ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၁

ဣသရေလတစ်ပြည်လုံးကိုဒါဝိဒ်အုပ်စိုးခြင်း
(၂ရာ၊ ၅:၁-၁၀)
1ထိုအခါ ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ရှိရာ ဟေဗြုန်မြို့၌စည်းဝေး၍၊ ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်တော်အရိုး၊ ကိုယ်တော်အသားဖြစ်ကြပါ၏။ 2အထက်က ရှောလုသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်သည် ဣသရေလအမျိုးကို ဆောင်သွားလျက်၊ သွင်းပြန်လျက် နေတော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးကို လုပ်ကျွေးအုပ်စိုးရမည်ဟု ကိုယ်တော်အား မိန့်တော်မူပြီဟု လျှောက်ဆိုကြ၏။ 3ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည် ရှင်ဘုရင်ရှိရာ ဟေဗြုန်မြို့သို့ရောက်လာလျှင်၊ ဒါဝိဒ်သည် ဟေဗြုန်မြို့၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ သူတို့နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့၍၊ ရှမွေလအားဖြင့် ထာဝရဘုရားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ သူတို့သည် ဒါဝိဒ်ကိုဘိသိက်ပေး၍ ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။
4တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလလူ အပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍၊ ပြည်သားရင်း ယေဗုသိလူတို့နေရာ ယေဗုတ်မြို့တည်းဟူသော ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားလျှင်၊ 5ယေဗုတ်မြို့သားတို့က၊ သင်သည် ဤမြို့သို့ မဝင်ရဟု ဆိုကြသော်လည်း၊ ဒါဝိဒ်သည် ဒါဝိဒ်မြို့တည်းဟူသော ဇိအုန်ရဲတိုက်ကို တိုက်ယူလေ၏။ 6ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ယေဗုသိလူတို့ကို အဦးလုပ်ကြံသောသူသည် ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်စေဟု အမိန့်တော်ရှိသည် အတိုင်း၊ ဇေရုယာသား ယွာဘသည် အဦးတက်၍ ဗိုလ်ချုပ်အရာကိုခံရ၏။ 7ထိုနောက် ဒါဝိဒ်သည် ရဲတိုက်၌နေသောကြောင့်၊ ဒါဝိဒ်မြို့ဟူသောအမည်ဖြင့် သမုတ်ကြ၏။ 8မိလ္လောအရပ်နှင့်တကွ မြို့ပတ်လည်၌တည်ဆောက်ပြီးမှ ကျန်ကြွင်းသောမြို့ကို ယွာဘပြုပြင်လေ၏။ 9ဒါဝိဒ်သည် တိုးပွား၍ အားကြီးသဖြင့်၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည် သူနှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။
ဒါဝိဒ်မင်း၏နာမည်ကျော်စစ်သူရဲများ
(၂ ရာ၊ ၂၃:၈-၃၉)
10ဣသရေလအမျိုး၌ ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်အတိုင်း၊ ဒါဝိဒ်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းငှာ ဣသရေလအမျိုး အပေါင်းတို့နှင့်ဝိုင်း၍ ဒါဝိဒ်မင်းဘက်မှာ ကြိုးစားအားထုတ်သော အမှုတော်ထမ်း သူရဲကြီးတို့၏စာရင်းဟူမူကား၊ 11ဟခမောနိအမျိုး ယာရှောဗံသည် ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် လှံကိုကိုင်လျက်၊ လူသုံးရာကို တစ်ခါတည်းတိုက်၍ လုပ်ကြံလေ၏။ 12သူ့နောက်မှာ အဟောဟိအမျိုး ဒေါဒေါသားဧလာဇာသည် ဒါဝိဒ်နှင့်အတူပါ၊ သဒမ္မိမ်မြို့သို့လိုက်သော သူရဲသုံးယောက်အဝင် ဖြစ်၏။ 13ဖိလိတ္တိလူတို့သည် စစ်တိုက်ခြင်းငှာ မုယောစပါးစိုက်သော လယ်ကွက်၌စုဝေး၍ ဣသရေလလူတို့သည် ရန်သူရှေ့မှာ ပြေးကြသော်လည်း၊ 14ထိုသူတို့သည် လယ်ကွက်အလယ်၌ ရပ်၍စောင့်မလျက် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လုပ်ကြံသောအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် ကြီးစွာသောအောင်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။ 15ဗိုလ်စုအဝင် သုံးယောက်တို့သည် ဒါဝိဒ်ရှိရာကျောက်ကြား၊ အဒုလံဥမင်သို့ ဆင်းသွား၍၊ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ရေဖိမ်ချိုင့်၌ တပ်ချလျက်ရှိကြ၏။ 16ထိုအခါ ဒါဝိဒ်သည် ရဲတိုက်တွင်နေ၍၊ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ဗက်လင်မြို့၌လည်း တပ်ချကြ၏။ 17ဒါဝိဒ်ကလည်း တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ဗက်လင်မြို့တံခါးနားမှာရှိသော ရေတွင်းထဲကရေကိုခပ်၍ ငါ့အားပေးပါစေသောဟု တောင့်တသောစိတ်နှင့် ဆိုသော်၊ 18ထိုသူသုံးယောက်တို့သည် ဖိလိတ္တိတပ်ကိုဖျက်၍၊ ဗက်လင်မြို့ တံခါးနားမှာရှိသော ရေတွင်းထဲကရေကို ခပ်ယူပြီးလျှင် ဒါဝိဒ်ထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ သို့သော်လည်း ဒါဝိဒ်သည် မသောက်ဘဲ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သွန်းလျက်၊ 19ဤရေကို သောက်သောအမှုသည် ငါနှင့်ဝေးပါစေသော။ ကိုယ်အသက်ကို မနှမြောဘဲ သွားသောသူတို့၏ အသွေးကို ငါသောက်ရမည်လော။ သူတို့သည် ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်စား၍ ဤရေကို ဆောင်ခဲ့ကြပြီဟုဆိုလျက် မသောက်ဘဲနေ၏။ ထိုသူရဲသုံးယောက်တို့သည် ထိုသို့သောအမှုတို့ကို ပြုကြ၏။ 20ယွာဘညီအဘိရှဲသည်လည်း သူရဲသုံးယောက်တွင် အကြီးဖြစ်၏။ သူသည် လှံကိုကိုင်၍ လူသုံးရာတို့ကို တိုက်ဖျက်လုပ်ကြံသောကြောင့်၊ သူရဲသုံးယောက်အဝင် နေရာရသတည်း။ 21သူရဲသုံးယောက်တွင် နှစ်ယောက်ထက်သာ၍ မြတ်သောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အရာကိုရ၏။ သို့သော်လည်း ပထမသူရဲသုံးယောက်တို့ကို မမီ။ 22အထူးသဖြင့် ပြုဖူးသောကပ်ဇေလမြို့သား၊ သူရဲယောယဒ၏သားဗေနာယသည်လည်း ခြင်္သေ့နှင့်တူသော မောဘလူနှစ်ယောက်ကို သတ်၏။ ဆောင်းကာလ၌လည်း၊ အခြားသို့သွား၍ မြေတွင်း၌ရှိသော ခြင်္သေ့ကိုသတ်၏။ 23အရပ်ငါးတောင်မြင့်သော အဲဂုတ္တုလူကိုလည်း သတ်၏။ အဲဂုတ္တုလူသည် ရက်ကန်းလက်လိပ်နှင့်အမျှ ကြီးသောလှံကို ကိုင်သော်လည်း၊ ဗေနာယသည် တောင်ဝှေးကိုသာကိုင်လျက် သွား၍၊ အဲဂုတ္တုလူလက်မှ လှံကိုလုယူပြီးလျှင် ထိုလှံနှင့် သူ့ကိုသတ်၏။ 24ထိုသို့သောအမှုတို့ကို ယောယဒသားဗေနာယသည် ပြု၍ သူရဲသုံးယောက်အဝင် နေရာကိုရ၏။ 25ဗိုလ်များထက် သာ၍မြတ်သော်လည်း ပထမသူရဲသုံးယောက်တို့ကို မမီ။ ဒါဝိဒ်သည် အတွင်းဝန်ချုပ်အရာကိုလည်း ပေး၏။ 26ယွာဘညီ အာသဟေလသည်လည်း ဗိုလ်စုအဝင်ဖြစ်၏။ ထိုအတူ၊ ဗက်လင်မြို့နေ၊ ဒေါဒေါ၏သား ဧလဟာနန်၊ 27ဟေရောဒိအမျိုး ရှမ္မ၊ ဖာလတိအမျိုး ဟေလက်၊ 28တေကောအမျိုး ဣကေရှ၏သားဣရ၊ အနေသောသိအမျိုး အဗျေဇာ၊ 29ဟုရှသိအမျိုး သိဗေကဲ၊ အဟောဟိအမျိုး ဣလဲ၊ 30နေတောဖာသိအမျိုး မဟာရဲ၊ နေတောဖာသိအမျိုး ဗာန၏သား ဟေလက်၊ 31ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၊ ဂိဗာမြို့နေ၊ ရိဘဲ၏သား ဣတ္တဲ၊ ပိရသောနိအမျိုး ဗေနာယ၊ 32ဂါရှချိုင့်သား ဟုရဲ၊ အာဗသိအမျိုး အဗျေလ၊ 33ဗာဟုမိအမျိုး အာဇမာဝက်၊ ရှာလဗောနိအမျိုး ဧလျာဘ၊ 34ဂိဇောနိအမျိုး ယာရှင်၏သားတို့တွင် ယောနသန်၊ ဟာရရိအမျိုး ရှမ္မ၊ 35ဟာရရိအမျိုး ရှာရ၏သားအဟိအံ၊ ဥရ၏သား ဧလိဖလ၊ 36မေခေရသိအမျိုး ဟေဖာ၊ ပေလောနိအမျိုး အဟိယ၊ 37ကရမေလအမျိုး ဟေဇရဲ၊ ဧဇဗဲ၏သား နာရဲ၊ 38နာသန်၏ညီ ယောလ၊ ဟဂ္ဂေရိ၏သား မိဗဟာ၊ 39အမ္မုန်အမျိုး ဇေလက်၊ ဇေရုယာသား ယွာဘ၏ လက်နက်ဆောင်လုလင်၊ ဗေရောသိအမျိုး နဟာရဲ၊ 40ဣသရိအမျိုး ဣရ၊ ဣသရိအမျိုး ဂါရက်၊ 41ဟိတ္တိအမျိုး ဥရိယ၊ အာလဲ၏သား ဇာဗဒ်၊ 42ရုဗင်အမျိုးသားသုံးကျိပ်ကို အုပ်သောဗိုလ်၊ ရှိဇ၏သား အဒိန၊ 43မာခါ၏သား ဟာနန်၊ မိသနိအမျိုး ယောရှဖတ်၊ 44အာရှတယောသိအမျိုး ဩဇိ၊ အာရော်အမျိုး ဟောသန်၏သား ရှာမနှင့်ယေဟေလ၊ 45တိဇိအမျိုး ရှိမရိ၏သား ယေဒျေလနှင့် သူ၏ညီယောဟ၊ 46မဟာဝိအမျိုး ဧလျေလ၊ ဧလနန်၏သား ယေရိဗဲနှင့် ယောရှဝိ၊ မောဘအမျိုး ဣသမနှင့်တကွ၊ 47ဧလျေလ၊ ဩဗက်၊ မေဇောဗိတ်အမျိုး ယာသေလတည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၃။ဒါဝိဒ်နန်းစံခြင်း (အခန်း၁၁၂၉)

