ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၆

နိမိတ်လက္ခဏာတောင်းဆိုခြင်း
(မာ၊ ၈:၁၁-၁၃။ လု၊ ၁၂:၅၄-၅၆။)
1ထိုအခါ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းငှာ ချဉ်းကပ်၍၊ မိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သော နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြတော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်ကြ၏။-မ၊ ၁၂:၃၈။ လု၊ ၁၁:၁၆။ 2ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့သည် ညဉ့်ဦးယံ၌ ပြောဆိုတတ်သည်ကား၊ ယခု မိုးတိမ်နီသည်ဖြစ်၍ မိုးကြည်လင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုတတ်ကြ၏။ 3နံနက်ယံ၌ကား၊ ယခု မိုးအုံ့လျက်ရှိ၏။ နီမောင်းသောအဆင်းလည်း ရှိ၏။ ယနေ့ မိုးသက်မုန်တိုင်း လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုတတ်ကြ၏။ လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊ သင်တို့သည် မိုးကောင်းကင်၏မျက်နှာကို ပိုင်းခြား၍ သိနိုင်ကြ၏။ ကပ်ကာလ၏ နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို ပိုင်းခြား၍ မသိနိုင်ကြ။- 4ဆိုးညစ်၍ မျောက်မထားသောအမျိုးသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းသည်မှာ၊ ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှတစ်ပါး အဘယ်လက္ခဏာကိုမျှ သူတို့အား မပြရာဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ထိုသူတို့ရှိရာမှ ထွက်၍ ကြွတော်မူ၏။မ၊ ၁၂:၃၉။ လု၊ ၁၁:၂၉။
ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့၏တဆေး
(မာ၊ ၈:၁၄-၂၁။)
5တပည့်တော်တို့သည် ကမ်းတစ်ဖက်သို့ သွားကြသောအခါ မုန့်ကိုယူခြင်းငှာ မေ့လျော့ကြ၏။- 6ယေရှုကလည်း၊ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏တဆေးကို သတိနှင့် ကြဉ်ရှောင်ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။-လု၊ ၁၂:၁။ 7တပည့်တော်တို့ကလည်း၊ ငါတို့၌ မုန့်မပါသောကြောင့် ဤစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ဟု အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏။- 8ယေရှုသည် သိတော်မူလျှင်၊ ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့၊ သင်တို့၌မုန့်မပါသည်ကို ထောက်၍ အဘယ်ကြောင့် အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်း။- 9မုန့်ငါးလုံးကို လူငါးထောင်စား၍ စားကြွင်း ဘယ်နှစ်တောင်း ကောက်သိမ်းသည်ကိုလည်းကောင်း၊ မုန့်ခုနစ်လုံးကို လူလေးထောင်စား၍ စားကြွင်း ဘယ်နှစ်တောင်းကောက်သိမ်းသည်ကို လည်းကောင်း၊-မ၊ ၁၄:၁၇-၂၁။ 10သင်တို့သည် နှလုံးမသွင်း မအောက်မေ့ဘဲ နေကြသေးသလော။-မ၊ ၁၅:၃၄-၃၈။ 11ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ တဆေးကို ကြဉ်ရှောင်ကြ ဟူသောစကားကို ငါပြောသည်တွင်၊ မုန့်ကိုအမှတ်ပြု၍ ငါမပြောသည်ကို သင်တို့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သို့နေကြသနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 12ထိုအခါ တပည့်တော်တို့သည် မုန့်၏တဆေးကို ကြဉ်ရှောင်ကြဟု မိန့်တော်မမူ။ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ ဩဝါဒကို ကြဉ်ရှောင်ကြဟု မိန့်တော်မူသည်ကို နားလည်ကြသတည်း။
ပေတရုဝန်ခံချက်
(မာ၊ ၈:၂၇-၃၀။ လု၊ ၉:၁၈-၂၁။)
13ယေရှုသည် ဖိလိပ္ပုကဲသရိမြို့၏ ကျေးလက်သို့ ကြွတော်မူသောအခါ၊ လူများတို့သည် လူသားဖြစ်သော ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည် ဆိုကြသနည်းဟု တပည့်တော်တို့ကို မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊- 14လူအချို့က၊ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က၊ ဧလိယဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က၊ ယေရမိမှစ၍ ပရောဖက်တစ်ပါးပါးဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုကြပါ၏ဟု လျှောက်ကြသော်၊-မ၊ ၁၄:၁-၂။ မာ၊ ၆:၁၄-၁၅။ လု၊ ၉:၇-၈။ 15သင်တို့လည်း ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည် ဆိုကြသနည်းဟု မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊- 16ရှိမုန်ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု လျှောက်လေ၏။-ယော၊ ၆:၆၈-၆၉။ 17ယေရှုကလည်း၊ ရှိမုန်ဗာယောန၊ သင်သည် မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအသားသည် ဤအကြောင်းအရာကို သင့်အား ဖော်ပြသည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဖော်ပြတော်မူသတည်း။- 18ငါဆိုသည်ကား၊ သင်သည် ပေတရုဖြစ်၏။ ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းကို ငါတည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်းကို မရဏနိုင်ငံ၏ တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ။- 19ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ သော့တို့ကိုလည်း သင့်အား ငါပေးမည်။ သင်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ချည်နှောင်လျက် ရှိလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဖြည်လွှတ်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဖြည်လွှတ်လျက် ရှိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊-မ၊ ၁၈:၁၈။ ယော၊ ၂၀:၂၃။ 20ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို အဘယ်သူအားမျှ မပြောစိမ့်သောငှာ တပည့်တော်တို့ကို ပညတ်တော်မူ၏။
အသေခံရမည့်အကြောင်း
(မာ၊ ၈:၃၁-၉:၁။ လု၊ ၉:၂၂-၂၇။)
21ထိုမှတစ်ပါး ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားရမည်။ လူအကြီးအကဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့လက်၌ များစွာခံရမည်။ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်း ခံရမည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူသော အကြောင်းများကို ထိုအခါမှစ၍ တပည့်တော်တို့အား ပြတော်မူ၏။- 22ထိုအခါ ပေတရုသည် ကိုယ်တော်ကို မိမိနှင့်အတူ ခေါ်၍၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်၌ ဤသို့ မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ဤအမှုသည် ကိုယ်တော်၌ မရောက်ရာဟု အပြစ်တင်သောစကားကို လျှောက်သော်၊- 23ကိုယ်တော်သည် မျက်နှာတော်ကိုလှည့်၍ အချင်းရန်သူ၊ ငါ့နောက်သို့ဆုတ်လော့။ သင်သည် ငါတိုက်မိ၍ လဲစရာအကြောင်း ဖြစ်၏။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏အရာကို စိတ်မစွဲလမ်း၊ လူတို့၏အရာကိုသာ စွဲလမ်းသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
24ထိုအခါ ယေရှုက၊ ငါ၌ ဆည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင် ကိုယ်ကိုကိုယ် ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ရမည်။-မ၊ ၁၀:၃၈။ လု၊ ၁၄:၂၇။ 25အကြင်သူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့် အသက်ရှုံး၏၊ ထိုသူသည် အသက်ကို တွေ့လိမ့်မည်။-မ၊ ၁၀:၃၉။ လု၊ ၁၇:၃၃။ ယော၊ ၁၂:၂၅။ 26လူသည် ဤစကြဝဠာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ် ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို အဘယ်ဥစ္စာနှင့် ရွေးနိုင်သနည်း။- 27လူသားသည် မိမိအဘခမည်းတော်၏ ဘုန်းအာနုဘော်ကို ဆောင်လျက်၊ ကောင်းကင်တမန် အခြံအရံတို့နှင့် ကြွလာတော်မူလတ္တံ့။ ထိုအခါ သူအသီးအသီး ကျင့်သောအကျင့်နှင့် အလျောက် အကျိုးအပြစ်ကို ဆပ်ပေးတော်မူလတ္တံ့။-မ၊ ၂၅:၃၁။ ဆာ၊ ၆၂:၁၂။ ရော၊ ၂:၆။ 28ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ လူသားသည် နိုင်ငံတော်တည်လျက် ကြွလာတော်မူသည်ကို၊ ဤအရပ်၌ရှိသော သူအချို့တို့သည် မမြင်မီ သေခြင်းသို့မရောက်ရကြဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

