ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၁၃

သားရဲနှစ်ကောင်
1ပင်လယ်နား၌ သဲပေါ်မှာ ငါရပ်၍၊ သားရဲ တစ်ကောင်သည် ခေါင်းခုနစ်လုံး၊ ချိုဆယ်ချောင်းနှင့်တကွ ချိုပေါ်၌ သရဖူဆယ်ဆူကို ဆောင်းလျက်၊ ခေါင်းပေါ်၌လည်း ဘုရားသခင်၏ အသရေတော်ကို ရှုတ်ချသော နာမရှိလျက်၊ ပင်လယ်ထဲကတက်သည်ကို မြင်၏။-ဒံ၊ ၇:၃။ ဗျာ၊ ၁၇:၃၊ ၇-၁၂။ 2ထိုသို့ ငါမြင်သောသားရဲသည် ကျားသစ်နှင့် တူ၏။ သူ၏ခြေသည် ဝံခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူ၏နှုတ်သည်လည်း ခြင်္သေ့နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ နဂါးသည် မိမိတန်ခိုးနှင့် မိမိပလ္လင်ကိုလည်းကောင်း၊ ကြီးစွာသော အာဏာစက်ကိုလည်းကောင်း သားရဲ၌ အပ်ပေး၏။-ဒံ၊ ၇:၄-၆။ 3သားရဲ၏ ခေါင်းတစ်လုံးသည် သေအောင် ကွပ်မျက်ပြီးသကဲ့သို့ ဖြစ်၍၊ သေစေသောဒဏ်ချက်သည် ပျောက်လျက်ရှိ၏။ မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် သားရဲနောက်သို့ လိုက်၍ အံ့ဩကြ၏။- 4ထိုသားရဲ၌ အာဏာစက်ကို အပ်ပေးသော နဂါးကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ သားရဲကိုလည်း ကိုးကွယ်၍၊ အဘယ်သူသည် သားရဲနှင့်တူသနည်း။ အဘယ်သူသည် သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သနည်းဟု ပြောဆိုကြ၏။- 5ထိုသားရဲသည်လည်း ကြီးစွာသော စကားကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသော စကားကိုလည်းကောင်း၊ ပြောတတ်သောနှုတ်နှင့် ပြည့်စုံ၍၊ လလေးဆယ်နှစ်လပတ်လုံး စီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏။-ဒံ၊ ၇:၂၅၊ ၁၁:၃၆။ 6ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသောစကားအားဖြင့် နာမတော်နှင့် တဲတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်သားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြစ်မှားခြင်းငှာ နှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏။- 7သန့်ရှင်းသူတို့ကို စစ်တိုက်၍ နိုင်ရသောအခွင့် ကိုရ၏။ အသီးအသီး ဘာသာစကားကို ပြောသော လူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ကို အုပ်စိုးရသော အခွင့်ကိုလည်းရ၏။-ဒံ၊ ၇:၂၁။ 8ကွပ်မျက်သောသိုးသငယ်၏ အသက်စာစောင်၌ ကမ္ဘာဦးကပင် စာရင်းမဝင်သော မြေကြီးသား အပေါင်းတို့သည် သားရဲကို ကိုးကွယ်ကြ၏။-ဆာ၊ ၆၉:၂၈။ 9နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။- 10သူတစ်ပါးကို ဖမ်းဆီးယူသွားသောသူသည် ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးယူသွားခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ဓားဖြင့် သတ်တတ်သော သူသည်လည်း ကိုယ်တိုင် ဓားဖြင့်သေရမည်။ ဤအရာ၌ သန့်ရှင်းသူတို့လည်း သည်းခံစရာအကြောင်း၊ ယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိ၏။ယေ၊ ၁၅:၂၊ ၄၃:၁၁။
11အခြားသော သားရဲတစ်ကောင်သည်၊ သိုးသငယ်၏ ချိုနှင့်တူသော ချိုနှစ်ချောင်းရှိ၍၊ နဂါးကဲ့သို့ စကားပြောလျက်၊ မြေကြီးထဲက ထွက်သည်ကို ငါမြင်၏။- 12ထိုသားရဲသည် သူ့အရင်ဖြစ်သော ပထမသားရဲ၏ အာဏာစက်ရှိသမျှကို သုံးစွဲ၏။ သေစေသော ဒဏ်ချက် ပျောက်ခဲ့ပြီးသော ပထမသားရဲကို မြေကြီးမှစ၍ မြေကြီးသားတို့သည် ကိုးကွယ်စေခြင်းငှာ ပြု၏။- 13ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်း ပြ၏။ လူတို့မျက်မှောက်၌ ကောင်းကင်က မြေကြီးအပေါ်သို့ မီးကို ဆင်းစေ၏။- 14ပထမသားရဲရှေ့၌ ပြပိုင်သော နိမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့် မြေကြီးသားတို့ကို လှည့်ဖြား၏။ ဓားနှင့် ခုတ်သောဒဏ်ချက်ကို ခံရ၍ အသက်ရှင်သေးသော သားရဲ၏ ရုပ်တုကို လုပ်စေခြင်းငှာ မြေကြီးသားတို့ကို မှာထား၏။- 15သားရဲ၏ ရုပ်တုသည် စကားပြောနိုင်မည် အကြောင်းနှင့်၊ မိမိကို မကိုးကွယ်သောသူ ရှိသမျှတို့ကို သတ်ခြင်းငှာ ပြုနိုင်မည်အကြောင်း၊ ရုပ်တု၌ အသက်ကို သွင်းပေးရသော အခွင့်ကိုလည်းရ၏။- 16ငွေရတတ်သောသူ၊ ဆင်းရဲသောသူ၊ ကျွန်ခံရသောသူ၊ လွတ်သောသူ၊ အကြီးအငယ် ရှိသမျှတို့သည် လက်ယာလက်၌ဖြစ်စေ၊ နဖူး၌ဖြစ်စေ၊ တံဆိပ်လက်မှတ်ကို ခံစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊- 17ထိုတံဆိပ်လက်မှတ်တည်းဟူသော သားရဲ၏ နာမဖြစ်စေ၊ နာမ၏ အရေအတွက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကို မခံသောသူတစ်ယောက်မျှ မရောင်းမဝယ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း စီရင်၏။- 18ဤအရာ၌ ပညာရှိ၏။ ဉာဏ်ရှိသောသူသည် သားရဲ၏အရေအတွက်ကို ရေတွက်စေ။ လူ၏ အရေအတွက်ဖြစ်၏။ ခြောက်ရာခြောက်ဆယ်ခြောက်လည်း ဖြစ်၏။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၁၃ (အနက်ဖွင့်)

