ဆာလံကျမ်း - ၁၁၀

ထာဝရဘုရားရွေးချယ်သောဘုရင်
1ထာဝရဘုရားက၊ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏ခြေတင်ရာ၊ ငါမချထားမီတိုင်အောင်၊ ငါ့လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေလော့ဟု ငါ၏သခင်အား မိန့်တော်မူ၏။ 2ထာဝရဘုရားသည် အရှင်၏အာဏာတော်လှံတံကို ဇိအုန်မြို့မှ လွှတ်တော်မူမည်။ ကိုယ်တော်သည် ရန်သူတို့၏အလယ်၌ အုပ်စိုးတော်မူလိမ့်မည်။ 3တန်ခိုးတော်ပြသော နေ့ရက်ကာလ၌၊ ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် သန့်ရှင်းသော တန်ဆာကိုဆင်လျက်၊ ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်ရှိ၍၊ လူပျိုတော်တို့သည် နံနက်ဝမ်းထဲကထွက်သော ဆီးနှင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု ကျိန်ဆို၍၊ နောက်တစ်ဖန် စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်မမူ။။ 5လက်ယာတော်နားမှာရှိသောဘုရားရှင်သည် အမျက်တော်အချိန်ကာလ၌ ရှင်ဘုရင်တို့ကို ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်။
6ငါ၏သခင်သည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် တရားစီရင်လျက်၊ အသေကောင်တို့ကို အနှံ့အပြားဖြစ်စေ၍၊ ကျယ်သောမြေ၌ သူတို့ဦးခေါင်းကို နှိပ်စက်တော်မူမည်။ 7လမ်းနားမှာစီးသောရေကိုသောက်၍၊ ခေါင်းတော်ကို ချီးမြှင့်တော်မူမည်။

ဆာလံကျမ်း - ၁၁၀ (အနက်ဖွင့်)

ဒါဝိဒ်၏သားတော် ဒါဝိဒ်၏သခင်

အခြားဓမ္မဟောင်းကျမ်းများထက် ဓမ္မသစ်ကျမ်းက မကြာခဏကိုးကားသော ဆာလံကျမ်း ဖြစ်ပါသည်။ မေရှိယသခင်ရည်ညွှန်းသော ဆာလံကျမ်းဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားသည်။ ပထမတွင် ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်တွင် စိုးစံသည့်အကြောင်းထုတ်ဖော်၍ ရာဇလှံတော်စွဲကိုင်လျက် ဘုန်းတန်းခိုး အပြည့်အဝ ဖြင့် စကြဝဋ္ဌာအုပ်စိုးဖို့အကြောင်းလည်းပါသည်။ မေလခိဇေဒက်မင်းကဲ့သို့ပင် ထာ၀ရယဇ်ပုရော ဟိတ်နှင့်ရှင်ဘုရင်အဖြစ်စံမြန်းမည်။

၁၁၀: ပထမကျမ်းပိုဒ်တွင် ဘုရားရှင်က သခင်ဘုရားထံသို့ ဤသို့ဆိုသည်-

သင်တို့ရန်သူတို့ကို သင်၏ခြေတင်ရာငါမချထားမီတိုင်အောင်ငါလက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေလော့။

ဤကျမ်းပိုဒ်ကို သေချာစွာနားလည်နိုင်ရန် အဓိကအချက်မှာ သခင်ဘုရားဟူသော နာမတော် ဖြစ်သည်။ ကျမ်းပိုဒ်ပါပထမဆုံးလူသည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။၇၅ တခြားစကားလုံး “သခင်”ဆိုသည်မှာ ဟေဗြဲသဒ္ဒါတွင် “အရှင်သခင်” “အုပ်စိုးသူ”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ တခါတရံ ဘုရားသခင် ၏နာမ်စားအဖြစ်သုံး၍ တခါတရံ လူ့အရေးအရာသခင်အဖြစ်လည်းသုံးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်မူ ဘုရားရှင် နှင့်ဆိုင်သော “သခင်”ကို ရည်ညွှန်းသည်။ သို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်၏သခင်(Adon)သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။

