ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၁၈

ဗာဗုလုန်မြို့ပြိုလဲခြင်း
1ထိုနောက်မှ ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးသည် ကြီးစွာသောတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံ၍ ကောင်းကင်က ဆင်းသက်သည်ကို ငါမြင်၏။ သူ၏ ရောင်ခြည်အားဖြင့် မြေကြီးထွန်းလင်းလျက်ရှိ၏။- 2သူသည် ကျယ်သောအသံနှင့် ကြွေးကြော်၍၊ ဗာဗုလုန်မြို့ကြီး ပြိုလဲပြီ။ ပြိုလဲပြီ။ နတ်ဆိုးနေရာ ဖြစ်လေပြီ။ ညစ်ညူးသော ဝိညာဉ်မျိုး၏တွင်း ဖြစ်လေပြီ။ ညစ်ညူး၍ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော ငှက်မျိုး၏ မှီခိုရာဖြစ်လေပြီ။-ဟေရှာ၊ ၁၃:၂၁၊ ၂၁:၉။ ယေ၊ ၅၀:၃၉၊ ၅၁:၈။ ဗျာ၊ ၁၄:၈။ 3အကြောင်းမူကား၊ လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် သူ၏ မတရားသော မေထုန်၏ အဆိပ်အတောက် တည်းဟူသောစပျစ်ရည်ကို သောက်ကြပြီ။ လောကီရှင်ဘုရင်တို့သည် မတရားသော မေထုန်ကို သူနှင့်ပြုကြပြီ။ လောကီကုန်သည်တို့သည် သူ၏ ကာမဂုဏ်စည်းစိမ် ကြွယ်ဝခြင်းအားဖြင့် ဥစ္စာရတတ်ကြပြီဟု ပြောဆို၏။ဟေရှာ၊ ၂၃:၁၇။ ယေ၊ ၅၁:၇။
4အခြားသော ကောင်းကင်အသံကား၊ ငါ၏လူမျိုးတို့၊ သူ၏ အပြစ်တို့ကို ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ သူ၏ ဘေးဒဏ်များကို ခံခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ ကင်းလွတ်အံ့သောငှာ၊ သူ၏အထဲက ထွက်ကြလော့။-ဟေရှာ၊ ၄၈:၂၀။ ယေ၊ ၅၀:၈၊ ၅၁:၆၊၄၅။ 5သူ၏အပြစ်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံတိုင်အောင် မီကြသည်ဖြစ်၍၊ သူ၏မတရားသောအမှုတို့ကို ဘုရားသခင် သတိရတော်မူပြီ။-က၊ ၁၈:၂၀-၂၁။ ယေ၊ ၅၁:၉။ 6သူသည် အကျိုးအပြစ်ကို ဆပ်ပေးသည်နည်းတူ သူ၌ ဆပ်ပေးကြလော့။ သူ၏အကျင့်အတိုင်း နှစ်ဆထပ်၍ စီရင်ကြလော့။ သူလောင်းသော ဖလား၌ သူ့အဖို့ နှစ်ဆတိုး၍ လောင်းကြလော့။-ဆာ၊ ၁၃၇:၈။ ယေ၊ ၅၀:၂၉။ 7သူသည် ကိုယ်ကို ချီးမြှောက်၍ ကာမဂုဏ်၌ ပျော်မွေ့သည်အတိုင်း သူ၌ ပြင်းစွာသောဆုံးမခြင်း၊ စိတ်မသာ ညည်းတွားခြင်းကို ဖြစ်စေကြလော့။ ငါကား မိဖုရားဖြစ်၏။ မုဆိုးမ မဟုတ်။ စိတ်မသာညည်း တွားခြင်းကို မသိရဟု သူသည် အောက်မေ့တတ်၏။-ဟေရှာ၊ ၄၇:၇-၉။ 8ထိုကြောင့်၊ သူခံရသောသေခြင်းဘေး၊ စိတ်မသာညည်းတွားခြင်းဘေး၊ မွတ်သိပ်ခြင်း ဘေးဒဏ်များတို့နှင့် တစ်နေ့ချင်းတွင်တွေ့၍၊ မီးဖြင့်လည်း ကျွမ်းလောင်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သူ့ကို စီရင်တော်မူသော ထာဝရ အရှင်ဘုရားသခင်သည် ခွန်အားဗလ ကြီးတော်မူ၏။