(ဈ) ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကတဆေးများ ( ၁၆:၁-၁၂)

၁၆:၁ ဖာရိရှဲများနှင့် ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဘာသာရေးအယူအဆတွင် နေ့နှင့်ညပမာဟိုဖက် ထိ်ပ်၊ ဒီဖက်ထိပ်ရောက်နေကြသော အစွန်းရောက်သများများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုအား ဆန့်ကျင်ရာတွင်မူ မဟာမိတ်များဖြစ်သည်။ မိုးကောင်းကင်မှဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာပြရန် သခင်ယေရှု အားဝိုင်းဝန်းစမ်းကြည့်ကြသည်။ ထိုသို့တောင်းဆိုချက်များ၏ အကြောင်းရင်းကို အသေအချာမသိရပါ။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ နိမိတ်လက္ခဏာအားဆန့်ကျင်လိုခြင်းသားဖြစ်ပေမည်။ မိုးကောင်းကင်မှ ဖြစ်သော လက္ခဏာတွေ့မြင်လို၍လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာမြေသားနှင့်သက်ဆို်ငသော လက္ခဏာအမျိုးမျိုး ကိုယ်တော်ဘုရားပြသခဲ့ပြီး၊ ဖြစ်သည်။ မိုးကောင်းကင်နှင့် ဆိုင်သော လက္ခဏာမပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ

၁၆:၂-၃ မိုးကောင်းကင်နှင့် ပတ်သက်သော အဖြေစကားပေးလိုက်သည်။ ညနေခင်းတွင် မိုးတိမ်နီလျှင် မိုးကြည်လင်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။ နံနက်ယံ၌ မိုးအုံ့လျက်နီမောင်းသော အဆင်းရှိလျှင် မိုးသက်မုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းသိရှိကြသည်။၃၂ မိုးကောင်းကင်လက္ခဏာကို သိကျွမ်းကြသော် လည်းကပ်ကာလ၏ နိမိတ်လက္ခဏာကိုမူ မသိကြပါလားဟုထောက်ပြသည်။