တနေ့သောအခါ ယေရုရှလင်တွင် သခင်ယေရှုသည် ဖာရိရှဲလူများထံသို့ စကားပြောသည်။ မေရှိယ သခင်ကို မည်သို့ယုံကြည်သဘောထားကြသနည်းဟု မေးသည်။ ကတိတော်လာ ဘုရားရှင်၏ လူသည် ကြွရောက်လာပြီတကား။ ကိုယ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏သားမှန်ပါသည်ဟု မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်ကြသည်။ သို့ဖြင့် သခင်ယေရှုက ဆာ၁၁၀ကိုပြသည် (မေရှိယသခင်ကိုသိရှိလိုသည်)။ မေရှိယသခင်သည် ဒါဝိဒ်၏ သခင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ထိုမေရှိယသခင်သည် တချိန်လုံးတပြိုင်တည်းတွင် မည်ကဲ့သို့ ဒါဝိဒ်၏သား လည်းဖြစ်၍ ဒါဝိဒ်၏သခင်လည်းဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ လူ့လောက ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် သခင်ရှိပါသလား။

အဖြေစကားမှာ ထိုမေရှိယသည် လူသားဖြစ်သကဲ့သို့ ဘုရားဇာတိတော်လည်းရှိသည်။ ဘုရားဇာတိ ရှိသောကြောင့် ဒါဝိဒ်၏သခင်ဖြစ်၍ လူသားဖြစ်သောကြောင့် ဒါဝိဒ်၏သားလည်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုတွင် ဘုရားဇာတိတော်နှင့်လူ့ဇာတိ နှစ်ခုစလုံးပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့ကြောင့်လည်း ဒါဝိဒ်၏သခင်နှင့် ဒါဝိဒ်၏သား ဖြစ်ရသည်။

ဖာရိရှဲများသဘောပေါက်သွားကြသည်။ ထိုသို့သက်သေအထောက်အထားပြ၍ ရှင်းပြသော်လည်း ခေါင်းမာကြသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် ယေရှုကိုမျှော်လင့်စောင့်စားနေကြသော မေရှိယမဟုတ်ဟု ငြင်းဆန် ကြသည်။

ကိုယ်တော်၏စကားတော်ကို တခွန်းတပါဒမျှ မချေပနိုင်ကြ။ ထိုနေ့မှစ၍ ကိုယ်တော်ကို မေးခွန်း မထုတ်ရဲကြ ( ၂၂:၄၂၄၆၊ မာ ၁၂:၃၅၃၇  လု၂၀:၄၁၄၄ တို့ကိုယှဉ်ဖတ်ပါ)

ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်တွင် စိုးစံသူသည် နာဇရက်ယေရှုမှတပါး အခြားသူမရှိနိုင်ဟု ဓမ္မသစ်  ကျမ်းဆရာများက ရေးသားထားကြသည် (မ ၂၆:၄၆၊ မာ ၁၄:၆၂၊ ၁၆:၁၉၊လု ၂၂:၆၉၊ တ ၂:၃၄-၃၅၊ ၅:၃၁၊ ၇:၅၅-၅၆၊ရော ၈:၃၄၊ ၁ကော ၁၅:၂၄နောက်ပိုင်း၊ ဧ ၁:၂၀၊ ကော ၃:၁ ၊ ဟေဗြဲ ၁:၃၊၁၃၊၈:၁၊၁၀:၁၂၊၁၃၊၁၂:၂၊ ၁ပေ ၃:၂၊ ဗျာ ၃:၂၁)။ သို့ကြောင့် အပိုဒ်ငယ် (၂)ပါ စကားသည် ယေဟောဝါဘုရားရှင်က ယေရှုသခင်သို့ ပြောကြားသောစကားဖြစ်သည်။ သေခြင်းမှပြန်လည်ထမြောက်ပြီး ခမည်းတော်ထံသို့ ရောက်သည့်နံနက်တွင် ယေဟောဝါဘုရားက နေရာထိုင်ခင်းပေးသည်။ သခင်ယေရှု၏ ရန်သူများခြေနင်းခုံတွင် မချထားမခြင်း လက်ယာတော်တွင် စိုးစံရသည်။