9မတရားသောမေထုန်ကို သူနှင့်ပြု၍ ကာမဂုဏ်၌ ပျော်မွေ့သော လောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်၊ သူကျွမ်းလောင်ရာ မီးခိုးကို မြင်သောအခါ၊-ယေဇ၊ ၂၆:၁၆-၁၇။ 10သူခံရသော ညှဉ်းဆဲခြင်းဝေဒနာကို ကြောက်၍ အဝေးကရပ်လျက်၊ ဖြစ်ရလေခြင်း၊ ဖြစ်ရလေခြင်း။ ဗာဗုလုန်မြို့ကြီး၊ မြို့စွမ်း၊ သင်သည် တစ်နာရီချင်းတွင် အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့ ရောက်ပါပြီတကားဟူ၍ သူ့ကြောင့် ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြလိမ့်မည်။- 11လောကီကုန်သည်တို့သည် ထိုအတူ ငိုကြွေး၍ စိတ်မသာ ညည်းတွားကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့ ကုန်သွယ်ဥစ္စာတည်း ဟူသော၊-ယေဇ၊ ၂၇:၃၁၊၃၆။ 12ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်ကောင်း၊ ပုလဲ၊ ပိတ်ချော၊ ကတ္တီပါ၊ ဖဲ၊ ပုဆိုးနီ၊ အမျိုးမျိုးသော သွိန်သစ်သား၊ အမျိုးမျိုးသော ဆင်စွယ်တန်ဆာ၊ အမျိုးမျိုးသော သစ်ကောင်းတန်ဆာ၊ ကြေးဝါတန်ဆာ၊ သံတန်ဆာ၊ ကျောက်ဖြူ တန်ဆာ၊-ယေဇ၊ ၂၇:၁၂၊၁၃၊၂၂။ 13သစ်ကြံပိုး၊ အမေမုန်၊ နံ့သာပေါင်း၊ ဆီမွှေး၊ လောဗန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ မုန့်ညက်၊ ဂျုံဆန်၊ နွား၊ သိုး၊ မြင်း၊ ရထား၊ အစေခံကျွန်၊ လူဝိညာဉ်တို့ကို အဘယ်သူမျှ နောက်တစ်ဖန် မဝယ်ရ။- 14သင်သည် အလွန်တပ်မတ်သော သစ်သီးမျိုးလည်း ပျောက်ကုန်ပြီ။ ဆူဖြိုးသောအရာ၊ တင့်တယ်သော အရာရှိသမျှတို့လည်း ပျောက်ကုန်ပြီ။ နောက်တစ်ဖန် မတွေ့ရ။- 15သူ့ကိုအမှီပြု၍ ထိုအရာများကို ရောင်းဝယ်သဖြင့်၊ ငွေရတတ်သော ကုန်သည်တို့သည် သူခံရသော ညှဉ်းဆဲခြင်းဝေဒနာကို ကြောက်၍ အဝေးကရပ်လျက်၊-ယေဇ၊ ၂၇:၃၁၊ ၃၆။ 16ဖြစ်ရလေခြင်း၊ ဖြစ်ရလေခြင်း၊ ပိတ်ချော၊ အဝတ်နီ၊ အဝတ်မောင်းကို ဝတ်၍၊ ရွှေတန်ဆာ၊ ကျောက်မြတ်တန်ဆာ၊ ပုလဲတန်ဆာကို ဆင်သောမြို့ကြီး၊- 17ဤမျှလောက်ကြီးစွာသော စည်းစိမ်သည် တစ်နာရီချင်းတွင် ပျက်စီးပါပြီတကားဟု ငိုကြွေး၍ စိတ်မသာ ညည်းတွားကြလိမ့်မည်။ ခပ်သိမ်းသော