ထိုလက်ခဏာမြားအား အဘယျနညျး။ မရှေိယခငျပေါျထှနျးတော့မညျ့ အကွောငျး၊ ဗတိတဇံ ယောဟနျဟောကွားခကြျဖွစျသညျ။ မရှေိယနှငျ့ပတျသကျသော ထိုပရောဖကျပွုခကြျမြားသညျ အခွားပ ရောဖကျပွုခကြျမြားနှငျ့မတူ။ ယခုအမှနျတကယျပေါျထှနျးနပွေီ နောကျတခုမှာ မရှေိယသခငျသညျ။ ယုဒ လူမြိုးမြားကငွငျပယျ၍ အခွားလူမြိုးမြားထံရောကျရှိမညျ့ အကွောငျးပရောဖကျပွုခကြျသညျ အမှနျတကယျ ပွညျ့စုံလာပွီ။ ထိုကဲ့သို့ ပရောဖကျပွုခကြျမြားပွညျ့စုံပုံကို လူ့သမိုငျးတှငျမရှိစဘူးပါ။

၁၆:၄ ထိုသူများအလယ်တွင်ရှိနေတော်မူလျက်ကောင်းကင်လက္ခဏာပြသရန် တောင်းဆို ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအကျင့်ပျက်သူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှ တပါး အခြားနိမိတ်လက္ခဏာပြသစရာအကြောင်းမရှိ။ ၁၂:၃၉တွင် ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်နေ့ တွင် ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြေက်မည့် အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။ ဆိုးညစ်၍ မျောက်မထားသောအမျိုးသည် မေရှိယသခင်ကို သက်ဖြတ်ကြသော်လည်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။ ထိုအမှတ်လက္ခဏာမှာ ငြင်းပယ်ခံရသော အရှင်သည် အရှင်သခင်အမှန်ကြောင်းသက်သေထူခြင်းဖြစ် သည်။

ထို့နောက် ထိုသူများရှိရာမှထွက်သွားသည် ဟုဆိုသည်။ မည်သည့်အရပ်ဟုမသိရသော် လည်းဝိညာဉ်အသိဖြင့် မှန်းဆနိုင်ကြပါသည်။

၁၆:၅-၆ တပည့်တော်များနှင့် အတူရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် ဆုံဆည်းကြသောအခါ တပည့် တော်များသည် စားသောက်စရာမုန့်ယူဆောင်လာရန်မေ့လျှော့နေကြသည်။ သို့ကြောင့် အစာရှာထွက်ကြ မည့်တပည့်တော်များအား သခင်ဘုရားက ဖာရိရှဲများနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ တဆေးပါသော မုန့်ကိုရှောင်ရှားကြ ရန် သတိပေးလိုက်သည်။ ယုဒခေါင်းဆောင်များထံမှ အစားအစာမယူနှင့် ဟုဆိုရာ တပည့်တော်များက တကယ့်မုန့်ဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်မှာဝိညာဉ်အစာကို ရည်ညွန်းသည်။

၁၆:၇-၁ဝ တပည့်တော်များသည် လူငါးထောင်ကို၎င်း၊ လူလေးထောင်ကို၎င်း၊ အစာကျွေး ဘူးကြသော်လည်း စိုးရိမ်နေကြသည်။ သို့ကြောင့် ထိုအဖြစ်အပျက်များကို ပြန်လည်သတိရဖို့ သတိပေး လိုက်သည်။ လူနည်းနည်းကျွေးလျှင် နည်းနည်းပို၍ များများကြွေးလျှင်များများပိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် အစားအစာများ၏ ပင်ရင်းအချုပ်အချာလည်းဖြစ်သည်ကို သတိပေးလိုက်သည်။ လူငါးထောင်ကို မုန့်ငါးလုံး နှင့်ငါးနှစ်ကောင်ဖြင့် ကျွေးစဉ်က တဆယ့်နှစ်တောင်းပိုသည် လူလေးထောင်ကိုမုန့်နှင့် ငါးအနည်းငယ်ဖြင့် ကျွေးစဉ်က တောင်းခုနှစ်လုံးပိုခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သောအရာကို သခင့်လက်ထဲထည့်လိုက်ပါက အဆ ပေါင်းများစွာတိုးပွားပါသည်။

ထိုဖြစ်စဉ်နှစ်ခုတွင် ခြင်းတောင်း ၃၃ ဟူသောစကားလုံးသုံးထားပါသည်။ ခြင်းတောင်း ခုနှစ် လုံး၏ အရွယ်အစားသည် ခြင်းတောင်းတစ်ဆယ့်နှစ်လုံးအရွယ်အစားထက်ပိုဆန့်သည်။ သို့သော် ဤနေ ရာတွင်ပြောချင်သောသင်ခန်းစာမှာ အစားအစာ၏ အရင်းအမြစ်မူလပိုင်ရှင် သခင်ခရစ်တော်နှင့် အတူတူ နေရလျှင် ငတ်မွတ်မည်ဟု အဘယ်ကြောင့် စိုးရိမ်ရမည်နည်းဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။

၁၆:၁၁-၁၂ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတဆေးများဟုခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုရာတွင် မုန့်ပွစေခြင်းကို ဆိုလို ခြင်းမဟုတ်။ အတွင်းသရုပ်ပုပ်သိုးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ လု ၁၂:၁ တွင် ဖာရိရှဲတဆေးများဟုဆိုရာ သူတော် ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဘုရားရှင်နှုတ်တော်ထွက်စကားများကို အသေးစိတ်နားထောင် ဟန်ရှိသော်လည်း လူမြင်ကောင်းအောင်လုပ်ခြင်း သာဖြစ်သည်။ သို့သော် အတွင်းသရုပ်စိတ်သဘောထား မှာ ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည်။

