တောလည်ရာကျမ်း - ၂၇

ဇလောဖဒ်၏သမီးများ
1ထိုအခါ ယောသပ်၏သား၊ မနာရှေအဆွေအမျိုး၌ပါလျက်၊ မနာရှေ၊ မာခိရ၊ ဂိလဒ်၊ ဟေဖေရတို့မှဆင်းသက်သော ဇလောဖဒ်၏သမီး မာလာ၊ နောအာ၊ ဟောဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတို့သည်လာ၍၊ 2ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနား၊ မောရှေနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ မင်းများ၊ ပရိသတ်များအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ရပ်လျက်၊ 3အကျွန်ုပ်တို့၏အဘသည် တော၌သေပါ၏။ ထာဝရဘုရားတစ်ဖက်၌ စုဝေးသောအပေါင်းအသင်း၊ ကောရ၏အပေါင်းအသင်း၌ မပါ။ မိမိအပြစ်ကြောင့် သေပါ၏။ သူ၌သားယောက်ျား မရှိပါ။ 4ထိုသို့ သားယောက်ျားမရှိသောကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်တို့အဘ၏ အမည်သည် အကျွန်ုပ်တို့အဆွေအမျိုး၌ ပျောက်ရပါမည်လော။ အကျွန်ုပ်တို့အဘ၏ ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူ၊ အကျွန်ုပ်တို့အား အမွေပေးပါဟု လျှောက်ကြ၏။ 5သူတို့အမှုကိုမောရှေသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထားလေ၏။ 6ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဇလောဖဒ်သမီးတို့၏စကားသည် လျောက်ပတ်ပေ၏။ 7အကယ်စင်စစ် သူတို့အဘ၏ ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူ အမွေခံရသောအခွင့်ကို သူတို့အားပေးရမည်။ သူတို့အဘ၏ အမွေဥစ္စာသည် သူတို့လက်သို့ရောက်စေရမည်။ 8သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ လူသည် သားယောက်ျားမရှိဘဲသေလျှင်၊ သူ၏အမွေဥစ္စာကို သူ၏သမီးလက်သို့ ရောက်စေရမည်။ 9သမီးမရှိလျှင်၊ သူ၏အမွေဥစ္စာကို သူ၏ညီအစ်ကိုတို့အား ပေးရမည်။ 10ညီအစ်ကိုမရှိလျှင်၊ အမွေဥစ္စာကို ဘကြီးဘထွေးတို့အား ပေးရမည်။ 11ဘကြီးဘထွေးမရှိလျှင်၊ သူ၏အဆွေအမျိုး၌ နီးစပ်ရင်းခြာသော ပေါက်ဖော်အားပေး၍၊ ထိုသူသည်ပိုင်ရမည်။ ဤရွေ့ကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်စေဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။
ယောရှုကိုရွေးကောက်ခြင်း
(တရား၊၃၁:၁-၈)
12တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဤအာဗရိမ်တောင်ပေါ်သို့ တက်လော့။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ငါပေးသောပြည်ကို ကြည့်ရှုလော့။ 13သို့ပြီးမှ၊ သင်၏အစ်ကိုအာရုန်သည် မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ သွားသကဲ့သို့၊ သင်သည်လည်းသွားရမည်။ 14အကြောင်းမူကား၊ ပရိသတ်တို့သည် ဇိနတော၊ ကာဒေရှအရပ်၊ မေရိဘစမ်းရေအနား၌ ရုန်းရင်းခတ်ပြုကြသောအခါ၊ သင်တို့သည် ငါ့စကားကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍၊ သူတို့ရှေ့မှာ ငါ့ကိုမရိုမသေပြုသော အပြစ်ရှိသည်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။ 15-17မောရှေကလည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်တို့သည် အထိန်းမရှိသော သိုးကဲ့သို့ မဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့၏ အသက်ဝိညာဉ်ကို အစိုးရတော်မူသော ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ ဤပရိသတ်တို့ရှေ့၌ ထွက်ဝင်နိုင်သောသူ၊ ပြင်သို့ထုတ်ခြင်း၊ အတွင်းသို့သွင်းခြင်းအမှုကို တတ်နိုင်သောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူတို့အပေါ်မှာ ခန့်ထားတော်မူပါစေသောဟု ထာဝရဘုရားအား လျှောက်လေ၏။ 18ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဝိညာဉ်တော်ကိုရသော နုန်၏သားယောရှုကိုခေါ်၍၊ သင်၏လက်ကို သူ့အပေါ်မှာတင်လော့။ 19ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာရှေ့၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့၌ သူ့ကိုထား၍ မှာခဲ့လော့။ 20ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်၊ သူ၏စကားကို နားထောင်မည်အကြောင်း၊ သင်၏ဘုန်းအသရေအချို့ကို သူ့အပေါ်၌တင်ထားလော့။ 21-22ထိုသူသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာရှေ့မှာ ရပ်သောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဥရိမ်စီရင်ဆုံးဖြတ်သော တရားအတိုင်း၊ သူ့အတွက်မေးမြန်းရမည်။ သူစီရင်သည်အတိုင်း၊ သူနှင့်အတူ ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ထွက်ဝင်ရကြမည်ဟု ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း မောရှေပြုလျက်၊ ယောရှုကိုခေါ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာရှေ့၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့၌ ထားပြီးလျှင်၊ 23သူ့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ မှာခဲ့လေ၏။ ထိုသို့ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့် ပညတ်ထားတော်မူ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၂၇ (အနက်ဖွင့်)