သင်္ဘောသူကြီး၊ အရပ်ရပ်သို့ လွှင့်ကူးတတ်သော သူအပေါင်းတို့နှင့် သင်္ဘောသား၊ ပင်လယ်ကုန်သည် ရှိသမျှတို့သည် အဝေးကရပ်၍-ဟေရှာ၊ ၂၃:၁၄။ ယေဇ၊ ၂၇:၂၆-၃၀။ 18သူကျွမ်းလောင်ရာ မီးခိုးကိုမြင်လျှင်၊ ထိုမြို့နှင့် အဘယ်မြို့ တူသနည်းဟူ၍လည်းကောင်း၊-ယေဇ၊ ၂၇:၃၂။ 19ဖြစ်ရလေခြင်း၊ ဖြစ်ရလေခြင်း၊ ပင်လယ်ကူးသော သင်္ဘောကိုပိုင်သော သူအပေါင်းတို့အား ကိုယ်စည်းစိမ်ကိုပေး၍ ငွေရတတ်စေသော မြို့ကြီး၊ တစ်နာရီချင်းတွင် ပျက်စီးပါပြီ တကားဟူ၍လည်းကောင်း အော်ဟစ်လျက်၊ မြေမှုန့်ကို မိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှာ ပစ်တင်လျက် ငိုကြွေး၍ စိတ်မသာ ညည်းတွားကြလိမ့်မည်။-ယေဇ၊ ၂၇:၃၀-၃၄။ 20ကောင်းကင်မှစ၍ သန့်ရှင်းသူတမန်တော်၊ ပရောဖက်တို့၊ သူ့ကို ကြည့်ရှု၍ ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ဘက်၌နေ၍၊ သူ့ကို တရားစီရင်တော်မူပြီဟု ပြောဆိုသည်ကို ငါကြား၏။-တရား၊ ၃၂:၄၃။ ယေ၊ ၅၁:၄၈။
21ခွန်အားကြီးသော ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် ကြီးစွာသော ကြိတ်ဆုံကျောက်ကဲ့သို့သော ကျောက်ကို ချီယူ၍ ပင်လယ်ထဲသို့ ချပစ်ပြီးလျှင် ထိုနည်းတူ၊ ဗာဗုလုန်မြို့ကြီးကို ပြင်းထန်စွာ ချပစ်၍ နောက်တစ်ဖန် မပေါ်မရှိရ။-ယေ၊ ၅၁:၆၃-၆၄။ ယေဇ၊ ၂၆:၂၁။ 22စောင်းသမား၊ အငြိမ့်သမား၊ ပုလွေသမား၊ တံပိုးသမားများ တီးမှုတ်သောအသံလည်း သင့်အထဲ၌ နောက်တစ်ဖန် မမြည်ရ။ အမျိုးမျိုးသော လက်တတ်သမားတို့တွင် တစ်ယောက်မျှ သင့်အထဲ၌ နောက်တစ်ဖန် မပေါ်မရှိရ။ ကြိတ်ဆုံသံလည်း သင့်အထဲ၌ နောက်တစ်ဖန် မမြည်ရ။-ယေဇ၊ ၂၆:၁၃။ ဟေရှာ၊ ၂၄:၈။ 23ဆီမီးအလင်းလည်း သင့်အထဲ၌ နောက်တစ်ဖန် မထွန်းမလင်းရ။ မင်္ဂလာဆောင် သတို့သားသတို့သမီး အသံကိုလည်း သင့်အထဲ၌ နောက်တစ်ဖန် မကြားရ။ အကြောင်းမူကား၊ လောကီမှူးမတ်တို့သည် သင်၏ ကုန်သည်ဖြစ်ကြပြီ။ လူအမျိုးမျိုးတို့သည် သင်၏ ပြုစားခြင်း ပရိယာယ်အားဖြင့် လှည့်ဖြားခြင်းကို ခံရကြပြီဟု ကောင်းကင်တမန် ပြောဆို၏။-ယေ၊ ၇:၃၄၊ ၂၅:၁၀။ 24ပရောဖက်တို့၏ အသွေး၊ သန့်ရှင်းသူတို့၏ အသွေး၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ကွပ်မျက်သောသူ အပေါင်းတို့၏ အသွေးကို ထိုမြို့၌တွေ့၏။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