ဤနေရာတွင် ဇဒ္ဒုကဲများ၏ တဆေးဆိုသည်မှာ သူတို့၏ ဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်သည့် လွတ် လပ်စွာတွေးခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ထိုအတွေးအခေါ်မျိုးရှိနေသည်။ သံသယ စိတ်နှင့် ငြင်းပယ်ခြင်းများပါဝင်သည်။ ကောင်းကင်တမန်နှင့် ဝိညာဉ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ထမြောက်ခြင်း၊ စိတ် ဝိညာဉ်မသေခြင်း၊ ထာဝရအပြစ်ဒဏ်များကိုလက်မခံ။ သံသယရှိကြသည်။ တဆေးကို အချိန်ပေးသီးခံ စောင့်ဆိုင်းလျှင် မုန့်တခုလုံးပျံ့နှံ့ပျက်စီးစေသည်။

၁၁။ တပည့်ေတာ်များအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ခြင်း (၁၆:၁၃-၁၇:၂၇)

(က) ပေတရု၏ မဟာဝန်ခံချက် (၁၆:၁၃-၂၀)

၁၆:၁၃-၁၄ ဂါလိလဲပင်လယ်၏ မြောက်ဘက် (၂၅)မိုင်အကွာ ယောဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ကမ်းတွင် ဖိလိပ္ပိကဲသရိမြို့ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ထိုအရပ်ဒေသကျေးလက်များသို့ (မာ ၈:၂၇) လှည့် လည်တရားဟောတော်မူသည်။ ထိုကာလတွင် တပည့်တော်များကို ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ဟောပြောသည်။ ယခုအခါ လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းစနေပြီ။

လူထုက ကိုယျတောျကို မညျသို့တှေ့မွငျကွကွောငျးတပညျ့တောျမြားကို မညျသို့တှေ့မွငျ ကွကွောငျး တပညျ့တောျမြားကို မေးစမျးသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျ၊ ဧလိယ၊ ယရေမိကဲ့သို့သော ပရောဖကျ တပါးပါးဖွစျမညျဟုပွောကွကွောငျးဖွကွေားကွသညျ။ ထိုအဖွစေကားသညျ မှနျသောျလညျး အတအကြ မမှနျပါ။ ကောငျးသောျလညျး အကောငျးဆုံးမဟုတျ။ မွတျသောျလညျး အမွတျဆုံးမဟုတျ။ ပရောဖကျမှနျ ပါသညျ။ သို့သောျ ဆိုလိသော ပရောဖကျမဟုတျ။ အဖွစေကားမြားကို ပယျခလြိုကျသညျ။ ထိုအဖွစေကား မြားသညျ မမှနျလြှငျ မညျသူဖွစျမညျနညျး။ ခမညျးတောျဘုရားနှငျ့ တူညီသော သူဖွစျပမေညျ။

၁၆:၁၅-၁၆ သို့နှင့် တပည့်တော်များအမြင်ကို ထပ်မေးသည်။ ပေတရုက ဂန္ထဝင်စကား အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသားတော်၊ ခရစ်တော်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုဖြေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဘုရား သားတော်၊ ဣသရေလတို့၏ မေရှိယသခင်ဟုဆိုသည်။

၁၆:၁၇-၁၈ ထိုအခါ သခင်ဘုရားက ယောန၏ သားပေတရု မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကောင်းကြီးပေးလိုက်သည်။ တံငါသည်တယောက်က ထိုကဲ့သို့သော ထိုးထွင်းဉာဏ်ရှိဖို့မဖြစ်နို်င်ပါ။ ဉာဏ် မမှီနိုင်ပါ။ ခမည်းတော်ဘုရား၏ အသိဉာဏ်ပညာ ဖွင့်ပေးခြင်း ဖြင့်သာ သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု ကလည်း ပေတရုအား အရေးကြီးသော မင်္ဂလာစကားပေးလိုက်သည်။ သင်သည် ပေတရုဖြစ်၏။ ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းကို ငါတည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်းကို မရဏာနိုင်ငံ၏ တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းစကားကို အခြားခရ်ဝင်ကျမ်းနှင့် ယှဉ်ဖတ်သည့်အခါ မေးစရာမေးခွ်းပေါ်လာ သည်။ ကျောက်ဆိုသည်မှာ မည်သူနည်း။ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဂရိဝေါဟာရအရ ပေတရုနှင့် ကျောက် သည် ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်သည်။ သို့သော် မတူညီပါ။ မထမအချက်အနေဖြင့် Petra သည် ကျောက်ဆောင်၊ ကျောက်စိုင်ဖြစ်သည် သခင်ယေရှုက သင်သည် ပေတရု (ကျောက်) ဖြစ်သည်။ ဤကျောက်ပေါ်မှာ င့ါအ သင်းတော်ကို တည်ဆောက်မည် ဟုဆိုသောအခါ ကျောက်ခဲပေါ်မှာ တည်ဆောက်မည်ဟု ဆိုခြင်းမဟုတ်။ ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်မည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

ပေတရုသည် ကျောက်မဟုတ်လျှင် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ပေတရုက သခင်ယေရှုဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသားတော်၊ ခရစ်တော်ဟု သိရှိခံယူခြင်းသည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ထိုအသိစိတ်ဓါတ်သမ္မာတရားပေါ်တွင် အသင်းတော်တည်ဆောက်မည်။ ဧဖက် ၂:၂ဝတွင် အသင်းတော် သည်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်၌တည်သည်ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တော်အသင်းတော်၏ တိုက်မြစ်ဒေါင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသင်းတော်သည် တပည့်တော်များနှင့် ပရောဖက်များ၏သွန်သင်ချက်အပေါ်တွင် တည်သည် မဟုတ်။ အရင်းအမြစ်အချုပ်အခြာမှာ ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။

၁ကော ၁၀:၄ တွင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ကျောက်ဆောင်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည် Morgan က ဤသို့ထောက်ခံရေသားထားသည်။

မှတျသားပါ။ ယရှေုသခငျ၏ စကားသညျ ယုဒလူမြိုးသို့ ပွောခွငျးဖွစျသညျ။ ဟဗွေဲကမြျးမူ တှငျကြောကျို လူနရောတှငျ သုံးလေ့မရှိပါ။ ဖိလိပ်ပိကဲသရိရှာရောစဉျတှငျလညျး ပတေရုအပေါျတှငျ အသငျး တောျတညျခွငျးမဟုတျ။ ယရှေုက စကားတောျဗလောငျဗလဲလုပျခွငျးမဟုတျ။ ဟဗွေဲအယူအဆဟောငျးကို ယူ၍ ဘုရားသခငျ၏ ဇာတိတောျတှငျ သုံးလေ့ရှိသောကြောကျကိုယူသုံးခွငျးဖွစျသညျ။ အသကျရှငျသော ဘုရားသားတောျခရစျတောျကိုယျတောျတိုငျက အသငျးတောျတညျဆောကျမညျ ၂၄ ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

အသင်းတော်၏ အုတ်မြစ်သည် ငါဖြစ်သည်ဟု ဘယ်သောအခါမှ ပေတရုမပြောခဲ့။ (၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ညိုးညွန်ခဲ့သည် (တ ၄:၁၁-၁၂၊ ၁ပေ ၂:၄-၈)။ ဤနေရာတွင် သဘောပေါက်ရန်မှာ ကျောက်သည် ပန္နက်ကျောက်ဖြစ်သော်လည်း အဓိက တိုက်မြစ်ဒေါင့်မဟုတ်။

ငါ့အသင်းတော်ကို ငါတည်ဆောက်မည် ဟူသောကျမ်းစကားသည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ပထမဦးဆုံးတွေ့ရသော ကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ သမ္မာဟောင်းကျမ်းတွင်မရှိပါ။ အသင်းတော်ဟူသည့် စကား သည် ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် ပုံစံပေါ်လာ၍ ယုဒလူမျိုး၊ တပါးအမျိုးသားမကျန် ယုံကြည်သူအားလုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထူခြားချက်မှာ ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်၊ ခရစ်တော၏ သတို့သမီး၊ ထက်ကောင်းကင် ရပ်နှင့်ဆို်င်သော ကံကြမ္မာဖြစ်သည်။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ဣသရေလလူမျိုးနှင့် နိုင်ငံတော်သည် ရှေးမဆွက ရည်ရွယ် ချက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ဣသရေလတို့က သခင်ခရစ်တော်အား ငြင်းပယ်ပထုတ်သည့် ကြားကာ လတွင် အသင်းတော်ပေါ်ထွန်းလာပြီး၊ ထိုအသင်းတော်သည် ချီဆောင်ခြင်းကာလတိုင်အောင် ရှိနေမည်။ ထို့နောက်ဘုရားရှင်နှင့် ဣသရေလတို့၏ ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်စလာမည်။ ထို့ကြောင့် အသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဣသရေလလူမျိုးတို့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်သည့် အခိုက်အတန့်တွင် ဝင်ရောက်နေရာယူ ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုအသင်းတော်ကို မရဏာနိုင်ငံ၏ တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ ဟူသောကျမ်းစကားကို နှစ်မျိုး နှစ်ဘာသာအနက်ကောက်ယူနိုင်သည်။ မရဏာနိုင်ငံ၏ တံခါးဟူသောစကားကို ပထမအချက်အနေဖြင့် အသင်းတော်၏အောင်မြင်မှုကို မည်သည့်အရာကမှ မတားဆီးနိုင်၊ အတားအဆီး၊ အခက်အခဲဟူသမျှကို အသင်းတော်က ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်သည်ဟုနားလည်ခံယူနိုင်သည်။ အသင်းတော်ကိုယ်တိုင်သည် အောင်နိုင်သူဖြစ်သည်ဟုလည်းခံယူနိုင်သည်။ နောက်တနည်း အားဖြင့် ခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို လက်ခံယုံကြည်ကြသော ယုံကြည်သူများသည် သေခြင်းတန်ခိုးကမလွှမ်းမိုးနိုင်။ သူတို့ ယုံကြည်သော ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ ပြန်လည်ထမြောက်မည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူနိုင်သည်။