(သမီးများ အမွေခံစားခွင့် (၂၇:၁၁)

       ၂၇:၁၁ မနာရှေအမျိုး ဇလောဖဒ်၏သမီး ငါးယောက် မာလာ၊ နောအာ၊ ဟောဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာ တို့သည် မောရှေထံသို့ လာ၍ ခါနန်မြေတွင် မြေယာခွဲတမ်းရှိကြရန် တောင်းဆိုကြသည်။ သူတို့သည် မိန်းမသားများဖြစ်ကြသော်လည်း သူတို့အမျိုးတွင် ယောက်ျားသားများ မကျန် ကွယ်လွန်ကြသောကြောင့် ကောရ မျိုးနွယ်စုခွဲတမ်းတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။  ဘုရားသခင်ကလည်း ဖခင်၏ဝေစုခံယူခွင့် ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ယောက်ျားကလေးများသာ မျိုးရိုးအမွေ ဆက်ခံထိုက်သူ ယောက်ျားသားမရှိလျှင် မိန်းကလေးများသည်လည်း အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသည်။ ထိုပညတ်တရားသည် အစဉ်အမြဲတည်မြဲသွားသည် (ငယ်၁-၁၁)။

(မောရှေလက်ထောက်ယောရှု (၂၇:၁၂၂၃)

       ၂၇:၁၂၁၄ မောရှေအားများမကြာမီ သေတော့မည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်သတိပေးသည်။ ထိုကြောင့် အာဗရိမ်တောင် (ပင်လယ်သေ၏ အရှေ့ဘက်တောင်တန်း)သို့ တက်ခိုင်းသည်။ မောရှေသေသော နေဘူတောင်သည် ထိုတောင်တန်း၏ တောင်စွယ်ဖြစ်သည်။

၂၇:၁၅၂၃ မောရှေသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်နာခံလျက် နုန်၏သားယောရှုအား သူ့လက်ထောက်ကိုလည်း တစ်ပါတည်းတောင်ပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ နုန်၏သားသည် မောရှေနောက်တွင် ဣသရေလလူမျိုးခေါင်းဆောင်အဖြစ် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရမည့်သူဖြစ်၍ ယောရှုဟု ထိုနေရာတွင် နာမည်ပေးလိုက်သည်။ ဣသရေလသမိုင်းစဉ်တွင် ရှင်ဘုရင်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာများကို မိသားစုအမွေအဖြစ်ခံယူလေ့ရှိကြသည်။ ယောရှုသည် မောရှေ၏သား မဟုတ်သော်လည်း လက်ထောက်အစေအပါးဖြစ်သည် (ထွ ၂၃:၁၃)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။