၁၈: အခန်း(၁၈)သည် ဗာဗလုန်မြို့ ကျဆုံးသည့် ဧရင့်ကျူးဖြစ်သည်။ ပြည့်တန်ဆာအသင်း တော်ဆိုသည်မှာ အယူဝါဒမှားယွင်းမှုတခုတည်းသားမဟုတ်ဘဲ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရာအကြီးကျယ် ဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းတွင် ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားသည်။

အခြားကောင်းကင်တမန်တပါးသည် ကြီးစွာ သောတန်ခိုးနှင့် ကောင်းကင်သတင်းစကားကြားဖို့ ဆင်းသက်လာသည်။ သူ့ရောင်ခြည်အားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးလည်း လင်းလက်ကုန်သည်။

၁၈: မဟာဗာဗုလုန်ကြီးသည် ပြိုလဲပျက်စီးသွားသောကြောင့် နတ်ဆိုးမိစ္ဆာများ၊ ညစ်ညူးသော ဝိညာဉ်၊စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ ငှက်ဆိုးများခိုအောင်းရာ မြို့ ပျက်ကြီးသာဖြစ်တော့သည်။

          ၁၈: ထိုသို့ပြိုလဲပျက်စီးရခြင်း အကြောင်းမှာ တိုင်းနိုင်ငံသားများ၏ ငွေရတတ်သော ဓလေ့ဆိုးကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်သူပြည်သားများသည် မတရားသော မေထုန်၏ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်စပျစ်ရည်ကို သောက်ကြူးနေကြ ပြီ။

          ၁၈: ကောင်းကင်ယံမှကြားရသော အခြားအသံမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ဖြစ်သည်။ ထိုအသံတော်ဖြစ်သည်။ ထိုအသံတော်က ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများသာ ယိုယွင်းပျက်ဆီးခြင်းမှ ကင်းစင်လွတ်မြောက်ရန် သတိပေးသည်။ သူတို့၏ အပြစ်များနှင့် ဆက်ဆံပတ်သက်ခြင်း မပြု ရန်တားမြစ်သည်။

          ၁၈: သူအပြစ်များသည် မိုးထိလုမတတ် မို့မောက်မြင့် မား၍ ဘုရားသခင်သိတော်မူသည်။ထိုအပြစ်များကို ပေးဆပ်ရမည်။ မိုက်မှားပြုခဲ့သော ဆိုးညစ် မှုများ အတွက် အလျှော်နှစ်ဆ ပြန်ပေးရမည်။ပေးဆပ်မှုများသည် ဘုရားသခင်သားသမီးများထံမဟုတ်ပါ။ဘုရားသခင် ကလဲ့စား ချေမည့် ကောင်းကင်တမန်များထံ သို့ ဖြစ်သည်။

          ၁၈: သူမ၏ ကာမဂုဏ်၌ မွေ့လျော်ခြင်း၊ ဘဝင်မြင့်ခြင်းအတွက် ဆုံးမခြင်းနှင့် စိတ်မသာညီးတွားမှု ရောက်လာသည်။ မိမိကိုယ်ကို ဘုရင်မသဖွယ် အောက်မေ့ စိုးစံခဲ့သမျှ၊ မဏ္ဍပ်တိုင် ထိပ်ပေါ် တက်ခဲ့သမျှသည် ယခုအခါ ပူဆွေးဝမ်းနည်းခြင်းရှိပြီ။

          ၁၈: ထို့ကြောင့် တနေ့တွင် စိတ်မသာညီးတွားခြင်း၊ မွတ်သိပ်ခြင်း ၊သေခြင်းကြုံတွေ့ရမည်။ တန်ခိုးကြီးတော်မူသော ဘုရားရှင်တော်က မီးဖြင့် အပြစ်ဒဏ်ပေး လိမ့်မည်။

          ၁၈:၁၀ ထိုသို့မျက်စိတမှိတ်၊ တခဏခြင်းတွင် မီးလောင်းပြာကျသည်ကို လောကမင်းများက တွေ့မြင်သောအခါ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဟု ရင်သပ်ရှုမောကြမည်။ ထိုသို့တရားသံဝေဂရခြင်းသည် အတ္တခွာချခြင်း မဟုတ်သေး။ ဆုံးရှုံးသွားသော လောကသာယာမှုများကို နှမြောတသခြင်းသာဖြစ်သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ကြုံကြိုက်သော ဘဝနိဂုံးကို ရူမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၈:၁၁၁၃ ငွေရတတ်သော ကုန်သည်ကြီးမားသည် ရစရာမျှော်လင့် ချက်ပြိုလဲပျက်စီးသွားသောကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြသည်။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူမည့် စျေးကွက်မရှိတော့ပါ။