(ကဒါဝိဒ်၏စစ်တပ် (အခန်း ၁၁၁၂)

၁။ဒါဝိဒ်၏ ညာလက်ရုံးစစ်သူကြီးများ (အခန်း၁၁)

          ၁၁:      ရာဇဝင်ချုပ်တွင် အရေးမပါအရာမရောက်သော ဣရှဗောရှက်အကြောင်းကို မှင်ကုန်ခံ၍မရေးမှတ်ပါ။ ဟေဗြုန်တွင် ဒါဝိဒ်မင်းနှင့်အတူ ပွဲတော်တည်သည့်အကြောင်းသာ တခွန်းစနှစ်ခွန်းစပါသည် (၂ရာ၅)။

          ၁၁:     ဒါဝိဒ်မင်း၏ ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဘုရင်နှင့်တကွ မြို့တော်လုံခြုံကာကွယ်ရေးဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရုရှလင်မြို့တည်ဆောက်ပုံ ရေးမှတ်ထားသည် (၂ရာ ၅:၆-၁၀ နှင့်ယှဉ်ဖတ်)။

ဒါဝိဒ်၏တူ၊ ဇေရုယာ၏သား ယွာဘသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်သည်။ သူရသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်၍ ယေရုရှလင်မြို့ကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်း၏ ကတိပေးချက်အတိုင်း ဣသရေလလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစု၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ ယွာဘသည် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်ဝ၍ လက်ရုံးရည်ဖြင့် ပြည့်စုံသော်လည်း လူကြီးသူကောင်းမပီသ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏လူကြီးသူကောင်းပြုခြင်းမခံရ။ လက်ရုံးရည်ပြည့်ဝသော်လည်းနှလုံးရည် မပြည့်ဝပါ။