၁၃: အခန်း (၁၃)တွင် သားရဲနှစ်ကောင် ပြထားသည်။ တစ်ကောင်သည် ပင်လယ်ထဲမှ ပေါ်ထွက်လာ၍ အခြားတစ်ကောင်သည် ကုန်းမြေပေါ်မှ ထွက်လာသည်။ ထိုကုန်းမြေသည် ကမ္ဘာမြေ (သို့) ဣသရေလ ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ထိုသားရဲနှစ်ကောင်သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ပေါ်ထွန်းလာမည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာမရှိ။ ဒံယေလကျမ်း ၇:၃-၇ မှ သားရဲလေးကောင်နှင့် ပေါင်းစပ်သည်။ ပထမသားရဲသည် နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံ ရှိမည့် ရောမအင်ပါယာဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ထဲမှ ပေါ်ထွန်းလာသောကြောင့် တပါးအမျိုးသားများဖြစ်ရသည်။ ဦးချိုဆယ်ချောင်းရှိသည်။ ဒံယေလက ရောမအင်ပါယာသည် (၁၀)နိုင်ငံ အုပ်စိုးမည်ဟု ထုတ်ထားသည် (ဒံ ၇:၂၄)။ ခေါင်းခုနှစ်လုံးရှိသည်ဟုဆိုခြင်းမှာ ၁၇:၉-၁၀ တွင် မင်းခုနှစ်ပါး ပေါ်ထွန်းမည်ဟု ဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း ခုနှစ်မျိုး ပေါ်ထွန်းမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဦးချိုဆယ်ချောင်းစလုံ:တွင် သရဖူဆယ်လုံး အသီးသီးဆောင်းကြသည်။ ခေါင်းပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ရှုတ်ချသော နာမရှိသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘုရားသခင်ဖြစ်ဟန် ပြောထားကြသည်။

