ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၂

ဒါဝိဒ်မင်းနောက်သို့လိုက်သူများ
1-2ဒါဝိဒ်သည် ကိရှ၏သားရှောလုကို ရှောင်၍ ဇိကလတ်မြို့၌နေစဉ်၊ သူ့ဘက်သို့ ဝင်စားသောသူ၊ လေးလက်နက်ကိုဆောင်၍ လက်ယာလက်လက်ဝဲလက်မရွေး၊ ကျောက်နှင့် မြားကိုပစ်တတ်သော စစ်သူရဲကြီး၊ ရှောလုပေါက်ဖော် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားဟူမူကား၊ 3အကြီးအကဲ အဟေဇာ၊ သူ့နောက်ယောရှ၊ ဂိဗာမြို့သားရှေမာ၊ အာဇမာဝက်သား ယေဇေလနှင့်ပေလက်၊ ဗေရာခ၊ အန္တောသိအမျိုး ယေဟု၊ 4ဗိုလ်စုတွင် ထူးဆန်း၍ အကြီးအကဲလုပ်သော ဂိဗောင်မြို့သားဣရှမာယ၊ ယေရမိ၊ ယဟာဇေလ၊ ယောဟနန်၊ ဂေဒရသိအမျိုး ယောဇဗဒ်၊ 5ဧလုဇဲ၊ ယေရိမုတ်၊ ဗာလျာ၊ ရှေမရိ၊ ဟရုဖိအမျိုး ရှေဖတိ၊ 6ဧလကာန၊ ယေရှာ၊ အာဇရေလ၊ ယောဇာ၊ ကောရသိအမျိုး ယာရှောဗ၊ 7ဂေဒေါ်မြို့နေ၊ ယေရောဟံသား ယောလာနှင့် ဇေဗဒိတည်း။
ဂဒ်အနွယ်မှဒါဝိဒ်နောက်သို့လိုက်သူများ
8ထိုမှတစ်ပါး၊ ဒါဝိဒ်ရှိရာ တောရဲတိုက်သို့ ထွက်သွားသောသူ၊ ခွန်အားကြီး၍ ဒိုင်းလွှားဆောင်လျက် စစ်တိုက်ခြင်းငှာ တတ်စွမ်းနိုင်သောသူ၊ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ မျက်နှာရဲ၍ တောင်ပေါ်မှာ ဒရယ်ကဲ့သို့ လျင်မြန်သောသူ ဂဒ်အမျိုးသားဟူမူကား၊ 9ဧဇာတစ်ပါး၊ ဩဗဒိတစ်ပါး၊ ဧလျာဘတစ်ပါး၊ 10မိရှမန္နတစ်ပါး၊ ယေရမိတစ်ပါး၊ 11အတ္တဲတစ်ပါး၊ ဧလျေလတစ်ပါး၊ 12ယောဟနန်တစ်ပါး၊ ဧလဇာဗဒ်တစ်ပါး၊ 13ယေရမိတစ်ပါး၊ မာခဗာနဲတစ်ပါး၊ ပေါင်းတစ်ကျိပ်တစ်ပါးတည်း။ 14ဤသူတို့သည် ဂဒ်အမျိုးသားတွင် ဗိုလ်လုပ်၍၊ အငယ်ကားလူတစ်ရာ၊ အကြီးကားလူတစ်ထောင်ကို အုပ်သောသူဖြစ်ကြ၏။ 15ယော်ဒန်မြစ်ရေသည် ကမ်းတစ်လျှောက်လုံးကို လွှမ်းမိုးသောကာလပထမလတွင်၊ သူတို့သည်ကူး၍ မြေညီရာအရပ် အရှေ့အနောက်၌ နေသောသူအပေါင်းတို့ကို ပြေးစေကြ၏။
ဗင်္ယာမိန်နှင့်ယုဒအမျိုးသားတို့မှဒါဝိဒ်နောက်သို့လိုက်သူများ
16ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားနှင့် ယုဒအမျိုးသားအချို့တို့သည် ဒါဝိဒ်ရှိရာ ရဲတိုက်သို့လာသောအခါ၊ 17ဒါဝိဒ်သည် ကြိုဆိုခြင်းငှာ ထွက်သွား၍၊ ငါ့ကိုမစခြင်းငှာ မေတ္တာစိတ်နှင့်လာလျှင် ငါသဘောတူ၏။ သို့မဟုတ် ငါ့ကို ရန်သူလက်သို့အပ်ခြင်းငှာ လာလျှင် ငါ၌အပြစ်မရှိသောကြောင့်၊ ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်သည် ကြည့်ရှု၍ ဆုံးမတော်မူပါစေသောဟု ဆိုသော်၊ 18ဝိညာဉ်တော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အာမသဲအပေါ်မှာ သက်ရောက်၍၊ အိုဒါဝိဒ်၊ ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်တော်၏လူ၊ အိုယေရှဲ၏သားတော်၊ ကိုယ်တော်ဘက်သို့ ဝင်စားသောသူဖြစ်ပါ၏။ ကိုယ်တော်၌ မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ ကိုယ်တော်ကိုမစသောသူ၌ မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ ကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကို မစတော်မူပါစေသောဟု ပြန်ပြောလေသော်၊ ဒါဝိဒ်သည် သူတို့ကို လက်ခံ၍ ဗိုလ်အရာ၌ ခန့်ထားလေ၏။
မနာရှေအမျိုးသားမှဒါဝိဒ်နောက်သို့လိုက်သူများ
19ထိုမှတစ်ပါး၊ ဒါဝိဒ်သည် ရှောလုကို စစ်တိုက်သွားသော ဖိလိတ္တိလူတို့နှင့် လိုက်သောအခါ၊ ဖိလိတ္တိမင်းတို့က၊ ဤသူသည် ငါတို့ကိုအပ်၍ မိမိသခင်ရှောလုဘက်သို့ ဝင်စားမည်ဟုတိုင်ပင်ပြီးမှ ပြန်စေသောကြောင့်၊ ဒါဝိဒ်သည် စစ်မကူဘဲ ဇိကလတ်မြို့သို့သွားသောကာလ၊ သူ့ဘက်သို့ ဝင်စားသော မနာရှေအမျိုးသားဟူမူကား၊ 20မိမိအမျိုးသားတို့တွင် လူတစ်ထောင်ကို အုပ်သောဗိုလ်၊ အာဒန၊ ယောဇဗဒ်၊ ယေဒယေလ၊ မိက္ခေလ၊ ယောဇဗဒ်၊ ဧလိဟု၊ ဇိလသဲတည်း။ 21ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲဗိုလ်ကြီးဖြစ်၍၊ ဓားပြလုပ်သော သူတို့တစ်ဖက်၌ ဒါဝိဒ်ကိုမစကြ၏။ 22ထိုကာလ၌ ဘုရားသခင်၏ဗိုလ်ခြေကဲ့သို့ ကြီးစွာသော ဗိုလ်ခြေဖြစ်သည်တိုင်အောင် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဒါဝိဒ်ကိုကူညီ၍ ဝင်စားကြ၏။
ဒါဝိဒ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ
23ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်အတိုင်း၊ ရှောလု၏နိုင်ငံကို ဒါဝိဒ်လက်သို့လွှဲခြင်းငှာ ဒါဝိဒ်ရှိရာ ဟေဗြုန်မြို့သို့ လာသောသူ၊ စစ်တိုက်လက်နက်စုံနှင့် ပြည့်စုံသော တပ်သားစာရင်းဟူမူကား၊ 24ဒိုင်းနှင့်လှံကိုဆောင်၍ စစ်တိုက်လက်နက်စုံနှင့်ပြည့်စုံသော ယုဒအမျိုးသား ခြောက်ထောင်ရှစ်ရာ၊ 25ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲ၊ ရှိမောင်အမျိုးသား ခုနစ်ထောင်တစ်ရာ၊ 26လေဝိအမျိုးသား လေးထောင်ခြောက်ရာ၊ 27အာရုန်အမျိုးအုပ်၊ ယောယဒနှင့်အတူပါသော အာရုန်အမျိုးသား သုံးထောင်ခုနစ်ရာ၊ 28ခွန်အားကြီးသောသူရဲ၊ လူပျိုဇာဒုတ်နှင့် သူ၏အဆွေအမျိုး တပ်မှူးနှစ်ကျိပ်နှစ်ပါး၊ 29ရှောလုပေါက်ဖော်ဖြစ်သော ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားသုံးထောင်၊ ထိုအမျိုးသားအများတို့သည် ရှောလုဘက်မှာ စောင့်နေကြ၏။ 