၁၆:၁၉ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သော့ကို လည်းငါပေးမည် ဆိုခြင်းမှာ ပေတရုက ထိုလူမျိုး ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့်ပေးနိုင်သည် ဟုဆိုခြင်းမဟုတ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် တည်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်၍ ခရစ်ယာန်တိုင်းနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း တည်ဆောက် ခြင်းဖြစ်သည်။ သော့ဆိုသည်မှာ ဝင်ခွင့် ဖြစ်သည်။ တံခါးဖွင့်သော့ဆိုခြင်းကြောင့် လူအများခရစ်တော် ထံရောက်စေဖို့ တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်း၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်း၊ သွန်သင်ခြင်း၊ မဟာစေစားချက် (မ ၂၈:၁၉) ဖြစ်သည်။ (ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူဖို့မလို သော်လည်း ဘုရားရှင်၏ လူဖြစ် ကြောင်း၊ လူသိရှင်ကြားကျေညာဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်)။ ပေတရုသည် ထိုသော့များကို ပထမဦးစွာ ပင်တေကု တ္တေနေ့တွင် သုံးသည်။ တပည့်တော်များအားလုံးကိုယ်စားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (မ ၁၈:၁၈တွင် တပည့်တော် အားလုံးသို့ ကတိတော် ပေးထားကြောင်းတွေ့ရသည်။)

မြေကြီးပေါ်မှာ ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ချည်နှောင်လျက်ရှိမည်၊ မြေကြီးပေါ် မှာ ဖြည်လွှတ်သမျှသည် ကောက်ကင်ဘုံ၌ ဖြည်လွှတ်ခြင်းခံရမည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ယော ၂၀:၂၃ အရ ပေတရုနှင့် ကူဖော်လောင်ဖက်များအား အပြစ်လွှတ်ခွင့် ပေးထားသည်ဟု တခါတရံသွန်သင်ကြသည်။ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင် အပြစ်လွှတ်ခွင့်ရှိပါသည်။

ဤကျမ်းချက်ကို အဓိပ္ပါယ် (၂)မျိုးခံယူနိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာ ထိုစဉ်အခါက တပည့် တော်များသည် ယနေ့ခေတ်ကာလနှင့် မတူဘဲ၊ ချုပ်နှောင်ခွင့်၊ ဖြည်လွှတ်ခွင့် ရှိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပေတရုသည် အာနနိနှင့် သဖိရတို့၏ အပြစ်အား သေခြင်းစီရင်နိုင်သည် (တ ၅:၁-၁၀)။ ပေါလုသည် ကောရိန္တုတွင်နောင်တရသူများအား အပြစ်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ (၂ကော၊ ၂:၁၀)

နောက်တနည်းအားဖြင့်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ တပည့်တော်များ၏ ချည်နှောင်ခြင်း၊ ဖြည်လွှတ် ခြင်းခံရသူများ သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံကလည်း ထိုအခွင့် အရေးအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု နားလည်ရသည် Ryrie က တပည့်တော်များသည် ချည်နှောင်ခြင်း၊ ဖြည်လွှတ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် အချုပ် အခြာအာဏာများမဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘု့က အတည်ပြုပေးရသည်။ ၃၅ ဟုဆိုသည်။

ဤကျမ်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ခနေ့ခေတ်ကာလယုံကြည်သူများနားလည်ခံယူစရာရှိသည် မှာ အမှန်တကယ်နောင်တရ၍ သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကို လက်ခံယုံညြ်သူများအပြစ်များကို ခရစ်တော် ဘုရားက ခွင်လွှတ်၏ သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်လျှင်မူကား ပြုမှားခဲ့သော အပြစ်များ ခွင့်လွှတ်စရာအ ကြောင်းမရှိ၊ ခွင့်လွှတ်မည့်သူလည်းမရှိ၊ William Kelly က သခင်ယေရှု၏နာမတော်၌ တည်သော အသင်း တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဘုရားသခင်က အသိအမှတ်ပြုတံဆိပ်ခပ်နှိပ်ထားပါသည် ဟုဆို သည်။

၁၆:၂ဝ တပည့်တော်များအား သူသည် မေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်းအခြားသူများအား မပြော ပြရန် တဖန်တားမြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော မယုံကြည်သူ ယုဒများအတွက် ရလာဒ်ကောင်းအ ကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်မဟုတ်။ တဖက်ကတွေးလျှင် လူသိထင်ရှားကျော်ကြားလျှင် ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက် ကြမည်ကို စိုးရိမ်သည်။ တရားမဲ့ ဘုရားမဲ့ ရောမဓါးမိုးခြင်းခံရသော ခေတ်ပျက်ကာလလည်းဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှု၏ တဆစ်ကွေ့ အမှုတော်ပြုခြင်းကို Stewart က ဤသို့ဆိုသည်။ ဖိလိပ္ပိ၊ ကဲသရိမှ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားသည် ရေကြည်ချမ်းမြေ့ပမာ ရေငတ်ပြေ လှသည်။ ယခုချိန်မှစ၍ ရေစီးကြောင်းပြောင်းလဲတော့မည်။ လူသိများ ထင်ရှားလာခြင်းကြောင့် အစပိုင်းအမှုတော်ပြု ခြင်းကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ပါ။ အဝေးမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ယခုဆူးခင်းလမ်း စလျှောက်တော့မည်။ လှိုင်းလုံးကြီးက လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘက်သို့ တွန်းပို့နေကြပြီ။ ကဲသရိတွင် သခင်ယေရှုသည် ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ထိုင်နေသည်။ ထိုတောင်ထိပ်မှ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမည့်အနာဂတ်ခရီးလမ်းကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရာ မှောင်မိုက်ခရီးက စောင့်ကြိုနေသည်။ အတိတ်ကို ပြန်လည့်ကြည့်ရာ အဝေးမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ရှေ့ဆက်ခရီးသွားရတော့မည်။ ကာရာနီတောင်ကုန်ဘက်သို့ ခြေလှမ်းစရတော့မည်။ ၃၆