၁၁၀: အပိုဒ်ငယ်၁နှင့်၂ကြားတွင် စကားချပ်ရှိသည်ဟု H.A Ironside ကဆိုသည်။ သခင် ခရစ်တော်ဘုရား ပလ္လင်ပေါ်စိုးစံသည့်ကာလမှ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ကြွလာသည့် အသင်းတော်ကာလ ရှိသည်။ အပိုဒ်ငယ်၂တွင် မေရှိယသခင်သည် ရာဇလှံတံတော်ကို ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှ လွှတ်တော်မူသည်။ တနည်းအားဖြင့် သခင်ဘုရားက ယေရုရှလင်မြို့ကို မြို့တော်အဖြစ် စီရင်ပြဌာန်းသည်။ လှံတံတော်သည် ရာဇ ဣန္ဒြေပြရုပ်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် လူလောကရန်သူဟူသမျှကို အုပ်စိုးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်တော်သည် ရန်သူတို့အလယ်၌ အုပ်စိုးတော်မူမည် သခင်ယေရှုသည် သူ့ကိုဝိုင်းရံထားသော ရန်သူများအား အနိုင်ယူမည်။ သို့သော် ချေမှုန်းဖျက်ဆီးပစ်မည်။ အမှုန့်ကြိတ်ပစ်မည်ဟု မဆိုလို။ ကိုယ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကို ဝန်ခံကြမည်။ မိတ်ကောင်းဆွေသဟာ ပြုလာကြမည်ဟုဆိုလိုသည်။

၁၁၀: ထိုအကြောင်းကို အပိုဒ်ငယ် (၃)တွင် အထင်အရှားတွေ့ရသည်။ ထိုနေ့ရက်တွင် လူများသည် မိမိတို့သဘောဆန္ဒအလျောက် သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်သို့ လာကြမည်။ ကိုယ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကို ခံယူ ကြမည်။ NKJVကျမ်းမူတွင် ဤသို့ဆိုထားသည်-

ကိုယ်တော်၏လူများသည် ထိုနေ့ရက်၌မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုးထွန်း တောက်၍ ကျက်သရေတင့်ရာ တောင်ပေါ်သို့ …..

လူအုပ်စုကြီးသည် မိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်း ရောက်လာကြပုံကို Barnes က “အကောင်းဆုံးသော လှပေ့၊ တင့်ပေ့၊ အဝတ်အစားများဆင်မြန်းလျက် မြင့်မြတ်စင်ကြယ်သော စိတ်နှလုံးအပြုံးများဖြင့် ရောက်လာ ကြမည်”ဟု သရုပ်ဖော်ထားသည်။

နောက်ဆုံးပိုင်းကို  Scroggie က ဤသို့ဘာသာပြန်ဖွင့်ဆိုသည် “နှင်းမှာသန္ဓေတည်၍ ဆောင်းဦး နံနက်မှာ ဖွားမြင်သန့်စင်သဖြင့် ကိုယ်တော်၏တပ်မတော်သည် ရွှင်လန်းတက်ကြွ အားအင်ပြည့်ဝနေပေ သည်။”

၁၁၀: ထူးခြားချက်မှာ သခင်ယေရှုသည် ရှင်ဘုရင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးနှစ်ခုစလုံးပိုင်ဆိုင်သည်။ တိုင်းနိုင်ငံလူအရေးအရာတွင်မူ ထိုသို့ ရာထူးဘာသာ ပူးတွဲချုပ်ကိုင်ခြင်းသည် အန္တာရယ်များသည်။ အသင်းတော်နှင့် နိုင်ငံတော်အာဏာပူးတွဲခဲ့ကြသောကြောင့် အသင်းတော်သည် ကာလကြာရှည်အော်ဟစ်ခဲ့ ရသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု၏အုပ်စိုးမှုသည် မကြုံဘူးသော စံပြဖြစ်သည်။ ခြစားလောက်စားခြင်းမရှိသော အုပ်စိုးခြင်းအာဏာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးကို လောကလူသားများအား နမူနာပြသည်။

မေရှိယသခင်နှင့်ပတ်သက်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြောင်းရှိပါသည်-

-ကိုယ်တော်သည် ယေဟောဝါဘုရားရှေ့တော်တွင် ကျမ်းကျိန်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်။

-ထိုရာထူးရာခံသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာမရှိ။

-ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်။

-မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်။

မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်၏အကြောင်းစုံကိုသိလိုလျှင် ဟေဗြဲ ၅-၇တွင်ကြည့်ပါ။ မေလခိဇေဒက်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ် အမှုတော်ထမ်းဆောင်ပုံကို အာရုန်လေဝိအမျိုး ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်ဖတ်ပါ။ ခြားနားပုံကိုမှတ်ပါ။

ပညတ်တရားအောက်၌ ရှိနေကြစဉ် ဘုရားရှင်က လေဝိအနွယ်နှင့်အာရုန်မိသားစုကို ယဇ်ပုရောဟိတ် အဖြစ် စီရင်ခန့်အပ်ထားသည်။ သို့ဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးသည် သားမြေးစဉ်ဆက်အမွေဖြစ်ရသည်။ သေလွန်ခါမှ သားမြေးသို့ဆက်လွှဲရသည်။

