တောလည်ရာကျမ်း - ၃၄

ခါနာန်ပြည်၏နယ်နိမိတ်
1တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 2သင်တို့သည် ခါနာန်ပြည်သို့ ရောက်ကြသောအခါ၊ သင်တို့အမွေခံရသော ခါနာန်ပြည်နယ် အပိုင်းအခြားဟူမူကား၊ 3တောင်မျက်နှာတွင် ဇိနတောင်မှ ဧဒုံပြည်အနား၌လျှောက်လျှင်၊ သောဒုံအိုင်အရှေ့စွန်းသည် တောင်ဘက်အပိုင်းအခြား ဖြစ်ရမည်။ 4တောင်ဘက်အပိုင်းအခြားသည် တောင်မျက်နှာမှလည်၍၊ အာကရဗ္ဗိမ်ကုန်းကိုလျှောက်လျက် ဇိနရွာသို့ရောက်ရမည်။ ထိုရွာကပြန်၍ ကာဒေရှဗာနာရွာ၊ ဟာဇရဒ္ဒါရွာ၊ အာဇမုန်ရွာကိုလျှောက်သဖြင့်၊ 5အာဇမုန်ရွာမှပြန်၍ အဲဂုတ္တုချောင်းကိုလိုက်လျက် ပင်လယ်၌ဆုံးရမည်။ 6အနောက်ဘက်၌ ပင်လယ်ကြီးသည် အနောက်အပိုင်းအခြား ဖြစ်ရမည်။ 7မြောက်ဘက်အပိုင်းအခြားသည် ကြီးသောပင်လယ်ကထွက်၍ ဟောရတောင်ကို ရှေ့ရှုသွားပြီးလျှင်၊ 8ထိုတောင်မှ ဟာမတ်လမ်းဝ၊ ဇေဒဒ်ရွာ၊ 9ဇိဖြုန်ရွာကိုလျှောက်၍ ဟာဇရေနန်ရွာ၌ ဆုံးရမည်။ 10အရှေ့အပိုင်းအခြားသည် ဟာဇရေနန်ရွာမှထွက်၍ ရှေဖံရွာသို့ရောက်ပြီးလျှင်၊ 11အဣနရွာအရှေ့၌လျှောက်၍ ရိဗလရွာသို့ သွားရမည်။ ထိုရွာမှထွက်၍ ဂင်္နေသရက်အိုင်အရှေ့ကမ်းကို လျှောက်သဖြင့်၊ 12ယော်ဒန်မြစ်ကိုလိုက်၍ သောဒုံအိုင်၌ဆုံးရမည်။ ဤရွေ့ကား၊ သင်တို့ အမွေခံရသောပြည်နယ် အပိုင်းအခြားဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
13မောရှေကလည်း၊ ဤရွေ့ကား၊ သင်တို့သည် စာရေးတံချ၍ အမွေခံရသောပြည်၊ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အမျိုးကိုးမျိုးနှင့် အမျိုးတစ်ဝက်၌ ဝေပေးရသောပြည် ဖြစ်သတည်း။ 14-15ရုဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသား၊ မနာရှေအမျိုးသား တစ်ဝက်တည်းဟူသော အမျိုးနှစ်မျိုးနှင့် တစ်ဝက်တို့သည် မိမိတို့အမွေခံသောမြေကို ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့၊ ယေရိခေါမြို့တစ်ဖက်၊ နေထွက်ရာဘက်၌ ဘိုးဘအဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရကြပြီဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မှာထားလေ၏။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ
16တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 17အမျိုးသားတစ်မျိုးလျှင် မင်းတစ်ပါးစီရွေး၍၊ ထိုမင်းတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ နုန်၏သားယောရှုတို့နှင့် ဝိုင်းလျက်၊ 18ခါနာန်ပြည်ကိုဝေ၍ သင်တို့အား အမွေပေးရကြမည်။ 19ရွေးရသောမင်းတို့၏အမည်ကား၊ ယုဒအမျိုးသားထဲက ယေဖုန္နာသား ကာလက်။ 20ရှိမောင်အမျိုးသားထဲက အမိဟုဒ်သား ရှေမွေလ။ 21ဗင်္ယာမိန်အမျိုးထဲက ခိသလုန်သား ဧလိဒဒ်။ 22ဒန်အမျိုးကို အုပ်စိုးသောသူ၊ ယောဂလိသား ဗုက္ကိ။ 23ယောသပ်သားတို့တွင် မနာရှေအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသူ၊ ဧဖုဒ်သား ဟံယေလ။ 24ဧဖရိမ်အမျိုးကို အုပ်စိုးသောသူ၊ ရှိဖတန်သား ကေမွေလ။ 25ဇာဗုလုန်အမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသူ၊ ပါနက်သား ဧလိဇဖန်။ 26ဣသခါအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသူ၊ အဇ္ဇန်သား ပါလတေလ။ 27အာရှာအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသူ၊ ရှေလောမိသား အဘိဟုဒ်။ 28နဿလိအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသူ၊ အမိဟုဒ်သား ပေဒဟေလတည်း။ 29ဤသူတို့သည် ခါနာန်ပြည်၌ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား အမွေမြေကို ဝေပေးစေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရားခန့်ထားတော်မူသောသူ ဖြစ်ကြသတည်း။

တောလည်ရာကျမ်း - ၃၄ (အနက်ဖွင့်)

(ကတိတော်မြေ နယ်နမိတ် (အခန်း ၃၄)

       ၃၄:၁၅ ကတိတော်ပြည်၏ အကျယ်အဝန်းနှင့် နယ်နမိတ်ကို အခန်းငယ် ၁-၅တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် တောင်ဘက်နယ်နမိတ်မှာ ဆားပင်လယ် (ပင်လယ်သေ)မှ အဲဂုတ္တုချောင်းမှ မြေထဲပင်လယ် (ငယ် ၃-၅) ဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်နယ်နမိတ်မှာ မဟာ(မြေထဲပင်လယ်)ပင်လယ်(ငယ်၆) အတိုင်းဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်နယ်နမိတ်မှာ မြေထဲပင်လယ်မှ ဟောရတောင် (ဣသရေလတို့ ခရီးစဉ်ထဲမှ ဟောရတောင်မဟုတ်)မှ ဟာမတ်လမ်းဝ၊ ဇေဒပ်ရွာကို ဖြတ်၍ ဟာဇရေနန်ရွာအထိဖြစ်သည် (ငယ် ၇-၉)။ ယော်ဒန်မြစ် အတိုင်းဆားပင်လယ် (ပင်လယ်သေ)(ငယ်၁၀-၁၂) ဖြစ်သည်။ လူမျိုးကိုးမျိုးနှင့်တစ်ဝက်သည် ထိုကတိတော်မြေကို အမွေပိုင်စိုးကြသည်။ လူမျိုးနှဏ်မျိုးနှင့် တစ်ဝက်သည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းကို ပိုင်စိုးကြသည်၊ (ငယ် ၁၃-၁၅)။

၃၄:၁၆၂၉ နယ်မြေဒေသခွဲဝေပိုင်းခြားကြပုံကို ငယ် ၁၆-၂၉တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။