝိဒ် သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာအား ယေရုရှလင်မြို့ သို့သယ်ဆောင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည်။

ပထမဦးစွာ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် စံမြန်းဖို့ရာ တဲ့တော်ပြင်ဆင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝိထုံးနည်းနာနှင့် ညီရသည်။ ထိုတဲတော်သည် ဣသရေလတို့ အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာကြစဉ် လမ်းခရီးမှာ ဆောက်လုပ်သောတဲတော်ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်သည် (ထွ ၂၆)။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာသည် ဒါဝိဒ်၏ တဲတော်တွင်ပရိဘောဂသဖွယ် ဖြစ်နေသည်။ ယဇ်ပလ္လင်သည်လည်း ဂေဗြုန် (၁၆:၃၉) က ပုံစံအတိုင်းဖြစ်၍ ရှောလမုန်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင် ရှိနေသည်။

၁၅:၁၅       တဲတော်ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ပြီးသောအခါ လေဝိအမျိုးသား ခေါင်းဆောင်များကို စုစည်းသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး ဇာဒုတ်နှင့် အဗျာသကို (၃ရာ၄:၄) ခေါ်ယူ၍ ဦးဆောင်စေသည် (ငယ်၁၁)။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို လူမှန်နေရာမှန် သယ်ဆောင်နေကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်နှင့်အညီ မောရှေမိန့်မှာသည့်အတိုင်း (ငယ် ၁၅) လေဝိသားများက ထမ်းကြသည်။ ယခုအခေါက်တွင်မူ အောင်မြင်သည် (၁၆:၁)။

၁၅:၁၆၂၉     တူရိယာမျိုးစုံတီးမှုတ်၍ ဆာလံသီချင်းဟစ်ကြွေးပြီး ပဋိညာဉ်သေတ္တာနောက်က လိုက်ကြသည်။ အချို့က တီးမှုတ်၊ အချို့က သီဆို၍ အချို့က ကခုန်ကြသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည်လည်း စောင်းကို ပျော်ရွှင်စွာ တီးမှုတ် သည်။ မည်သို့ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်တီးမှုတ်စေကာမူ အပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့သူရှိနေသည်။ ဒါဝိဒ်မိဖုရား မိက္ခေလကကဲ့ရဲ့သည် (ငယ် ၂၉ နှင့် ၂ရာ ၆:၁၆ နောက်ပိုင်းကို ယှဉ်ဖတ်ပါ)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။