မေလခိဇေဒက်မှာ ထိုသို့ မိရိုးဖလာအမွေခံခြင်းမဟုတ်။ဘုရားသခင်က တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်သည်။ မိဘ အမွေဆက်ခံခြင်းမဟုတ်။ (သူ့မိဘဆွေမျိုးရိုးလည်းမသိ ဟေဗြဲ ၇:၃)။ မည်သည့်အချိန်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရ၍ မည်သည့်အချိန်တွင် ကုန်ဆုံးကြောင်းကိုလည်း မသိ(ဟေဗြဲ ၇:၃)။ သို့ကြောင့် လေဝိ အမျိုး၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးထက် မြင့်မြတ်သည်။ ထိုမေလခိဇေဒက်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ပုံဆောင် သည်။ သခင်ယေရှု၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးသည်လည်း မိရိုးဖလာအမွေခံမဟုတ်။ လေဝိအမျိုးလည်း မဟုတ်။ ယုဒအမျိုးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူးဖြစ်သည်။ အသက်လည်း ကုန်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်သက်တမ်းလည်းမဆုံးနိုင်။

မေလခိဇေဒက်သည် ရှင်ဘုရင်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူး ပူးတွဲထမ်းဆောင်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ရာထူးကို အတိတ်စိမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နာမတော်နှင့်ရာထူးက ဖြောင့်မတ်ခြင်းဘုရင်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင် (ဟေဗြဲ ၇:၂)ဟု ဂုဏ်ဖော်ထားသည်။ ဘုရားသခင်၏အမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ် (က ၁၄:၁၈)လည်း ဖြစ်သည်။

၁၁၀: နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်(၃)ခုတွင် ဆာလံဆရာက သခင်ယေရှုက တန်ခိုးကြီးမားသော အောင်နိုင်သူစစ်သူကြီးအဖြစ် သရုပ်ဖော်သည်။ မင်းစရိုက်ရှိသူများ၊ သူပုန်သူကန်များကို နိုင်ငံတော်ထဲ၌မရှိ စေရ။ ဤနေရာတွင် ပြဿနာကြီးတခုမှာ ကျမ်းချက်ပါစကားပြောသူနှင့် နာသူခွဲခြားသိရထားရသည်။ ယေဟောဝါဘုရားနှင့် မေရှိယဘုရင်ကို ရည်ညွှန်းသည်ဆိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါမည်-

သခင် (Adonai သခင်ယေရှု)သည် ကိုယ်တော် (ယေဟောဝါဘုရား)၏လက်ယာဘက်မှာစိုးစံလျက် အရှင်(မေရှိယသခင်)သည် အမျက်တော်ထွက်သည့်အခါ လောကရှင်ဘုရင်များကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်။

၁၁၀: သခင်ယေရှုသည် (ယောလ ၃:၉-၁၇၊ ဇာ၁၄:၃၊ဗျာ ၁၉:၁၁-၂၁)တို့တွင် ဗျာဒိတ် ပေးထားသည့်အတိုင်း တပါးအမျိုးသားများထံသို့ အသော့နှင်သည်။ တိုင်းနိုင်ငံသားများကို တရားစီရင်လျက် ရှစ်ရပ်ခွင်တပြင်၌ အလောင်းကောင်များ ပျံ့နှံ့ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် တိုင်းနိုင်ငံများ၏ဦးခေါင်းကို ကွပ်မျက်မည်။ထိုကျမ်းစကားသည် ၂သက် ၂:၈ပါ” ထိုအဓမ္မလူကို သခင်ယေရှုသည် နှုတ်ထွက်ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့်ဖျက်ဆီး၍ ကြွလာတော်မူခြင်း၏ရောင်ခြည်အားဖြင့် ပယ်ရှားတော်မူလိမ့်မည်” အတိုင်း ဖြစ်သည်။

၁၁၀: ကိုယ်တော်သည် ရန်သူနယ်တလျှောက်သွား၍ လမ်းဘေးရှိ ရေကိုသောက်သုံးတော်မူသည်။ ရေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို မကြာခဏရည်ညွှန်းလျက်ရှိသည် (ယော ၇:၃၈-၃၉)။ ယေရှုသည် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်ဖြင့် အားအင်ပြန်ဖြည့်သည်ဟု ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ သို့ဖြင့်ရန်သူများအလယ်မှ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့၍ အောင်စည်အောင်မောင်းအောင်ပွဲဆင်နွှဲပေမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။