၁၁:၁၀       ဤလူကြီးသူကောင်းများသည် ဒါဝိဒ်မင်း စတင်နန်းစံစဉ်ကတည်းက လူများဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်း နေညိုချိန်တွင်လည်း ထိုသူများ၏ နာမည်စာရင်းတွေ့ရသည် (၂ရာ ၂၃)။ ဒါဝိဒ်မင်းထံသို့ရောက်ရှိကြသည့် အချိန်တယောက်နှင့်တယောက် မတူညီကြပါ။ အချို့သည် ဒါဝိဒ်မင်း အဒုလံကျောက်ဆောင် တွင် ပုန်းအောင်းချိန် (ငယ် ၁၅-၁၉)။ အချို့သည် ဇီကလပ်တွင် (၁၂:၂၂) အချို့သည် ဟေဗြုန်တွင် နန်းတက်ချိန် (၁၂:၂၃-၄၀)တွင် ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

အချို့လူများသည် စွမ်းဆောင်မှုနည်းပါသော်လည်း ဒါဝိဒ်မင်း၏ လူကြီးသူကောင်းပြုခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ အောက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

၁၁:၁၁             ယာရှောဗံ လှံတချောင်းတည်းဖြင့် ရန်သူသုံးရာ ကို နှိမ်နှင်းသတ်ဖြတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်က အထူးအားပေးထားသူဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်းများသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားလျှင် မိမိအစွမ်းထက်သာလွန်သော အံ့ဖွယ်အစွမ်းသတ္တိ၊ ဘုရားသခင်ထံမှရရှိပါသည်။ ရန်သူအင်အားထူထပ်စေကာမူ ယုံကြည်ခြင်း လက်နက်ဖြင့် အောင်ပွဲဆင်နိုင်သည်။

၁၁:၁၂၁၄     ဒေါဒေါ၏သားဧလာဇာ ဒါဝိဒ်၏ လက်ဦးလက်စွဲတော်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ် အပေါ်တွင် သစ္စာရှိသူ ဖြစ်သည်။ အခြားသူများ စွန့်ခွာသွားကြသောလည်း ဦးဆွေးဆံမြေ့ သစ္စာစောင့်သည်။ သူ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိသည် ပြောင်မြောက်သည်။ မုယောလယ်ကွင်းသည် ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ်မရှိ သောကွင်းဖြစ်သည်။ ထိုကွင်းပြင်တွင် ဖိလိတ္တိလူများက ဣသရေလလူများ စစ်ဆင်နေစဉ် ဣသရေလသားများ ကစဉ့်ကလျားထွက်ပြေးသွား ကြသော်လည်း ဧဇလာသည် ကြောက်ရွံတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ။  ကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သည်။ ထိုမြေသည် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူတို့ထံသို့ ပေးအပ်သော ကတိတော်မြေ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဧဇလာသည် တဖဝါးမှမခွါ။ ဖိလိတ္တိများကို သုတ်သင်ချေမှုန်းပစ်သည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူများသည်လည်း မိမိတို့ ဘဝ အသက်တာတွင် စာတန်အား တဖဝါးစာမျှ အခွင့်အရေးမပေးမိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁၁:၁၅၁၉     အဒုလံမှ သူရဲကောင်းသုံးဦး ဒါဝိဒ်၏အပါးတော်မြဲ သစ္စာခံများဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ရေငတ်သောကြောင့် အာခြောက်၍ ရင်တလှပ်လှပ်ဆာနေသည်။ ဒါဝိဒ်၏သူရဲကောင်း သုံးဦးသည် ဒါဝိဒ်မင်းရေသောက်ရန် ဖိလိတ္တိ ရန်သူများအလယ်တွင် ရှိသော ဗက်သလင် ရေတွင်း သို့သွားရောက်၍ ရေခပ်ယူပေးကြသည်။ ထိုသူများသည် ဒါဝိဒ်မင်း၏ မျက်နှာရဖို့၊ ဖော်လံဖားခြင်းမဟုတ်။ စိတ်ဝိညာဉ်ပေါင်းစပ်သော ကြောင့် မိမိတို့ အသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ သခင့်အတွက် ရင်းနှီးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ရာဇဝင်တွင် သူတို့နာမည်ကိုဖော်ပြခြင်းမပြု။ သခင့်အလိုတော်ပြည့်ဝလျှင် ဝမ်းသာကျေနပ်နေသူများဖြစ်သည်။ ယနေ့ကာလတွင်လည်း ထိုစိတ်သဘောထားရှိသူမျိုး သခင်ယေရှုအလိုရှိသည်။ သခင်ယေရှုဘုရား ဝိညာဉ်ရေငတ်နေပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေခပ်ပေးမည့်သူများ အဘယ်မှာရှိနေကြသနည်း။ ခရစ်တော်၏ သစ္စာခံသူရဲကောင်းများ ဘယ်မှာပုန်းအောင်းနေကြသနည်း ထွက်လာခဲ့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။