(ခ) အသေခံပြီး၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်းပြောကြားခြင်း (၁၆:၂၁-၂၃)

၁၆:၂၁ တပည့်တောများက သခင်ယေရှုအား မေရှိယသခင်၊ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသွားကြသည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားသားတော် မြွက်ကြား မည့်အသေခံမည့်အကြောင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်းကို နားထောင်ချင်ကြသည်။ ဤအဖြစ်အ ပျက်သည် ပျက်ပြယ်မည်မဟုတ်၊ သို့သော် မည်သည့် အဖြစ်ဆိုး ကြုံတွေ့စေကာမူ နောက်ဆုံးတွင် အောင် ပွဲခံမည့် အကြောင်း၊ ယုံကြည်ကြသည်။ သို့နှင့် တပည့်တော်များအား စိတ်နှလုံးထဲတွင် စွဲမှတ်ဖို့ အသိပေး လိုက်သည်။

ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားမည်။ ဘာသာရေးဆကြီးများ၏ နှိပ်စက်မှု အမျိုး မျိုးခံရမည်။ အသေသတ်ခြင်းကို လည်းခံရမည်။ သုံးရက်မြောက်နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်။ ကိုယ် တော်၏ စကားသည် ပြည့်စုံသည်။ သုံးရက်မြောက်နေ့တွင် ထမြောက်မည်ဟူသော စကားသည် အလေး နက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်။

၁၆:၂၂ ပေတရုသည် သခင်ယေရှုခံစားရမည့် အဖြစ်ဆိုးများကို မစဉ်းစားပေးနိုင်။ ကိုယ် တော်ကိုဆွဲထားချင်သည်။ ထိုလမ်းမှလွဲစေချင်သည်။ ပိတ်လို့ရရင်ပိတ်ထားချင်သည်။ သခင်ကိုယ်တော်၌ ဤသို့မဖြစ်ပါစေနှင့် ဟုဆိုသည်။

၁၆:၂၃ ပေတရု၏ စကားကို ကိုယ်တော်ဘုရားလက်မခံ။ လောကအပြစ်သားများ ကယ်တင်ဖို့ကိုယ်တော်ဘုရားကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်အားဟန့်တားပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အား နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ပေတရုအား အချင်းရန်သူ ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့၊ သင်သည်ငါ့ကို တိုက်မိ၍ လဲစရာအကြောင်းဖြစ်၏ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ အရာကို မစွဲလမ်း။ လူတို့၏ အရေးကို သာစွဲလမ်းသည် ဟုဆုံးမသည်။ ပေတရုအား အချင်းစာတန်ဟုခေါ် ခြင်းမှာ ပေတရုအား စာတန်၏ တပည့်သားမြေးဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပေတရု၏ အပြုအမူ၊ စကား အသုံးအနှုန်းများသည် စာတန် ဆန်သည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကရာနီလမ်းကို လမ်လွှဲစေဖို့ ကြိုးပမ်းစေ ခြင်းသည် သခင်သွားမည့် လမ်းကို နှောင့်ယှက်ရာရောက်သည်။

ယုံကြည်သူတိုင်းအား မိမိကားတိုင်ထမ်း၍ နောက်တော်သို့ပို့လိုက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ သို့သော်အရှေ့မှာ လက်ဝါးဒကပ်တိုင်ရောက်ရှိလာသောအခါ ဖယ်ရှားပေးတော်မူပါ၊ လုံခြုံစွာနေပါရစေ ဟုဆိုတတ်ကြသည်။ ထိုထက်စာလျှင် အခတ်အခဲပဿနာရောက်လာသောအခါ စာတန် နောက်ဆုတ် လော့၊ င့ါကို အနှောင့်အယှက်မပေးနဲ့ ဟုပြောနိုင်ရသည်။

(ဂ) တပည့်တော်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်ခြင်း (၁၆:၂၄-၂၈)

၁၆:၂၄ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်ဖြစ်လိုသူများ၏ လိုအပ်သော အရည်အချင်းကို ရှင်းပြ သည်။ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ထမ်း၍ နောက်တော်သို့လိုက်ရမည်။ မိမိကို်ယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် မိမိဆန္ဒအားငြင်းပယ်ခြင်းမတူညီပါ။ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ သခင်ဘုရား၏ ကွပ်ကွဲမှုအပြည့်အဝခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ထမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်တော်၏ အမှုထမ်း ဆောင်ရာတွင် ရှက်ကြောက်ခြင်းတွေဝေခြင်းမရှိ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံနိုင်ရသည်။ နောက်ဆုံးမာတုရအဖြစ် အသေခံဝံ့ရသည်။ အပြစ်အတွက်နှင့် လောကအတ္တအတွက်အသေခံရဲခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တော်သို့ လိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်တော်ရှင်ကဲ့သို့ အောက်ကျို့နှိမ့်ချစွာ အသက်ရှင်ခြင်း၊ အခြားသူများအားချစ် ခင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်းပြ၍ နာမတော်ကို ထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။