          ၁၃: သားရဲသည် ကျားသစ်နှင့်တူသည်။ ခြေထောက်သည်ဝံ့နှင့်တူ၍ ပါးစပ်သည်ခြင်္သေ့နှင့်ဆင်သည်။ ဒံယေလကျမ်းပါ ကျားသစ်သည် ဂရိတိုင်းနိုင်ငံကို ပုံဆောင်သည်။ ဝံ့သည် ပါရှန်းတိုင်းပြည်ကို ပုံဆောင်၍  ခြင်္သေ့သည် ဗာဗုလုန်ကိုပုံဆောင်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရောမအင်ပါယာသည် တန်ခိုးအရှိန်ကြီးထွားလျက် ကျားသစ်ကဲ့သို့ အနိုင်ယူမည်၊ ဝံ့ကဲ့သို့ အားအင်တောင့်တင်းမည်၊ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ လောဘကြီးမည်။ အားလုံးပေါင်းခြုံလိုက်လျှင် ရောမအင်ပါယာနိုင်ငံ၏ ဆိုးသွမ်းမည့် လက္ခဏာများကို ပုံဖော်သည်။ထိုအင်ပါယာနိုင်ငံသည် စာတန်ထံမှ သဘာဝလွန်ခွန်အားကြီးရရှိ၍ တောင့်တင်းသန်မာမည်။

          ၁၃: ထိုသားရဲ၏ ခေါင်းတလုံးတွင် သေလောက်သော ဒဏ်ရာရှိသည်။ Scofield က” ရှေးရောမအင်ပါယာသည် တနိုင်ငံတည်း ရပ်တည်နေဖို့ရန် ဘယ်သောအခါမှ မတင်းတိမ်ခဲ့။ ယခုအခါတွင် တနိုင်ငံတည်း ရပ်တည်နေခြင်းသည် သေလောက်သော ဒဏ်ရာဖြစ်သည်” ၂၄ ဟုရှင်းပြဘူးသည်။ ထိုသေလောက်သောဒဏ်ရာသည် အနာကျက်နေပြီ။ တမျိုးပြောရလျှင် ထိုအင်ပါယာသည် အင်ပါယာနိုင်ငံကြီး အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သဖြင့် သားရဲနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။

          ၁၃: ထိုသားရဲကို လူများက ကိုးကွယ်ကြသည်။ ရင်သပ်ရှုမောသည်သာမက ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြသည်။နဂါးကိုလည်း ကိုးကွယ်ကြသည်။

          ၁၃: သားရဲသည် စကားကြီး စကားကျယ် ပြောလေ့ရှိ၍ ဘုရားသခင်ကိုလည်း ပြစ်မှားစော်ကား သဖြင့် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်သင့်ရသည် ( NKJV Margin)။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ပြက်ရယ်ပြုသည်။ တဲတော်နှင့် ကောင်းကင်သားများကိုလည်း ပြစ်မှားသဖြင့် ၄၂-လ လုံးလုံး စစ်ဖြစ်ရသည်။

          ၁၃: ဘုရားသခင်၏ လူများနှင့် စစ်ဖြစ်ရာ အမြောက်အများအောင်မြင်သည်။ ဘုရားသားများကလည်း ထိုနဂါးကို ဝန်ခံခြင်းထက် သေခြင်းက ပိုမြတ်သည်ဟု ခံယူကြသည်။ သူအုပ်စိုးခြင်းသည် ကျယ်ပြန့်လျက် ခရစ်တော်အုပ်စိုးခြင်း ရောက်လာသည့်တိုင်အောင် တည်တံ့သည်။

          ၁၃: ယုံကြည်ခြင်း မစစ်မှန်သူများသည်လည်း ထိုသားရဲကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကို သစ္စာမရှိသောကြောင့် သိုးသူငယ်၏ အသက်စာစောင်စာရင်း၌ နာမည်စာရင်း ရေးမှတ်ခြင်းလည်း မခံကြရ။ ကယ်တင်ခြင်း နာမည်စာရင်း၌ မပါကြ၊ သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြ၊ မုသာ စကားကိုသာ ယုံကြည်စွဲလန်းကြသူများဖြစ်သည်။

          ၁၃: ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သာ လူတိုင်းလက်ခံယုံကြည်ရန် ဤကျမ်းပိုဒ်က သတိပေးထားသည်။ အလင်းရောင်ကို အစဉ်ငြင်းပယ်ခြင်သည် အမှောင်ကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

