ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၄

ယေရုရှလင်မြို့တွင်ဒါဝိဒ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ
(၂ရာ၊ ၅:၁၁-၁၆)
1တုရုမင်းကြီးဟိရံသည် ဒါဝိဒ်အဖို့ နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှာ၊ သံတမန်နှင့်တကွ အာရဇ်သစ်သား၊ လက်သမား၊ ပန်းရန်သမားတို့ကို စေလွှတ်လေ၏။ 2ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်ကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူကြောင်းနှင့် မိမိလူဣသရေလအမျိုးအဖို့ အလိုငှာ၊ နိုင်ငံကို ချီးမြှောက်တော်မူကြောင်းကို ဒါဝိဒ်သိမြင်လေ၏။
3ဒါဝိဒ်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ထပ်၍ မယားတို့ကို သိမ်းယူသဖြင့် သားသမီးများတို့ကို မြင်လေ၏။ 4ယေရုရှလင်မြို့၌ ဒါဝိဒ်မြင်သောသားတို့ အမည်ကား၊ ရှမွာ၊ ရှောဗပ်၊ နာသန်၊ ရှောလမုန်၊ 5ဣဗဟာ၊ ဧလိရွှ၊ ဧလိပလက်၊ 6နောဂ၊ နေဖက်၊ ယာဖျာ၊ 7ဧလိရှမာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိဖလက်တည်း။
ဖိလိတ္တိတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်း
(၂ရာ၊ ၅:၁၇-၂၅)
8ဒါဝိဒ်ကို ဘိသိက်ပေး၍ ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားကြောင်းကို ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ကြားလျှင်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ကိုရှာ၍ လာကြ၏။ ထိုသတင်းကို ဒါဝိဒ်သည် ကြားသောအခါ ချီသွား၏။ 9ဖိလိတ္တိလူတို့သည် လာ၍ ရေဖိမ်ချိုင့်၌ အနှံ့အပြားနေကြ၏။ 10ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ရှိရာသို့ သွားရပါမည်လော။ အကျွန်ုပ်လက်၌ အပ်တော်မူမည်လောဟု ဘုရားသခင်ကို မေးလျှောက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားက သွားလော့။ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 11ဒါဝိဒ်သည် ဗာလပေရဇိမ်မြို့သို့ သွား၍ သူတို့ကို လုပ်ကြံပြီးမှ၊ ဘုရားသခင်သည် ရေထ၍ဖြိုဖျက်သကဲ့သို့ ငါ့ရန်သူတို့ကို ငါ့အားဖြင့် ဖြိုဖျက်တော်မူပြီဟုဆိုလျက်၊ ထိုအရပ်ကို ဗာလပေရဇိမ်အမည်ဖြင့် တွင်စေသတည်း။ 12ထိုအရပ်၌ ဖိလိတ္တိလူများ ပစ်ထားသောရုပ်တုများကို ဒါဝိဒ်၏အမိန့်တော်နှင့် မီးရှို့ကြ၏။ 13တစ်ဖန် ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ထိုချိုင့်၌ အနှံ့အပြားလာ၍နေကြ၏။ 14ဒါဝိဒ်သည်လည်း ဘုရားသခင်ကို တစ်ဖန်မေးလျှောက်သော်၊ သူတို့ရှိရာသို့ တည့်တည့်မတက်ရ။ သူတို့မှလွှဲ၍ ပိုးစာတောတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ချီရမည်။ 15ပိုးစာပင်ဖျား၌ စစ်ချီသံကိုကြားသောအခါ၊ တိုက်အံ့သောငှာ ချီလော့။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် ဖိလိတ္တိတပ်ကို လုပ်ကြံခြင်းငှာ သင့်ရှေ့မှာ ကြွသွားမည်ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 16ဒါဝိဒ်သည်ပြု၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို ဂိဗောင်မြို့မှသည် ဂါဇေရမြို့တိုင်အောင် လုပ်ကြံလေ၏။ 17ဒါဝိဒ်သတင်းသည် အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်တို့၌ နှံ့ပြား၍၊ ခပ်သိမ်းသော လူမျိုးတို့သည် သူ့ကိုကြောက်ရွံ့စေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရား စီရင်တော်မူ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

၁၄:                  ဣသရေလအမျိုးသားလုံး၏ အရှင်အဖြစ် ဒါဝိဒ်မင်းအုပ်စိုးသောအခါ တုရုဘုရင် ဟိရံမင်း က ဒါဝိဒ်မင်းအား  နန်းတော်ဆောက်လုပ်ရန် လက်မှုပညာသည်များနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ကူညီသည်။ ထိုမင်းနှစ်ပါးသည် ထိုကာလမှစ၍ ကာလရှည်ကြာမိတ်ကောင်းဆွေမွန် ဖြစ်လာကြရာ သားတော်ရှောလမုန်မင်းတိုင်အောင် တည်တံ့သွားသည်။

၁၄:         တဖန် ဒါဝိဒ်မင်း သည် မိဖုရားအများအပြား ကောက်ယူပြန်သည်။ မိန်းမအများအပြားယူခြင်းကို တရား ၁၇:၁၇ တွင် တားမြစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ရာဇဝင်ချုပ်မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွင် လူ့အပြစ် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှု မှတ်တမ်းမဟုတ်၊ အပိုဒ်ငယ်တွင် ပါရှိသည့်သားလေးယောက်မှာ ဗာသရှေဘနှင့် ရသောသားများဖြစ်သည်(၅၁ ၃:၅)။ ၂ရာ ၁၁ တွင် ဒါဝိဒ်သည် မတရားဆက်ဆံခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ကြီးမားလှပါသည်။ တရားဝင်လက်ထက်ပြီးမှ သားနှစ်ယောက် ပေါ်ထွန်းလာရာ သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းလာရာ မျိုးရိုးဖြစ်ပါသည်။ နာသန် (လု ၃:၃၁) သည် မယ်တော် မာရိ၏ ဘိုးအေ၊ ရှောလမုန် (မ ၁-၆) သည် ယောသပ် ၏ ဘိုးအေဖြစ်လာသည်။

၁၄:၁၇       ဒါဝိဒ်မင်းဣသရေလဘုရင် ဖြစ်လာသောအခါ ဖိလိတ္တိတို့က လာရောက်တိုက်ခိုက်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးတကြီးဆုတောင်းသောကြောင့် ရန်သူများကို အောင်မြင်နှိမ်နှင်းသည်။ အားကိုး၍မရသော ကျောက်ပုံ၊ အုတ်ပုံ၊ သစ်သားရုပ်တု ဘုရားတုများကို အပြောင်အစင် ရှင်းလင်းပစ် သည် (၂ရာ ၅:၂၁)။ မီးရှို့ပြာချ (ငယ်၁၂)။ နောက်တကြိမ်ဖိလိတ္တိတို့ လာရောက်တိုက်ခိုက်သောအခါတွင်လည်း ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးမှ ပြန်လည်ချေမှုန်း လိုက်ပြန်သည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်မင်း၏ စစ်အောင်နိုင်ပုံသည် ယခင်နှင့်မတူ။ တမူထူးခြားအောင်မြင်သည်။

ဒုတိယအောင်ပွဲသည် အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံများကိုပါ ဖိမ့်ဖိမ့်တုန်လှုပ်ခါစေသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၆ နှင့် ၁၇ကို ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်အတိုင်းဒါဝိဒ်မင်း တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်၍ ဆယ်မျက်နှာသို့ ဂုဏ်သတင်းပျံ့နှံ့သွားသည်” ဟုဆိုလျှင်ပိုမို ရှင်းလင်းမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။