၁၀:၂၀၂၁     ယွာဘ၏ ညီ အဘိရှဲ၊ ဒုတိယသူရဲကောင်းသုံးယောက်တွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အဘိရှဲ သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏ အပါးတော်မြဲဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်နှင့်အတူ ရှောလုစခန်းထဲသို့ ဝင်သည် (၁ရာ ၂၆)။ အာဗရှလုံရန်မှ ဒါဝိဒ်မင်း တိမ်းရှောင်သောအခါ ဒါဝိဒ်နှင့် အတူရှိနေသည် (၂ရာ၁၆)။ ရှေဘ၏ပုန်ကန်ခြင်းကို နှိမ်နှင်းသည် (၂ရာ၂၀)။ ဣရှဗိဗေနုပ်၏ ဘေးရန်မှဒါဝိဒ်မင်းအား ကယ်ထုတ်သည် (၂ရာ ၂၁)။ ဒါဝိဒ်မင်းအမူအရာပေါင်းစုံကို သစ္စာရှိစွာထမ်းဆောင်သည် (၂ရာ ၁၀:၁၈၊၅ရာ၁၈)။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်၊ သခင့်အတွက်စေလိုရာစေ၊ ရှားပါးလှသောမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်သည်။

၁၁:၂၂၂၅      ဗေနာယ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်တပါး၏သား (၅ရာ ၂၇:၅) သူရဲကောင်းတပါး ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်း၏ ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူးဖြစ်သည်။ သူ၏အကြောင်းကို ဤကျမ်းချက်တွင် အထွေအထူး မပါရှိပါ။ နောင်တွင် ယွာဘနေရာ ဆက်ခံ၍ ဣသရေလကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာသည် (၃ရာ ၂:၃၄-၃၅)။ သူ၏အောင်နိုင်ပုံကို အဲဂုတ္တု ဘီလူးသရဲများ (လောကီ) မောဘ (ဇာတိ) ဟောက်သော ခြင်္သေ့ (မကောင်းဆိုးဝါး)  တွေ့မြင် သင်ခန်းစာယူနိုင်သည်။

၁၁:၂၆၄၇     အပိုဒ်ငယ် ၂၆-၄၇ တွင် ပါရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထူးတလည်စွမ်းဆောင်ချက် မတွေ့ရသော်လည်း သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ကြသဖြင့်  စိတ်ပါဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်။

အမ္မုန်အမျိုးသားဇေလတ် (ငယ်၃၉) နှင့် မောဘအမျိုးသားဣသမ (ငယ် ၄၆) တို့ ဖြစ်သည်။ ထိုလူများသည် မျိုးရိုးစဉ်လာအရ ဣသရေလ ရန်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ဣသရေလဘုရင်ထဲတွင် မင်းခစားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ယနေ့လောကသားများသည်လည်း ဇာတိအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ လူယုံစစ်သည်တော်များ ဖြစ်ခွင့် ရကြသည်။

ဟိတ္တိအမျိုးဥရိယ (ငယ်၄၁)။ ဣသရေလတို့ ကတိမြေပေါ်သို့ ခြေချဝင်ရောက်သောအခါ ဟိတ္တိလူများကို သတ်ဖြတ်မောင်းထုတ်ခဲ့ကြသည် (တရား ၇:၁-၂)။ ဥရိယသည် ထိုမောင်းထုတ်ခံရသော ဟိတ္တိအမျိုးမှ ဖြစ်သော်လည်း ရန်သူဘုရင်ထံတွင် သစ္စာတော်ခံ မင်းမှုထမ်းဆောင်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်က မျက်နှာသာမပေး။ တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးအောင် ကုလားဖန်ထိုးပြီ။ သူ့မိန်းမဗာသရှေဘကို သိမ်းပိုက်သည်(၁ရာ၁၁)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။