30ခွန်အားကြီး၍ အဆွေအမျိုးတို့တွင် ထင်ရှားသော ဧဖရိမ်အမျိုးသားနှစ်သောင်းရှစ်ရာ၊ 31ဒါဝိဒ်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်းငှာ စာရင်းဝင်သော မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်ထဲက လူတစ်သောင်းရှစ်ထောင်၊ 32ကာလအချိန်တို့ကို နားလည်၍ ဣသရေလအမျိုးသည် အဘယ်သို့ပြုသင့်သည်ကို သိတတ်သော ဣသခါအမျိုးသား သူကြီးနှစ်ရာ၊ သူတို့အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့သည် အသင့်ရှိကြ၏။ 33စိတ်နှစ်ခွမရှိ၊ တပ်အခင်းအကျင်းမပျက်၊ စစ်တိုက်လက်နက်စုံနှင့် ပြည့်စုံလျက် စစ်ချီ၍တိုက်တတ်သော ဇာဗုလုန်အမျိုးသား ငါးသောင်း၊ 34နဿလိအမျိုးသား ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ ဒိုင်းနှင့်လှံကို ဆောင်သောသူ သုံးသောင်းခုနစ်ထောင်၊ 35ဒန်အမျိုးထဲက စစ်မှူးစစ်ရေး၌ လေ့ကျက်သောသူ နှစ်သောင်းရှစ်ထောင်ခြောက်ရာ၊ 36အာရှာအမျိုးထဲက ထိုအတူလေ့ကျက်၍ စစ်ချီတတ်သော သူလေးသောင်း၊ 37ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက် ရုဗင်အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးတစ်ဝက်ထဲက စစ်တိုက်လက်နက်စုံ အမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောသူ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းတည်း။ 38စစ်အခင်းအကျင်းမပျက်၊ တိုက်တတ်သောသူ၊ အထက်ဆိုခဲ့ပြီး သောသူအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်းငှာ ကြည်ညိုသောစိတ်အားကြီး၍ ဟေဗြုန်မြို့သို့ လာကြ၏။ ကျန်ကြွင်းသော ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်၊ ဒါဝိဒ်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ချင်သော စိတ်သဘော တညီတညွတ်တည်း ရှိကြ၏။ 39ထိုသူအပေါင်းတို့သည် သုံးရက်ပတ်လုံး အထံတော်၌ စားသောက်လျက်နေကြ၏။ အမျိုးသားချင်းတို့သည် ပြင်ဆင်နှင့်ကြပြီ။ 40အနီးအပါး၌ နေသောသူတို့သည်လည်း၊ သိုးနွားနှင့်တကွ အမဲသား၊ မုန့်ညက်၊ သင်္ဘောသဖန်းသီး၊ စပျစ်သီး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီတည်းဟူသော ရိက္ခာများကို မြည်း၊ ကုလားအုတ်၊ လား၊ နွားအပေါ်မှာတင်လျက် ဣသခါခရိုင်၊ ဇာဗုလုန်ခရိုင်၊ နဿလိခရိုင်မှ ပင့်ဆောင်ခဲ့၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပျော်မွေ့ကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ဒါဝိဒ်၏ သစ္စာခံနောက်လိုက်များ (အခန်း၁၂)