၁၆:၂၅ တပည့်တော်ဖြစ်ရန်အတားအဆိး (၂) ကိုလည်း ရှင်းပြသည်။ ပထမအချက်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ဝေဒနာ၊ အထီးကျန်ခြင်းမှ ရုန်းထွက်၍ ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တခုမှာ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် မိမိဘဝအသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ခင်တွယ်သူသည် တပည့် တော်မဖြစ်ထိုက်။ တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့အရည်အချင်းမပြည့်မှီဟုခရစ်တော်ဘုရားက သတိပေးထားသည်။

၁၆:၂၆ ဒုတိယအတားအဆီးမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားဆိုလိုသည် မှာ စီးပွားရေးအောင်မြင်သူသည် ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်သည်။ အချိန်နာရီနှင့် စွမ်းအားရှိသမျှကို ငွေနောက်သို့ အရူးအမူးသုံးစွဲဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍သေသွားခဲ့လျှင် ထိုငွေကြေးများသည် သူ့နောက်သို့မလိုက်ပါ။ လူ့လောကမှာ ထားပစ်ခဲ့ရသည်။ လက်ချည်းဗလာသွားရသည်။ လူသည် ငွေ ကြေးထက်တန်ဖိုးကြီးမြတ်သည်။ သို့ကြောင့် အရှင်သခင်ဘုရားရှင်ကိုသာ စိတ်စွဲလန်းစေချင်သည်။ အကယ်၍ ထိုအသိတရားမရှိလျှင် အရာခပ်သိမ်းဆုံးရှုံးသည်။

အပိုဒ်ငယ် (၂၄)တွင် အဆိုးဝါးဆုံးသော အရာများကို သင်ပေးခဲ့သ်။ အဆိုးဝါးဆုံးအရာကို သိရှိခဲ့ကြပြီ။ သို့သော် လောကရတနာနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းကို မရပ်မနားရှာဖွေကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ထိုအ ကြောင်းကို Barn house က ဤသို့ဆိုသည်။

သမ္မာကျမ်းစာတွင် တားမြစ်ထားသောအရာများကို ချန်မထားနှင့်။ အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ လာမည်။ လူ့ဘဝတွင် အသစ်သော အရာများစွာကြုံတွေ့ရဦးမည်။ နောက်ပေါ်လာသော အရာများသည် ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်လာမည်။ ၃၇

၁၆:၂ရ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားသည့် နောက်တွင် ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံလာမည့်အကြောင်း၊ သခင် ဘုရားက သတိပေးလိုက်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကိုယ်တော်ဘုရားကြွလာသောအခါ ခမည်းတော်ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးအတိုင်း ကောင်းကင်တမန်များ ခြံရံလျက်ကြွလာမည်။ လူတိုင်းအား မိမိတို့လုပ်ဆောင်ကြ သည့်အတိုုင်း ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်မည်။ အောင်မြင်သောအသက်တာခရီးမှာ ရှေ့အနာဂတ်အတွက် စီမံ ကိန်းစနစ်တကျရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသော အရာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဆုံး ဖြတ်ချက်အတိုင်း ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းရသည်။

၁၆:၂၈ နောက်တဖန် ဤအရိပ်၌ ရှိနေသူလူအချို့သည် အသက်မသေလွန်မီ နိုင်ငံတော်ကို သိမြင်ကြရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ တပည့်တော်များသေလွန်ကုန်ပြီ။ ယခုအချိန်ထိ ခရစ်တော်ဘုရားမ ကြွလာသေ။ နိုင်ငံတော်လည်း မတွေ့မြင်သေး။ နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီ။ ဤပဟေဠိကို လာမည့်အခန်း၊ ပထမအခန်းငယ်ရှစ်ခု၌ အဖြေပေးထားသည်။ ရုပြောင်းရုပ်လွဲပြုတော်မူ သော တောင်ပေါ်၌ မြည်း စမ်းခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့ တပည့်တော် သုံးဦးကိုယ်တိုင် ဖူးမြင်ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော်တွင် ခရစ်တော်ဘုရား ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံပုံကို ကြိုတင်မြင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည်။

ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရားဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံမည့် ပုံစံကို ကြိုတင် အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပေတရုက ၂ပေ ၁:၁၆တွင် သခင်ယေရှု၏ တန်ခိုးတော်ကို၎င်း၊ ကြွလာတော်မူ ခြင်းကို၎င်း သင်တို့အား ကြားပြောသောအခါဟုဆိုထားသည်။ ကြွလာတော်မူခြင်းမှာ သခင်ဘုရား ဒုတိယ အကြိမ်ကြွတော်မူခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထိုအတွေ့အကြုံကို ရှင်ယောဟန်က ယော ၁:၁၄တွင် ခမည်းတော် ၌ တပါးတည်းသော သားတော်၏ ဘုန်းကဲ့သို့ သူ၏ဘုန်းတော်ကို ငါတို့သည် မြင်ရကြပြီ ဟုဆိုထားသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ပထမအကြိမ်ကြွလာစဉ်တွင် အောက်ကျို့နှိမ့်ချစွာ ကြွလာတော်မူသည်။ ဒုတိယ အကြိမ်ကြွလာသောအခါတွင်မူ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ဘုန်းတန်ခိုးအပြည့်ဖြင့် ကြွလာမည်။ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပြသည့် တောင်ပေါ်တွင် ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်း ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံစွာ ပေါ်ထွန်းကြွမြန်းလာမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။