          ၁၃:၁၀ စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများသည် ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ဓားဖြင့်  သတ်ခြင်းခံရမည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသူများသည် ဇွဲနဘဲကြီးစွာဖြင့် သစ္စာရှိရမည့်အကြောင်း တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားပါသည်။

          ၁၃:၁၁ ဒုတိယသားရဲ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏ လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ပထမသားရဲနှင့် ဆင်တူလျက် ရောမအင်ပါယာအား တကမ္ဘာလုံးက ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် ဆော်သြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသားရဲသည် မြေကြီးထဲက ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုမြေနေရာသည် ဣသရေလဟုဆိုလျှင် ထိုခေါင်းဆောင်သည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ထိုသူများမှာ မှားယွင်းသော မိစ္ဆာဒိဠိဆရာ (၁၆:၁၃၊ ၁၉:၂၀ ၊၂၀:၁၀ကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဦးချိုခုနှစ်ချောင်းရှိသည်။ ယဉ်ကျေးခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ် မပြုသည့် လက္ခဏာဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်နှင့် မတူပါ။ နဂါးကဲ့သို့ ပြောဆိုတတ်သည်။ စာတန်၏ အရှိန်အဝါ၊ လေသံနှာသံအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁၃:၁၂၁၄ ပထမသားရဲ၏ အာဏာစက် ရှိသမျှကို သုံးစွဲသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရောမအင်ပါယာအား နဂါးကိုယ်စား အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နဂါးမှာ သဘာဝလွန်အားကြီး တန်ခိုးရှိနေသည်။ သူ၏ အံ့ဖွယ်ထူဆန်း လက္ခဏာများဖြင့် လူများကိုလိမ်လည်၍ ဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်စေချင်သည်။

          ၁၃:၁၅ ရုပ်တုကြီးအား အသက်သွင်းထားသဖြင့် စကားပြောတတ်လာသည်။ ထိုပြောစကားကို မနာခံသူများကိုလည်း သေဒဏ်ခတ်နိုင်သည်။

၁၃:၁၆ ထိုဒုတိယသားရဲသည် ရောမအင်ပါယာ၏ အယောင်ဆောင်ဖြစ်သော ညာဖက်လက်နှင့် နဖူးပေါ်တွင် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသည်။

          ၁၃:၁၇ ထို့အပြင် ထိုသားရဲတွင် အမည်နာမနှင့် သင်္ကေတနံပါတ် သီးသန့်ရှိသည်။အမည်နာမ (သို့) သင်္ကေတနံပါတ် မရှိလျှင် ရောင်းဝယ်ခြင်း မပြုရ။ ထိုနည်းလမ်းသည် စီးပွားလု နည်းဗျူဟာဖြင့် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ရှင်၏ အသေခံခြင်းကို လက်ညှိုးထိုးပြ သက်သေခွကြမည်။

          ၁၃:၁၈ ထိုသားရဲ၏ သင်္ကေတဂဏန်းမှာ ၆၆၆ ဖြစ်သည်။ ခြောက်သည် လူ၏ကိန်းဂဏာန်းဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်း ကိန်းဂဏာန်းထက် တခုလျှော့နည်းသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကောင်ကြီးခံစားရာမှ၊ လူ၏ ကျဆုံးခြင်းသင်္ကေတဖြစ်သည်။ ခြောက်သုံးလုံးဆိုခြင်းမှာ မကောင်းဆိုးဝါး ဒုစရိုက်သုံးထပ်ကွမ်းဟု ဆိုလိုသည်။

ဤနေရာတွင် သဲသဲကွဲကွဲ မေးစရာရှိသည်မှာ အန္တီခရစ်သည် ပထမသားရဲလား၊ ဒုတိယသားရဲလားဟူသော ပြဿနာဖြစ်သည်။ အခြေခံကျကျ ပြောရမည် ဆိုလျှင် ပထမသားရဲသည် အန္တီခရစ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားကဲ့သို့ သူ့ကို ကိုးကွယ်စေချင်သည်။ ဒုတိယသားရဲမှာ တပါးအမျိုးသားများက မေရှိယသခင်ကို လက်ခံသကဲ့သို့ ယုဒလူမျိုးများက လက်မခံကြသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုကတည်းက ဒုတိယသားရဲမှာ ယုဒလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား၍ မိစ္ဆာဒိဠိ၊ မှားယွင်းသော သွန်သင်ဆရာဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။