၁၈:၁၄ ကုန်သည်ကြီးများ၊ ငွေရတတ်သူများ သည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို နှမြောတမ်းတ မြည်တမ်းတကြသည်။ မျှော်လင့် ချက် အကျိုးအမြတ်များ ပျောက်လွင့် ကုန်ပြီ။ ထာဝရ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ကြသည်။

          ၁၈:၁၅၁၆ ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ ငွေရတတ်သော သူများသည် တနာရီအတွင်း တွင် ပျက်စီးပျောက်လွင့် ကုန်သည် ဥစ္စာဓနများ အတွက်စိတ်မသာ ညီးတွား၍ ငိုးကြွေးကြရသည်။ မြို့တော်၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝချမ်းသာ၍ ပျော်ရွှင်သာယာမှုများ ကို ပြန်လည်တမ်းတ မျက်ရည်ကျကြသည်။

၁၈:၁၇၁၈ ကြွယ်ဝချမ်းသာသမျှသော စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ ကုန်စည်ဓနများ လက်မဲ့ဖြစ်သွားကြသော အခါ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြား သွားသည်။ ကုန်စည် ဝန်စည်စလွယ်အပြည့် သယ်ဆောင်လာသော ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီး၊ မီးလောင်ပြာကျသွားသကဲ့သို့ ထိုပျက်စီးသွားသောမြို့တော်ကို အဝေးမှ ကြည့်ရူ၍ ငိုကြွေးကြသည် မှတပါး ဘာတတ်နိုင် ကြမည်နည်း။

၁၈:၁၉ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးနှင့် တူသော ထိုမြို့တော်ပြာကျသွားသောကြောင့် ပြာနှင့် မြေမှုန့် များကို ခေါင်းပေါ်တင်၍ ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြမည်။

          ၁၈:၂၀ ဘုရားတရားနှင့် မဆိုင်သော ထိုလောကအရာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံ၍ ငိုကြွေးမြည်းတမ်းကြသော် လည်း၊ ထိုအချိန်တွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ မူ ပျော်ရွင်ခြင်း အတိရှိသည်။ အဆုံးတွင်မူကား ဘုရားသခင်သည် သန်ရှင်းသူများ၊ တပည့်တော်များ၊ ပရောဖက်များ ဘက်မှ တရားစီရင် တော်မူသည်။ ဗာဗလုန်မြို့သည်လည်း ဘုရားသားသမီးများ အပေါ် ပြုမူဆက်ဆံခဲ့ သည့်အတိုင်း တရားစီရင်ခြင်းခံရသည်။

၁၈:၂၁ ခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်သည် ဧရာမကျောက်ဆုံကို ပင်လယ်ထဲ သို့ပစ်ချသကဲ့သို့ ဗာဗလုန်မြို့အား ပစ်ချလိုက်၍ စုန်းစုန်းမြုပ်သွားသည်။

          ၁၈:၂၂ တူသံပေသံ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်သံများ၊ အနု ပညာ ဂီတသံစဉ်များ ၊လှုပ်ရှားမူ အသံဗလံများ တိတ်ဆိတ်သွားသည် ကျောက်ဆုံသံလည်း မကြားရတော့ပါ။

၁၈:၂၃ မည်သည့်အလင်းရောင်မှ မမြင်ရတော့ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်၊ ပွဲ နေပွဲထိုင်လည်း မရှိတော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ။ ဗာဗလုန် ခေါင်းဆောင်များ က တိုင်းနိုင်ငံ သားများမှော်ပြုစား ကုန်ပြီ။

၁၈:၂၄ သန့်ရှင်းသူများ၏ အသွေး၊သစ္စာရှိခြင်းအတွတ် အသတ်ခံရသော ယုံကြည် သူများ၏ အသွေးက ထိုမြို့ သည် အပြစ်ရှိကြောင်းသက်သေ ထူ ကြသည်။ ယခုမူကား ဘယ်သူ မပြု မိမိမှု အတိုင်းမပြည့်အဝ ပြန်လည် ပေးဆပ် သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။