          အခန်း၁၁ မှ သူရဲကောင်းများသည် ဒါဝိဒ်မင်းသို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သစ္စာစောင့်သိ အကျိုးပြုသူများဖြစ်သည်။ အခန်း(၁၂) ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအကျိုးဆောင်သူများဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းတောခိုပုန်းရှောင်စဉ်တွင် ပတ်သက်ရာပတ်သက်ခဲ့သော လူမျိုးများအမည်စာရင်းကို အခန်း(၁၂) တွင် ရေးမှတ်ထားသည် (ငယ် ၁-၂၂)။ ဣရှဗောရှက်သေဆုံးပြီး ဟေဗြုန်သို့ ပြန်လာချိန်တွင် ပတ်သက်သူများကို (ငယ်၂၃-၄၀)တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အငယ် ၃၈ တွင် “….လူအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်းငှါ ကြည်ညို သောစိတ်အားကြီး၍ ဟေဗြုန်သို့လာကြ၏” ဟုဆိုထားသည်။

ဘေးဒုက္ခရောက်သူ လူအပေါင်းသည် ဒါဝိဒ်မင်းထံသို့ ရောက်ရှိခိုလှုံရာ ရှာကြသည်(၁ရာ ၂၂:၁-၂)။ ထိုသူများသည် ဒါဝိဒ်မင်းအား အလုပ်အကျွေးပြုကြသည်။ ချီးမြှောက်ကြသည်။ ခိုလှုံကိုးစားကြသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဘဝရင်လေးသူများ စိုးရိမ်သောက ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပိပြားသူများအား နိုင်ငံတော်ထဲ့သို့ တိုးဝင်လာကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါသည် (ငယ်၂)။ လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝဖို့ (ငယ်၈)၊ ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာ၍ တောက်တိုမယ်ရအသေးအဖွဲ ရန်သူများကို တိုက်ဖျက်ဖို့ (ငယ်၁၄၊၁၅)၊ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် ပြည့်ဝလျှက် သခင်ယေရှုထံသို့ ဆက်ကပ်ကြဖို့ (ငယ်၂၃) စိတ်နှလုံးကွဲပြားခြင်းမရှိကြဖို့ (ငယ်၃၃) သွန်သင်ပါသည်။

ဒါဝိဒ်မင်းက ဗင်္ယာမိန်နှင့် ယုဒလူများကို ဖြူသလား၊ မဲသလားဟု သဲကွဲအောင် မေးခွန်းထုတ်သည်(ငယ်၁၇)။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစောပိုင်းတွင် ချစ်ဟန်ဆောင်သူများက သစ္စာဖောက်ကြသည့် ခါးသီးသော အတွေ့အကြုံခံစားခဲ့သည် (၁ရာ ၂၃)။

အပိုဒ်ငယ် ၁၉-၂၂ တွင် ရှိသည့် အချက်အလက်အဖြစ်အပျက်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ၁ရာ ၂၉နှင့် ၃၀ တွင်ပါရှိပြီးဖြစ်သည်။  ဖိလိတ္တိလူတို့နှင့် အတူ ဒါဝိဒ်ရှိနေစဉ် ဣသရေလလူများအား တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရန် ဘုရားသခင်က တားမြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်၏မိသားစုကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သွားသော အာမလက်လူများကိုလည်း ဇိကလပ် တွင်ပြန်လည် အောင်နိုင်ခွင့်ရရှိသည်။

အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိလူများသည်လည်း အင်အားတောင့်တင်းလာသည် (ငယ်၃၇)။ ဟေဗြုန်အင်အား နည်းသထက်နည်းလာသည်။ ယုဒ၊ ရှိမောင် လူဦးရေကိုကြည့်။ (ငယ် ၂၄၊ ၂၅ နောက်ပိုင်း)။

ဘုရင့်ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဣသရေလလူများစည်းရုံးညီညွတ်လာကြသည်။ ပျော်ရွှင်လာကြသည်။ ပွဲတော်အတူတူကျင်းပလာကြသည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစား လာကြသည် (ငယ်၄၀)။  ရှောလု၏ မနာခံမှုကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်းနှင့် နာကျည်းမှုများ အတိတ်သမိုင်းတွင် ပြည်ဖုံးကားချခဲ့ပြီ။ ဘုရားသခင်စေလွှတ်သော သိုးထိန်း၊ ဣသရေလဘုရင်အောက်တွင် စည်ပင်သာယာ တိုးတက်ဖွံဖြိုးလာကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။